Arkivji mensili: Lulju 2023

L-Evanġelju tal-jum: 24 ta’ Lulju

Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Eżodu 14:5-18
Salm: 15:1-2.3-4.5-6

L-Evanġelju: Mt 12:38-42

F’dak iż-żmien, xi wħud mill-kittieba u l-Fariżej qabdu u qalu lil Ġesù: “Mgħallem, xtaqna kieku naraw sinjal mingħandek”. Iżda hu weġibhom: “Sinjal iridu nisel ħażin u infidil! Imma ebda sinjal ma jingħatalu ħlief dak tal-profeta Ġona. Għax kif Ġona għamel tlitt ijiem u tlitt iljieli f’żaqq il-ħuta, hekk ukoll Bin il-bniedem għad jagħmel tlitt ijiem u tlitt iljieli fil-qalba tal-art… Kompli aqra »

“Agħti ħajtek u ruħek lil min iridlek il-ġid” – L-Arċisqof

Quddiesa fis-Sittax-il Ħadd ta’ matul is-sena

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Ġesù jkompli jfissrilna l-parabboli li jagħti hu stess u jkompli jkellimna wkoll b’riferiment għad-dinja tal-agrikoltura. Jerġa’ jsemmi bħalma smajna l-Ħadd li għadda wkoll, iż-żerriegħa.

Waħda mill-affarijiet li forsi tolqotna llum hija d-distinzjoni bejn iż-żerriegħa t-tajba u ż-żerriegħa l-ħażina; il-qamħ u s-sikrana, imma wkoll iċ-ċokon taż-żerriegħa tal-mustarda. Il-Mulej jagħtina żewġ parabboli li jfissru li s-saltna t’Alla tibda fiċ-ċokon, fl-umiltà u fil-modestja… Kompli aqra »

Quddiesa tal-Ħadd – 23 ta’ Lulju 2023, 9:30am

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-Ħadd: 23 ta’ Lulju

Is-Sittax-il Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Għerf 12:13,16-19
Salm: 85 (86):5-6,9-10,15-16a
It-Tieni Qari: Rum 8:26-27

L-Evanġelju: Mt 13:24-43

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lin-nies din il-parabbola: “Is-saltna tas-Smewwiet tixbah lil wieħed raġel li żara’ żerriegħa tajba fl-għalqa tiegħu. Iżda xħin in-nies kienu reqdin, ġie l-għadu tiegħu, żara’ s-sikrana qalb il-qamħ u telaq. Meta mbagħad il-qamħ nibet u ħareġ is-sbul, tfaċċat ukoll is-sikrana… Kompli aqra »

Quddiesa u Rużarju – 22 ta’ Lulju 2023, 9:30am

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 22 ta’ Lulju

Santa Marija Maddalena – Festa
Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Għan 3:1-4a jew 2 Kor 5:14-17
Salm: 62:2-6,8-9

L-Evanġelju: Ġw 20:1-2,11-18

Kien l-ewwel jum tal-ġimgħa, filgħodu kmieni kif kien għadu d-dlam, u Marjam ta’ Magdala ġiet ħdejn il-qabar u rat il-blata mneħħija mill-qabar. Marjam baqgħet ’il barra mill-qabar, tibki. Kif kienet qiegħda tibki tbaxxiet lejn il-qabar, u rat żewġ anġli libsin l-abjad, bilqiegħda, wieħed in-naħa tar-ras u l-ieħor in-naħa tar-riġlejn fejn qabel kien hemm il-ġisem ta’ Ġesù… Kompli aqra »

Pittura ta’ Santa Gianna Beretta Molla għall-Knisja tal-Ġiżwiti fil-Belt

Bl-għan li l-Knisja tal-Ġiżwiti fil-Belt Valletta tibda sservi bħala ‘santwarju’ ta’ Santa Gianna Beretta Molla f’Malta, se tiġi inawgurata pittura li tirraffigura proprju lil din it-tabiba qaddisa Taljana li 61 sena ilu għażlet li tmut hi biex issalva t-tarbija tagħha.

F’kunċert ta’ mużika sagra li se jinżamm f’din il-knisja fil-25 ta’ Lulju li ġej, bejn it-8pm u d-9pm, u li se jinkludi fost l-oħrajn il-premier dinji ta’ A prayer of Saint Gianna tal-kompożitur Kattoliku Ingliż Matthew Ward, Dr Mark Agius M.D., Rettur tal-Konfraternità tal-Karmelu tal-Belt, se jagħti din il-pittura biex titqiegħed għall-qima fil-Knisja tal-Ġiżwiti… Kompli aqra »

Quddiesa u Rużarju – 21 ta’ Lulju 2023, 9:30am

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 21 ta’ Lulju

Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Eżodu 11:10 – 12:14
Salm: 115 (116):12-13,15-16bċ,17-18

L-Evanġelju: Mt 12:1-8

Darba waħda, is-Sibt, Ġesù kien għaddej minn għalqa miżrugħa. Issa lid-dixxipli tiegħu ħadhom il-ġuħ; u bdew jaqtgħu s-sbul u jikluh. Imma rawhom il-Fariżej, u qalulu: “Ara, id-dixxipli tiegħek jagħmlu dak li ma jiswiex nhar ta’ Sibt.”

U hu qalilhom: “Ma qrajtux x’għamel David meta kien bil-ġuħ, hu u dawk li kienu miegħu? … Kompli aqra »

Nitolbu għall-miżżewġin biex fi mħabbithom isibu l-mistrieħ għal ruħhom – L-Arċisqof

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Din hi silta qasira ħafna tal-Mulej Ġesù li jistedinna nersqu lejh: “Ejjew għandi” (Mt 11:28), waħda forsi mis-siltiet l-iżjed għeżież u l-istediniet l-iżjed kommoventi ta’ Ġesù.

L-istedina li nersqu lejh tfisser ukoll li nkunu intimi miegħu. “Ejjew għandi u jiena nserraħkom” (Mt 11:28). Hi, biex ngħidu hekk, wegħda sabiħa dik li jagħtina Ġesù li meta nkunu tassew ħbieb tiegħu u ħbieb tal-Evanġelju l-qalb tagħna tistrieħ fil-kwiet, fil-paċi anke meta l-ħajja ma tkunx faċli… Kompli aqra »