Il-Papa Franġisku

Il-ħniena ta’ Alla spiss tpoġġina f’kuntatt mat-tbatijiet tal-proxxmu – il-Papa

Quddiesa tal-Ħniena Divina

  Il-Bażilika ta’ San Pietru, il-Vatikan

Illum Kristu Rxoxt jidher lid-dixxipli u lilhom, li kienu abbandunawh, joffrilhom il-ħniena tiegħu, billi jurihom il-pjagi tiegħu. Il-kelmiet li jgħidilhom għandhom ritmu ta’ tislima, li fil-Vanġelu tal-lum tidher tliet darbiet: “Is-sliem għalikom!” (Ġw 20:19,21,26). Is-sliem għalikom! Din hi t-tislima tal-Irxoxt, li jiġi jiltaqa’ ma’ kull dgħufija u żball tal-bniedem. Ejjew mela nimxu ma’ dawn it-tliet sliem għalikom! ta’ Ġesù: niskopru fihom tliet azzjonijiet tal-ħniena divina fina… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: Nitlobkom qarrbu lit-tfal żgħar lejn l-anzjani, dejjem ressquhom qrib tagħhom

  Il-Vatikan

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Illum, bl-għajnuna tal-Kelma ta’ Alla li smajna, niftħu passaġġ li jgħaddi mid-dgħufija tal-età anzjana, immarkata b’mod speċjali mill-esperjenzi ta’ konfużjoni u ta’ taqtigħ il-qalb, ta’ telfa u ta’ abbandun, ta’ diżillużjoni u ta’ dubju. Naturalment, l-esperjenzi tad-dgħufija tagħna, quddiem is-sitwazzjonijiet drammatiċi – f’xi waqtiet traġiċi – tal-ħajja, jistgħu jseħħu f’kull żmien tal-ħajja. Madankollu, fl-età anzjana dawn jistgħu jħallu inqas impressjoni u jwasslu biex bħal jindraw, biex ma ngħidux ukoll jibdew jagħtu fastidju… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Urbi et Orbi: Il-paċi hi dmir

  Il-Loġġa ċentrali tal-Bażilika tal-Vatikan

Għeżież ħuti, l-Għid it-tajjeb!

Ġesù, il-mislub, irxoxta! Jiġi fost dawk li qed jibkuh, magħluqin fi djarhom mimlijin biża’ u ansjetà. Jiġi għandhom u jgħid: “Il-paċi magħkom!” (Ġw 20:19). Juri l-pjagi f’idejh u f’riġlejh, il-ferita fil-kustat: mhux fantażma, hu propju hu, l-istess Ġesù li miet fuq is-salib u li kien fil-qabar. Quddiem l-għajnejn inkreduli tad-dixxipli jtenni: “Il-paċi magħkom!” (v. 21)… Kompli aqra »

Il-Papa fil-Via Crucis: Mulej agħmel li qatt ma nkunu għedewwa tas-salib ta’ Kristu, biex nieħdu sehem fil-glorja tal-qawmien tiegħu

  Ruma, l-Italja

Pope Francis presides over the Way of the Cross on the evening of Good Friday, with families offering meditations for each of the 14 Stations based on their own experiences of suffering and hope.

The traditional Via Crucis returned on Good Friday evening to the Colosseum in Rome for the first time since 2019, a hiatus of nearly three years… Kompli aqra »

Il-Papa fil-Quddiesa taż-Żjut: M’hemm l-ebda paċi akbar mill-maħfra tiegħu

  Il-Bażilika ta' San Pietru, il-Vatikan

In the reading from the Prophet Isaiah that we have heard, the Lord makes a promise full of hope, one that concerns us at first hand: “You shall be called priests of the Lord; they shall speak of you as the ministers of our God… I will faithfully give them their recompense, and I will make an everlasting covenant with them” (61:6.8). Being priests, dear brothers, is a grace, a very great grace, yet it is not primarily a grace for us, but for our people. [1] The fact that the Lord chooses, from among his flock, some who devote themselves exclusively to the care of his flock as fathers and shepherds is a great gift for our people… Kompli aqra »

Il-Papa f’Ħamis ix-Xirka: Il-Mulej jiġġudika u jaħfer

  Il-Faċilità Korrettiva ta' Civitavecchia, Ruma

Kull Ħamis ix-Xirka naqraw din is-silta mill-Vanġelu: hija ħaġa sempliċi. Ġesù, flimkien ma’ ħbiebu, id-dixxipli tiegħu, jinsab waqt ikla, l-ikla tal-Għid; Ġesù li jaħsel riġlejn id-dixxipli tiegħu – ħaġa stramba din li għamel: f’dak iż-żmien ir-riġlejn kienu jaħsluhom l-ilsiera fid-daħla tad-dar. U mbagħad, Ġesù – b’ġest li jmiss ukoll il-qalb – jaħsel riġlejn it-traditur, dak li biegħu. Hekk hu Ġesù, u jgħallimna dan, sempliċiment: fostkom, għandkom taħslu r-riġlejn… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: Kull gwerra hi offiża qawwija kontra Alla

  Il-Vatikan

Ninsabu fil-qalba tal-Ġimgħa Mqaddsa, li hi mifruxa minn Ħadd il-Palm sa Ħadd il-Għid. Dawn il-Ħdud it-tnejn huma kkaratterizzati mill-festa li ssir madwar Ġesù. Imma huma żewġ festi differenti.  

Il-Ħadd li għadda rajna lil Kristu dieħel solennement f’Ġerusalemm, bħal f’festa, milqugħ bħala Messija: u għalih jinfirxu fit-triq imnatar (ara Lq 19:36) u friegħi maqtugħa mis-siġar (ara Mt 21:8). Il-folla ferħana tbierek b’leħen għoli lis-“Sultan, li ġej”, u tgħanni: “Sliem fis-sema, u glorja fl-ogħla tas-smewwiet!” (Lq 19:38)… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Angelus jitlob għall-paċi fil-Perù

  Il-Vatikan

Għeżież ħuti!

Qabel intemm din iċ-ċelebrazzjoni nixtieq insellem lilkom ilkoll, partikolarment lill-pellegrini ġejjin minn diversi pajjiżi, fosthom għadd sabiħ ta’ żgħażagħ. Lil kulħadd, lil dawk ukoll li huma kollegati magħna permezz tal-mezzi tal-komunikazzjoni, nawguralkom il-Ġimgħa Mqaddsa t-tajba!

Jiena qrib l-għażiż poplu tal-Perù li għaddej minn mument diffiċli ta’ tensjoni soċjali. Qed nakkumpanjakom bit-talb u nħeġġeġ lin-naħat kollha biex bla telf ta’ żmien ifittxu soluzzjoni paċifika għall-ġid tal-pajjiż, speċjalment tal-aktar foqra, b’rispett lejn id-drittijiet ta’ kulħadd u tal-istituzzjonijiet… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: Grazzi lil dan il-poplu Malti tal-laqgħa tiegħu hekk umana, hekk Nisranija

  Il-Vatikan

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba u merħba bikom!

Is-Sibt u l-Ħadd li għadda żort Malta: Vjaġġ appostoliku li kien ilu żmien ipprogrammat; kien ġie pospost sentejn ilu, minħabba l-Covid u l-konsegwenzi tiegħu. Ftit jafu li Malta, imqar jekk hi gżira f’nofs il-Mediterran, bikri ħafna laqgħet il-Vanġelu. Għaliex? Għax l-Appostlu Pawlu safa nawfragu qrib il-kosta tagħha u b’mod tal-għaġeb salva hu flimkien ma’ dawk li kienu fil-ġifen, fuq 270 ruħ… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Angelus: Se ngħożż f’qalbi tant uċuħ, u l-wiċċ imdawwal ta’ Malta!

  Il-Fosos, il-Furjana

Għeżież ħuti!

Jiena grat għall-kelmiet li għamilli f’isimkom Mons. Scicluna. Imma hu jien li rrid ngħidilkom: Grazzi!

Nixtieq nesprimi l-ħajr tiegħi lejn is-Sur President tar-Repubblika u lejn l-Awtoritajiet, lejn ħuti l-Isqfijiet, lejkom, għeżież saċerdoti, reliġjużi rġiel u nisa, u lejn iċ-ċittadini u l-fidili kollha ta’ Malta u Għawdex għall-merħba u l-imħabba li rċivejt. Illejla, wara li niltaqa’ ma’ bosta aħwa migranti, diġà jkun wasalli l-ħin li nirritorna Ruma, imma se nġorr miegħi ħafna mumenti u kelmiet minn dawn il-ġranet… Kompli aqra »