Il-Kelma tal-Arċisqof

Ma’ Ġesù, dak li hu madmad isir ħelu, dak li hu toqol isir ħafif – L-Arċisqof

Quddiesa fl-14-il Ħadd matul is-Sena

  Il-Katidral ta' San Pawl, l-Imdina

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Huwa ta’ unur kbir għalija li nqaddes mill-Katidral, mill-knisja tal-isqof, u li miegħi għandi lil Mons. Vinċenz Deguara jikkonċelebra. Kien il-kappilan, niftakar meta kont ċkejken, fil-parroċċa ta’ San Sebastjan, Ħal Qormi.

Ġesù jfaħħar lill-Missier talli għażel liċ-ċkejknin (mhux kwistjoni ta’ tul) u jgħid il-ħwejjeġ ma jgħidilniex eżatt x’inhuma, imma nifhmu li huwa l-għerf veru tas-sema “Ħbejthom lil min għandu l-għerf u d-dehen” dawk li għandhom ħafna ittri wara isimhom b’xi mod, “urejthom liċ-ċkejknin” (Mt 11:25)… Kompli aqra »

Tibżgħux mill-imħabba għax mingħajrha ħajjitna ssir wied niexef – L-Arċisqof lis-saċerdoti novelli

Quddiesa ta' Radd il-Ħajr lil Alla għas-saċerdoti novelli

  Is-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna tal-Mellieħa

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

It-talba tiegħi għalikom hija li tkunu dan l-inbid ġdid għall-Knisja u li l-qalb tagħkom tkun damiġġjana mġedda. Ftakru li għandkom teżor u li qegħdin iġġorruh f’ġarar tal-fuħħar (2 Kor 4:7). It-teżor huwa s-saċerdozju li mhuwiex għalina imma għall-poplu. Mhuwiex sellum biex nitla’ imma pjuttost salib.

F’waħda mill-omeliji sbieħ tiegħu Papa Benedittu XVI uża din l-immaġini li dejjem tolqotni… Kompli aqra »

Mons. Arthur Said Pullicino: saċerdot li baqa’ jaħdem sal-aħħar b’lealtà – L-Arċisqof

Quddiesa b’suffraġju għal Mons. Arthur Said Pullicino

  Il-Knisja Arċipretali ta’ Stella Maris, Tas Sliema

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Din it-talba tagħna l-Mulej jaqlagħha, il-Mulej jagħti lil Mons. Arthur il-mistrieħ ta’ dejjem, mistrieħ mistħoqq ikolli ngħid u ngħidha b’konvinzjoni. Għax saċerdot li baqa’ jaħdem sal-aħħar b’lealtà, lealtà li wieħed ma jistax ma japprezzax għaliex intom ilkoll tafuh lil Mons. Arthur bħalma kelli x-xorti nafu jien, u l-lealtà tiegħu kienet lealtà li tkun taf fejn qiegħed miegħu. Dik hija lealtà rari, ma kienx devot tal-mantikilja, joqgħod jidlek, imma l-kelma tiegħu kienet ċara… Kompli aqra »

L-Arċisqof lis-saċerdoti l-ġodda: B’dan iż-żejt nibagħtukom fid-dinja biex tkunu l-idejn ta’ Ġesù li jħaddan l-umanità miegħu

Quddiesa tal-ordinazzjoni presbiterali fis-Solennità ta' San Pietru u San Pawl

  Il-Knisja Parrokkjali ta’ Kristu Re, Raħal il-Ġdid

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

“Intom min tgħidu li jien?” (Mt 16:15). Ġesù llum, għeżież kandidati għall-presbiterat, magħżula mill-Knisja, approvati mill-poplu ta’ Alla, illum Ġesù qiegħed jistaqsikom din il-mistoqsija: “Intom min tgħidu li jien?” Ma jinterassahx x’jaħseb ħaddieħor, illum jinteressah ħafna inti, inti kif tħares lejh, hu li fuqek tefa’ ħarsa ta’ ħniena għaliex waqt li qiegħed isejjaħlek ħenn għalik, waqt li qiegħed jagħżlek refgħek mill-jasar tad-dnub tiegħek… Kompli aqra »

Inġeddu l-wegħdiet saċerdotali bl-għajnuna u l-ħniena tal-Mulej li tiddi mill-ħarsa kollha mħabba tiegħu – L-Arċisqof

Quddiesa tat‑tberik taż‑żjut bit‑tiġdid tal‑wegħdiet saċerdotali fis-Solennità ta' San Pietru u San Pawl

  Il-Katidral ta' San Pawl, l-Imdina

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Il-ħarsa ta’ Ġesù li tinfed il-qalb! Aħna u naqraw dawn is-siltiet fis-solennità tal-appostli Pietru u Pawlu, niltaqgħu mal-ħarsa ta’ Ġesù, dik il-ħarsa li ltaqa’ magħha Xmun Bin Ġwanni fix-xatt tal-għadira ta’ Tiberijade. Kien qiegħed fuq id-dagħjsa ma’ ħuh Indrì u sema’ l-mastrudaxxa ta’ Nazaret jgħidlu dawn il-kelmiet: “Ejja warajja” (Ġw 1:39). Ma’ dawk il-kelmiet kien hemm ħarsa li tinfed il-qalb, ħarsa li taf u għax taf, tagħder u għax tagħder, tħobb… Kompli aqra »

Ġesù qed javżana biex inħobbuh u nħallu f’idejh – L-Arċisqof

Quddiesa fit-13-il Ħadd matul is-Sena

  Il-Knisja Arċipretali Kolleġġjata ta’ San Pawl, ir-Rabat

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

F’din is-silta mill-kapitlu 10 tal-Evanġelju skont San Mattew, Ġesù jagħtina kliem li fil-widnejn tagħna jista’ jinstema’ pjuttost iebes meta Ġesù jippreżentalna l-imħabbiet l-iżjed qawwija tagħna: l-imħabba lejn il-missier u l-omm, l-imħabba lejn l-ulied u jgħidilna li l-imħabba lejh tpoġġi kollox f’dawl ġdid.

Mhux bilfors niċħdu lil ommna u ’l missierna jew il-ġenituri jiċħdu lil uliedhom. U għalina tiġi d-domanda: imma Ġesù għalfejn qiegħed jgħidu dan id-diskors? … Kompli aqra »

Id-djakonat mhux tarġa oħra għas-saċerdozju; hu stil ta’ ħajja – L-Arċisqof

Mumenti mill-Ordinazzjonali Djakonali 2020

  Il-Knisja Parrokkjali ta' Santa Katerina, iż-Żejtun

Mumenti mill-Ordinazzjoni Djakonali 2020

Mumenti mill-Ordinazzjoni Djakonali 2020Joshua Cortis, Roderick Baldacchino, Jean-Claude Schembri, Mark Scicluna

Posted by Archdiocese of Malta on Saturday, June 27, 2020 L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

“Tgħidx, ‘għadni żgħir’.” “Inti tmur kull fejn nibgħatek u tgħid kulma nordnalek” (Ġer 1:6-7). F’din l-espressjoni li l-Mulej jgħid lill-profeta Ġeremija hemm miġbur fi ftit kliem il-ministeru tad-Djakonat li intom, għeżież, se tilqgħu minn Alla permezz tal-Knisja tiegħu: “Tmur u tgħid”… Kompli aqra »

Ibqgħu kunu kuruna ta’ ġieħ madwar il-Kunċizzjoni billi t-tempju tagħha jibqa’ kuruna ta’ ġieħ bil-preżenza tagħkom – L-Arċisqof

Quddiesa fil-115-il Anniversarju tal-Inkurunazzjoni tal-Kwadru Titulari tal-Kunċizzjoni

  Il-Knisja Kolleġġjata tal-Immakulata Kunċizzjoni, Bormla

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Huwa ta’ ferħ kbir għalija li ningħaqad man-nies ta’ din il-belt Cospicua, in-nies ta’ Bormla llum huma u jifirħu b’dan l-anniversarju għażiż: il-115-il sena minn meta l-Kardinal Domenico Ferrata, Legat tal-Papa, Inkuruna l-kwadru titulari. Nistgħu nsejħulu kapulavur tal-artist Malti Caruana.

Xi jfisser dan il-ġest tan-nies ta’ Bormla 115-il sena ilu, li l-kwadru tal-Immakulata Kunċizzjoni jiżżejjen b’kuruna ta’ ġieħ? … Kompli aqra »

Il-kelma ta’ Ġesù kienet tirrifletti lil qalbu, allura kellha s-setgħa vera li tkellem il-qalb – L-Arċisqof

Quddiesa offruta għalina lkoll biex niskopru dejjem aktar it-tagħlim ta’ Ġesù, u nħallu l-kelma tiegħu tkun id-dawl ta’ ħajjitna

  Il-Kappella tal-Madonna tal-Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

B’din is-silta mill-Evanġelju ta’ San Mattew jiġi konkluż id-diskors imsejjaħ tal-muntanja. Fil-kapitlu 5 ta’ San Mattew il-Mulej jitla’ fuq għolja, iħares lejn il-folla, joqgħod bilqiegħda u jibda jgħallimhom. L-idea tal-Evanġelju ta’ San Mattew huwa li jippreżenta lil Ġesù f’dawn iż-żewġ kapitli: il-kapitlu 5, 6 u anke 7, dawn it-tliet kapitli bħala l-Mosè l-ġdid, jagħti l-liġi l-ġdida lill-poplu tiegħu.

Jiena nista’ jkun li jkolli l-ġelu kollu tajjeb u mmur pelleggrinaġġi, u l-Madonna tkellimni, u l-Qalb ta’ Ġesù wkoll, imma ma jkollix imħabba, ma jkollix ħniena… Kompli aqra »

Ġesù jgħid taħrabx, tibżax mill-bieb id-dejjaq – L-Arċisqof

Quddiesa offruta għal dawk li qed jitħabtu biex jagħmlu l-għażliet it-tajba

  Il-Kappella tal-Madonna tal-Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Fil-kapitlu 7 ta’ San Mattew insibu diversi kliem ta’ Ġesù li mhux bilfors jingħaqdu ma’ xulxin immedjatament jew b’mod naturali. Hawnhekk illum għandna tliet kelmiet ta’ Ġesù li għandhom is-sinifikat partikolari tagħhom.

L-ewwel waħda hija tixbiha ħafna qawwija u Ġesù qed jgħallem lill-komunità tad-dixxipli li se jkollhom jaffaċċjaw sitwazzjonijiet fejn dak li għalihom huwa għażiż, għal ħaddieħor huwa irrilevanti jew mhux prezzjuż… Kompli aqra »