L-informazzjoni disponibbli fuq din il-paġna mhix aġġornata.
Nitolbuk iżżur il-webiste il-ġdida tas-Segretarjat Parroċċi.

Iż-Żejtun

 • Iż-Żejtun, li fl-antik kien magħruf bħala Bisqallin, hu waħda mill-parroċċi li kienu ġa jeżistu fl-1436, u sa kemm inbniet il-knisja li hemm illum, il-knisja antika ta’ Santa Katarina, magħrufa bħala ta’ San Girgor il-qadim, kienet il-knisja Parrokkjali. Il-knisja li hemm illum nbniet bejn il-1692 u 1720 u hi waħda mill-isbaħ opri ta’ Lorenzo Gafà.

  Numru ta’ Parruċċani: 13,000

  Numru ta’ Familji: 3,902

 • Knisja Arċipretali ddedikata lil Santa Katerina, Verġni u Martri

  Data tad-Dedikazzjoni 10 ta’ Mejju 1774

 • Arċipriet

  Dun Nicholas Pace

 • Uffiċċju Parrokkjali

  2 Triq San Girgor

  Żejtun

  ŻTN 1021

 • Ħinijiet tal-Uffiċċju

  It-Tnejn:

  4.30 – 7.00 pm

  It-Tlieta, l-Erbgħa u l-Ġimgħa:

  9.00 – 12.00pm

  4.30 – 7.00 pm

 • Telefon

  21804273

 • Presbiterju Parrokkjali

  Dun Nicholas Pace, Arċipriet
  Dun Dillon Bugeja, Viċi
  Dun Frans Mifsud
  Dun Ġorġ Spiteri
  Mons Prof Dun Anton Abela
  Dun Ġino Gauci
  Dun Remiġ Saliba
  Dun Anġ Seychell
  Dun Mark Spiteri
  Kan Dun Joe Abela
 • Saċerdoti residenti fil-Parroċċa

  Mons Karm Żammit
  Dun Timon Merċieca

  Kunsill Pastorali Parrokkjali

  President: Dun Nicholas Pace. Arċipriet

  Moderatur: Mr Neville Grima

  Kunsil Ekonomiku Parrokkjali

  President: Dun Nicholas Pace, Arċipriet

  Segretarju: Sur John Spiteri

  Membri: Sur Charles Farrugia, Perit Joe Magro, Sur Frans Mercieca

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 6.30, 8.00, 11.00am u 6.00pm

  Sibtijiet Filgħaxija: 5.15pm u 6.30pm

  Ġranet Ferjali: 6.15, 7.45am u 6.00pm (Sajf: 6.30pm)

 • Knejjes Filjali

 • Santa Katerina Verġni u Martri magħrufa bħala ta’ San Girgor

  L-ewwel knisja aktarx li nbniet fis-seklu tnax, iżda l-knisja li hemm illum nbniet fl-1492. Qed isservi għall-ħtiġijiet spiritwali ta’ ħafna nies li joqogħdu fl-inħawi u qed isservi wkoll għal-laqgħat neo-katekumenali. Fl-antik, fit-12 ta’ Marzu, kienet tmur purċissjoni mill-Kattidral għal din il-knisja, iżda aktar tard il-purċissjoni bdiet issir nhar l-Erbgħa ta’ l-Għid. Hemm ħafna fehmiet dwar il-bidu ta’ din il-purċissjoni iżda dokument fl-arkivji notarili, misjub minn P. Mikiel Fsadni O.P., jgħid li l-purċissjoni ordnaha l-Isqof Cubelles biex iwieġeb għax-xewqa tal-Papa biex isir talb għall-paċi: din il-ħaġa malajr intesiet għax ma kinitx tolqot il-Maltin mill-qrib u għalhekk saru ħafna konġetturi dwar ġrajjiet li laqtu ’l pajjiżna li taw bidu għal din il-purċissjoni votiva.

 • Rettur

  L-Arċipriet

 • Telefon

  2167 7187

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 8.00, 10.30am u 7.15pm (Quddiesa għaż-żgħażagħ)

  Sibtijiet Filgħaxija: 6.30pm

  Ġranet Ferjali: 7.30am

 • Knisja tal-Madonna tal-Ħniena

  Il-knisja li hemm illum inbniet fl-1959 b’żjieda ma’ knisja żgħira li kienet ilha hemm mill-1865, fil-post fejn qabel kien hemm kappella żgħira li twaqqgħet u nbniet kemm-il darba.

 • Rettur

  L-Arċipriet

 • Telefon

  2167 2216

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 8.00am u 11.00am

  Sibtijiet Filghaxija: 6.30pm (Sajf); 6.00pm (Xitwa)

  Ġranet Ferjali: 7.00am

 • Ċentru Pastorali Ġebel San Martin

  Inbena fis-sena 2001 biex jaqdi l-ħtiġijiet pastorali tal-Qasam tal-Bini ta’ Ġebel San Martin u l-inħawi ta’ madwar, billi l-Kappella ta’ San Klement saret ċkejkna wisq għall-ħtiġijiet tal-lum.

 • Rettur

  Dun Anġ Seychell

 • Quddies

  Ħdud u festi: 10.00 am

  Sibtijiet filgħaxija: 7.00pm (xitwa); 7.45pm (sajf)

 • Knisja ta’ l-Ispirtu s-Santu

  Il-knisja nbniet fl-1688 u mitt sena wara ngħatatilha faċċata ġdida; illum fiha qed ikun hemm Esposizzjoni Ewkaristika kuljum mis-6.30 am sa 1.00 pm u mit-3.30 sal-4.45 pm

 • Quddies

  Kull nhar ta’ Ġimgħa: 5.00pm

 • Rettur

  L-Arċipriet

 • Knisja ta’ Santa Marija tal-Ħlas

  Il-knisja ġiet mibnija fl-1602 flok oħra li kienet teżisti minn ħafna qabel; fl-1859 ġiet restawrata.

 • Rettur

  Arċipriet

 • Quddies

  Mit-Tnejn sas-Sibt: 7.45am

 • Knisja tas-Salvatur

  L-ewwel li nbniet kien fl-1500 iżda fl-1747 inbniet mill-ġdid għax kienet qed tiġġarraf; xi ħamsin sena ilu saritilha faċċata ġdida u saru xi tiswijiet.

 • Rettur

  Dun Anġ Seychell

 • Knisja ta’ San Klement

  Inbiet fl-1658. Minn din il-knisja titlaq għal San Girgor il-qadim nhar l-Erbgħa ta’ l-Għid il-purċissjoni penitenzjali, li fl-imgħoddi kienet titlaq mill-Kattidral. Illum il-knisja qed tintuża għat-tagħlim tal-katekiżmu.

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 7.00 am

 • Knisja ta’ Santa Marija ta’ Ħal Tmiem

  Inbniet fis-sena 1629 u llum tintuża għal diversi laqgħat u attivitajiet spiritwali.

 • Rettur

  L-Arċipriet

 • Knisja tan-Nażżarenu

  L-Istitut ta’ Ġesù Nazzarenu twaqqaf fiż-Żejtun minn Ġużeppina Curmi, bint is-sindku taż-Żejtun, u żewġ persuni oħra; fl-1913 beda il-bini ta’ l-Istitut kif hu llum, waqt li l-knisja nbniet fl-1953 u ġiet konsagrata fl-1958.

 • Quddies

  Kuljum: 7.00 am

 • Tas-Sinjura

 • Quddies

  Il-Ħdud: 7.00 am

 • Kappella tal-Adorazzjoni

  Kappella tal-Ispirtu s-Santu

  Indirizz:

  Triq San Girgor, Żejtun

  Ħinijiet tal-Ftuħ:

  Kuljum: 7.45am – 9.00pm