Anġelus

Il-Papa: Jalla nikbru fil-ħbiberija ma’ Ġesù, il-Ħobż tal-Ħajja

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

Fl-Evanġelju tal-liturġija tal-lum Ġesù jkompli jipprietka lil dawk in-nies li kienu raw il-miraklu tat-tkattir tal-ħobż.  Hu jistedinhom biex jagħmlu qabża ta’ kwalità: wara li rċevew il-manna, li biha Alla tema’ lil missirijiethom tul il-mixja twila fid-deżert,  issa japplika s-simbolu tal-ħobż għalih innifsu.  Jgħid ċar u tond: “Jien hu l-ħobż tal-ħajja” (Ġw 6, 48)

Xinhi t-tifsira tal-ħobż tal-ħajja?  … Kompli aqra »

Il-Papa fl-Angelus: Il-kura tas-saħħa għal kulħadd hija servizz essenzjali

Dear Brothers and Sisters, buongiorno!

I am glad to be able to keep the Sunday Angelus appointment, even here from “Gemelli” Policlinico. I thank you all: I have felt your closeness and the support of your prayers. Thank you from the bottom of my heart!

The Gospel passage we read today in the Liturgy recounts that Jesus’ disciples, sent by Him, “anointed with oil many that were sick and healed them” (Mk 6:13)… Kompli aqra »

Il-Papa waqt l-Angelus: Niftħu għajnejna għall-preżenza umli tal-Mulej

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

L-Evanġelju li naqraw fil-liturġija ta’dal-Ħadd (Mk 6, 1-6) jirrakkuntalna n-nuqqas ta’ fidi tan-nies tar-raħal fejn twieled Ġesù.  Wara li hu kien ipprietka fil-villaġġi l-oħra tal-Galileja, reġa’għadda Nażaret, fejn kien kiber flimkien ma’ Marija u Ġużeppi; hu jum is-Sibt u beda jgħallem fis-sinagoga.  Ħafna li kienu jisimugħ bdew jistaqsu: “Mnejn kisbu dan l-għerf kollu?  Dan mhuwiex il-mastrudaxxa bin Marija jiġifieri l-ġirien tagħna li nafuhom sewwa?” (cfr vv… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Angelus: Niskopru l-preżenza tal-Mulej fil-ħajja tagħna

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

Il-parabboli li ttina l-liturġija tal-lum – żewġ parabboli – huma mnebbħin mill-ħajja ta’ kuljum u juru kemm il-ħarsa ta’ Ġesù hi attenta fuqna, Hu li josserva r-realtà permezz ta’ xbihat żgħar mill-ħajja ta’ kuljum, jiftaħ it-twieqi fuq il-misteru ta’ Alla u fuq il-ġrajja umana.  Ġesù kien jitkellem b’mod li faċli tifhmu, kien jitkellem bit-tixbihat tar-realtà, tal-ħajja ta’ kuljum.  B’hekk jgħallimna li wkoll il-ġrajjiet tal-ħajja ta’ kuljum, li ximindaqqiet jidhru kollha l-istess u li aħna ngħixuhom b’distrazzjoni jew inqisuhom piż, huma mgħammrin mill-preżenza moħbija ta’ Alla, jiġifieri għandhom tifsira.  Allura aħna wkoll jeħtieġ li jkollna għajnejna miftuħa ħalli nkunu nistgħu “nfittxu u nsibu lil Alla f’kull ħaġa”… Kompli aqra »

Il-Papa: It-talb, il-ħajja u l-fidi jżommu mixgħula l-fjamma tal-ħajja Nisranija

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

F’din il-katekeżi ta’ qabel tal-aħħar fuq it-talb se nitkellmu fuq il-perseveranza fit-talb. Hija stedina, anzi kmand li ġej mill-Iskrittura Mqaddsa. Il-mixja spiritwali tal-Pellegrin Russu tibda meta jaħbat ma’ frażi ta’ San Pawl fl-Ewwel Ittra lit-Tessalonkin: “Itolbu bla heda, iżżu ħajr lil Alla f’kollox” (5:17-18). Il-kelma tal-Appostlu tolqtu lil dak ir-raġel u jistaqsi kif inhu possibbli jitlob bla waqfien, meta l-ħajja tagħna hi maqsuma f’tant mumenti differenti, li mhux dejjem iħalluk tikkonċentra… Kompli aqra »

Il-Papa waqt l-Angelus: L-Ewkaristija hija l-ħobż tal-midinba u mhux il-premju tal-qaddisin

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

Illum fl-Italja u f’pajjiżi oħra qed tkun iċċelebrata s-Solennità tal-Ġisem u d-Demm ta’ Kristu.  L-Evanġelju jtina r-rakkont tal-Aħħar Ikla (Mk 14,12-16.22-26).   Il-kliem u l-ġesti tal-Mulej imissulna qlubna:  Hu jieħu l-ħobż f’idejh, jgħid il-barka, jaqsmu u jnewlu lid-dixxipli filwaqt li jgħidilhom: “Ħudu, dan hu ġismi” (v.  22).

Hekk, bis-sempliċità, Ġesù jtina l-akbar sagrament.  Il-ġest tiegħu hu wieħed umli u ta’ għotja, ġest ta’ qsim.  Fl-aħjar ta’ ħajtu ma jqassamx il-ħobż biex ixabba’ lill-folla, imma jqassam lilu nnifsu fl-ikla tal-Għid, flimkien mad-dixxipli.  B’hekk Ġesù jurina li l-għan tal-ħajja jinsab fl-għotja, li l-akbar ħaġa hi l-qadi.  U llum aħna nsibu l-kobor t’Alla f’loqma ħobż, fi dgħufija mfawra bl-imħabba, mfawra bil-kondiviżjoni.  Il-kelma li nixtieq nagħfas fuqha hi propju l-kelma ‘dgħufija’ ‘fraġilità’.  Ġesù jsir fraġli bħall-ħobż li jinqasam u jitfarrak.  Imma l-qawwa tiegħu hemmhekk tinsab, fil-fraġilità tiegħu.  Fl-Ewkaristija, il-fraġilità hija qawwa: qawwa tal-imħabba li tiċċekken biex inkunu nistgħu nilqugħha, mhux nibżgħu minnha; qawwa tal-imħabba li tinkiser u titqassam biex tmantni u tagħti l-ħajja; qawwa tal-imħabba li ssir bi ċċiet biex tiġbor lilna lkoll f’għaqda waħda… Kompli aqra »

It-tlugħ tal-Mulej fis-sema jġibilna l-ferħ, jgħid il-Papa waqt ir-Regina Coeli

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

Illum fl-Italja u f’pajjiżi oħra qed niċċelebraw is-solennità tat-tlugħ fis-Sema tal-Mulej.  Il-paġna evanġelika ta’ Mark (Mk 16, 15-20) – it-tmiem tal-Evanġlelju ta’ Marku –  tirrakkuntalna l-aħħar laqgħa tal-Irxoxt mad-dixxipli qabel ma Hu tela’ lejn il-lemin tal-Missier.  Is-soltu, nafuha, ix-xeni ta’ firda huma ta’ swied il-qalb, lil min jibqa’ jħallulu sentimenti ta’ fixla, ta’ abbandun; iżda minn dan kollu xejn ma effettwa lid-dixxipli.  Minkejja li l-Mulej inqata’ minnhom, huma ma jidhrux bla faraġ, anzi, huma hienja u lesti biex isiru missjunarji fid-dinja.  Għaliex mhumiex imnikktin id-dixxipli?  Għaliex aħna wkoll għandna nkunu ferħana illi naraw lil Ġesù tiela s-sema? … Kompli aqra »

Il-Papa waqt ir-Regina Coeli: L-imħabba hi li taqdi lill-oħrajn u mhux tikkontrollahom

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

Fl-Evanġelju ta’ dan il-Ħadd (Ġw 15, 9-17), wara li kien qabbel lilu nnifsu mad-dielja u lilna mal-friegħi, Ġesù spjega liema frott jinkiseb minn min jibqa’ marbut miegħu: dal-frott huwa l-imħabba.  Jerġa jdur għall-istess verb-muftiħ: “ibqgħu”.  Jistedinna nibqgħu f’imħabbtu ħalli l-ferħ tiegħu ikun fina u l-ferħ tagħna jkun sħiħ (vv. 9-11).  Nibqgħu fl-imħabba ta’ Ġesù.

Nistaqsu lilna nfusna: liema hi din l-imħabba li Ġesù jridna nibqgħu fiha biex ikollna l-ferħ tiegħu?   Liema hi din l-imħabba?  Hi l-imħabba li ġejja mill-Missier, għax “Alla huwa mħabba” (1 Ġw 4,8).  Din l-imħabba t’Alla, tal-Missier, tfawwar bħal xmara f’Ibnu Ġesù u permezz tiegħu tasal għandna, ħolqien tiegħu.  Infatti Hu jgħid: “Kif ħabbni Missieri hekk jien ħabbejt lilkom” (Ġw 15, 9).  L-imħabba li jtina Ġesù hi l-istess waħda li biha l-Missier iħobb lilu: imħabba safja, bla kundizzjonijiet, imħabba gratwita.  Ma nistgħux nixtruha, imħabba bla ħlas.  Meta Ġesù jtihielna ikun qed iqisna ħbieb – b’din l-imħabba -, biex jgħarrafna lill-Missier, u jinvolvina fl-istess missjoni tiegħu għall-ħajja tad-dinja… Kompli aqra »

Il-Papa: Il-migranti fuq il-baħar m’għandhom qatt jiġu mċaħħda mill-għajnuna

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

F’dar-raba’ Ħadd tal-Għid, magħruf bħala l-Ħadd tar-Ragħaj it-Tajjeb, l-Evanġelju (Ġw 10,11-18) jippreżentalna lil Ġesù bħala l-veru ragħaj li jiddefendi, jagħraf u jħobb lin-nagħaġ tiegħu.

B’kuntrast miegħu, mar-Ragħaj it-Tajjeb, għandna l-“merċenarju”, li ma jimpurtahx min-nagħaġ għax mhumiex tiegħu.  Jagħmel dax-xogħol biss għall-paga, ma jħabbilx rasu biex jiddefendihom: meta jasal il-lupu jaħrab u jabbandunahom (cfr vv. 12-13).  Iżda Ġesù, ir-ragħaj veru, jiddefendina dejjem, joħroġna minn bosta sitwazzjonijiet diffiċli, sitwazzjonijiet perikolużi, permezz tal-kelma tiegħu u l-qawwa tal-preżenza tiegħu, li aħna nħossu bla waqfien, jekk inkunu rridu nisimgħu, kuljum… Kompli aqra »