Il-Papa Franġisku

Il-Papa fl-Angelus: Il-fidi f’Alla tfisser ir-rieda li sservi

  Il-Vatikan

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

L-Evanġelju tal-Liturġija tal-lum (Mk 9, 30-37) jirrakkonta li fi triqthom lejn Ġerusalemm, id-dixxipli ta’ Ġesù kienu qed jiddiskutu dwar min kien l-akbar fosthom (v. 34).  Għalhekk Ġesù qalilhom ħaġa iebsa, li tgħodd ukoll għalina llum: “Jekk xi ħadd irid ikun l-ewwel wieħed, għandu joqgħod wara kulħadd u jkun qaddej ta’ kulħadd” (v. 35).  Jekk trid tkun tal-ewwel, trid tmur fi-tarf tal-kju, tkun l-aħħar wieħed u taqdi lil kulħadd.  Permezz ta’ dis-sentenza bla frilli, il-Mulej qed jinawgura rivoluzzjoni: jaqleb ta’ taħt fuq il-kriterju dwar dak li jgħodd verament.  Il-valur tal-persuna ma jiddependix l-aktar mill-irwol li għandha, mis-suċċess miksub, mix-xogħol li tagħmel, minn kemm għandha flus il-bank; le, le, mhux minn dak jiddependi; il-kobor u s-suċċess, f’għajnejn Alla jitkejlu b’mod differenti: jitkejlu skont is-servizz.  Mhux fuq dak li wieħed għandu imma fuq dak li wieħed jagħti.  Trid tkun tal-ewwel?  Aqdi.  Illum, il-kelma “qadi” donnha tidher xi ftit imċajpra, qiesu ż-żmien herrieha.  Iżda fl-Evanġelju għandha tifsira preċiża u konkreta.  Li sservi mhix turija ta’ kortesija: hi li tagħmel bħalma għamel Ġesù, illi, biex niġbru ħajtu fi ftit kliem, qal li ġie “mhux biex ikun moqdi imma biex jaqdi” (Mk 10,45).  Hekk qal il-Mulej.  Għalhekk, jekk irridu nimxu wara Ġesù, għandna nterrqu t-triq li fasslilna Hu stess, it-triq tal-qadi.  Il-fedeltà tagħna lejn il-Mulej tiddependi minn kemm aħna lesti li naqdu.  U dan nafuh, dan għandu prezz, għax għandu “t-togħma tas-salib”.  Imma waqt li l-kura u disponibbiltà lejn l-oħrajn jisseddqu, aħna nsiru aktar ħielsa minn ġewwa, aktar nixbħu lil Ġesù.  Aktar ma nservu aktar inġarrbu l-preżenza t’Alla.  Speċjalment meta naqdu lil min m’għandux x’itina lura, il-foqra, aħna u nagħmlu tagħna d-diffikultajiet, il-ħtiġijiet tagħhom bi ħniena tenera: hemmhekk inkunu qed niskopru li jkun imiss lilna li nkunu maħbubin u mħaddnin minn Alla… Kompli aqra »

Il-Papa waqt il-Liturġija Divina fl-Islovakkja: Indawru qalbna lejn is-Salib

On Tuesday in Prešov, Pope Francis presided at the Divine Liturgy for the Feast of the Universal Exaltation of the Precious and Life-Giving Cross.

The liturgy, in the Byzantine Rite, was celebrated by the Metropolitan Archbishop of Prešov, Ján Babjak and concelebrated by numerous Greek and Latin Catholic prelates.

In his homily, Pope Francis repeated the words of St Paul: “We proclaim Christ crucified… the power of God and the wisdom of God.” The Cross, which on the surface can seem to be a “scandal” and “foolishness,” reveals to us “the beauty of God’s love”: “The Cross was an instrument of death, yet it became the source of life.”

The Pope noted that in Tuesday’s Liturgy, the account of the crucifixion is taken from the Gospel of St John, who was personally present at the foot of the Cross… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Angelus f’Budapest: Jalla s-Salib jorbot il-passat mal-futur tiegħek

Għeżież ħuti,

Il-kelma Ewkaristija tfisser “azzjoni ta’ grazzja” u fi tmiem din iċ-ċelebrazzjoni, li qed tagħlaq il-Kungress Ewkaristiku u ż-żjara tiegħi f’Budapest, irrid ngħid grazzi minn qalbi.  Grazzi lill-familja nisranija kbira Ungeriża li nixtieq inħaddanha bir-riti tagħha, bl-istorja tagħha f’ħutna kattoliċi u ta’ Konfessjonijiet oħra, ilkoll f’mixja lejn l-għaqda sħiħa.  F’das-sens irrid insellem minn qalbi lill-Patrijarka Bartilmew, Ħija, li onorana bil-preżenza tiegħu.  Grazzi partikolarment li maħbubin ħuti isqfijiet, lis-saċerdoti, lill-persuni konsagrati rġiel u nisa, u lilkom ilkoll, għeżież fidili!  Ringrazzjament kbir lil kull min ħawtel biex iseħħ dal-Kungress Ewkaristiku u għal dil-ġurnata… Kompli aqra »

Il-vjaġġ tal-Papa fl-Ungerija u l-Islovakkja “se tkun esperjenza spiritwali”

The director of the Holy See Press Office, Matteo Bruni, presents Pope Francis’ 34th Apostolic Journey, taking place from 12-15 September. He notes that his visit to Budapest will be “a pilgrimage in honour of the Blessed Sacrament”. In Slovakia, he says, the Pope will embrace a people wounded by totalitarianism, “but with an eye to the future”.

Pope Francis’ 34th journey abroad, which also marks 54 countries visited around the world, aims to be “a pilgrimage to the heart of Europe, during which the Pope will address issues that affect the entire continent”… Kompli aqra »

Il-Papa waqt l-Udjenza: L-ugwaljanza fi Kristu tegħleb id-differenzi ta’ bejnietna

Katekeżi fuq l-Ittra lill-Galatin – 8. Aħna wlied Alla

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Inkomplu bil-mixja tagħna ta’ approfondiment tal-fidi – tal-fidi tagħna – fid-dawl tal-Ittra ta’ San Pawl lill-Galatin. L-Appostlu jisħaq ma’ dawk l-Insara biex ma jinsewx il-karattru ġdid tar-rivelazzjoni ta’ Alla li tħabbret lilhom. Fi qbil sħiħ mal-evanġelista Ġwanni (ara 1 Ġw 3:1-2), Pawlu jisħaq li l-fidi f’Ġesù Kristu tatna li nsiru tassew ulied Alla u anki werrieta tiegħu… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Angelus: Il-fejqan tal-qalb jibda mis-smigħ

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

L-Evanġelju tal-Liturġija tal-lum jippreżentalna lil Ġesù jfejjaq persuna truxa u muta.  Fir-rakkont jolqtok il-mod kif il-Mulej jagħmel dan is-sinjal tal-għaġeb.  U jagħmlu hekk: jiġbed lir-raġel trux u mutu ‘l barra mill-folla, idaħħallu sebgħu f’widnejh u bir-riq imisslu lsienu, imbagħad jerfa’ ħarstu lejn is-sema, jitniehed u jgħid: “Effata”, jiġifieri “Infetaħ” (cfr Mk 7, 33-34).  Meta għamel fejqan ieħor għal mard serju daqs dak, bħalma huma l-paraliżi u l-lebbra, Ġesù ma jagħmilx l-istess ammont ta’ ġesti.  Għaliex qed jagħmel dan kollu issa, minkejja li kulma talbuh kien biex iqiegħed idejh fuq il-marid? … Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: Nieħdu l-ħin nirriflettu dwar kif ngħixu l-fidi tagħna

Katekeżi fuq l-Ittra lill-Galatin – 7. Galatin bla moħħ

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Inkomplu bl-ispjegazzjoni tal-Ittra ta’ San Pawl lill-Galatin. Din mhijiex xi ħaġa ġdida, din l-ispjegazzjoni, jew xi ħaġa tiegħi: dan li qed nistudjaw hu x’jgħid San Pawl f’kunflitt serju ħafna mal-Galatin. U hi wkoll Kelma ta’ Alla, għax daħlet fil-Bibbja. Mhumiex ħwejjeġ li qed jivvintahom xi ħadd: le… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Angelus: Inħarsu lejn il-ħajja billi nibdew mill-qalb tagħna

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

l-Evanġelju tal-Liturġija tal-lum jurina lil xi skribi u fariżej li baqgħu skantati bl-atteġġjament ta’ Ġesù.  Skandalizzaw ruħhom għax id-dixxipli tiegħu qed jieklu mingħajr ma mxew fuq it-tradizzjoni ritwali li qabel, jaħslu jdejhom.  Bejnhom u bejn ruħhom jgħidu: “Din l-imġieba tmur kontra l-prattika tar-reliġjon” (cfr Mk 7, 2-5).

Aħna wkoll nistgħu nsaqsu: Għaliex Ġesù jippermetti li d-dixxipli tiegħu ma jagħtux kas ta’ dawn it-tradizzjonijiet?  Fl-aħħar mill-aħħar mhux affarijiet ħżiena, imma ritwali tajbin, sempliċi ħasil qabel wieħed jibda jiekol.  Għaliex Ġesù ma jagħtix kas?  Għax għalih l-aktar importanti hu li l-fidi terġa’ tieħu postha fil-qalba ta’ kollox.  Fl-Evanġelju dan narawh isir il-ħin kollu: li l-fidi terġa’ titqiegħed fiċ-ċentru.  U nevitaw riskju li jgħodd għal dawk l-iskribi u għalina wkoll: li nosservaw il-formalità li tidher u l-vera sustanza tal-fidi ntuha t-tieni post.  Bosta drabi aħna wkoll “nirtukkaw” qlubna.  Il-formalità esterna mhijiex ir-ruħ tal-fidi: dan hu riskju.  Huwa r-riskju ta’ reliġjożità tad-dehra: nidhru tajbin minn barra filwaqt li ma nagħtux kas biex insaffu qlubna.  Dejjem hemm it-tentazzjoni li lil Alla “nsibulu soluzzjoni” b’xi devozzjoni tad-dehra, iżda Ġesù mhux kuntent b’kult bħal dan.  Ġesù ma jridx dak li jidher, irid fidi li tirfed il-qalb… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: L-ipokrezija tipperikola l-għaqda fil-Knisja

  Il-Vatikan

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

L-Ittra lill-Galatin tagħtina fatt pjuttost sorprendenti. Kif smajna, Pawlu jgħid li ċanfar lil Kefa, jiġifieri Pietru, quddiem il-komunità ta’ Antjokja, għax l-imġiba tiegħu ma kinitx tajba. X’kien ġara daqshekk gravi li ġagħal lil Pawlu jdur fuq Pietru b’mod daqshekk iebes? Forsi esaġera Pawlu, ħalla l-karattru tiegħu jiġri żżejjed bih? Ħa naraw li mhuwiex hekk, imma li għal darb’oħra hawn fin-nofs ir-relazzjoni bejn il-Liġi u l-libertà… Kompli aqra »

Il-Papa waqt l-Angelus: L-inkarnazzjoni ssejħilna biex naraw lil Ġesù fil-proxxmu

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

L-Evanġelju tal-Liturġija tal-lum (Ġw 6, 60-69) jurina r-reazzjoni ta-folla u tad-dixxipli għad-diskors ta’ Ġesù wara l-miraklu tal-ħobż. Ġesù għamel stedina biex in-nies jifhmu dak is-sinjal u jemmnu fih, li hu l-veru ħobż li niżel mis-sema, il-ħobż tal-ħajja; u spjega li l-ħobż li Hu jagħti huwa ġismu u demmu. Għal widnejn in-nies, dal-kliem jinħass iebes u diffiċli tifhmu, tant illi, minn dak il-ħin – jgħid l-Evanġelju – ħafna reġgħu lura, jiġifieri waqfu jimxu wara l-Imgħallem (vv… Kompli aqra »