Editorjali

Ippjana l-2024 bid-Djarju tal-Arċidjoċesi

L-Arċidjoċesi ta’ Malta qed toħroġ id-djarju 2024 li jinkludi paġni għal kull jum u oħrajn għal kull xahar, l-Iskrittura tal-jum, dati tal-festi f’Malta u Għawdex, kuntatt tal-parroċċi u tal-entitajiet tal-Knisja u riflessjonijiet. Id-djarju hu bil-Malti. 

Id-dħul mill-bejgħ se jmur għall-ħidma tal-Arċidjoċesi ta’ Malta mal-persuni fil-bżonn.

Dettalji dwar id-djarju:

  • Qoxra iebsa
  • 352 paġna
  • Qies: A5 (15.2cm x 21.6cm x 2.4cm)
  • Paġni biex tippjana x-xahar
  • Dati liturġiċi importanti
  • Kuntatt tal-parroċċi kollha f’Malta
  • Kuntatt tal-entitajiet tal-Knisja
  • Kalendarju 2024 u 2025
  • Magħmul f’Malta

Ordna d-djarju tiegħek sal-10 ta’ Novembru 2023

Jiddispjaċina ninfurmawk li m’għadniex naċċettaw ordnijiet għad-djarju 2024… Kompli aqra »

Is-sitt edizzjoni ta’ ‘Kelma ta’ Ħabib’

L-Arċidjoċesi ta’ Malta tħabbar il-pubblikazzjoni ta’ ‘Kelma ta’ Ħabib’, is-sitt volum bid-diskorsi tal-Arċisqof Charles J. Scicluna fl-2020. Dan il-ktieb ta’ 700 paġna jinkludi 50 paġna ta’ ritratti bil-kulur li ttieħdu f’diversi ċelebrazzjoniijiet fil-parroċċi u attivitajiet oħra.

Permezz tal-kelma tiegħu msejsa fuq l-Evanġelju, Mons. Arċisqof jistedinna nieħdu ħsieb ta’ xulxin bi kwalunkwe mod possibbli u ma ninsewx dawk li huma l-aktar fil-bżonn. Il‑ktieb sar bil-għajnuna finanzjarja ta’ APS Bank plc… Kompli aqra »

Ir-Randan: mixja li fiha niskopri kemm Alla hu twajjeb u ħanin

Ir-Randan imqaddes, 40 jum ta’ talb u penitenza, bi tħejjija għaċ‑ċelebrazzjoni tal‑Passjoni, il‑Mewt u l‑Qawmien mill‑mewt ta’ Sidna Ġesù Kristu. Ir-Randan hu wkoll mixja li għandna ngħixuha bħala mixja tal-libertà, dik li permezz tagħha ninħelsu minn dak kollu li jtaqqalna, niftħu qalbna lejn Alla u lejn il-proxxmu tagħna. Tajjeb li dil-mixja tkun ibbażata fuq tliet atteġġjamenti importanti għall-Mulej il-karità, it-talb u s-sawm, li jekk jiġu mill-qalb għandhom jagħmlu l-mixja waħda ta’ konverżjoni u tiġdid… Kompli aqra »

Riżoluzzjonijiet: Issa u Kull Mument

Matul il-ġimgħa bejn il-Milied u l-Ewwel tas-Sena, ħadd ma jaf eżatt x’suppost għandu jagħmel. Hemm min jipprova jlaħħaq max-xiri tal-Milied filwaqt li jakkwista kemm jista’ mill-aqwa sales, oħrajn jiltaqgħu mad-diversi membri tal-familja waqt xi ikla ta’ nofsinhar jew filgħaxija, hemm min imur għal btala ta’ ftit jiem, l-istudenti jippruvaw ilaħħqu mal-istudju, waqt li l-ġenituri jistennew bil-ħerqa li uliedhom imorru lura l-iskola.

Hemm ħafna x’tagħmel waqt din il-ġimgħa, però fl-istess waqt, qisu m’hemm xejn… Kompli aqra »

Nagħmlu Spazju għall-Imħabba

Inneħħu dak li hu żejjed

Jekk qatt kont f’xi għar, taf li mhuwiex l-iktar post pjaċevoli – id-dlam, l-insetti, it-trab, iż-żibel, il-ħmieġ. Li tidħol ġo l-għerien hija avventura fiha nfisha u mhux esperjenza li kulħadd ikun jixtieq jgħaddi minnha.

Qalbi kultant tkun l-istess, mimlija fdalijiet ta’ dak li xi darba kien ħaj, memorji li qed jitmermru fl-irkejjen, u ħmieġ minsi ma’ kullimkien. Ħafna imbarazz jinġema’ ġewwa fina, u aħna nistmerru jew nistħu nħabbtu wiċċna miegħu… Kompli aqra »

Ir-Raba’ Ħadd tal-Avvent – Imħabba

Ħafna drabi ninsew inħobbu.

Meta nkunu mgħaġġla u nsibu ruħna mwaħħla fit-traffiku;
meta xi ħadd iqabbiżna waqt li qed nistennew fi kju ġewwa s-supermarket;
meta dak li nkunu ordnajna jasal tard;
meta ħadd mill-Bank ma jwieġeb it-telefonati tagħna;
meta xi membru tal-familja jgħid xi kelma mhux f’lokha waqt l-ikla tal-Ħadd.

Kontinwament insibu ruħna f’sitwazzjonijiet li jqanqlu kollox ħlief l-imħabba ġewwa fina… Kompli aqra »

L-ewwel Ħadd tal-Avvent – Tama

L-ewwel ġurnata ta’ sena ġdida.
L-ewwel ġurnata tal-iskola.
L-ewwel ġurnata tas-sajf.
L-ewwel ġurnata tal-vaganzi tal-Milied.
L-ewwel Ħadd tal-Avvent.

L-ewwel ġurnata ta’ kull perjodu titqies bħala opportunità biex nagħmlu xi ħaġa ġdida; nibdew drawwa ġdida, intejbu fejn mhux tajjeb; u nagħmlu għanijiet ġodda u nżommu magħhom. Inħarsu lejn dawn il-ġranet ‘ġodda b’ċerta ħerqa għalkemm mhux għal kulħadd bl-istess mod. Hemm min iħares lejn dan iż-żmien b’mod pożittiv u jużah biex jagħti dik l-imbuttatura ħalli jsir sforz ġdid… Kompli aqra »

L-impenn tagħna li nisimgħu l-leħen tal-ħolqien

L-Istaġun tal-Ħolqien hu importanti għalina l-Kattoliċi fejn fi djalogu ma’ Nsara oħra, dan iż-żmien jistieden lill-umanità tiġġedded fir-relazzjoni tagħha mal-Ħallieq u mal-ħolqien, permezz ta’ ċelebrazzjoni u impenn flimkien sabiex nieħdu ħsieb id-dar komuni tagħna.

“Isma’ Leħen il-Ħolqien” hi l-istedina tal-Papa Franġisku lill-Insara kollha għall-Istaġun tal-Ħolqien ta’ din is-sena (mill‑1 ta’ Settembru sal‑4 ta’ Ottubru), bis-simbolu jkun is-siġra taqbad bin-nar meħuda mill-istorja ta’ Mosè… Kompli aqra »

Biex jitnaqqsu l-firdiet u l-piki ta’ bejnietna

Id-dokument ‘Yahad’, imħejji mill-Kummissjoni Ġustizzja u Paċi, hu mudell ta’ kif nistgħu ngħixu aħjar flimkien bħala soċjetà billi jitnaqqsu l-firdiet u l-piki ta’ bejnietna – li jistgħu jkunu marbuta ma’ politka partiġġjana, twemmin reliġjuż, futbol, każini tal-banda, familja – kif ukoll jiddewwew il-ġrieħi li ġġarrbu fil-passat.

Bl-Ebrajk, il-kelma ‘yahad’ tirreferi għas‑sens ta’ għaqda u komunità, u l-għan ta’ dan id-dokument huwa li nirriflettu fuq kif nistgħu nsawru soċjetà li tippromwovi l‑ġid komuni u ttejjeb il‑benessri tal‑persuni, speċjalment dawk l‑aktar vulnerabbli. 

‘Yahad’ jorbot mal-proċess ta’ tiġdid ekkleżjali ‘Knisja Waħda Vjaġġ Wieħed’ li qed jitwettaq bħalissa mill‑Knisja f’Malta, u li jenfasizza l‑bżonn ta’ ħidma għal rikonċiljazzjoni li tfejjaq id‑diversi ġrieħi tal‑poplu f’Malta… Kompli aqra »

Infittxu wiċċ Ġesù f’qalb kulħadd, l-aktar f’dawk li jinsabu fil-periferiji

Bi preparazzjoni għas-Solennità tat-Twelid ta’ Sidna Ġesù Kristu, ta’ min nistaqsu aħniex nirrispettaw u ngħixu f’armonija mal-ħolqien, kif ukoll aħniex ngħixu d-doni li ħadna fis-sagramenti tal-magħmudija u tal-griżma tal-isqof fejn ingħatajna l-milja tal-Ispirtu Qaddis tal-Mulej.

Dan l-Ispirtu għandna nħalluh imexxina fit-tieni sena tal-proċess ekkleżjali ta’ Knisja Waħda, Vjaġġ Wieħed, imniedi fl-aħħar Assemblea Djoċesana bit-tema Knisja li tisma’ hi Knisja li tilqa’, b’rabta mal-mixja sinodali lejn is-Sinodu tal-Isqfijiet li se jsir fl-2023… Kompli aqra »