Minħabba r-restrizzjonijiet marbutin mal-COVID-19, il-ħinijiet tal-quddiesa nbidlu
Agħfas hawn biex tara l-ħinijiet il-ġodda

Ħal Qormi (San Ġorġ)

 • Ħal Qormi hu wieħed mill-parroċċi li ġa kienu jeżistu fl-1436; għoxrin sena wara din id-data kienet inbniet knisja oħra bit-tħabrik tal-Kappillan Dun Gulju Lombardi u fl-1584 inbniet il-knisja li hemm illum; u fl-1684 inbniet il-Koppla ta’ Lorenzo Gafà.

  Numru Ta’ Parruċċani: 10,000

  Numru Ta’ Familji: 2,870

 • Knisja Arċipretali Ta’ San Ġorġ Martri

  Data tad-dedikazzjoni 6 ta’ Mejju 1731

 • Arċipriet

  Dun Mario Mangion

 • Uffiċċju Parrokkjali

  95, Triq San Ġorġ,

  Qormi QRM 1239

 • Ħinijiet tal-Uffiċċju

  It-Tlieta:

  9.00 – 11.00am

  It-Tlieta Il-Ħamis u l-Ġimgħa:

  5.00 – 7.00pm

 • Telefon

  Uffiċċju: 21492997
  Knisja: 21448275

 • Presbiterju Parrokkjali

  Dun Mario Mangion, Arċipriet
  Mons. Charles Attard
  Dun Karm Grech
  Dun Martin Bruno
  Dun Dunstan Xuereb
  Dun Bernard Micallef
 • Saċerdoti residenti fil-Parroċċa

  Dun Lawrence Zammit
 • Kunsill Pastorali Parrokkjali

  President: Dun Mario Mangion, Arcipriet
  Moderatur: Sa Catherine Sciberras
  Segretarja: Sa Elaine Spiteri Barry
 • Kunsill Ekonomiku Parrokkjali

  President: Sur Joe Apap
  Segretarja: Dr Allison Mintoff
 • Quddies

  Ħdud u Festi: 6.00, 7.30, 9.00, 10.30 am, 5.00 pm

  Sibtijiet Filgħaxija: 4.30 u 6.00 pm (sajf fil-5.00 u fis-6.00pm)

  Ġranet Ferjali: 6.15, 7.30 am, 4.30 pm (xitwa) u 6.00 pm (sajf)

 • Knejjes Filjali

 • Knisja tal-Vitorja

  Fil-vizta ta’ Mons. Dusina tissemma’ bhala knisja ta’ Santa Marija, izda ftit qabel l-1588 l-isem inbidel fi knisja tal-Vitorja. Fl-1656 l-isqof għalaqha minħabba l-kundizzjoni ħażina li fiha kienet tinsab, iżda nfetħet mill-ġdid kif inhi llum fl-1686.

 • Rettur

  Dun Mario Mangion, Arċipriet

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 7.00 am

  Ġranet Ferjali: 6.45 am

 • Kappella tas-Sagra Familja

 • Rettur

  Dun Mario Mangion, Arċipriet

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 6.30 u 8.15 am

  Sibtijiet Filgħaxija: 6.00 pm

  Ġranet Ferjali: 7.45 am

 • Knisja tal-Madonna tal-Ħlas

  Fil-post kien hemm knisja żgħira li kienet tiġbed id-devozzjoni tan-nies; flokha fl-1560 inbniet knisja oħra, iżda t-Teżorier ta’ l-Ordni ta’ San Ġwann, Fra Cristofo Mongodoin, flokha bena knisja oħra, dik li hemm illum, fl-1690.

 • Rettur

  Dun Mario Mangion, Arċipriet

 • Quddies

  Kull tielet Ħadd tax-xahar: 4.30 pm

 • Knisja ta’ San Pietru

  Il-knisja nbniet fl-1656 flok ohra aktar antika; illum tkun miftuħa għall-Adorazzjoni Ewkaristika l-ġurnata kollha.

 • Knisja ta’ Santa Katerina

  Il-knisja nbniet fl-1678 flok knisja aktar antika msemmija minn Mons. Dusina fir-rapport tiegħu fl-1576 : illum tinsab magħluqa.

 • Knisja tal-Lunzjata

  Hi knisja żgħira li tmiss mal-knisja ta’ San Frangisk de Paola. Inbniet kemm-il darba, u l-aħħar darba li nbniet kien fl-1790. Din il-knisja jista’ jsir iż-żwieġ fiha.

 • Knisja ta’ San Frangisk de Paule

  Il-knisja tinsab fil-qalba tar-raħal, mhux wisq ‘il bogħod mill-Knisja Arċipretali. Hija ta’ ġuspatronat lajkali rigward l-amministrazzjoni tal-ġid tagħha. Inbniet fis-sena 1707 minn Francesco Casha u ibnu Dun Ġorġ Casha wara li ġew awtorizzati b’digriet ta’ l-Isqof Davide Coccopalmieri tat- 22 ta’ Jannar 1707.

 • Knisja tal-Madonna ta’ Qrejċa

  Inbniet fl-1650 flok knisja aktar antika fl-1575: fiha kienu jagħlaq il-pellegrinagg tas-seba’ Santamariji – illum hi magħluqa.

 • Knisja ta’ Santa Marija tal-Blat

  Il-knisja imsemmija minn Mons. Dusina, reġgħet inbniet fl-1644: illum tintuża għat-tagħlim tad-duttrina.

 • Knisja tac-Ċimiterju tar-Riżurezzjoni

  Il-kappella nbniet fl-1991 u kull nhar ta’ Tnejn fix-xahar ta’ Novembru ssir Quddiesa fl-10.00 am.

  Ħal-Qormi hu waħda mill-parroċċi li ġa kienu jeżistu fl-1436; għoxrin sena wara din id-data kienet inbniet knisja oħra bit-tħabrik tal-Kappillan Dun Gulju Lombardi u fl-1584 inbniet il-knisja li hemm illum; u fl-1684 inbniet il-Koppla ta’ Lorenzo Gafà.

 • Kappella tal-Adorazzjoni

  Kappella ta’ San Pietru

  Indirizz

  Triq Santa Katerina, Qormi

  Ħinijiet tal-Ftuħ

  6.00 am – 8.00pm (xitwa)

  6.00 am – 9.00pm (sajf)