Ir-Rabat

Il-knisja ta’ San Pawl hi mibnija fuq il-foss tal-belt Rumana li kienet tħaddan ukoll parti sewwa mir-Rabat. Hi wkoll mibnija fuq għar fejn skond tradizzjoni qadima kien jgħammar San Pawl tul it-tliet xhur li dam Malta fis-sena 60 w.Kr. Fis-sena 1336, l-Isqof ta’ Malta Ilarju sejħilha ecclesia Sancti Pauli de crypta u semma wkoll iċ-Ċimiterju u l-foss tagħha. Tul is-snin inbnew diversi knejjes fuq dan il-għar kemm mid-djoċesi u kemm mill-Kavallieri ta’ San Ġwann. Il-knisja li hemm illum, li hi wkoll kolleġġjata, inbniet bil-ġenerożita tan-nobbli Guzmana Navarra fuq il-pjanta ta’ F. Bonamico fl-1653 u tlestiet minn Lorenzo Gafà fl-1683.

Numru ta’ parruċċani: 14,000

Numru tal-familji: 3,100

Knisja Arċipretali Kolleġġjata ta’ San Pawl

Data tad-Dedikazzjoni: 21 ta’ Settembru 1726

Arċipriet

Kan. Louis Suban

Uffiċċju Parrokkjali

Ċentru Parrokkjali

37, Triq Il-Kbira

Rabat RBT 1014

Ħinijiet tal-Uffiċċju

It-Tnejn, It-Tlieta, L-Erbgħa, Il-Ġimgħa

8.30 am – 10.00 am

5.45 pm – 6.45 pm

Telefon

Uffiċċju: 2145 4467

Dar: 2145 1405 

Imejl

parrocca.rabat@maltadiocese.org

Websajt

www.parroccarabat.com

Presbiterju Parrokkjali

Kan. Louis Suban, Arċipriet

Kan. Claude Mifsud – Viċi Arċipriet

Kan. David Cilia

Kan. John Buhagiar

Mons. Ġwann Azzopardi

Dun Joseph Fsadni

Kunsill Pastorali Parrokkjali

President: Kan. Louis Suban, Arċipriet

Moderaturi: Sur Louis u Sinjura Marlene Borg

Segretarja: Sra Mary Buttigieg

Quddies

Ħdud u Festi: 6.00, 7.30, 9.00, 10.30am, 12.00 u 6.00pm

Sibtijiet Filgħaxija: 4.30pm; 6.00pm

Ġranet Ferjali: 6.00, 7.45, 8.30 am; 6.00pm

Knejjes Filjali

Knisja ta’ San Pubblju

L-ewwel knisja li nbniet fuq l-għar ta’ San Pawl kienet dik li bena Juan Benaguas li ġie f’Malta fl-1630; il-knisja ġiet mibnija mill-ġdid fl-1713 wara li fl-1629 ġiet konsagrata bħala kolleġġjata regolari ta’ l-Ordni Ġerosolmitan. Fl-1962 il-knisja ngħaqdet mal-knisja ta’ San Pawl.

Rettur

L-Arċipriet

Ċentru Pastorali San Luqa – Nigret

Bl-iżvilupp kbir li sar fin-naħa tan-Nigret, inħasset il-ħtieġa ta’ knisja għal dawk l-inħawi: sakemm tinbena din il-knisja, l-ħidma pastorali qed issir miċ-Ċentru Pastorali. Jistgħu jiġu ċelebrati żwiġijiet f’din il-Knisja.

Rettur

Kan. John Buhagiar

Indirizz

Ċentru Pastorali San Luqa

Triq Nigret,

Rabat RBT 4608

Telefon

2145 3347

Imejl

mfa388@hotmail.com

Quddies

Ħdud u Festi: 8.00, 9.30am

Sibtijiet Filgħaxija: 6.30pm (xitwa); 7.00pm (sajf)

Ġranet Ferjali: 7.00am

Il-Ħamis: 7.00pm

Knisja San Katald

Il-knisja hi mibnija fuq kripta antika u katakombi; xi kull tant tintuża għall-Quddies.

Rettur

Arċipriet

Knisja ta’ San Sebastjan

L-ewwel knisja nbniet fl-1477, reġgħet inbniet fl-1519 u ġiet restawrata fl-1751. Illum qed jieħdu ħsiebha is-sorijiet tal-Karità li għandhom il-kunvent tagħhom jinfed magħha. Fil-knisja jistgħu jsiru ż-żwiġijiet.

Rettur

L-Arċipriet

Quddies

Kuljum: 6.30am

Knisja tat-Twelid tal-Verġni Marija (Ta’ Qasgħa)

Il-knisja nbniet għall-ħabta tas-sena 1550 minn Ċensu Qasgħa; reġgħet inbniet xi mija u ħamsin sena wara; magħha hemm ċimiterju.

Rettur

L-Arċipriet

Knisja ta’ Duna

Il-knisja nbniet fis-seklu sittax u tkabbret mitejn sena wara; tintuża għal-laqgħat tal-membri tal-Leġjun ta’ Marija.

Rettur

L-Arċipriet

Knisja ta’ San Bert

Il-knisja nbniet għall-ħabta tas-sena 1550 u aktar tard ġiet restawrata; illum tintuża għall-Adorazzjoni Ewkaristika nhar ta’ Tnejn, Erbgħa u Ġimgħa bejn id-9.00 am u l-5.00 pm.

Rettur

L-Arċipriet

Viċendi Fil-Kampanja (Knejjes Rurali)

Baħrija – Knisja San Martin

Il-knisja nbniet mill-Konti Navarra fis-seklu sittax; illum il-popolazzjoni tal-Baħrija kibret ħafna u nħasset il-ħtieġa li tinbena knisja akbar għall-ħtiġijiet spiritwali tan-nies tal-post: fiha jistgħu jsiru ż-żwiġijiet.

Rettur

Fr Ray Francalanza OSA

Indirizz

Kunvent San Mark

Triq Santu Wistin,

Rabat, RBT 1117

Imejl

rayfrancalanza@outlook.com

Telefon

21454111

Quddies

Ħdud u Festi 7.00am, 9.00am

Sibtijiet filgħaxija: 5.30pm (xitwa); 6.00pm (sajf) 

Ġranet Ferjali: 6.00pm (xitwa), 6.30pm (sajf)

Mtaħleb – Knisja tat-Twelid tal-Madonna

Il-knisja qiegħda fuq l-għoli tal-wied u nbniet fl-1607.

Rettur

Dun Joe Fsadni

Quddies

Sibtijiet u lejlet il-Festi 6.00 pm (sajf); 4.30 pm (xitwa)

Għemieri – Knisja tat-Twelid tal-Vergni Marija

Il-knisja hi parti mill-Palazzo Gomerino.

Buskett – Knisja ta’ San Anton Abbati

Il-knisja nbniet fl-1663 mill-Gran Mastru Nikola Cotoner u hi dedikata lil San Anton Abbati; fiha hemm ukoll kwadru ta’ San Nikola. Mill-1975 sa l-1986 kienet magħluqa għall-pubbliku, iżda mbagħad reġgħet bdiet tintuża min-nies ta’ l-inħawi, kif kienet tintuża qabel l-1975: jieħdu ħsiebha l-patrijiet Agostinjani tar-Rabat.

Rettur

P. Raphael Abdilla OSA

Quddies

Ħdud u Festi: 8.00 am

Sibtijiet: 7.00pm

L-ewwel ġimgħa tax-xahar: 7.00pm

Tad-Daħla – Knisja ta’ Santa Katerina

Il-knisja nbniet għall-ħabta tas-sena 1550 u ġiet restawrata aktar tard; fiha jistgħu jsiru ż-żwiġijiet.

Rettur

L-Arċipriet

Quddies

Ħdud u Festi: 4.00pm (Sajf)

Sibtijiet: 4.30pm (Sajf); 6.30pm (Xitwa)

Wied Gerżuma – Knisja tal-Kunċizzjoni

Il-knisja riedha l-Granmastru de Paule iżda nbniet fi żmien il-Granmastru Vilhena: fiha jistgħu jsiru ż-żwiġijiet.

Rettur

Fr Ray Francalanza OSA

Quddies

Ħdud u Festi: 4.30pm

Is-Sibtijiet: 7.15pm

Tas-Salib – Knisja tat-Twelid tal-Madonna

Il-knisja nbniet fl-1550 u għamlet żmien twil magħluqa.

Rettur

Arċipriet

Knejjes Immexxija Mir-Reliġjużi

Knisja tal-Madonna ta’ l-Għar (Dumnikani)

Id-Dumnikani ġew Malta fl-1450 u bnew l-ewwel kunvent tagħhom fir-Rabat fuq għar fejn jingħad li l-Madonna kienet kelmet lil wieħed kaċċatur, li kien daħal jistkenn fih. Fil-knisja jistgħu jsiru żwiġijiet.

Data tad-Dedikazzjoni: 21 ta’ Ottubru

Rettur

Patri Christopher Caruana OP, Pirjol

Telefon

2145 4592

Indirizz

Misraħ San Duminku

Rabat RBT 2521

Quddies

Ħdud u Festi: 7.00, 8.30, 10.00 u 11.15 am (bl-Ingliż)

Sibtijiet Filgħaxija: 6.30 pm

Ġranet Ferjali: 6.00, 7.30 am, 12.15 pm (Xitwa biss), 6.30 pm

Knisja ta’ Santa Marija ta’ Ġesù (Franġiskani Minuri)

Il-Franġiskani Minuri ġew Malta fl-1492 u l-ewwel kunvent tagħhom kien fir-Rabat: f’dan il-kunvent il-Granmastru L’Isle Adam kellu ċella għalih. Fl-1757 il-knisja ġiet imkabbra b’kontribuzzjonijiet mill-Italja, minn Spanja u mill-Portugall u ġiet konsagrata mill-Isqof Labini fl-1790. Fil-knisja hemm l-oratorju ta’ l Arċikonfraternita’ ta’ San Ġużepp. Jistgħu jsiru żwiġijiet fil-knisja.

Data tad-Dedikazzjoni: 31 ta’ Ottubru 1790

Rettur

P. Martin Coleiro OFM

Telefon

2145 4594

Indirizz

Triq San Pawl

Rabat RBT 1245

Quddies

Ħdud u Festi: 6.00, 8.30 u 11.00am

Sibtijiet Filgħaxija: 6.30pm (Sajf); 6.00pm (Xitwa)

Ġranet Ferjali:  6.30, 7.30am; 6.00pm (Xitwa); 6.30pm (Sajf)

Knisja ta’ San Frangisk tal-Pjagi (Franġiskani Konventwali)

Il-Franġiskani Konventwali ġew Malta xi żmien qabel is-sena 1347, u kellhom l-ewwel kunvent u knisja tagħhom ħdejn l-isptar San Franġisk li biż-żmien beda jssejjaħ l-isptar ta’ Santu Spirtu. Qrib is-sena 1640 il-kunvent reġa’ nbena mill-ġdid għax kien qdiem ħafna, u mbagħad il-knisja ġarrbet ħsarat kbar bit-terremot tas-sena 1693. Il-knisja nbniet mill-ġdid fl-1701 minn Lorenzo Gafa. F’din il-knisja beda jiġi meqjum kwadru tal-Madonna tas-Saħħa; biż-żmien il-kwadru nbidel, iżda d-devozzjoni kibret, u hemm rabta kbira ma’ l-isptarijiet ta’ Santu Spirtu u ta’ Sawra li jinsabu fil-qrib. Il-kwadru tal-Madonna ġie nkurunat fl-4 ta’ April 1948. Jistgħu jsiru żwiġijiet fil-knisja.

Data tad-Dedikazzjoni: 22 ta’ Settembru 1908

Santwarju Madonna tas-Saħħa

Rettur

P. Provinċjal

Telefon

2145 4225

Mobile

99447731

Indirizz

Triq San Franġisk

Rabat RBT 1051

Quddies

Ħdud u Festi: 6.30, 8.00 u 9.30am

Sibtijiet Filgħaxija: 6.15pm

Ġranet Ferjali: 6.45, 7.30am; 6.15pm

Knisja ta’ San Mark (Agostinjani)

L-Agostinjani ġew Malta fis-sena 1383 u kellhom il-kunvent tagħhom barra s-swar ta’ l-Imdina; dan twaqqa’ fl-1551 minħabba t-theddid tat-Torok, u reġa’ nbena fl-1555 ħdejn il-knisja antika ta’ San Mark mogħtija lill-patrijiet mill-Kapitlu tal-Kattidral. Il-kunvent u l-knisja li hemm illum inbnew fl-1558. Fil-knisja jistgħu jsiru ż-żwiġijiet.

Data tad-Dedikazzjoni: 26 ta’ Ġunju 1906

Rettur

P. David Cortis OSA Pirjol

Telefon

2145 4111

2145 9014

Indirizz

Kunvent San Mark

Triq Santu Wistin

Rabat, RBT 1117

Quddies

Ħdud u Festi:  7.30, 10.00am

Sibtijiet Filgħaxija: 6.00pm

Ġranet Ferjali: 7.00 u 6.00pm

(bejn Lulju u Settembru ma ssirx il-Quddiesa tas-6.00 pm)

Knisja tal-Lunzjata (Karmelitani)

Il-knisja u l-kunvent tal-Lunzjata nbnew fl-1418 bi flus in-nobbli Katerina d’Alagona u ngħataw lill-Karmelitani li kienu għadhom kemm ġew Malta. Fl-1662 parti kbira mill-kunvent twaqqgħet u bil-ġebel inbena l-kunvent tal-Karmnu fl-Imdina. Il-Karmelitani reġgħu ħadu f’idejhom dan l-ewwel kunvent tagħhom fl-1975 u bnew ħdejh kumpless biex iservi bħala Dar tat-Talb, li ġiet miftuħa fl-1990. Fil-knisja jistgħu jsiru ż-żwiġijiet.

Rettur

P. Amadeo Zammit O.Carm.

Telefon

2145 9021

Indirizz

Dar tat-Talb

“Lunzjata”

Rabat

Quddies

Ħdud u Festi: 4.00 pm

Nhar ta’ Erbgħa: 5.00 pm (xitwa); 6.00 pm (sajf)

Knisja ta’ Sant’Agata (Soċjetà Missjunarja ta’ San Pawl)

Il-knisja hi mibnija fuq kripta antika li minnha wieħed jgħaddi għall-katakombi. Il-knisja nbniet fl-1570 u ġiet imkabbra fl-1670. Ġiet mogħtija lis-Soċjeta’ Missjunarja ta’ San Pawl li kienet għadha kemm twaqqfet minn Mons. Ġiuseppe Depiro u fl-1932 tqegħdet l-ewwel ġebla ta’ dik li hija l-“Motherhouse” tas-Soċjeta’. Fil-knisja jistgħu jsiru żwiġijiet.

Rettur

P. Frankie Cini MSSP

Telefon

2145 0503

Indirizz

The Motherhouse

Sant’ Agata

Rabat

Quddies

Ħdud u Festi: 7.00 am

Ġranet Ferjali: 6.30 am

Depiro Youth Centre – Kappella Marija Omm il-Knisja

Rettur

P. Karm Debattista MSSP

Telefon

2145 9222

Quddies

Ħdud u Festi: 08.30 am

Djar / Kunventi Tar-Reliġjużi Nisa

Sorijiet Agostinjani

8, Triq Zondadari, Rabat RBT 1170

Tel: 2145 4121

Sorijiet Dorotej

11, Triq Alessandro Curmi, Tal-Virtù, Rabat RBT 2650

Tel: 2145 4429

Sorijiet Dumnikani

71, Triq Alessandro Curmi, Tal-Virtù, Rabat RBT 2652

Tel: 2145 4893

Sorijiet ta’ San Ġużepp ta’ l-Apparizzjoni

Misraħ San Duminku, Rabat RBT 2523

Tel: 2145 92757 (Dar għall-Irtiri: Tel 2145 4612)

Sorijiet tal-Karità

23, Casa Santa Giovanna Antida, Triq Santu Rokku, Rabat RBT 2402

Tel: 2145 4627

Sorijiet tal-Qalb ta’ Ġesù

Kunvent tas-Sacred Heart, Tal-Virtù, Rabat, RBT 2604

Tel: 2145 4131

Ulied il-Qalb ta’ Ġesù

70, Kunvent Mons Pietro Pace Convent, Triq Ġorg Borg Olivier, Rabat, RBT 9042

Tel: 2145 4314

Sorijiet Ursolini

70, Triq Tal-Virtù, Rabat RBT 2602

Tel: 2145 4226

Kappella tal-Adorazzjoni

Kappella ta’ San Bartilmew

Indirizz

Triq San Bartilmew, Rabat

Ħinijiet tal-Ftuħ

Mit-Tnejn sas-Sibt

9.00am – 5.00pm