• San Mattew 11:28-30 

    F’dak iż-żmien, Ġesù qal: “Ejjew għandi, intom ilkoll li tinsabu mħabbtin u mtaqqlin, u jiena nserraħkom.

    Ħudu fuqkom il-madmad tiegħi u tgħallmu minni, għaliex jiena ta’ qalb ħelwa u umli, u intom issibu l-mistrieħ għal ruħkom.

    Għax il-madmad tiegħi ħelu u t-toqol tiegħi ħafif”.

    Qaddisa tal-jum: Santa Luċija