• San Mark 16:15-20
  U qalilhom: “Morru fid-dinja kollha,
  xandru l-Evanġelju lill-ħolqien kollu.
  Min jemmen u jitgħammed, isalva;
  iżda min ma jemminx, ikun ikkundannat.
  U dawn huma s-sinjali li jsieħbu lil dawk li jemmnu:
  f’ismi jkeċċu x-xjaten, jitkellmu b’ilsna ġodda, 
  jaqbdu s-sriep b’idejhom, u jekk jixorbu xi xorb li jġib il-mewt
  ma jagħmlilhomx ħsara;
  iqiegħdu idejhom fuq il-morda u dawn ifiqu.”
  U hekk il-Mulej Ġesù, wara li kellimhom,
  kien imtella’ fis-sema u qagħad in-naħa tal-lemin ta’ Alla.  
  Huma mbagħad marru jippridkaw kullimkien;
  il-Mulej kien jaħdem magħhom
  u jwettaq  il-kelma bil-mirakli li kienu jsiru magħha.
  Saint of the day: St. Mark