Arkivji mensili: April 2013

Il-Vanġelu tal-25 ta’ April

Mark 16, 15-20

U Ġesù qalilhom: “Morru fid-dinja kollha, xandru l-Evanġelju lill-ħolqien kollu. Min jemmen u jitgħammed, isalva; iżda min ma jemminx, ikun ikkundannat. U dawn huma s-sinjali li jsieħbu lil dawk li jemmnu: f’ismi jkeċċu x-xjaten, jitkellmu b’ilsna ġodda, jaqbdu s-sriep b’idejhom, u jekk jixorbu xi xorb li jġib il-mewt ma jagħmlilhomx ħsara; iqiegħdu idejhom fuq il-morda u dawn ifiqu.” U hekk il-Mulej Ġesù, wara li kellimhom, kien imtella’ fis-sema u qagħad in-naħa tal-lemin ta’ Alla.  … Kompli aqra »

Opinjoni espressa mill-Kummissjoni Interdjoċesana Ambjent dwar l-iżvilupp propost f’Ħondoq ir-Rummien

L-Iżvilupp propost f’Ħondoq ir-Rummien: X’għandu jiġi kkonsidrat

OPINJONI TAL-KUMMISSJONI INTERDJOCESANA AMBJENT

Fid-dawl tas-smiegħ tal-appell li hemm ippjanat fir-rigward tal-iżvilupp propost għal Ħondoq ir-Rummien, il-Kummissjoni Interdjocesana Ambjent (KA) tħoss li għanda terġa’ tfakkar lill-pubbliku u lill-awtoritajiet konċernati l-fehemiet tagħha dwar il-proġett. Il-KA tħoss li għandha tagħmel dan għax din il-kwistjoni ambjentali u l-mod kif ittieħdu (jew ma ttieħdux) ċertu deċiżjonijiet jindirizzaw prinċipji bażiċi dwar l-iżvilupp sostenibbli ta’ dawn il-gżejjer… Kompli aqra »

Programm taż-Żjara Pastorali fil-Parroċċa ta’ San Girgor, tas-Sliema

L-Erbgħa, 24 ta’ April

10:30 a.m. L-Arċisqof jiltaqa’ mal-Kappillan fil-Kurja.

Is-Sibt, 27 ta’ April

9.00 a.m. L-Arċisqof iżur is-Sorijiet Salesjani.

10.30 a.m. L-Arċisqof jiltaqa’ mat-tfal li jattendu l-katekeżi fiċ-Ċentru tad-Duttrina bl-Ingliż.

Il-Ħadd, 28 ta’ April

9.00 a.m. L-Arċisqof jiċċelebra quddiesa fil-Knisja Parrokkjali bħala ftuħ tal-Viżta u wara jiltaqa’ man-nies… Kompli aqra »

“L-ewkaristija: Ħobż tal-Ħajja għall-poplu tagħna”

Eucharistic congress

Il-kardinal Tarcisio Bertone, Segretarju tal-Istat tal-Vatikan, bagħat messaġġ f’isem il-Papa lill-organizzaturi u parteċipanti tal-Kungress Ewkaristiku Nazzjonali fil-Costa Rica bit-tema “L-ewkaristija: Ħobż tal-Ħajja għall-poplu tagħna”. Papa Franġisku stieden lil kulħadd għal intensifikazzjoni tal-ħajja tat-talb biex l-ewkaristija ssir iċ-ċentru veru tal-komunitajiet insara, fejn it-tifħir u r-radd ta’ ħajr ikunu l-impetu għal impenn imġedded lejn l-evanġelizzazzjoni u l-komunjoni ekkleżjali.Qal li jittama li s-Sagrament imqaddes jagħti lill-imgħammda kollha saħħa spiritwali sabiex ikunu kapaċi jibnu dinja iktar ġusta u armonjuża, fuq il-passi u t-tagħlim ta’ Ġesu Kristu… Kompli aqra »

Il-Vanġelu tal-24 ta’ April

Ġwann 12,44-50

Ġesù għolla leħnu u qal: “Min jemmen fija jkun qiegħed jemmen mhux fija imma f’min bagħatni; u min jara lili jkun qiegħed jara lil min bagħatni. Jiena huwa d-dawl li ġejt fid-dinja biex kull min jemmen fija ma jibqax fid-dlam. Min jisma’ kliemi u ma jħarsux, jiena ma nagħmilx ħaqq minnu, għax jien ma ġejtx biex nagħmel ħaqq mid-dinja, iżda biex insalva d-dinja… Kompli aqra »

Id-Dar tal-Providenza tagħmel appell dwar ġbir ta’ flus f’isimha

[lang_en]

[lang_mt]

Id-Dar tal-Providenza waslulha rapporti li xi persuna jew persuni qegħdin iħabbtu bieb, bieb u jgħidu Ii qed jiġbru f’isem id-Dar. L-amministrazzjoni tad-Dar tal-Providenza tixtieq tagħmilha ċara li qatt ma tagħti permess biex isir ġbir mid-djar. Fl-imgħoddi kien hemm persuni li tressqu quddiem il-qorti mill-pulizija u nstabu ħatja ta’ frodi. Waqt li tirringrazzja lill-poplu Malti u Għawdxi għall-appoġġ sħiħ tiegħu, id-Dar tal-Providenza tappella lil min irid jagħmel donazzjoni biex jagħmel dan jew billi jżur id-Dar fis-Siġġiewi, jew bil-posta permezz ta’ ċekk, permezz tal-website www.dartalprovidenza.org jew permezz tal-banek li kollha għandhom kont speċjali… Kompli aqra »

Jitfakkar is-sbatax-il ċentinarju tal-Editt Ta’ Milan

[lang_en]

[lang_mt]

Il-Kapitlu ta’ Sant’Elena, B’Kara, flimkien mal-Fondazzjoni għall-Istudji Teoloġiċi u d-Discern (Istitut għar-Riċerka dwar is-Sinjali taż-Żminijiet), qed jorganizza Forum biex ifakkar is-sbatax-il ċentinarju mill-proklamazzjoni tal-Editt ta’ Milan mill-Imperatur Kostantinu fis-sena 313.

Fil-forum se jieħdu sehem dawn il-kelliema: il-Professur Sergio Tanzarella mill-Universita’ Gregoriana f’Ruma (313: From the Meeting at Milan to the Edict at Nicomedia and a Historical Perspective… Kompli aqra »

“Assurd li taħseb li tista’ tgħix ma’ Kristu mingħajr il-Knisja”

Fl-okkażjoni tal-festa ta’ San Ġorġ martri, Papa Franġisku ċċelebra l-Ewkaristija mal-kardinali fil-kappella tal-Palazz Appostoliku. Il-Kardinal Angelo Sodano qal lill-Papa li l-kardinali xtaqu jingħaqdu miegħu għaċ-ċelebrazzjoni ewkaristika sabiex iroddu ħajr ‘l Alla għad-doni li tah. Ħarsa lejn il-liturġija tal-kelma, intqal li kien ċar it-tixrid tal-Vanġelu mill-ewwel insara minkejja l-persekuzzjoni. Dan minbarra l-messaġġ tal-Vanġelu li n-nagħaġ jagħrfu l-vuċi tar-ragħaj, li jafhom u li jimxu warajh… Kompli aqra »

Programm taż-Żjara Pastorali fil-Parroċċa ta’ San Girgor, tas-Sliema

L-Erbgħa 24 t’April

10.30 a.m. L-Arċisqof jiltaqa’ mal-kappillan, Dun Victor Scicluna, bi tħejjija għall-Vista Pastorali ta’ San Girgor tas-Sliema, fil-Kurja.

Il-Ħadd 12 ta’ Mejju

5.30 p.m. L-Arċisqof jiċċelebra quddiesa tal-ftuħ taż-Żjara Pastorali fil-Parroċċa ta’ San Girgor tas-Sliema, u wara jiltaqa’ man-nies.

Il-Ħamis 16 ta’ Mejju

9.30 a.m. L-Arċisqof iżur l-Iskola Primarja… Kompli aqra »