Arkivji mensili: Ġunju 2010

Il-Vanġelu tal-Jum – 28 ta’ Ġunju

Mattew 8,18-22

Meta ra ruħu mdawwar b’ħafna nies, Ġesù ordna li jaqsmu għax-xatt l-ieħor. Mbagħad resaq fuqu wieħed mill-kittieba u qallu: “Mgħallem, tmur fejn tmur, jiena niġi warajk. ” Imma Ġesù wieġbu: “Il-volpijiet għandhom l-għerien tagħhom, u l-għasafar tas-sema l-bejtiet; iżda Bin il-bniedem ma għandux fejn imidd rasu. ” Ieħor, wieħed mid-dixxipli, qallu: “Mulej, ħallini l-ewwel immur nidfen lil missieri.” Ġesù wieġbu: “Imxi warajja, u ħalli  l-mejtin jidfnu l-mejtin tagħhom.” Kompli aqra »

28 ta’ Ġunju – 4 ta’ Lulju

It-Tnejn

9.00 a.m. L-Arċisqof jippresiedi seminar tas-Superjuri Maġġuri tar-Reliġjużi Maltin f’Mount St. Joseph, Mosta.

5.45 p.m. L-Arċisqof imexxi translazzjoni, għasar u quddiesa fil-Katidral tal-Mdina fl-okkażjoni tal-festa ta’ San Pietru u San Pawl.

It-Tlieta

9.30 a.m. L-Arċisqof jiċċelebra Quddiesa Pontifikali fil-Katidral tal-Mdina.

5.00 p.m. L-Arċisqof imexxi Quddiesa ta’ ringrazzjament fid-Dar tal-Kleru, fl-okkażjoni tal-25 anniversarju tal-professjoni reliġjuża ta’ Sr… Kompli aqra »

Il-Vanġelu tal-Jum – 27 ta’ Ġunju

Luqa 9,51-62

Meta qorob għalih iż-żmien li fih kellu jittieħed mid-dinja, b’rieda sħiħa dar u telaq lejn Ġerusalemm. U bagħat xi messaġġiera qablu li, huma u sejrin, daħlu f’raħal tas-Samarija biex iħejjulu fejn joqgħod. Iżda hemmhekk ma laqgħuhx, billi hu kien sejjer Ġerusalemm. Meta raw dan, id-dixxipli Ġakbu u Ġwanni qalulu: “Mulej, tridx ngħidu lin-nar jinżel mis-sema u jeqridhom?” Iżda hu dar fuqhom u ċanfarhom… Kompli aqra »

60 VOLUNTIER GĦALL-MARATONA B’RISQ ID-DAR TAL-PROVIDENZA

Iktar minn 60 persuna applikaw biex jagħtu daqqa t’id bħala voluntiera fil-Maratona tal-Volibol b’risq id-Dar tal-Providenza li se ssir fit-tieni ġimgħa ta’ Lulju.

Dan qalu lil IL-ĠENSILLUM online Fabian Mizzi, Segretarju tal-Kumitat Organizzattiv tal-Maratona, li qed jikkoordina l-ħidma tal-voluntiera.

Il-Maratona ta’ 53 siegħa logħob tal-volibol se ssir bejn it-8 u l-10 ta’ Lulju fid-Dar tal-Providenza stess, b’mod li dawk li jżuruha jkunu jistgħu…

AGĦFAS HAWN BIEX TKOMPLI TAQRA DAN L-ARTIKLU FUQ IS-SIT www.il-gensillum.com Kompli aqra »

Il-Vanġelu tal-Jum – 26 ta’ Ġunju

Mattew 8, 5-17

Daħal Kafarnahum, u resaq fuqu wieħed ċenturjun jitolbu bil-ħerqa u jgħidlu: “Sinjur, id-dar għandi l-qaddej mixħut, mifluġ u batut wisq. “Qallu Ġesù: “Niġi jien infejjqu “ “Sinjur?”, qallu ċ-ċenturjun, “Ma jistħoqqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda int għid kelma biss, u l-qaddej tiegħi jfiq. Għax jien ukoll bniedem taħt is-setgħa ta’ ħaddieħor, u jien stess għandi suldati taħti; lil wieħed ngħidlu, ‘Mur’, u jmur; lil ieħor ngħidlu, ‘Ejja’, u jiġi; u lill-ilsir tiegħi ngħidlu, ‘agħmel dan’, u jagħmlu.” Ġesù baqa’ mistagħġeb meta sama’ dan, u qal lil dawk li kienu miexja warajh: “Tassew, ngħidilkom, f’ħadd minn Iżrael ma sibt fidi bħal din… Kompli aqra »

CARITAS: IL-KRIŻI TAL-IKEL HI URĠENTI GĦALL-Ġ8, Ġ20

G8 and G20 leaders for summit in Toronto

L-aġenzija internazzjonali ta’ għajnuna CARITAS qalet li l-mexxejja dinjija f’laqgħa speċjali bejniethom f’dan tmiem il-ġimgħa fil-Kanada għandhom jiffukaw fuq il-kriżi tal-ikel. Fi stqarrija, CARITAS affermat l-urġenza tal-kriżi tal-ikel u appellat lill-grupp tat-8 u l-grupp tal-20 pajjiż rappreżentati biex ifittxu soluzzjoni għall-problema.

“Sekli sħaħ ta’ politika agrikola u ekonomika bla direzzjoni issa saret ta’ wisq piż fuq il-bdiewa u fuq il-popli kollha madwar id-dinja”, qalet il-CARITAS… Kompli aqra »

DISA’ ŻGĦAŻAGĦ ORDNATI PRESBITERI

Nhar l-Erbgħa, 23 ta’ Ġunju, 2010, l-Arċisqof Pawlu Cremona OP iċċelebra Quddiesa li fiha ordna disgħa żgħażagħ bħala presbiteri, fil-Katidral, l-Imdina. Il-membri l-ġodda li daħlu fil-komunita’ tas-saċerdozju huma Fr. Deo Debono OSA, Fr. Stefan Galea, Fr. Mark Ellul, Fr. Emmanuel Schembri, Fr. Mario Sant OFM Conv., Fr. Blake Camilleri, Fr. Josef Briffa SJ, Fr. Marc Andrè Camilleri u Fr. Noel Borg… Kompli aqra »

Il-Vanġelu tal-Jum – 25 ta’ Ġunju

Mattew 8,1-4

Kif niżel minn fuq il-muntanja, folol kbar marru warajh. U resaq fuqu wieħed lebbruż, nxteħet quddiemu u qallu,”Mulej, jekk trid, tista’ tfejjaqni. “Ġesù medd idu fuqu, messu u qallu: “Irrid; kun imfejjaq.” U minnufih ġismu ndaf mill-lebbra. U qallu Ġesù: “Qis li ma tgħid lil ħadd; iżda mur uri ruħek lill-qassis u agħmel l-offerta li ordna Mosè, biex hekk tagħti xhieda li inti fiqt.”

Kompli aqra »

L-Arċisqof f’laqgħa mal-volontiera żgħażagħ

Nhar it-Tnejn. 21 ta’ Ġunju, 2010, madwar mijja u tletin żagħżugħ u żagħżugħa li ser joffru ħidma volontarja matul is-sajf, f’Malta u barra minn Malta ġew mistiedna jattendu għal-laqgħa ma’ l-Arċisqof Pawlu Cremona fil-kappella ta’ l-Università ta’ Malta, f’attività kkummissjonata mill-Kummissjoni Djoċesana Żgħażagħ (KDŻ) lil grupp Assoċjazzjoni Voluntiera Lourdes (AVL).

L-attività bit-tema ‘Mgħallem tajjeb, x’għandi nagħmel biex nikseb il-ħajja ta’ dejjem?’ (Mk10:17)  kienet imżewqa bi preżentazzjonijiet minn ĊAM Youths kif ukoll ħin qasir ta’ adorazzjoni fejn iż-żgħażagħ prezenti ġew mistiedna jirriflettu dwar il-‘volontarjat.’

Fil-messaġġ tiegħu, l-Arċisqof Pawlu Cremona O.P… Kompli aqra »

Il-Vanġelu tal-Jum – 24 ta’ Ġunju

Luqa 1,57-66,80

Eliżabetta għalqilha ż-żmien biex teħles, u kellha tifel. Il-ġirien u qrabatha semgħu li l-Mulej wera ħniena kbira magħha, u marru jifirħu magħha. Meta mbagħad fit-tmien jum ġew biex jagħmlu ċ-ċirkonċiżjoni lit-tifel riedu jsemmuh Żakkarija għal missieru, imma qabżet ommu u qalet: “Le, iżda Ġwanni jkun jismu.” Qalulha: “Ma hemm ħadd li jismu hekk fost qrabatek?” Mbagħad bdew jistaqsu bis-sinjali lil missieru x’ried isemmih, u hu talabhom xi ħaġa fuqiex jikteb, u kiteb hekk: “Ismu huwa Ġwanni.” U kulħadd baqa’ mistagħġeb… Kompli aqra »