Qari u kant tal-Quddiesa

Ċelebrant: Fr Brendan Gatt
Animazzjoni: The New Victorians


Blessed Be Your Name

Blessed Be Your Name
In the land that is plentiful
Where Your streams of abundance flow
Blessed be Your name

Blessed Be Your name
When I’m found in the desert place
Though I walk through the wilderness
Blessed Be Your name

Every blessing You pour out, I’ll
Turn back to praise
When the darkness closes in, Lord
Still I will say

Blessed be the name of the Lord
Blessed be Your name
Blessed be the name of the Lord
Blessed be Your glorious name

Blessed be Your name
When the sun’s shining down on me
When the world’s ‘all as it should be’
Blessed be Your name

Blessed be Your name
On the road marked with suffering
Though there’s pain in the offering
Blessed be Your name

Every blessing You pour out I’ll
Turn back to praise
When the darkness closes in, Lord
Still I will say

Blessed be the name of the Lord
Blessed be Your name
Blessed be the name of the Lord
Blessed be Your glorious name, oh
Blessed be the name of the Lord
Blessed be Your name
Blessed be the name of the Lord
Blessed be Your glorious name

You give and take away
You give and take away
My heart will choose to say
Lord, blessed be Your name


Qari I

Kien meħud ’il fuq waqt li huma kienu jħarsu lejh.
Atti 1, 1-11

Bidu tal-Ktieb tal-Atti tal-Appostli

Fl-ewwel rakkont tiegħi, Teofilu, tkellimt fuq dak kollu li Ġesù kien għamel u għallem minn mindu beda sal-jum li fih kien meħud fis-sema, wara li, permezz tal-Ispirtu s-Santu, ta l-ordnijiet tiegħu lill-appostli li hu kien għażel.

Wara l-passjoni tiegħu dehrilhom u tahom ħafna provi li hu ħaj; f’erbgħin jum rawh kemm-il darba u kellimhom fuq il-ħwejjeġ tas-Saltna ta’ Alla. Meta kien għadu magħhom, ordnalhom biex ma jitilqux minn Ġerusalemm, imma joqogħdu jistennew sa ma sseħħ il-wegħda tal-Missier, “li fuqha – qalilhom – smajtu x’kont għedtilkom: Ġwanni għammed bl-ilma, imma intom, fi ftit jiem oħra titgħammdu bl-Ispirtu s-Santu”.

Kif kienu flimkien staqsewh: “Mulej, hu dan iż-żmien li fih int se terġa’ twaqqaf is-Saltna ta’ Iżrael?”. Hu weġibhom: “M’hijiex biċċa tagħkom li tkunu tafu l-waqt u ż-żmien li l-Missier għażel bis-setgħa tiegħu. Imma meta jiġi fuqkom l-Ispirtu s-Santu, intom tirċievu l-qawwa, u tkunu xhieda tiegħi f’Ġerusalemm, fil-Lhudija kollha u s-Samarija u sa truf l-art”.

Wara li qal dan, huma u jħarsu lejh, kien meħud ’il fuq, u sħaba ħadithulhom minn quddiem għajnejhom. Waqt li kienu b’għajnejhom fis-sema jħarsu lejh sejjer, f’daqqa waħda dehru ħdejhom żewġt irġiel libsin l-abjad, u qalulhom: “Irġiel tal-Galilija, x’intom tħarsu lejn is-sema? Dan Ġesù, li kien meħud minn magħkom lejn is-sema, għad jerġa’ jiġi kif rajtuh sejjer”.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Irroddu ħajr lil Alla


Salm Responsorjali

Salm 46 (47), 2-3.6-7.8-9

R/. (6): Tela’ Alla b’għajjat ta’ ferħ
Jew
Hallelujah, hallelujah, hallelujah

Popli kollha, ċapċpu idejkom,
għajtu b’leħen ta’ ferħ lil Alla!
Għax il-Mulej, l-Għoli, hu tal-biża’,
sultan kbir fuq l-art kollha. R/.

Tela’ Alla b’għajat ta’ ferħ,
il-Mulej bid-daqq tat-trombi.
Għannu lil Alla, għannu,
għannu lis-sultan tagħna, għannu. R/.

Għax Alla s-sultan tal-art kollha:
għannulu bis-sengħa għanja sabiħa.
Isaltan Alla fuq il-ġnus kollha,
joqgħod Alla fuq it-tron imqaddes tiegħu. R/.


Qari II

Alla qiegħed lil Sidna Ġesù fil-lemin tiegħu fis-smewwiet.
Ef 1, 17-23

Qari mill-Ittra ta’ San Pawl Appostlu lill-Efesin

Ħuti, Alla ta’ Sidna Ġesù Kristu, il-Missier tal-glorja, jagħtikom spirtu ta’ għerf u rivelazzjoni biex tagħrfuh sewwa. Hu jdawlilkom l-għajnejn ta’ qalbkom biex tagħrfu x’inhi t-tama tas-sejħa tagħkom; x’inhu l-għana tal-glorja tal-wirt li takom taqsmu mal-qaddisin.

Tagħrfu x’inhu l-kobor bla qjies tas-setgħa tiegħu fina li emminna,
skont il-ħila tal-qawwa kbira tiegħu
li ħaddem fi Kristu,
meta qajmu mill-imwiet
u qiegħdu fil-lemin tiegħu fis-smewwiet,
’il fuq minn kull Saltna u Setgħa,
minn kull Qawwa u Ħakma,
’il fuq minn kull isem li jissemma,
mhux biss għaż-żmien ta’ issa, imma wkoll għal li ġej.
Iva, qiegħed kollox taħt riġlejh,
u għamlu ras fuq il-Knisja kollha,
li hi Ġismu,
il-milja ta’ dak li jimla kollox f’kollox.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Irroddu ħajr lil Alla


♫ Hallelujah 

Morru agħmlu dixxipli mill-ġnus kollha, jgħid il-Mulej.
Jiena magħkom dejjem, sa l-aħħar taż-żmien.

♫ Hallelujah 


Evanġelju

Lili ngħatat kull setgħa fis-sema u fl-art.
Mt 28, 16-20

Għeluq tal-Evanġelju skond San Mattew

F’dak iż-żmien, il-ħdax-il dixxiplu telqu lejn il-Galilija u marru fuq il-muntanja fejn kien ordnalhom Ġesù. Kif rawh, inxteħtu quddiemu, għalkemm xi wħud iddubitaw. Ġesù resaq ikellimhom u qalilhom: “Lili ngħatat kull setgħa fis-sema u fl-art. Morru, mela, agħmlu dixxipli mill-ġnus kollha, u għammduhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu, u għallmuhom iħarsu dak kollu li ordnajtilkom jien. U ara, jiena magħkom dejjem, sa l-aħħar taż-żmien”.

Il-Kelma tal-Mulej
R/. Tifħir lilek Kristu


♫ Offertorju: Recieve Our Adoration

We bow our hearts, we lift our hands
We turn our eyes to you again
And we surrender to the truth
That all we need is found in You

Receive our adoration Jesus lamb of God
Receive our adoration, how wonderful you are


Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija.
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek.
Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f’ħajti u f’mewti jiena nemmen fik,
nitma’ fik u nibqa’ nħobbok għal dejjem.
Ammen.


♫ Tqarbin: Closer

Your love has ravished my heart
And taken me over, taken me over
And all I want is to be
With You forever, with You forever

So pull me a little closer
Take me a little deeper
I want to know Your heart
I want to know Your heart
‘Cause Your love is so much sweeter
Than anything I’ve tasted
I want to know Your heart
I want to know Your heart

And Your love has ravished my heart
And taken me over, taken me over
And all I want is to be
With You forever, with You forever

So pull me a little closer
Take me a little deeper
I want to know Your heart
I want to know Your heart
‘Cause Your love is so much sweeter
Than anything I’ve tasted
I want to know Your heart
I want to know Your heart

Oh, oh how great Your love is for me
Oh, oh how great is Your love


Tmiem: One Thing Remains

Higher than the mountains that I face
Stronger than the power of the grave
Constant through the trial and the change
One thing remains
This one thing remains

Your love never fails, and never gives up
It never runs out on me
Your love never fails, and never gives up
It never runs out on me
Your love never fails, and never gives up
It never runs out on me

Because on and on and on and on it goes
Before it overwhelms and satisfies my soul
And I never, ever, have to be afraid
One thing remains
This one thing remains

Your love never fails, and never gives up
It never runs out on me
Your love never fails, and never gives up
It never runs out on me
Your love never fails, and never gives up
It never runs out on me
Your love

In death, and in life
I’m confident and covered by the power of your great love
My debt is paid, there’s nothing that can separate
My heart from Your great love