• San Mattew 5:1-12

  F’dak iż-żmien, kif ra l-folol, Ġesù tala’ fuq il-muntanja, qagħad bilqiegħda, u resqu lejh id-dixxipli tiegħu. Fetaħ fommu u qabad jgħallimhom u jgħid:

  “Henjin il-foqra fl-ispirtu,

  għax tagħhom hija s-Saltna tas-Smewwiet.

  Henjin l-imnikkta,

  għax huma jkunu mfarrġa.

  Henjin ta’ qalbhom ħelwa,

  għax huma jkollhom b’wirthom l-art.

  Henjin dawk li huma bil-ġuħ u l-għatx tal-ġustizzja,

  għax huma jkunu mxebbgħin.

  Henjin dawk li jħennu,

  għax huma jsibu ħniena.

  Henjin dawk li huma safja f’qalbhom,

  għax huma jaraw ’l Alla.

  Henjin dawk li jġibu l-paċi,

  għax huma jissejħu wlied Alla.

  Henjin dawk li huma ppersegwitati minħabba s-sewwa,

  għax tagħhom hija s-Saltna tas-Smewwiet.

  Henjin intom, meta jgħajrukom u jippersegwitawkom u jaqilgħu

  kull xorta ta’ ħażen u gideb kontra tagħkom minħabba fija.

  Ifirħu u thennew, għax ħlaskom kbir fis-smewwiet.

  Hekk kienu jippersegwitawhom lill-profeti li kienu qabilkom”.

  Qaddis tal-jum: San Ġwann ta’ San Fagondez