Is-Sibt 16 ta’ Novembru, l-Arċisqof Charles J. Scicluna ċċelebra Quddiesa fil-Parroċċa ta’ Raħal Ġdid f’għeluq it-tifkira tal-75 anniversarju minn meta fid-19 ta’ Novembru 1944 l-istatwa u l-kwadru titulari tal-Kunċizzjoni ttieħdu lura Bormla fi tmiem it-Tieni Gwerra Dinjija. Dawn kienu ttieħdu fil-Bażilika ta’ Sant’ Elena f’Birkirkara biex jitħarsu mill-attakki tal-gwerra.

Matul dan il-pellegrinaġġ, li beda s-Sibt filgħodu mill-Bażilika ta’ Sant’ Elena, l-istatwa tal-Kunċizzjoni għaddiet ukoll minn diversi parroċċi ta’ Malta fejn ingħatat qima. Wara l-Quddiesa fil-Knisja ta’ Kristu Re, saret purċissjoni lejn is-Santwarju ta’ Bormla, li għalih attendew folol kbar ta’ nies.

L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

Kienet għadha żgħażugħa, irżina u ħelwa meta dehrilha l-ħabbar tal-Mulej u qalilha l-pjan ta’ Alla fuqha. Din ix-xebba li l-ġenituri tagħha semmewha Marija, isem għażiż għall-poplu Lhudi għax kien ifakkarhom f’oħt Mosè, li kien jisimha Mirjam, Marija, din ix-xebba kienet għarusa ma’ raġel ġust jismu Ġużeppi u l-ħabbar jgħidilha li kellha ssir omm bil-qawwa tal-Ispirtu qaddis tal-Mulej.

“Kif ikun dan?” (Lq 1:34). “Għal Alla m’hemm xejn li ma jistax isir” (Lq 1:37). Hekk qalilha l-anġlu Gabrijel. Ismu jfisser il-qawwa ta’ Alla, Alla qawwi fl-opri u f’dak kollu li jaf. Imma ħabbrilha wkoll li l-Iben li kien se jitwildilha, li kien se jitnissel fil-ġuf safi tagħha, kellu jkun sultan. Waqt li qed ikellimha l-istess anġlu Gabrijel jgħidilha li t-tifel tagħha se jkun fuq it-tron ta’ David missieru u s-saltna tiegħu tibqa’ għal dejjem.

Kemm hi ħaġa sabiħa li l-aħħar biċċa minn dan il-pellegrinaġġ għażiż qed jibda minn hawnhekk, minn din il-knisja ddedikata lil Binha Sultan, Sultan qaddej bħalma hi wkoll għarrfet li kienet il-qaddejja tal-Mulej. “Hawn jien il-qaddejja tal-Mulej, ikun minni skont kelmtek” (Lq 1:38). Kemm hi ħaġa sabiħa li l-omm illum nimmaġinawha kif inhi fil-ġenna tħares u titpaxxa b’binha Ġesù u kemm hi ħaġa sabiħa lil Ġesù, is-sultan nimmaġinawh kif inhu fil-ġenna jħares u jitpaxxa bil-ġmiel u s-safa ta’ ommu. 

Imma għalina dan xi jfisser? Xi jfisser, għeżież Bormliżi, li intom tilqgħu b’ferħ kbir fil-parroċċa arċipretali tagħkom ix-xbieha għażiża tal-Kunċizzjoni? Triduha lura? Ma naħsibx li kont qed nippretendi li xi ħadd jgħidli: ‘U le’. Naf kemm tħobbuha u kemm temozzjonaw ruħkom fil-kliem tan-novena meta tkantawlha dak l-innu sabiħ.

Imma xi tfisser li inti tkun tixtieq lill-Kunċizzjoni, l-Immakulata mnissla mingħajr tebgħa, terġa’ tiġi lura għandek? Xi tfisser? Ngħiduha fit-talba għażiża li tgħallimna miċ-ċokon “O Marija, imnissla mingħajr tebgħa, li dħalt fid-dinja mingħajr tebgħa, agħmel li aħna noħorġu minnha mingħajr ħtija”. Għax hi kellha dan il-privileġġ singulari li l-Mulej hu u jħares lejn il-merti ta’ Binha u bil-qawwa tagħhom, ħarisha minn kull dnub. Lilna ħelisna mid-dnub, lilha ħarisha, imma lilna ħelisna. Għax hi ma ġietx imtebbgħa bid-dnub, aħna mtebbgħin imma meħlusin bis-sagrament tal-Magħmudija u, meta jkollna bżonn, bis-sagrament tal-Qrar.

Intom u tilqgħu lura l-istatwa għażiża tal-Kunċizzjoni, itolbuh lil Alla jagħtikom il-grazzja tilqgħuha fil-qalb tagħkom, kif naf li hi, għax xhud ta’ kemm tħobbuha. Min jiltaqa’ mal-Madonna jiltaqa’ ma’ Binha; min iħobbha tassew, iħobb lil Binha. Jekk inti jkollok tkellem lill-Madonna u tgħidilha: ‘X’parir tagħtini, O Madonna, imnissla mingħajr tebgħa, x’parir tagħtini? Ftakar fil-kelmiet għeżież tagħha fit-tieġ ta’ Kana: “Agħmlu dak li jgħidlkom hu” (Ġw 2:5).  Agħmlu dak li jgħidilkom Ibni! Dak il-parir tal-Madonna lil kull wieħed u waħda minna. Isimgħuha fil-qalb tagħkom din il-kelma għażiża tagħha hawnhekk f’dan it-tempju ddedikat lil Binha Sultan. “Agħmlu dak li jgħidilkom Ibni”. Għax hi, meta rat il-bżonn tagħna, meta rat il-bżonn tal-għarajjes ta’ Kana, qaltlu: “Ma baqgħalhomx inbid” […] “X’għandna x’naqsmu, mara?” (Ġw 2:4). “Agħmlu dak li jgħidilkom hu”. 

Ejjew nitolbu biex il-pellegrinaġġ li se jibda wara din il-quddiesa u li se jwassal ix-xbieha għażiża tal-Kunċizzjoni ġewwa d-dar tagħha f’Bormla, ikun sinjal mhux biss tal-imħabba tagħna lejha imma wkoll tal-imħabba tagħna lejn Binha Ġesù u lejn il-proxxmu tagħna. Għax jekk nisimgħu l-leħen tiegħu kif qed tgħidilna l-Kunċizzjoni llum, x’nisimgħuh jgħid? “Kulma għamiltu mal-iżgħar fost dawn ħuti, għamiltuh miegħi”. “Kont bil-għatx u sqejtuni, kont bil-ġuħ u tmajtuni, kont għeri u libbistuni, kont barrani u lqajtuni, kont il-ħabs u ġejtu żżuruni” (Mt 25:35-36). “Meta, Mulej? Fejn?” “Kulma għamiltu mal-iżgħar fost dawn ħuti, għamiltuh miegħi” (Mt 25:40). 

O Marija, li dħalt fid-dinja mingħajr tebgħa, aqlgħalna l-grazzja li noħorġu minna mingħajr ħtija.

✠ Charles J. Scicluna
     Arċisqof ta’ Malta  


Il-Qari tal-Quddiesa:
Qari I: Mal 3, 19-20a
Salm: 97 (98), 5-6.7-8.9a.9bċ
Qari II: 2 Tess 3, 7-12
Evanġelju: Lq 21, 5-19

Aktar ritratti: knisja.mt/ritratti