Yearly Archives: 2021

Quddiesa u Rużarju – 29 ta’ Diċembru 2021, 9:30am

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 29 ta’ Diċembru

Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: 1 Ġw 2, 3-11
Salm: 95 (96), 1-2a.2b-3.5b-6

L-Evanġelju: Lq 2, 22-35

Wara li għalqilhom iż-żmien għall-purifikazzjoni tagħhom skont il-Liġi ta’ Mosè, ħadu lil Ġesù Ġerusalemm biex jippreżentawh lill-Mulej, kif hemm miktub fil-Liġi tal-Mulej: “Kull tifel li jitwieled l-ewwel, jiġi kkonsagrat lill-Mulej”, u biex joffru b’sagrifiċċju par gamiem jew żewġ bċieċen, kif jingħad ukoll fil-Liġi tal-Mulej… Kompli aqra »

Il-qtil tal-innoċenti qatt ma ġab barka fuq id-dinja – L-Arċisqof

Quddiesa fil-festa tal-qaddisin innoċenti martri

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

L-Evanġelju li għadna kemm smajna minn San Mattew, proprjament jagħtina żewġ informazzjonijiet importanti. L-ewwel waħda hi, li biex jipproteġi lit-tifel, Ġużeppi mnebbaħ mill-Mulej permezz ta’ ħolma, jiddeċiedi li jitlaq minn pajjiżu u jmur l-Eġittu. Il-Familja Mqaddsa ssir familja refuġjata; taħrab mill-periklu u ssib kenn f’post ieħor. Meta nitkellmu dwar dawk li jkollhom jaħarbu minn sitwazzjonijiet iebsa, fil-ġurnata tal-lum, tajjeb niftakru li l-Familja Mqaddsa, li tant ngħożżu u li għandna tant devozzjoni lejn il-Bambin, lejn Ġesù, lejn San Ġużepp, lejn il-Madonna; nagħmlu tant purċissjonijiet, tant festi għal dawn il-qaddisin għeżież, għall-Familja Mqaddsa; kultant ninsew li dawn għamlu snin refuġjati fl-Eġittu, maħruba mill-qilla ta’ Erodi… Kompli aqra »

Quddiesa u Rużarju – 28 ta’ Diċembru 2021, 9:30am

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 28 ta’ Diċembru

Il-Qaddisin Innoċenti Martri – Festa
Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: 1 Ġw 1: 5; 2: 2
Salm: 123: 2-5.7b-8

L-Evanġelju: Mt 2: 13-18

Meta telqu l-maġi, deher anġlu tal-Mulej f’ħolma lil Ġużeppi u qallu: “Qum, ħu miegħek lit-tifel u ’l ommu, u aħrab lejn l-Eġittu. Ibqa’ hemm sa ma ngħidlek jien, għax Erodi sa jfittex lit-tifel biex joqtlu”.

Ġużeppi qam, ħa miegħu lit-tifel u ’l ommu bil-lejl, u warrab lejn l-Eġittu, u baqa’ hemm sal-mewt ta’ Erodi… Kompli aqra »

Presepju kontemporanju mill-Fondazzjoni tal-Knisja tal-Ġiżwiti

  Il-Knisja tal-Ġiżwiti, il-Belt Valletta

The newly established The Jesuits Church Foundation is pleased to host this Christmas season at the Church of the Jesuits, Valletta, a fine artistic contemporary crib made in the traditional Baroque idiom by the established Maltese artist Chris Ebejer.

As part of its ongoing integral restoration programme of the Jesuits Church and its adjoining oratories, the Immacolata and the Onorati, the Foundation is seeking to create greater space for local artists to exhibit their works at this distinguished location, steeped in history, at the very heart of Valletta… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Angelus: l-armonija fil-familja tinżamm billi niġġieldu l-egoiżmu

  Il-Vatikan

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

Illum qed nagħmlu l-festa tal-Familja Mqaddsa ta’ Nazaret. Alla għażel familja umli u sempliċi biex jiġi fostna. Nikkuntemplaw is-sbuħija ta’ dal-misteru billi minnu nisiltu żewġ aspetti konkreti għall-familji tagħna.

L-ewwel: il-familja hi l-istorja li sawritna. Kull wieħed u waħda minna għandna l-istorja tagħna, ħadd ma twieled bil-maġija, bil-bakketta maġika, kollha kemm aħna għandna storja u l-familja hi l-istorja li ġejjin minnha. L-Evanġelju tal-Liturġija tal-lum ifakkarna li Ġesù wkoll hu iben imnissel minn storja ta’ familja. Narawh jivvjaġġa lejn Ġerusalemm flimkien ma’ Marija u Ġużeppi għall-Għid; imbagħad iġib fixla f’ommu u missieru għax ma setgħux isibuh; meta sabuh mar lura d-dar magħhom (Lq 2:41-52). Sabiħ tara lil Ġesù mwaħħad man-nisġa tal-għożża tal-familja, li jitwieled u jikber bit-tgħanniqa u t-tħassib tal-ġenituri tiegħu… Kompli aqra »

Erba’ xtieli li għandna nkabbru fil-familja – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fil-Festa tal-Familja Mqaddsa

  Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

F’liema żmien fl-istorja tal-umanità l-ħajja tal-familja kienet faċli? Naħseb li jekk immorru lura fl-istorja, nindunaw li qatt ma kienet faċli l-ħajja tal-familja. Anke meta llum niċċelebraw il-Familja Mqaddsa ta’ Ġesù, Marija u Ġużeppi, nindunaw li l-ħajja tal-familja tagħhom ma kinitx faċli.

Familja li tgħallimna

Il-qari mill-Kelma ta’ Alla llum jagħtina idea ta’ dan, meta Ġesù baqa’ t-Tempju, u Marija u Ġużeppi marru jfittxuh… Kompli aqra »

Quddiesa u Rużarju – 27 ta’ Diċembru 2021, 9:30am

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 27 ta’ Diċembru

San Ġwann, Appostlu u Evanġelista – Festa
Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: 1 Ġw 1: 1-4
Salm: 96: 1-2.5-6.11-12

L-Evanġelju: Ġw 20: 2-8

Kien l-ewwel jum tal-ġimgħa: Filgħodu kmieni meta kien għadu d-dlam, u Marjam ta’ Magdala ġiet ħdejn il-qabar u rat il-blata mneħħija mill-qabar.

Għalhekk telqet tiġri għand Xmun Pietru u għand id-dixxiplu l-ieħor il-maħbub ta’ Ġesù, u qaltilhom: “Qalgħu l-Mulej mill-qabar, u ma nafux fejn qegħduh”… Kompli aqra »