L-informazzjoni disponibbli fuq din il-paġna mhix aġġornata.
Nitolbuk iżżur il-webiste il-ġdida tas-Segretarjat Parroċċi.

Il-Belt Valletta (San Duminku)

 • Il-Knisja tad-Dumnikani fil-Belt Valletta saret “il-Parroċċa ewlenija u matriċi tal-Belt il-ġdida kollha kemm hi” mill-Papa San Piju V b’Bolla Apostolika Ex Debito Pastoralis tat-2 ta’ Lulju 1571. Fil-25 ta’ Mejju 1816, il-knisja tgħolliet għad-dinjità ta’ Bażilika Minuri. Il-knisja oriġinali, mibnija minn Ġlormu Cassar kellha tinħatt madwar mitejn sena wara, minħabba l-ħafna ħsarat li kienet ġarrbet bit-terremot tal-1693. Il-knisja ġdida ġiet konsagrata fil-15 ta’ Ottubru 1889.

  Numru ta’ Parruċċani: 3,000

  Numru ta’ Familji: 900

 • Knisja Parrokkjali tal-Madonna tal-Portu Salvu

  Data tad-Dedikazzjoni 15 ta’ Ottubru 1889

 • Kappillan

  Patri Michael Camilleri O.P.

 • Uffiċċju Parrokkjali

  Triq San Duminku

  Il-Belt Valletta

  VLT 1603

 • Ħinijiet tal-Uffiċċju

  L-Erbgħa u s-Sibt:

  9.30 – 11.00am

 • Telefon

  2124 7535

  2123 4079

 • Presbiterju Parrokkjali

  Patri Michael Camilleri O.P., Kappillan u Pirjol

  Patri Henry Abela O.P.

  Patri Joe Ellul O.P.

  Fra Mark Sciberras O.P.

  Patri Justin Schembri O.P.

  Patri Paul Gatt O.P.

  Patri François Mifsud O.P.

  Kunsill Pastorali Parrokkjali

  President: Patri Michael Camilleri O.P., Kappillan

  Moderatur: Sur Tony Polidano

  Segretarja: Ms Marlene Buttigieg

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 7.00; 8.30; 10.00; 11.30am u 5.15pm

  Sibtijiet Filgħaxija: 6.15pm

  Ġranet Ferjali: 7.00; 8.30; 6.15pm

 • Knejjes Oħra

 • Santwarju Bażilika tal-Madonna tal-Karmnu

  Il-Knisja inbniet fl-1570 u għal tlettax-il sena serviet bħala waħda mill-knejjes parrokkjali tal-Belt Valletta sakemm inbniet il-Knisja ta’ San Pawl. Il-kwadru tal-Madonna ġie inkurunat fl- 1881 u l-Knisja ġiet dikjarata bħala Bażilika Minuri fl-1895. Fl-1958 beda l-bini tal-Bażilika l-ġdida u tlesta fl-1981.

 • Rettur

  Patri Alex Scerri O. Carm.

 • Indirizz

  Kunvent tal-Karmnu

  Triq il-Punent

  Il-Belt

  VLT 1535

 • Telefon

  2123 3808

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 7.00, 8.00, 10.00, 11.00am and 6.30pm

  Sibtijiet Filgħaxija: 6.30pm

  Ġranet Ferjali: 7.00, 8.00, 10.00am; 6.30pm

 • Knisja dedikata lill-Madonna tal-Vitorja

  Din kienet l-ewwel knisja li nbniet fil-Belt Valletta u l-ewwel ġebla tagħha tqiegħdet fit-28 ta’ Marzu 1566. Xi tibdiliet ċkejknin saru fl-1752, u fl-1837 kienet tintuża mis-suldati kattoliċi ingliżi stazzjonati f’Malta. Fil-knsija wieħed jista’ jara l-monument ta’ l-Ammirall Venezjan Angelo Emo, li miet fl-1792. Il-kwadru titulari tal-knisja jirrapreżenta t-Twelid tal-Verġni Marija.

 • Rettur

  Mons. Victor Zammit McKeon

 • Telefon

  2124 5680

 • Quddies

  Sibtijiet Filgħaxija: 7.00 pm

  Mit-Tnejn sal-Ġimgħa: 8.15 am

  Adorazzjoni Ewkaristika kull nhar ta’ Tlieta sa 11.45 a.m.

 • Knisja u Kunvent tal- Franġiskani Konventwali

  Indirizz

  Triq ir-Repubblika,

  Valletta VLT 1110

  Telefon

  2123 4019

  2124 8623

  E-mail

  sanfrangiskvalletta@onvol.net

  Website

  www.sanfrangisk.com

  Quddies

  Ħdud u Festi: 7.30, 8.30, 9.30, 10.30am

  Sibtijiet: 7.00, 8.00, 10.00am, 5.15pm, 6.30pm (xitwa); 5.30pm (sajf)

  Ġranet Ferjali: 7.00, 7.25, 8.00, 10.00am; 5.30pm

 • Knisja ddedikata lil Santa Katerina d’Italia

  Il-Knisja inbniet fl-1576 mill-Kavallieri Taljani ta’ l-Ordni ta’ San Ġwann. Illum din il-knisja hija l-knisja parrokkjali tal-komunità taljana f’Malta.

 • Rettur

  Dun Gino Gauci

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 10.30 am (Taljan)

  Ferjali: 7.15 am (Malti)

 • Knisja dedikata lil Santa Barbara

  Is-sagrestija tal-Knisja hija parti mill-knisja ewlenija li nbniet fl-1573. Il-knisja, mbagħad, inbniet mill-ġdid fl-1739. Fi żmien l-Ordni ta’ San Ġwann, din kienet il-knisja tal-bumbardieri u fil-fatt ħafna minnhom jinsabu midfuna fil-kripta tal-knisja. Fl-1904 tqiegħdet statwa tal-Verġni Marija fil-faċċata tal-Knisja biex tfakkar il-ħamsin anniversarju mid-definizzjoni tad-Domma tal-Fidi dwar it-Tnissil Bla Tebgħa tal-Verġni Marija (id-domma ta’ l-Immakulata Kunċizzjoni). Illum din il-knisja hija l-Knisja Parrokkjali ta’ l-Ingliżi, Franċiżi u Ġermaniżi li joqogħdu f’Malta.

 • Rettur

  Dun Charles Carabott

 • Telefon

  2165 1057

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 10.00 am (Franċiż); 11.00 am (Ġermaniż); 12.00 (Ingliż) u fil- 5.30 pm (Tegalo-Ingliż)

  Ġranet Ferjali: 11.00 am (Malti)

 • Knisja dedikata lil San Ġakbu

  Din il-Knisja kienet il-Knisja Nazzjonali tal-Kavallieri ta’ Kastilja, ta’ Leon u tal-Portugall. Inbniet fl-1710. Qabel l-aħħar gwerra, għal snin twal kienet isservi bħala sede għall-Istitut għat-tagħlim tad-duttrina għat-tfal tas-sinjuri tal-Belt u kienet magħrufa sew għall-Gara Kateketika li kienet issir ta’ kull sena fil-Belt. Ġiet restawrata u miftuħa mill-ġdid għall-pubbliku fl-1998.

 • Rettur

  Mons. Joseph Pace

 • Knisja tas-Sagramentini

  Din il-Knisja kienet tas-Sorijiet Adoratriċi. Meta dawn telqu minn Malta, il-knisja bdew jieħdu ħsiebha s-Sorijiet Franġiskani tal-Qalb ta’ Ġesù. Dawn komplew l-Espożizzjoni Ewkaristika ta’ kuljum bejn is-7.00 am u l-4.00 pm. Fil-kunvent għandhom is-sede tagħhom id-Dame di San Vincenzo u l-Opera dei Tabernacoli.

 • Quddies

  Kuljum: 6.30 am

 • Knisja dedikata lill-Madonna ta’ Damaxxena

  Din il-Knisja nbniet bejn l-1576 u l-1587 min-Nobbli Rhodita Giovanni Kalamias fuq art mogħtija mill-Gran Mastru Pietro del Monte (1565 – 1572). Fi żmien it-Tieni Gwerra Dinjija, propju nhar l-24 ta’ Marzu 1942, il-knisja ġġarrfet għal kollox. Reġgħet inbniet u ġiet konsagrata fil-15 ta’ Awissu 1951 mill-E.T. Mons. George Kalavassy, Isqof Kattoliku tar-Rit Grieg. It-teżori ta’ din il-Knisja huma żewġ Ikoni miġjuba mill-Griegi li ġew mal-Kavallieri ta’ l-Ordni ta’ San Ġwann, wara li fl-1522 telqu minn Rhodi. Dawn l-Ikoni huma tal-Madonna ta’ Damaxxena, li kienet inkurunata fl-1931 fl-okkażjoni tal-ħmistax-il Ċentinarju tal-Konċilju ta’ Efesu (A.D. 431), u l-oħra tal-Verġni Marija ta’ Eleimonitria. Fi żmien it-Tieni Gwerra, iżjed minn tletin Ikona ta’ kobor differenti intilfu fit-tiġrif tal-Knisja. Flokhom saru tletin Ikona ġdida, ħafna minnhom huma xogħol ta’ l-Artist Russu Gregorio Malzteff (1881 – 1952). Iżda wieħed sal-lum jista’ jammira l-Ikona Prezzjuża ta’ l-Inżul minn fuq is-Salib, u oħra ta’ Ġesu Kurċifiss magħmula mill-artist Malti Anton Inglott. Wieħed jista’ jammira wkoll l-Ikona tat-Twelid tal-Verġni Marija magħmula minn Giovenali, artist kontemporanju mill-Ukranja.

 • Rettur

  Mons. George Mifsud Montanaro

 • Indirizz

  Knisja Griega Kattolika

  132 A, Triq l-Arċisqof

  il-Belt Valletta

  VLT 1444

 • Telefon

  2123 7872

  Quddies

  Ħdud u Festi: 9.00 am

  Ferjali: 7.30 am

 • Knisja u Monasteru ta’ Santa Katerina

 • Rettur

  Patri Noah Schiavone O.S.A.

 • Quddiesa

  Kuljum: 7.30 am

 • Kappella tal-Adorazzjoni

  Knisja tas-Sagramentini

  Indirizz:

  Triq San Kristofru, Valletta

  Ħinijiet tal-Ftuħ:

  Kuljum 7.00am – 4.00pm