L-Arċisqof Charles Scicluna jiċċelebra r‑rit kanoniku tal‑għeluq tal‑inkjesti djoċesani tal-qaddejja ta’ Alla, Henry u Inez Casolani. Wara ssir quddiesa ta’ radd il‑ħajr lil Alla. Iċ-ċelebrazzjoni se ssir fil‑Knisja ta’ Santu Wistin fil‑Belt Valletta u tibda fis-6:15pm.


Għin lillArċidjoċesi twettaq ilmissjoni tagħha

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek.
Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f’ħajti u f’mewti jiena nemmen fik,
nitma’ fik
u nibqa’ nħobbok għal dejjem.
Ammen.


Idħol hawn u agħfas SUBSCRIBE biex iżżomm lilek innifsek aġġornat permezz tax-xandiriet tal-Arċidjoċesi ta’ Malta fuq YouTube.