L-informazzjoni disponibbli fuq din il-paġna mhix aġġornata.
Nitolbuk iżżur il-webiste il-ġdida tas-Segretarjat Parroċċi.

Iż-Żurrieq

Iż-Żurrieq hu waħda mill-għaxar parroċċi li kienu ġa jeżistu fl-1436. Il-knisja li hemm illum inbniet bejn l-1634 u l-1659 fuq disinn ta’ Matteolo Saliba u ġiet konsagrata mill-Isqof Alpheran de Bussan fl-1731.

Numru ta’ Parruċċani: 10,800 

Numru ta’ Familji: 3,800

Knisja Arċipretali ta’ Santa Katarina Verġni u Martri 

Data tad-Dedikazzjoni 30 ta’ Diċembru 1731 

Arċipriet

Dun Karm Mercieca 

Uffiċċju Parrokkjali

4, Carmel Street
Żurrieq ŻRQ 1911

Ħinijiet tal-Uffiċċju

It-Tlieta u l-Ġimgħa

9:30am – 11:00 am

It-Tnejn, l-Erbgħa u l-Ġimgħa

4:30pm – 6:00pm

Telefon

2164 2010

Email

parrocca.zurrieq@maltadiocese.org

Presbiterju Parrokkjali

Dun Karm Mercieca, Arċipriet

Dun Raymond Cassar

Dun David Torpiano

Dun Karm Camilleri

Saċerdoti residenti fil-parroċċa

Dun Dillon Bugeja

Dun Noel Camilleri

Dun Manwel Caruana

Dun Ġwann Farrugia

Patri Dionisju Mintoff OFM

Dun Ruben Vella

Kan. Karm Busuttil

Kunsill Pastorali Parrokkjali

President: Dun Karm Mercieca, Arċipriet

Moderatur: Sur Daniel Darmanin

Segretarju: Mr Rene Zampa

Kunsill Ekonomiku Parrokkjali

President: Dun Karm Mercieca, Arċipriet 

Quddies

Ħdud u Festi: 6:00, 7:00, 8:30, 9:30, 11:00 am; 6:00 pm

Mit-Tnejn sas-Sibt

Xitwa: 6:00, 7.00 am u 6.00 pm

Sajf: 6:00, 7:00, 7:45 am u 6:30 pm

Knejjes Filjali

Knisja ta’ Santa Marija – Bubaqra

Qabel is-sena 1658, f’Bubaqra kien hemm żewġ knejjes, waħda ta’ San Ġwann u l-oħra ta’ Santu r-Rokku: dawn ingħalqu u flokhom fl-1676 inbniet il-knisja ta’ Santa Marija, li ġiet imkabbra fl-1961.

Rettur

Arċipriet

Quddies

Ħdud u Festi: 8:00 am u 7:15pm

Sibtijiet Filgħaxija: 6:30 pm

Knisja tal-Kunċizzjoni fin-Nigret

Il-knisja hi parti minn palazz mibni mill-Kavalier Ġakbu Togores de Valemuela fl-1658. Fil-palazz għal xi żmien qabel l-ewwel gwerra kien hemm komunita’ ta’ Patrijiet Benedittini; illum hemm is-Sorijiet Ulied il-Qalb ta’ Ġesu.

Rettur

Arċipriet

Quddies

Ħdud u Festi: 6:30, 7:30 am

Sibtijiet Filgħaxija: 5.00; 6.15 pm

Ġranet Ferjali: 6.45 am

Knisja ta’ San Ġakbu

Il-knisja nbniet fl-1725 flok żewg knejjes, waħda ta’ San Ġwann Battista u l-oħra ta’ San Ġakbu; illum il-knisja qed tintuża għall-Esposizzjoni Ewkaristika kull jum mit-7.00 am sal-8.00 pm.

Rettur

Arċipriet

Knisja ta’ San Bartilmew

L-ewwel knisja ta’ San Bert inbniet fl-1482, iżda ngħalqet fl-1658; inbniet mil-ġdid bejn is-sena 1775 u s-sena 1784 u llum qed tintuża għal laqgħat ta’ l-għaqdiet kollha tal-parroċċa.

Rettur

Arċipriet

Knisja ta’ San Ljun f’Bubaqra

Il-knisja tinsab f’nofs iċ-ċimiterju taż-Żurrieq u hi antika ħafna. Ġiet magħluqa fis-sena 1658 iżda reġgħet infetħet wara għoxrin sena, wara li sarulha ħafna tiswijiet. Fil-knisja hemm pittura antika fuq l-injam li kienet fil-kappella li mis-sena 1343 sas-sena 1575 kienet fuq Filfla. Għal raġunijiet ta’ sigurtà din il-pittura issa tinsab fil-Knisja Parrokkjali. Illum f’din il-knisja ssir Quddiesa f’Għid ta’ l-Imwiet, f’Jum l-Omm u f’Jum il-Missier.

Rettur

Arċipriet

Knisja ta’ Sant’Agata

Il-knisja nbniet fis-seklu sittax u flimkien ma’ ħafna knejjes oħra tal-kampanja ngħalqet fl-1658 mill-Isqof Balaguer. Inbniet mill-ġdid aktar tard u ġiet imkabbra fl-1854. Issir Quddiesa fiha fil-Ħadd qrib il-5 ta’ Frar, f’jum il-festa ta’ Sant’Agata.

Rettur

Arċipriet

Knisja ta’ San Andrija

Il-knisja antika ngħalqet fl-1658, iżda reġgħet infetħet aktar tard; illum mhux tintuża.

Knisja ta’ San Luqa

Il-knisja nbniet għall-ħabta ta’ 1460 iżda ġiet traskurata ħafna u Mons. Dusina fl-1575 ried li tiġi rranġata. Illum m’hijiex tintuża.

Knisja ta’ San Ġwann Evanġelista

Il-knisja tinsab f’Ħal Millieri quddiem il-knisja tal-Lunzjata: hi antika ħafna, u ma tintużax.

Knisja tal-Lunzjata f’Ħal Millieri

Il-knisja hi antika ħafna u kienet il-knisja parrokkjali ta’ Ħal Millieri, iżda meta dan ir-raħal spiċċa fix-xejn ġiet abbandunata u traskurata. Illum qed tieħu ħsiebha is-soċjetà “Din l-Art Ħelwa”

Knisja tal-Laboratorju tal-Paċi f’Ħal Far

P. Djonisju Mintoff fl-1971 ħa wieħed mill-hangars ta’ l-Air Force ingliżi biex jagħmlu Ċentru ta’ Ħidma Pastorali favur il-Paċi u semmieħ għall-Papa Ġwanni XXIII. Aktar tard fil-post imbena kumpless ġdid li beda jissejjaħ Laboratorju tal-Paċi. Fil-Kappella tal-Laboratorju jistgħu jsiru ż-żwiġijiet

Rettur

Patri Djonisju Mintoff OFM

Quddies

Ħdud u Festi: 4:00 pm (xitwa); 7:00 am (sajf)

Ġranet Ferjali: (mit-Tnejn sas-Sibt) 6:00 pm