Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof fid-9:30am

Quddiesa mill-Knisja tal-Immakulata Kunċizzjoni, Bormla fil-11:30am

L-Arċisqof Charles Jude Scicluna jiċċelebra Quddiesa mill-Knisja tal-Immakulata Kunċizzjoni, Bormla, b’tifkira tal-Inkurunazzjoni tal-Kwadru Titulari nhar il-Ħamis 25 ta’ Ġunju, 2020 fil-11:30am. Il-Quddiesa tixxandar fuq TVM2 fil-5:30pm.


Għin lillArċidjoċesi twettaq ilmissjoni tagħha


Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek.
Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f’ħajti u f’mewti jiena nemmen fik,
nitma’ fik
u nibqa’ nħobbok għal dejjem.
Ammen.