L-informazzjoni disponibbli fuq din il-paġna mhix aġġornata.
Nitolbuk iżżur il-webiste il-ġdida tas-Segretarjat Parroċċi.

Il-Belt Valletta (San Pawl Nawfragu)

 • Il-knisja ta’ San Pawl inbniet fl-1570 fuq disinn ta’ Ġrolmu Cassar; sakemm tlestiet il-knisja, il-Kappillan nominat mill-isqof u mill-kapitlu tal-Kattidral kien jamministra s-sagramenti mill-knisja tal-Karmnu. Il-knisja reġgħet inbniet bejn l-1639 u l-1679 u l-kappelluni reġgħu saru mill-ġdid fl-1835. Fis-sena 1733 il-knisja saret kolleġġjata.

  Numru ta’ Parruċċani: 1,800
  Numru ta’ Familji: 800
 • Knisja Kolleġġjata Arċipretali dedikata lil San Pawl Nawfragu

  Data tad-Dedikazzjoni 15 ta’ Mejju
 • Stqarrija tal-Missjoni

  “Fejn tnejn jew tlieta jkunu miġbura f’ismi, hemm inkun jien f’nofshom”

  (Mt. 18:20)
  “Aħna l-insara kattoliċi tal-Parroċċa ta’ San Pawl Nawfragu l-Belt Valletta:
   • nimpenjaw ruħna li nkunu komunità li tgħix bil-preżenza ta’ Kristu Rxoxt f’nofsha, frott tal-għajxien tal-Imħabba Reċiproka;
   • li nitħeġġu mill-ezempju ta’ San Pawl li  minnu aħna evanġelizzati u bħalu nfittxu li nevanġelizzaw billi nagħmlu l-messaġġ pawlin attwali għall-bniedem tallum u relevanti għall-ħtiġijiet tas-soċjetà moderna;
   • li nilqgħu lill-Maltin u lill-barranin li jiġu jżuruna.
   • li nkunu qrib dawk li jħossuhom imwarrbin u nużaw il-ħin u t-talenti tagħna biex ngħinu lil min hu fil-bżonn.
   • li taħt il-ħarsien ta’ Ommna Marija nimxu ‘l quddiem fil-qdusija, bl-għajxien tal-Kelma t’Alla u t-twettiq tagħha fil-qadi tal-proxxmu.”
 • Arċipriet

  Kan. David Cilia
 • Uffiċċju Parrokkjali

  Uffiċċju Parrokkjali,
  263 Triq San Pawl
  Dar Parrokkjali,
  74 Triq San Pawl
 • Ħinijiet ta’ l-uffiċċju

  It-Tlieta, il-Ħamis:

  9.30 – 11.00 am
 • Telefon

  2122 3348/79081904 Dar – Uffiċċju
  2123 6013 Knisja
 • Presbiterju Parrokkjali

  L-Arċipriet

  Kan. Kantur Dun Ġwann Borġ
  Kan. Dun Vincenz Borġ
  Kan. Dun Ġwann Ciarlò
  Kan. Dun Frans Perici

 • Kanonċi Onorarji

  Kan. Ġwann Borg
  Kan. Ġwann Ciarlò
  Kan. Frans Perici
  Kan. Vincenz Borg
  Kan Dillon Bugeja

  Kan David Farrugia
  Kan Stefan Galea

  Kunsill Pastorali Parrokkjali

  President: L-Arċipriet
  Moderatriċi: Sinjura Lilian Azzopardi
  Segretarja: Sur Paul Vella
  Public Relations Officer: Ms Bernardette Zahra
 • Quddies

  Ħdud u Festi: 7.00, 8.00, 9.00, 10,00, 11.45 am u 6.00 pm
  Sibtijiet Filgħaxija: 6.00 pm
  Ġranet Ferjali: 7.00, 8.00, 9.00, 12.40 pm (xitwa), 6.00 pm (xitwa), 6.30 pm (sajf)
 • Knejjes Oħra

 • Knisja ta’ Santu Rokku

  Inbniet wara l-pesta ta’ l-1592 u reġgħet inbniet bejn l-1675 u l-1676.
 • Rettur

  Arċipriet
 • Knisja ta’ Santa Luċija

  Il-knisja aktarx inbniet fl-1570 u reġgħet inbniet aktar tard minn negozjanti ta’ l-inbid tax-Xatt. Taħt l-artal ewlieni tal-knisja hemm il-fdal tal-martri San Luċjanu li kien inġab mill-katakombi ta’ Priscilla minn Ruma.
 • Rettur

  Kan. Dun Lawrenz Zammit
 • Quddies

  Nhar ta’ Sibt: 6.00 pm
 • Knisja ta’ Santa Marija ta’ Ġesù (immexxija mill-Franġiskani)

  Il-Knisja bdiet tintuża fl-1584 u matul iż-żmien saru diversi tibdiliet fiha u żżejnet b’diversi opri sbieħ u ta’ preġju. Il-Knisja insibu l-Kurċifiss Mirakoluż, li jiġbed lejh divozzjoni liema bħalha. Dan il-Kurċifiss inħadem għal din il-knisja fl-1630 mill-Beatu Umile Pintorno. Fl-1646 twaqqfet il-fratellanza tal-Kurċifiss. F’din il-Knisja jinstabu wkoll il-fdalijiet tal-Beatu Nazju Falzon.
 • Rettur

  Patri Joe Caruana OFM
 • Indirizz

  291, Triq San Pawl
  Valletta
  VLT 1213
 • Telefon

  2123 4042; 2123 2926
 • Quddies

  Ħdud u Festi: 7.30, 9.00, 10.00 u 11.00 am
  Sibtijiet filgħaxija: 6.15 pm
  Ġranet ferjali: 7.15, 11.00 am u 6.15 pm
 • Il-Knisja tal-Ġiżwiti

  Din kienet il-Knisja tal-Kulleġġ tal-Patrijiet Ġiżwiti. Imbagħad saret il-Knsija ta’ l-Università ta’ Malta. Bdiet tinbena fl-1593 u ġiet konsagrata fl-1731. F’din il-Knisja, il-Beatu Nazju Falzon mexxa l-Kongregazzjoni għall-membri tas-Servizzi Ingliżi ta’ żmienu u ressaq ħafna minnhom għall-magħmudija fil-Knisja Kattolika. F’din il-Knisja nsibu wkoll devozzjoni speċjali lejn il-Madonna ta’ Pompej, li ssir nhar it-8 ta’ Mejju.
 • Rettur

  Mons. Philip Calleja
 • Ħinijiet tal-Quddies

  Ħdud u Festi: 6.45, 7.45, 8.45, 10.30 am u 12.00
  Sibtijiet filgħaxija: 6.45 pm
  Ġranet Ferjali: 6.30, 10.00 am u 12.00
 • Oratorju tal-Kongregazzjoni ta’ l-Onorati

  Dan l-Oratorju jmiss mal-Knisja tal-Ġiżwiti u huwa tal-Kongregazzjoni ta’ l-Onorati li twaqqfet fl-1600 mill-Kavallieri ta’ l-Ordni ta’ San Ġwann. L-Oratorju huwa dedikat lill-Madonna, u taħt l-Artal Maġġur hemm il-fdalijiet tal-martri Sant’Onorata. L-Oratorju li naraw illum inbena bi flus il-kongregati fis-sena 1658 minflok ieħor li kien hemm qabel.
 • Quddies

  Ħdud u festi: 9.00 am (minn Ottubru sa Ġunju biss)
 • Monasteru ta’ Sant’Ursola

  Dan il-Monasteru kien twaqqaf mill-Kavallieri ta’ San Ġwann fil-Birgu. Imbagħad ġie trasferit għal fejn jinsab illum meta inbniet il-Belt Valletta. Il-Monasteru nbena fl-1595 u tkabbar fl-1759. Meta telqu l-Kavallieri, il-Monasteru waqa’ taħt idejn l-Isqof ta’ Malta.
 • Quddies

  Mit-Tnejn sas-Sibt: 6:45am
  Il-Ħdud: 7:00am
 • Knisja ta’ San Nikola (Knisja ta’ l-Erwieħ)

  Din il-Knisja inbniet mill-Griegi fl-1569 bħala l-knisja parrokkjali tar-Rit Grieg Biżantin. Fl-1639 il-Kappillan, il-Papas Giovanni Metaxi ta l-knisja għall-użu tas-Sodalità ta’ l-Erwieħ li bnietha mill-ġdid. Ir-relazzjoni bejn il-Parroċċa Griega u s-Sodalità huma regolati skond il-konkordat tas-17 ta’ Settembru 1766. Il-Knisja ġarrbet ħsarat kbar fl-aħħar gwerra u ġiet restawrata fl-1951.
 • Quddies

  Kuljum: 7.30 u 11.00 am
 • Knisja tal-Madonna ta’ Liesse

  Il-Knisja inbniet għall-ewwel darba fl-1620 u mbagħad inbniet mill-ġdid mill-Kavallieri Franċiżi fl-1740. Fl-aħħar gwerra intlaqtet sewwa bil-bombi u mbagħad infetħet mill-ġdid fl-1952. Illum din il-Knsija hija ċ-ċentru nazzjonali ta’ l-Apostolat tal-Baħar.

  Indirizz

  Seafarer Centre,

  Ċentru Għall-Baħħara u
  Appostolat tal-Baħar.
  Dar M . V .Moore
  No. 62,  Telgħet ta’ Liesse
  Valletta, VLT 1940
 • Rettur u Port Chaplain

  Dun Joe Borg
 • Telefon

  2148 7142

  Mobile

  99879947

  Email

  Facebook

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 8.00 u 9.30 am
  Sibtijiet filgħaxija: 5.30 pm
 • Kappella tal-Ħarba tal-Familja Mqaddsa Lejn l-Eġittu 

  Il-‘Waterfront’, Il-Belt Valletta

  Quddies

  Sibtijiet: 7:30pm.
  Tiġi ċċelebrata Quddiesa fil-Festi prinċipali u f’okkażjonijiet speċjali. 
  Il-Magħmudijiet jsiru biss fiċ-ċelebrazzjoni ta’ Sibt il-Għid.
  Bookings:
  Mons. Alfred Vella
  Indirizz: Kummissjoni Emigranti, Dar l-Emigrant, Castille Place, Valletta, VLT 01, Malta .

  Telefon (+356) 21222644, 21232545,21240255 Fax (+356) 21240022 ; E-mail: mecmalta@vol.net.mt
  Ħinijiet tal-Uffiċċju: Matul il-Ġimgħa: 8.30a.m.-12.30a.m. > 3.00p.m. – 6.00p.m. Ħin tas-sajf: 8.30a.m.-1.30p.m.