Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

Illum fl-Italja u f’pajjiżi oħra qed tkun iċċelebrata s-Solennità tal-Ġisem u d-Demm ta’ Kristu.  L-Evanġelju jtina r-rakkont tal-Aħħar Ikla (Mk 14,12-16.22-26).   Il-kliem u l-ġesti tal-Mulej imissulna qlubna:  Hu jieħu l-ħobż f’idejh, jgħid il-barka, jaqsmu u jnewlu lid-dixxipli filwaqt li jgħidilhom: “Ħudu, dan hu ġismi” (v.  22).

Hekk, bis-sempliċità, Ġesù jtina l-akbar sagrament.  Il-ġest tiegħu hu wieħed umli u ta’ għotja, ġest ta’ qsim.  Fl-aħjar ta’ ħajtu ma jqassamx il-ħobż biex ixabba’ lill-folla, imma jqassam lilu nnifsu fl-ikla tal-Għid, flimkien mad-dixxipli.  B’hekk Ġesù jurina li l-għan tal-ħajja jinsab fl-għotja, li l-akbar ħaġa hi l-qadi.  U llum aħna nsibu l-kobor t’Alla f’loqma ħobż, fi dgħufija mfawra bl-imħabba, mfawra bil-kondiviżjoni.  Il-kelma li nixtieq nagħfas fuqha hi propju l-kelma ‘dgħufija’ ‘fraġilità’.  Ġesù jsir fraġli bħall-ħobż li jinqasam u jitfarrak.  Imma l-qawwa tiegħu hemmhekk tinsab, fil-fraġilità tiegħu.  Fl-Ewkaristija, il-fraġilità hija qawwa: qawwa tal-imħabba li tiċċekken biex inkunu nistgħu nilqugħha, mhux nibżgħu minnha; qawwa tal-imħabba li tinkiser u titqassam biex tmantni u tagħti l-ħajja; qawwa tal-imħabba li ssir bi ċċiet biex tiġbor lilna lkoll f’għaqda waħda.

U hemm qawwa oħra evidenti fil-fraġilità tal-Ewkaristija: il-qawwa li min jiżbalja hu maħbub.  Huwa  propju fil-lejl li fih kien ittradut li Ġesù jtina l-Ħobż tal-Ħajja.  Itina l-akbar rigal filwaqt li f’qalbu qed iħoss abbiss mill-aktar profond: id-dixxiplu li qed jiekol miegħu, li qed ibill il-bukkun fl-istess platt tiegħu, qed jittradih.  U t-tradiment hu l-akbar uġigħ għal min iħobb.  U x’jagħmel Ġesù?  Għal-‘le’ ta’ Ġuda, jwieġeb bl-‘iva’ tal-ħniena. Ma jikkastigax lill-midneb, imma jagħti ħajtu għalih, iħallas għalih.  L-istess jagħmel magħna Ġesù meta nirċievu l-Ewkaristija: jafna, jaf li aħna midinbin, jaf li niżbaljaw ħafna, imma ma jirroftax jgħaqqad ħajtu ma’ tagħna.  Jaf li neħtiġuh għax l-Ewkaristija mhix il-premju għall-qaddisin, le, imma l-ħobż għall-midinbin.  Għalhekk Hu jħeġġiġna: “Tibżgħux!  Ħudu u kulu”.

Kull darba li nirċievu l-Ħobż tal-Ħajja, Ġesù jiġi biex jagħti sens ġdid lid-dgħufijiet tagħna.  Ifakkarna li f’għajnejh aħna aktar prezzjużi milli naħsbu.  Jgħidilna li jkun hieni jekk naqsmu miegħu d-dgħufijiet tagħna.  Itennielna li l-ħniena tiegħu ma tibżax mill-miżerji tagħna.  Il-ħniena ta’ Ġesù ma tibżax mill-miżerji tagħna.  U, fuq kollox, tfejjaqna bl-imħabba minn dawk id-dgħufijiet li waħedna ma nistgħux infiequ minnhom.  Liema dgħufijiet?  Naħsbu ftit.  Dik li nżommu f’qalbna għal min ikun weġġgħana – minn dan ma nistgħux infiequ waħedna -; dik li ninqatgħu mill-oħrajn u ningħalqu fina nfusna – minn dan ma nistgħux infiequ waħedna -; dik li nitħassru lilna nfusna u dejjem nilmentaw bla qatt ma nkunu fil-paċi; f’dan ukoll waħedna ma nistgħux infiequ.  Huwa Hu li jfejjaqna bil-preżenza tiegħu, bil-ħobż tiegħu, bl-Ewkaristija.  L-Ewkarsitija hi l-mediċina effikaċi kontra dan l-għeluq kollu.  Il-Ħobż tal-Ħajja, infatti, ifejjaq l-ebusija u jibdilha f’doċilità.

L-Ewkaristija tfejjaq għax tgħaqqadna ma’ Ġesù: iġġagħalna nagħmlu tagħna l-istil tal-ħajja tiegħu, il-ħila li jinqasam u jingħata lill-aħwa, li għall-ħażin inwieġbu bit-tajjeb.  Itina l-kuraġġ li noħorġu minna nfusna u bl-imħabba mmilu lejn il-fraġilità tal-ieħor.   L-istess kif jagħmel Alla magħna.  Din hi l-loġika tal-Ewkaristija: nirċievu lil Ġesù li jħobbna u jfejjaq id-dgħufijiet tagħna sabiex aħna nħobbu lill-oħrajn u ngħinuhom fid-dgħufijiet tagħhom.  U dan nagħmluh tul ħajjitna kollha.  Illum, fil-Liturġija tas-Siegħat tlabna b’innu: erba’ vrus li jiġbru fil-qosor il-ħajja kollha ta’ Ġesù  U jgħidulna li meta twieled hekk, sar kumpann tal-vjaġġ tal-ħajja tagħna.  Imbagħad waqt l-Ikla ingħata bħala ikel.  U fis-salib, f’mewtu, sar rahan: ħallas għalina.  U issa fis-Saltna tas-Smewwiet hemm il-premju tagħna biex aħna mmorru nfittxu dak li hemm jistenniena (cfr Innu tal-Lawdi tal-Festa ta’ Corpus Domini: Verbum Supernum Prodiens).

Il-Verġni Mqaddsa, li fiha Alla sar bniedem, tgħinna nilqgħu b’qalb grata d-don tal-Ewkaristija, u sabiex aħna wkoll ħajjitna nagħmluha don.  Jalla l-Ewkaristija tagħmilha don għall-oħrajn kollha.


Wara l-Angelus

Għeżież ħuti,

qed insegwi b’niket l-aħbarijiet li ġejjin mill-Kanada dwar is-sejba inkwetanti tal-fdalijiet ta’ 215 tfal, studenti fi Kamloops Indian Residential School, fil-provinċja tal-British Columbia.  Ningħaqad mal-Isqfijiet kanadiżi u mal-Knisja kattolika kollha tal-Kanada biex nesprimi l-qrubija tiegħi mal-poplu kanadiz, ixxukkjat għall-aħħar b’din l-aħbar li tkexkex.  Din is-sejba ta’ swied il-qalb tkompli ssaħħaħ l-għarfien tal-uġigħ u tat-tbatijiet tal-imgħoddi.  L-awtoritajiet politiċi u reliġjużi tal-Kanada għandhom ikomplu jikkollaboraw b’rieda soda biex dik il-ġrajja ta’ niket toħroġ għad-dawl u biex bl-umiltà jimpenjaw ruħhom f’mixja ta’ rikonċiljazzjoni u fejqan.

Dawn il-waqtiet diffiċli huma sejħa qawwija għalina lkoll biex nitbiegħdu mill-mudell kolonizatur, u wkoll mill-kolonizzazzjoni ideoloġika tal-lum, u nimxu id f’id bid-djalogu, bir-rispett reċiproku u bl-għarfien tad-drittijiet u tal-valuri kulturali tal-ulied kollha tal-Kanada.

Nafdaw f’idejn il-Mulej l-erwieħ ta’ dat-tfal li mietu fi skola residenzjali fil-Kanada u nitolbu għall-familji u l-komunitajiet awtoktoni tal-Kanada mgħattnin bin-niket.  Nitolbu fis-skiet.

Nixtieq niżgura li qed nitlob għall-vittmi tal-istraġi li seħħet fil-lejl bejn il-Ġimgħa u s-Sibt f’belt ċkejkna tal-Burkina Faso.  Jien qrib tal-familjari u tal-poplu kollu tal-Burkina Faso li qed isofru ħafna minħabba dawn l-attakki spissi.  L-Afrika għandha bżonn il-paċi mhux il-vjolenza!

Illum fi Chiavenna, fid-Djoċesi ta’ Como, qed tkun beatifikata swor Maria Laura Mainetti, ta’ Ulied is-Salib, li nqatlet 21 sena ilu minn tlett tfajliet influwenzati minn setta satanika.  Il-krudeltà.  Propju hi li kienet tħobb liż-żgħażagħ aktar minn kull ħaġa oħra, u ħabbet u ħafret lill dawk l-itess tfajliet priġunieri tal-ħażen, tħallielna l-programm ta’ ħajjitha: kull ħaġa ċkejkna għandha ssir bil-fidi, bl-imħabba u bl-entużjażmu.  Jalla l-Mulej itina lkoll il-fidi, l-imħabba u l-entużjażmu.  Applaws lill-Beata l-ġdida.

Pigħada, it-Tlieta 8 ta’ Ġunju, fis-siegħa ta’ waranofsinhar, l-Azzjoni Kattolika Internazzjonali qed tistieden biex niddedikaw minuta għall-paċi, kulħadd skont it-tradizzjoni reliġjuża li jħaddan.  Nitolbu partikolarment għall-Art Imqaddsa u għall-Myanmar.

Insellem minn qalbi likom ilkoll ġejjin minn Ruma, mil-Italja u minn pajjiżi oħra.  Insellem b’mod partikolari lill-adoloxxenti tal-Progetto Contatto minn Torin u l-Grupp Devoti tal-Madonna tal-Mirakli minn Corbetta, lill-familji minn Cerignola u l-Assoċjazzjoni Nazzjonali Ambulanti, flimkien mal-ħafna ħaddiema tal-fieri u tal-artisti tat-triq.  Grazzi ħafna tar-rigali li ġibtu.  U nsellem ukoll lis-Salsentini minn nofsinhar tar-reġjun tal-Puglia li hemmhekk qed jiżfnu ‘l-pizzica’.  Bravi!

 Nawgura lil kulħadd il-Ħadd it-tajjeb.  U, jekk jogħġobkom, tinsewx titolbu għalija.  L-ikla t-tajba u arrivederci!

Sors: Laikos