L-Evanġelju tal-Jum

L-Evanġelju tal-jum: 14 ta’ April

Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Atti 5, 17-26
Salm: 33 (34), 2-3.4-5.6-7.8-9

L-Evanġelju: Ġw 3, 16-21

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lil Nikodemu: “Alla hekk ħabb lid-dinja li ta lil Ibnu l-waħdieni, biex kull min jemmen fih ma jintilifx, iżda jkollu l-ħajja ta’ dejjem. Għax Alla ma bagħatx lil Ibnu fid-dinja biex jagħmel ħaqq mid-dinja, imma biex id-dinja ssalva permezz tiegħu. Min jemmen fih ma jkunx ikkundannat; iżda min ma jemminx huwa ġa kkundannat, għax ma emminx fl-isem tal-Iben il-waħdieni ta’ Alla… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 13 ta’ April

Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Atti 4, 32-37
Salm: 92 (93), 1ab.1c-2.5

L-Evanġelju: Ġw 3, 7b-15

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lil Nikodemu: “La tistagħġibx jekk jiena għedtlek li jeħtiġilkom titwieldu mill-ġdid. Ir-riħ fejn irid jonfoħ; tisma’ ħossu, imma ma tafx mnejn hu ġej jew fejn hu sejjer. Hekk jiġri minn kull min jitwieled mill-Ispirtu”. “Kif qatt jista’ jkun dan?”, raġa’ qallu Nikodemu… Kompli aqra »

L-Evanġelju ta-jum: 12 ta’ April

Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Atti 4, 23-31
Salm: 2, 1-3.4-6.7-9

L-Evanġelju: Ġw 3, 1-8

Kien hemm fost il-Fariżej raġel jismu Nikodemu, wieħed mill-kbarat tal-Lhud. Dan ġie għand Ġesù billejl u qallu: “Rabbi, aħna nafu li inti Mgħallem mibgħut minn Alla; għax ħadd ma jista’ jagħmel is-sinjali li qiegħed tagħmel int jekk ma jkunx Alla miegħu”. Ġesù wieġbu: “Tassew tassew ngħidlek li jekk wieħed ma jitwelidx mill-ġdid, ma jistax jara s-Saltna ta’ Alla”… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-Ħadd: 11 ta’ April

Il-Ħadd tal-Ħniena Divina
Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Atti 4, 32-35
Salm: 117 (118), 2-4.16ab-18.22-24
It-Tieni Qari: 1 Ġw 5, 1-6

L-Evanġelju: Ġw 20, 19-31

Dakinhar filgħaxija, fl-ewwel jum tal-ġimgħa, meta d-dixxipli kienu flimkien imbeżżgħa mil-Lhud, bil-bibien magħluqa, ġie Ġesù u qagħad f’nofshom; u qalilhom: “Is-sliem għalikom!” Kif qal hekk, uriehom idejh u ġenbu. Id-dixxipli ferħu meta raw lill-Mulej… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 10 ta’ April

L-Ottava tal-Għid – Is-Sibt
Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Atti 4, 13-21
Salm: 117 (118), 1 u 14-15.16ab-18.19-21

L-Evanġelju: Mk 16, 9-15

Wara li qam mill-mewt filgħodu kmieni fl-ewwel jum tal-ġimgħa Ġesù deher l-ewwel lil Marija ta’ Magdala, li minnha kien keċċa seba’ xjaten. Din marret tħabbar kollox lil sħabu, li kienu qalbhom sewda u jibku. Imma dawn, meta semgħuha tgħid li hu kien ħaj u li ratu, ma emmnuhiex… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 9 ta’ April

L-Ottava tal-Għid – Il-Ġimgħa
Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Atti 4, 1-12
Salm: 117 (118), 1-2 u 4.22-24.25-27a

L-Evanġelju: Ġw 21, 1-14

F’dak iż-żmien, Ġesù raġa’ deher lid-dixxipli ħdejn il-baħar ta’ Tiberija. Dehrilhom hekk: Xmun Pietru, Tumas, li jgħidulu t-Tewmi, Natanjel minn Kana tal-Galilija, ulied Żebedew u tnejn oħra mid-dixxipli tiegħu kienu flimkien, u Xmun Pietru qalilhom: “Sejjer nistad”. Qalulu: “Ħa niġu miegħek aħna wkoll”… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 8 ta’ April

L-Ottava tal-Għid – Il-Ħamis
Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Atti 3, 11-26
Salm: 8, 2a u 5.6-7.8-9

L-Evanġelju: Lq 24, 35-48

F’dak iż-żmien, id-dixxipli ta’ Għemmaws kienu qegħdin itarrfu x’kien ġralhom fit-triq, u kif kienu għarfu lil Ġesù fil-qsim tal-ħobż. Kif kienu għadhom jitkellmu, Ġesù nnifsu waqaf f’nofshom u qalilhom: “Is-sliem għalikom!”. Huma twerwru bil-biża’ għax ħasbu li qegħdin jaraw xi fantażma… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 7 ta’ April

L-Ottava tal-Għid – L-Erbgħa
Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Atti 3, 1-10
Salm: 104 (105), 1-2.3-4.6-7.8-9

L-Evanġelju: Lq 24, 13-35

Dakinhar stess, fl-ewwel jum tal-ġimgħa, ġara li tnejn mid-dixxipli kienu sejrin lejn raħal jismu Għemmaws, xi ħdax-il kilometru bogħod minn Ġerusalemm, jitħaddtu bejniethom fuq kulma kien ġara. Huma u jitħaddtu u jitkixxfu bejniethom, Ġesù nnifsu resaq lejhom u baqa’ miexi magħhom… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 6 ta’ April

L-Ottava tal-Għid – It-Tlieta
Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Atti 2, 36-41
Salm: 32 (33), 4-5.18-19.20 u 22

L-Evanġelju: Ġw 20, 11-18

F’dak iż-żmien, Marija baqgħet ’il barra mill-qabar, tibki. Kif kienet qiegħda tibki, tbaxxiet lejn il-qabar, u rat żewġ anġli lebsin l-abjad, bilqiegħda, wieħed in-naħa tar-ras u l-ieħor in-naħa tar-riġlejn fejn kienu qiegħdu l-ġisem ta’ Ġesù. Huma qalulha: “Mara, għalfejn qiegħda tibki?”… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 5 ta’ April

L-Ottava tal-Għid – It-Tnejn
Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Atti 2, 14.22-33
Salm: 15 (16), 1-2a u 5.7-8.9-10.11

L-Evanġelju: Mt 28, 8-15

F’dak iż-żmien, in-nisa telqu malajr minn ħdejn il-qabar, kollhom biża’ u ferħ kbir, u marru jiġru jagħtu l-aħbar lid-dixxipli tiegħu. U ara, iltaqa’ magħhom Ġesù u qalilhom: “Is-sliem għalikom!”. Huma resqu lejh, qabdulu riġlejh u nxteħtu quddiemu. Imbagħad Ġesù qalilhom: “Tibżgħu xejn; morru wasslu l-aħbar lil ħuti biex jitilqu lejn il-Galilija; lili jarawni hemmhekk”… Kompli aqra »