Anġelus

Il-Papa Franġisku dwar l-Ukrajna fl-Angelus: F’isem Alla, nitlobkom: waqqfu dal-massakru!

  Il-Vatikan

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

L-Evanġelju ta’ dat-tieni Ħadd tar-Randan jirrakkuntalna t-Trasfigurazzjoni ta’ Ġesù (ara Lq 9: 28-36). Waqt li Hu kien jitlob fuq muntanja għolja, jibdel surtu, ilbiesu jsiru bojod silġ u jleqqu, u fid-dawl tal-glorja tiegħu jidhru Mosè u Elija, li jitkellmu miegħu dwar l-Għid li kien hemm jistennieh f’Ġerusalemm, jiġifieri l-passjoni, il-mewt u l-qawmien tiegħu.

Ix-xhieda ta’ din il-ġrajja straordinarja huma l-appostli Pietru, Ġwanni u Ġakbu, li telgħu fuq l-għolja flimkien ma’ Ġesù. Aħna nistħajluhom b’għajnejhom miftuħin beraħ quddiem dal-ispettaklu uniku. U żgur li hekk ġara… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Angelus jappella għall-kurituri umanitarji fl-Ukrajna

  Il-Vatikan

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

L-Evanġelju tal-Liturġija tal-lum, l-ewwel Ħadd tar-Randan, jeħodna fid-deżert, fejn Ġesù kien meħud mill-Ispirtu s-Santu, għal 40 jum, biex ikun ittantat mix-xitan (ara Lq 4:1-13).  Ġesù wkoll safa ttantat mix-xitan, u jakkumpanja lil kull wieħed u waħda minna fit-tentazzjonijiet tagħna. Id-deżert hu simbolu tat-taqbida mas-seħer tal-ħażen, jgħallimna nagħżlu l-vera libertà. Infatti Ġesù jgħix l-esperjenza tad-deżert minnufih qabel ma jibda l-missjoni pubblika tiegħu. U propju permezz ta’ dik it-taqbida spiritwali hu jafferma bla tlaqliq liema tip ta’ Messija kien fi ħsiebu jkun. Mhux Messija hekk, imma hekk (il-Papa għamel ġest b’idejh): ikolli ngħid li din kienet propju d-dikjarazzjoni tal-identità messjanika tiegħu, tat-triq messjanika ta’ Ġesù… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Angelus dwar il-gwerer fid-dinja: Ħa jisktu l-armi!

  Il-Vatikan

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

Fl-Evanġelju tal-Liturġija tal-lum Ġesù jistedinna nirriflettu fuq ħarsitna u kliemna. Il-ħarsa u l-kliem.

Qabel xejn, il-ħarsa. Il-Mulej jgħid li għandna r-riskju li nikkonċentraw ħarsitna fuq it-tibna f’għajn ħuna bla ma nindunaw bit-travu li għandna f’tagħna (ara Lq 6:41). Fi kliem ieħor, inkunu attenti ħafna għad-difetti tal-oħrajn, anki ż-żgħar daqs tibna, u bil-kalma kollha ninsew tagħna u ftit intuhom importanza. Hu minnu dak li jgħid Ġesù: dejjem insibu raġuni biex infittxu l-ħtija fl-oħrajn u niġġustifikaw lilna nfusna. U tant drabi nilmentaw minħabba dak li ma jkunx sejjer sew fis-soċjetà, fil-Knisja, fid-dinja, bla ma qabel neżaminaw lilna nfusna u bla ma nimpenjaw ruħna biex qabel kollox nibdlu lilna nfusna. Kull bidla għammiela, pożittiva, għandha tibda minna nfusna… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Angelus jirringrazzja lill-ħaddiema tas-saħħa għall-eroiżmu li jwettqu ta’ kuljum

  Il-Vatikan

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

Fl-Evanġelju tal-Liturġija tal-lum Ġesù jagħti lid-dixxipli xi struzzjonijiet fundamentali għall-ħajja. Il-Mulej qed jirreferi għas-sitwazzjonijiet l-aktar diffiċli, dawk li għalina jkunu test, eżami, dawk li jqegħduna wiċċ imb wiċċ ma’ min hu għadu tagħna u ostili, quddiem min dejjem ifittex li jagħmlilna l-ħsara. F’każi bħal dawn id-dixxiplu ta’ Ġesù għandu sejħa biex ma jħallix l-istint tal-mibegħda jirkbu, imma jmur ‘l hinn, ferm aktar ‘l hinn… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Angelus jitlob għall-paċi fl-Ukrajna

  Il-Vatikan

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

Il-qofol tal-Evanġelju tal-Liturġija tal-lum huma l-Beatitudnijiet (ara Lq 6:20-23). Interessanti ninnutaw li minkejja li kien imdawwar minn folla kbira, idur lejn “id-dixxipli tiegħu” biex iħabbarhom (v. 20). Ikellem lid-dixxipli. Infatti l-Beatitudnijiet ifasslu l-identità tad-dixxiplu ta’ Ġesù. Dawn jistgħu jidhru strambi, kważi tqal biex jifhimhom min mhux dixxiplu; filwaqt li jekk nistaqsu kif għandu jkun id-dixxiplu ta’ Ġesù, it-tweġiba hi propju l-Beatitudnijiet. Naraw l-ewwel waħda, li hi s-sies tal-oħrajn kollha: “Henjin intom il-foqra għax tagħkom hi s-saltna ta’ Alla” (v… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Angelus jitkellem kontra l-mutilazzjoni ġenitali tal-bniet u t-traffikar tal-bniedem

  Il-Vatikan

Dear brothers and sisters, buongiorno!

The Gospel of today’s Liturgy takes us to the banks of the Sea of Galilee. The crowd is gathering around Jesus, while some disappointed fishermen, including Simon Peter, are washing their nets after a night of fishing that went badly. And so it is that Jesus climbs into Simon’s boat; then he invites him to go out to sea and cast his nets again (cf. Lk 5:1-4)… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Angelus: Ġesù jitolbok tilqgħu fir-realtà tal-ħajja ta’ kuljum

  Il-Vatikan

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

Fil-Liturġija tal-lum l-Evanġelju jirrakkonta l-ewwel predikazzjoni ta’ Ġesù fir-raħal fejn trabba, Nazaret. It-tmiem hu qares: minflok kunsens Ġesù jsib lil min ma jifhmux u wkoll l-ostilità (ara Lq 4:21-30). In-nies tar-raħal, aktar milli kelma ta’ verità, riedu l-mirakli, sinjali prodiġjużi. Il-Mulej dan ma jagħmlux u huma jirrifjutawh għax jgħidu li ilhom jafuh minn mindu tfal, hu bin Ġużeppi (ara v. 22), u ħwejjeġ bħal dawn… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Angelus: Il-Kelma t’Alla hi l-gwida tal-mixja sinodali li nbdiet fil-Knisja kollha

  Il-Vatikan

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

Fl-Evanġelju tal-Liturġija tal-lum naraw lil Ġesù jinawgura l-predikazzjoni tiegħu (ara Lq 4:14-21): hi l-ewwel prietka ta’ Ġesù. Imur Nażaret, fejn trabba, u jieħu sehem fit-talb fis-sinagoga.  Iqum biex jaqra u fl-iskroll tal-Profeta Iżaija, isib is-silta li titkellem dwar il-Messija, li tħabbar messaġġ ta’ faraġ u ħelsien lill-foqra u lill-imjassrin (Iż 61:1-2). Meta temm jaqra, “għajnejn kulħadd kienu msammra fuqu” (v… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Angelus: Ningħaqdu fil-Ġimgħa ta’ Talb għall-Għaqda fost l-Insara

  Il-Vatikan

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

L-Evanġelju tal-Liturġija tal-lum jirrakkuntalna l-episodju tat-Tieġ ta’ Kana fejn Ġesù jibdel l-ilma f’inbid b’sodisfazzjon għall-għarajjes. U jintemm hekk: “Dan li għamel Ġesù f’Kana tal-Galilija kien l-ewwel wieħed fost is-sinjali tiegħu. Bih wera l-glorja tiegħu u d-dixxipli tiegħu emmnu fih” (Ġw 2:11). Ninnutaw li l-evanġelista Ġwanni ma jitkellimx dwar ‘miraklu’, jew aħjar xi fatt ta’ setgħa kbira u straordinarja li jqanqal l-istagħġib. Jikteb li f’Kana kien hemm sinjal, li jixgħel il-fidi tad-dixxipli. Allura nistgħu nistaqsu: x’jista’ hu “s-sinjal” skont l-Evanġelju? … Kompli aqra »

Il-Papa fl-Angelus: it-talb hu l-muftieħ li jiftħilna qlubna għall-Mulej

  Il-Vatikan

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

L-Evanġelju tal-Liturġija tal-lum itina x-xena li biha tibda l-ħajja pubblika ta’ Ġesù: Hu li hu Iben Alla u l-Messija, imur fuq ix-xatt tax-Xmara Ġordan biex jitgħammed minn Ġwanni l-Battista.  Wara madwar 30 sena mgħixa kważi fil-moħbi, Ġesù ma jippreżentax ruħu b’xi miraklu jew minn fuq xi kattedra biex jgħallem. Joqgħod fil-kju flimkien mal-poplu li kien imur biex jitgħammed minn Ġwanni. L-innu liturġiku tal-lum jgħid li l-poplu kien imur biex jitgħammed bl-ispirtu u saqajh għerja, bl-umiltà… Kompli aqra »