Iż-Żurrieq

 • Iż-Żurrieq hu waħda mill-għaxar parroċċi li kienu ġa jeżistu fl-1436. Il-knisja li hemm illum inbniet bejn l-1634 u l-1659 fuq disinn ta’ Matteolo Saliba u ġiet konsagrata mill-Isqof Alpheran de Bussan fl-1731.

  Numru ta’ Parruċċani: 10,800

  Numru ta’ Familji: 3,800

 • Knisja Arċipretali ta’ Santa Katarina Verġni u Martri

  Data tad-Dedikazzjoni 30 ta’ Diċembru 1731

 • Arċipriet

  Dun Karm Mercieca

 • Uffiċċju Parrokkjali

  4, Carmel Street

  Żurrieq

  ŻRQ 1011

 • Ħinijiet tal-Uffiċċju

  It-Tnejn u l-Ġimgħa

  9.30am – 11.00 am

  It-Tnejn, l-Erbgħa u l-Ġimgħa

  4.30pm – 6.00pm

 • Telefon

  2164 2010

 • Presbiterju Parrokkjali

  Dun Karm Mercieca, Arċipriet

  Dun Raymond Cassar

  Dun David Torpiano

  Dun Karm Camilleri

 • Saċerdoti residenti fil-parroċċa

  Dun Dillon Bugeja

  Dun Noel Camilleri

  Dun Manwel Caruana

  Dun Ġwann Farrugia

  Patri Dionisju Mintoff OFM

  Dun Ruben Vella

  Kan. Karm Busuttil

  Kunsill Pastorali Parrokkjali

  President: Dun Karm Mercieca, Arċipriet

  Moderatur: Sur Angelo Schembri

  Segretarja: Ms Catherine Sammut

  Kunsill Ekonomiku Parrokkjali

  President: Dun Karm Mercieca, Arċipriet 

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 6.00, 7.00, 8.15, 9.30, 11.00 am; 6.00 pm

  Mit-Tnejn sas-Sibt

  Xitwa: 6.30, 7.45 am u 6.00 pm

  Sajf: 6.30, 8.00 am u 6.30 pm

 • Knejjes Filjali

 • Knisja ta’ Santa Marija – Bubaqra

  Qabel is-sena 1658, f’Bubaqra kien hemm żewġ knejjes, waħda ta’ San Ġwann u l-oħra ta’ Santu r-Rokku: dawn ingħalqu u flokhom fl-1676 inbniet il-knisja ta’ Santa Marija, li ġiet imkabbra fl-1961.

 • Rettur

  Arċipriet

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 8.00 am u 7.15pm

  Sibtijiet Filgħaxija: 6.30 pm

 • Knisja tal-Kunċizzjoni fin-Nigret

  Il-knisja hi parti minn palazz mibni mill-Kavalier Ġakbu Togores de Valemuela fl-1658. Fil-palazz għal xi żmien qabel l-ewwel gwerra kien hemm komunita’ ta’ Patrijiet Benedittini; illum hemm is-Sorijiet Ulied il-Qalb ta’ Ġesu.

 • Rettur

  Arċipriet

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 6.30am

  Sibtijiet Filgħaxija: 5.00; 6.15 pm

  Ġranet Ferjali: 6.45 am

 • Knisja ta’ San Ġakbu

  Il-knisja nbniet fl-1725 flok żewg knejjes, waħda ta’ San Ġwann Battista u l-oħra ta’ San Ġakbu; illum il-knisja qed tintuża għall-Esposizzjoni Ewkaristika kull jum mit-7.00 am sal-8.00 pm.

 • Rettur

  Arċipriet

 • Knisja ta’ San Bartilmew

  L-ewwel knisja ta’ San Bert inbniet fl-1482, iżda ngħalqet fl-1658; inbniet mil-ġdid bejn is-sena 1775 u s-sena 1784 u llum qed tintuża għal laqgħat ta’ l-għaqdiet kollha tal-parroċċa. Fil-knisja ssir Quddiesa nhar il-festa ta’ San Bert.

 • Rettur

  Arċipriet

 • Knisja ta’ San Ljun f’Bubaqra

  Il-knisja tinsab f’nofs iċ-ċimiterju taż-Żurrieq u hi antika ħafna. Ġiet magħluqa fis-sena 1658 iżda reġgħet infetħet wara għoxrin sena, wara li sarulha ħafna tiswijiet. Fil-knisja hemm pittura antika fuq l-injam li kienet fil-kappella li mis-sena 1343 sas-sena 1575 kienet fuq Filfla. Għal raġunijiet ta’ sigurtà din il-pittura issa tinsab fil-Knisja Parrokkjali. Illum f’din il-knisja ssir Quddiesa f’Għid ta’ l-Imwiet, f’Jum l-Omm u f’Jum il-Missier.

 • Rettur

  Arċipriet

 • Knisja ta’ Sant’Agata

  Il-knisja nbniet fis-seklu sittax u flimkien ma’ ħafna knejjes oħra tal-kampanja ngħalqet fl-1658 mill-Isqof Balaguer. Inbniet mill-ġdid aktar tard u ġiet imkabbra fl-1854. Issir Quddiesa fiha fil-5 ta’ Frar, f’jum il-festa ta’ Sant’Agata.

 • Rettur

  Arċipriet

 • Knisja ta’ San Andrija

  Il-knisja antika ngħalqet fl-1658, iżda reġgħet infetħet aktar tard; illum mhux tintuża.

 • Knisja ta’ San Luqa

  Il-knisja nbniet għall-ħabta ta’ 1460 iżda ġiet traskurata ħafna u Mons. Dusina fl-1575 ried li tiġi rranġata. Illum m’hijiex tintuża.

 • Knisja ta’ San Ġwann Evanġelista

  Il-knisja tinsab f’Ħal Millieri quddiem il-knisja tal-Lunzjata: hi antika ħafna, u ma tintużax.

 • Knisja tal-Lunzjata f’Ħal Millieri

  Il-knisja hi antika ħafna u kienet il-knisja parrokkjali ta’ Ħal Millieri, iżda meta dan ir-raħal spiċċa fix-xejn ġiet abbandunata u traskurata. Illum qed tieħu ħsiebha is-soċjetà “Din l-Art Ħelwa”

 • Knisja tal-Laboratorju tal-Paċi f’Ħal Far

  P. Djonisju Mintoff fl-1971 ħa wieħed mill-hangars ta’ l-Air Force ingliżi biex jagħmlu Ċentru ta’ Ħidma Pastorali favur il-Paċi u semmieħ għall-Papa Ġwanni XXIII. Aktar tard fil-post imbena kumpless ġdid li beda jissejjaħ Laboratorju tal-Paċi. Fil-Kappella tal-Laboratorju jistgħu jsiru ż-żwiġijiet

 • Rettur

  Patri Djonisju Mintoff OFM

 • Quddies

  Ħdud u Festi: 4.00 pm (xitwa); 7.00 am (sajf)

  Ġranet Ferjali: (mit-Tnejn sas-Sibt) 6.00 pm