Minħabba r-restrizzjonijiet marbutin mal-COVID-19, il-ħinijiet tal-quddiesa nbidlu
Agħfas hawn biex tara l-ħinijiet il-ġodda

Il-Birgu (Vittoriosa)

 • Il-Birgu hu meqjus bħala l-eqdem parroċċa wara l-Katidral. Meta ġew il-Kavallieri, il-knisja ta’ San Lawrenz saret il-Knisja Konventwali tal-Ordni u mill-1530 sal-1571 il-knisja tal-Lunzjata serviet bħala Knisja Parrokkjali. Il-knisja li hemm illum inbniet bejn il-1681 u l-1697 minn Lorenzo Gafà u saret Knisja Kolleġġjata fl-1820.

  Numru ta’ Parruċċani: 2,958

  Numru ta’ Familji: 1,011

 • Knisja Arċipretali dedikata lil San Lawrenz, Levita u Martri

  Data tad-dedikazzjoni: 24 ta’ Ottubru 1723

 • Arċipriet

  Kan. Karm Busuttil

 • Uffiċċju Parrokkjali

  91, Triq San Lawrenz

  Il-Birgu

  BRG 1386

 • Ħinijiet tal-uffiċċju

  L-Erbgħa u l-Ġimgħa

  5.00 – 7.00 pm

 • Telefon

  Uffiċċju: 21827057
  Mowbajl: 79649504

 • Presbiterju Parrokkjali

  Kan. Karm Busuttil – Arċipriet

  Kan. Lawrenz Bonnici

  Dun John Avellino

 • Kapitlu

  Kan. Lawrenz Bonniċi

  Kan. Pawlu Raggio

 • Kanoniċi Onorarji

  Kan. Joe Cilia
  Mons. Salvu Debrincat
  Dun Marc André Camilleri
   

  Kunsill Pastorali Parrokkjali

  President: Kan. Karm Busuttil – Arċipriet

  Segretarja: Ms Josette Magro

  Kunsill Ekonomiku Parrokkjali 

  President: Kan. Karm Busuttil

  ​Segretarju: Sur Giovann Raggio

 • Quddies

  Ħdud u festi: 6.00, 7.00, 8.30, 11.00 am; 6.00 pm

  Sibtijiet filgħaxija: 6.00 pm

  Ġranet ferjali:  8.30 am; 6.00 pm

 • Knejjes Oħra

   
 • Kappella Tal-Kurċifiss

  Il-kappella nbniet fl-1720 fuq iċ-ċimiterju antik tal-knisja; ġarrbet danni kbar fil-gwerra u nbniet mill-ġdid; fiha jinżammu l-istatwi tal-purċissjoni tal-Ġimgħa l-Kbira.

 • Knisja Tal-Karmnu

  Il-knisja nbniet minn nies tax-xwieni fl-1611 u fiha kienu jagħmlu l-preċett kull sena u kienu jqisuha bħala l-parroċċa tagħhom u għamlu ħafna opri fiha. Din iġġarfet fil-gwerra u ġiet mibnija mill-ġdid.

 • Knisja Tat-Trinità

  Il-knisja nbniet fl-1784 min-nobbli Lukrezja Gauci Falzon. Iġġarrfet fil-gwerra, iżda nbniet mill-ġdid u qed tintuża għal-laqgħat.

 • Knisja Ta’ San Filippu

  Il-knisja nbniet fis-seklu Ħmistax u reġgħet inbniet fl-1561 u ġiet konsagrata mill-Isqof Labini Fl-1788. L-Isqof Balaguer taha lill-Patrijiet ta’ l-Oratorju ta’ San Filippu Neri, iżda meta dawn spiċċaw minn Malta l-knisja waqgħet f’idejn il-parroċċa. Hi knisja kbira u sabiħa u ġarrbet ħsara fi żmien il-gwerra, ġiet restawrata iżda qed tintuża biex jinżamm fiha l-armar tal-festa.

 • Kappella Tal-Qalb Ta’ Ġesù f’Tal-Ħawli

  Il-kappella nfetħet għan-nies li marru joqogħdu f’Tal-Ħawli.

 • Rettur

  Kan. Lawrenz Bonnici

 • Quddies

  Ħdud u festi: 10.00am (xitwa) – 8.00 am (sajf) 

  Sibtijiet filgħaxija: 5.00 pm

  Ferjali: 7.30 am

 • Knejjes Immexxija Mir-Reliġjużi

   
 • Monasteru Santa Skolastika

  Is-sorijiet Benedittini kienu niżlu mill-Imdina biex jiftħu monasteru fil-Birgu u meta l-Ordni ta’ San Ġwann telaq mill-Birgu u mar il-Belt, l-isptar li kienu bnew fil-Birgu tawh lis-sorijiet li biddluh f’monasteru. Il-kappella u parti mill-monasteru nbnew mill-ġdid fl-1679-1680. L-Isqof Labini kkonsagra l-Knisja fid-29 ta’ Settembru 1787 u fiha jinżamm il-fdal tal-Martri Santa Veneranda li nġiebu minn Ruma fl-1728.

  Data tad-dedikazzjoni: 29 ta’ Settembru 1787

 • Rettur

  Kan. Pawlu Raggio

 • Quddies

  Kuljum: 7.00 am

 • Knisja Tal-Lunzjata

  Id-Dumnikani marru fil-Birgu fl-1528 u ġiet mogħtija lilhom il-Knisja tal-Lunzjata. Meta ġew Malta l-kavallieri u ħadu għalihom il-Knisja ta’ San Lawrenz, il-Knisja tal-Lunzjata, mill-1530 sal-1571 serviet bħala Knisja Parrokkjali. Fl-1638 il-Knisja ġiet mibnija mill-ġdid u tul tliet mitt sena saru ħafna opri sbieħ fiha; iġġarrfet fl-aħħar gwerra u nbniet mill-ġdid u nfetħet għan-nies fl-1960.

 • Rettur

  Patri Frank Borg O.P.

 • Telefown

  2182 5198

  2182 1291 (personali)

  Mowbajl : 79058902

  Imejl

   
 • Quddies

  Ħdud u festi:  8.00, 10.00 am; 12.00

  Ġranet ferjali:  7.30, 10.00 am; 6.15 pm

 • Kappella tal-Adorazzjoni

  Kappella tal-Kurċifiss

  Indirizz:

  Maġenb il-Knisja Parrokkjali

  Ħinijiet tal-Ftuħ:

  Mit-Tnejn sal-Ġimgħa: 4.30pm – 7.30pm