L-informazzjoni disponibbli fuq din il-paġna mhix aġġornata.
Nitolbuk iżżur il-webiste il-ġdida tas-Segretarjat Parroċċi.

L-Imdina

 • Għal mijiet ta’ snin il-Katidral ta’ l-Imdina kien il-parroċċa waħdanija ta’ Malta, flimkien mal-knisja ż-żgħira li kien hemm il-Birgu. Il-bini sar fi żmien in-Normanni u, qabel ma ġarrab ħsarat kbar bit-terremot tal-11 ta’ Jannar 1693, kien ġa hemm il-ħsieb li jinbena mill-ġdid. Kif inhu llum hu opra ta’ Lorenzo Gafà .
 • Numru ta’ Parruċċani: 300
  Numru ta’ Familji: 85
 • Katidral Metropolitan Ta’ San Pawl

  Data tad-dedikazzjoni 8 ta’ Ottubru 1702.
 • Arċipriet

  Mons. Anton Cassar
 • Uffiċċju Parrokkjali

  4, Misraħ San Pawl,
  Mdina MDN 1100
 • Ħinijiet tal-Uffiċċju

  It-Tnejn, l-Erbgħa u l-Ġimgħa (barra Festi Pubbliċi).
  4.30 – 5.30p.m.
 •  
 • Telefon

  21 45 66 20 (Uffiċċju)
  21 45 41 36 (Katidral)

  E-mail

 • Presbiterju (il-membri tal-Kapitlu Metropolitan addetti għall-Katidral)

  Mons. Joseph Galea Curmi, Vigarju Ġenerali
   
  Mons. Anton Cassar, Arċipriet
   
  Mons. Prof. Vinċenz Borg
   
  Mons. Prof. Karm Cassar
   
  Mons. Alwiġ Deguara
   
  Mons. Ġużepp Dalmas
   

  Mons. Ġużepp Carabott

  Mons. Vinċenz Deguara

  Mons. Ġużepp Mifsud Bonnici

  Mons. Louis Camilleri

  Mons. Karm Farrugia

  Mons. Salvin Micallef

  Mons. Anton Gouder

  Mons. Dun Ġwann Azzoppardi

  Mons. Frans Abdilla

  Mons. Charles Cordina

  Mons. George Grima

 • Saċerdot ieħor residenti fil-parroċċa

  Dun Charles Bugeja

  Kunsill Pastorali Parrokkjali

  President: Mons. Anton Cassar, Arċipriet
  Segretarja: Mrs Jessie Cassar
 • Quddies

  Ħdud u Festi: 9.30, 11.00 a.m. u 6.00p.m.
  Sibtijiet: 9.00am u 6.00pm
  Ġranet Ferjali: 9.00 a.m.; 6.00 p.m.
 • Knejjes Filjali

 • Knisja tal-Madonna tad-Dawl

  Il-post fejn illum hemm il-knisja tal-Madonna tad-Dawl, fl-1393 kien hemm il-knisja tas-Salib Imqaddes li twaqqgħet fl-1681 u flokha nbniet knisja ddedikata lil Santu Rokku. F’din il-knisja, ftit wara tpoġġa “sottoquadro” tal-“Madonna della Luce” (il-Madonna tad-Dawl) u dan wassal biex il-knisja bdiet tingħaraf bħala l-knisja tal-Madonna tad-Dawl. Id-devozzjoni lejn il-Madonna tad-Dawl ġiet minn Sqallija permezz tal-Ġiżwiti.
 • Knisja tal-Viżitazzjoni

  Il-knisja hija antika ħafna u kienet tezisti fl-1575; inbniet kemm-il darba u l-aħħar darba kien fl-1720. Illum tinsab magħluqa.
 • Knisja ta’ San Pietru

  Fl-1575, skond rapport tal-viżta ta’ l-Isqof Mons. Royas, din kienet knisja antika ħafna iżda bdiet tinbena mill-ġdid wara l-vista ta’ Mons. Dusina u damet ħafna snin tinbena. Fis-seklu sbatax il-knisja kienet miżmuma tajjeb ħafna mill-prokuraturi tagħha u fl-aħħar gwerra intużat mir-rifuġjati. Iżda fl-1956 ġiet restawrata u l-pittur Caffaro Rore pinġa t-titular; wara għamlet xi żmien mitluqa iżda llum hi użata għal xi laqgħat.
 • Knisja ta’ Sant’Agata

  Il-knisja nbniet fl-1417 u reġgħet inbniet fl-1694; dejjem kienet miżmuma tajjeb ħafna u llum hi proprjetà tas-Seminarju. Dan l-aħħar ġiet restawrata b’inizjattiva ta’ nies mill-Imdina.
 • Knisja ta’ San Nikola

  Din il-knisja kienet tesiżti fl-1434 iżda reġgħet inbniet fl-1685, aktarx minn Lorenzo Gafà ; dnub li din il-knisja illum tinsab traskurata u qed tintuża biex jintrefgħu fiha xi affarijiet tal-Kattidral!
 • Knisja tas-Salvatur

  L-ewwel darba li tissemma’ din il-knisja hu fl-1436, iżda wara ġiet traskurata. Mitt sena wara reġgħet ħadet ir-ruħ u kienet miżmuma tajjeb ħafna; kienet tinsab ftit bogħod mill-Kattidral, iżda llum ma baqax minnha ħlief xi partijiet li jinsabu inkorporati f’bini privat; hemm ukoll l-isem tat-triq fejn kienet tinsab.
 • Knisja tal-Vitorja

  Din il-knisja tinsab fit-triq li twassal għar-Rabat u nbniet l-ewwel darba fl-1431; reġgħet inbniet fl-1754. Fi żmien il-gwerra intlaqtet mill-bombi iżda x-xbieha tal-Madonna li kien hemm fiha baqgħet bla mittiefsa u saret ċentru ta’ devozzjoni. Il-knisja nbniet mill-ġdid fl-1956.
 • Quddies

  Sibtijiet: 7.30 pm
 • San Pawl tal-Qlejgħa

  Din il-knisja tinsab fl-inħawi tal-Mosta u hi benefiċċju tal-Kattidral.
 • Knisja ta’ San Ġakbu

  Din il-knisja tinsab taħt il-Buskett u hi benefiċċju tal-Kattidral.
 • Knisja ta’ San Blas

  Din il-knisja tinsab fit-triq li tieħu mis-Siġġiewi għar-Rabat u hi benefiċċju tal-Kattidral. Il-Kapitlu tal-Kattidral fdaha lill-Moviment Azzjoni Soċjali għal-laqgħat tagħhom.
 • Knejjes Tar-Reliġjużi

 • Monasteru ta’ San Pietru

  Fl-1418 l-isptar antik ta’ San Pietru ġie mibdul f’Monasteru tas-sorijiet ta’ San Benedittu, imbagħad ġie mkabbar fl-1625; fl-1833 il-Monasteru irċieva l-fdal tal-martri Santa Feliċissima, li nġieb miċ-Ċimiterju ta’ Santa Ċirijaka f’Ruma.
 • Rettur

  Fr Ray Toledo
 • Telefon

  21 45 43 55
 • Indirizz

  Monasteru San Pietru,
  Triq Villegaignon,
  Mdina MDN 1193
 • Quddies

  Kuljum: 8.00 am.
 • Knisja Karmelitana tal-Lunzjata

  Il-Karmelitani bnew il-knisja u l-kunvent tagħhom fl-Imdina fl-1659 maġenb knisja żgħira mogħtija lilhom mill-Isqof Balaguer bil-kundizzjoni li wieħed mill-altari jkun dedikat lill-Madonna tal-Blat (Beata Vergine della Roccia). Fil-knisja jistgħu jsiru żwiġijiet.
  Data tad-Dedikazzjoni: 2 ta’ Marzu 1906
 • Rettur

  P. Charlo Camileri O. Carm.
 • Telefon

  21 45 45 24
 • Indirizz

  Kunvent tal-Karmnu,
  Triq Villegaignon,
  Mdina MDN 1190
 • Quddies

  Ħdud u Festi: 5.30, 7.00, 8.30 a.m.
  Ġranet Ferjali: 7.00 a.m.
  Nhar t’Erbgħa: 7.00 a.m.; 5.30 p.m