L-Għid il-Kbir tal-Qawmien tal-Mulej mill-Imwiet
Solennita’ – Il-Velja fil-Lejl Qaddis tal-Għid
Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Ġen 1, 1 – 2, 2
Salm: 103 (104), 1-2a.5-6.10.12.13-14.24.35ċ
It-Tieni Qari: Ġen 22,1-18
Salm: 15 (16), 5.8.9-10.11
It-Tielet Qari: Eż 14, 15 – 15,1
Salm: Eż 15, 1-2.3-4.5-6.17-18
Ir-Raba’ Qari: Is 54, 5-14
Salm: 29 (30), 2.4.5-6.11.12a.13b
Il-Ħames Qari: Is 55, 1-11
Salm: Is 12, 2-3.4bċd. 5-6
Is-Sitt Qari: Bar 3, 9-15.32 – 4,4
Salm: 18 (19), 8.9.10.11
Is-Seba’ Qari: Eżek 36, 16-17a.18-28
Salm: 41 (42), 3.5bċd; 42 (43), 3.4
It-Tmien Qari: Rum 6, 3-11
Salm: 117 (118), 1-2.16ab-17.22-23

L-Evanġelju: Mt 28, 1-10

Meta għadda s-Sibt, maż-żerniq tal-ewwel jum tal-ġimgħa, Marija ta’ Magdala u Marija l-oħra marru jaraw il-qabar. U ara, inħasset theżhiża kbira għax niżel anġlu tal-Mulej mis-sema, u resaq igerbeb il-ġebla u qagħad bilqiegħda fuqha. Id-dehra tiegħu kienet bħal berqa; ilbiesu abjad bħas-silġ. Bil-biża’ tiegħu l-għassiesa qabdithom rogħda u saru qishom mejtin.

Iżda l-anġlu qabad u qal lin-nisa: “Tibżgħu xejn intom għax jiena naf li qegħdin tfittxu lil Ġesù li kien imsallab. Mhuwiex hawn, għaliex qam, kif kien qal. Ejjew araw il-post fejn kien qiegħed. U morru malajr għidu lid-dixxipli tiegħu: “Qam mill-imwiet. U araw, huwa sejjer il-Galilija qabilkom: tarawh hemmhekk”. Araw, għedthulkom”.

Dawk telqu malajr minn ħdejn il-qabar, kollhom biża’ u ferħ kbir, u marru jiġru jagħtu l-aħbar lid-dixxipli tiegħu. U ara, iltaqa’ magħhom Ġesù u qalilhom: “Is-sliem għalikom”. Huma resqu lejh, qabdulu riġlejh u nxteħtu quddiemu. Imbagħad Ġesù qalilhom: “Tibżgħu xejn; morru wasslu l-aħbar lil ħuti biex jitilqu lejn il-Galilija; lili jarawni hemmhekk”.