Is-Seminarju tal-Arċisqof

 • Indirizz

  90, Triq Tal-Virtù, Rabat RBT 2604

 • Telefon

  2145 5497

 • Għan tas-Seminarju

  Is-Seminarji riedhom il-Konċilju ta’ Trentu fis-seklu XVI għall-edukazzjoni tal-kandidati għas-saċerdozju. Il-Konċilju Vatikan II insista li “fis-seminarji l-edukazzjoni kollha tal-kandidati għas-saċerdozju bħala skop irid ikollha li tagħmel dawn il-kandidati rgħajja tal-erwieħ b’xebħ ma’ Kristu, l-imgħallem, is-saċerdot u r-ragħaj”.

  F’Malta l-edukazzjoni tas-saċerdoti djoċesani tingħata fis-Seminarju tal-Kbar u mill-Fakulta tat-Teoloġija fl-Universita ta’ Malta. Is-Seminarju jagħti formazzjoni umana, spiritwali u pastorali, filwaqt li l-Fakultà tat-Teoloġija tieħu ħsieb l-formazzjoni akkademika.

  Storja

  Fl-1575, tnax-il sena wara l-aħħar sessjoni tal-Konċilju ta’ Trentu, Mons. Dusina, Viżitatur Appostoliku f’Malta, iddekreta l-bini ta’ Seminarju. L-Isfijiet ippruvaw kemm-il darba jiftħu Seminarju, iżda biss fil-25 ta’ Marzu 1703 l-Isqof Davide Cocco Palmieri seta’ jilqa’ l-ewwel seminaristi fil-bini li ħejja għalihom fl-Imdina.

  Is-Seminarju baqa’ l-Imdina sal-1723 meta l-Isqof Gaspare Mancini, bil-permess tas-Santa Sede, ħa s-Seminarju fil-Belt, iżda fl-1728, fuq ix-xewqa tal-Isqof Fra Paolo Alpheran de Bussan, is-Seminarju reġa’ tela’ l-Imdina fejn kien imbena Seminarju ġdid bil-flus tal-isqof u l-Gran Mastru Antonio Manoel de Vilhena. Il-bini l-ġdid infetaħ fl-20 ta’ Mejju 1742 u llum hemm miġbur fih il-Mużew tal-Katidral. L-Isqof Gaetano Pace Forno ħa s-Seminarju fil-Casa di Manresa, li fl-imgħoddi kienet dar tal-irtiri f’idejn il-Ġiżwiti; dan ġara fl-1858 u saret riforma sħiħa fil-kurrikulu tal-istudji. Is-Seminarju Maġġuri baqa’ l-Furjana sal-1910, meta reġa’ ttieħed lura lejn l-Imdina fuq direttiva tal-Viżitatur Appostoliku il-Kard. Pietro la Fontaine. Iżda fl-1921 l-Isqof Caruana reġa’ niżżel is-Seminarju fil-Furjana. Is-Seminarju Minuri li sa l-1892 kien l-Imdina niżel ukoll il-Furjana dik is-sena u baqa’ hemm sal-1977.

  Fit-Tieni Gwerra Dinjijia, is-Seminarju ntlaqat tliet darbiet u ġarrab ħsarat kbar; saru ħafna tiswijiet u l-post ġie rinovat, iżda l-ambjent u l-post fih innifsu ma kinux aktar adatti għall-edukazzjoni li tintalab miż-żminijiet tal-lum. Kien hemm ħsieb li jinbena Seminarju ġdid, iżda fl-aħħar, fil-15 ta’ Novembru 1977, instabet soluzzjoni aħjar, meta Mons. Ġużeppi Mercieca, l-Arċisqof ta’ Malta biddel fis-Seminarju tal-Arċidjoċesi, il-Kulleġġ Mater Admirabilis li qabel kien it-Training College għal “teachers” nisa, immexxi mis-Sorijiet tas-Sacred Heart.

  Fis-27 ta’ Mejju 1990, il-Papa Ġwanni Pawlu II għamel żjara lis-Seminarju waqt iż-żjara pastorali tiegħu f’Malta. F’Ottubru 1999 saret Viżta Appostolika mill-Isqof Vincent Logan. Fl-2003 ġie ċelebrat it-tielet ċentinarju mit-twaqqif tas-Seminarju. Għal dan l-avveniment il-Kardinal Angelo Sodano, Segretarju tal-Istat tal-Vatikan, bagħat messaġġ f’isem il-Papa Ġwanni Pawlu II. Fl-istess sena ġiet ippubblikata l-istorja tas-Seminarju, For Service Alone, kitba tar-Rev. Mons. Frans Bonnici.

 • Seminarju Maġġuri

 • Rettur

  Rev. Dr Jimmy Bonnici S.Th.D. (Greg.)

 • Viċi-Rettur

  Rev. Dr Carlo Calleja S.Th.D. (Coll. Bost.)

 • Direttur Spiritwali

  Rev. Prof. Mark Sultana Ph.D. (Greg.)

 • Staff Mhux Residenzjali

  Direttur Spiritwali – Rev. Dun Sebastjan Caruana S.Th.B.

  Direttur Spiritwali – Rev. Dun Josef Mifsud S.Th.B, S.Th.L.

  Formazzjoni Umana – Rev. Dun Dunstan Xuereb B.Psych., S.Th.L.

 • Psikologu

  Rev. Dr Paul Galea, M.S.Th., Lic. Psych., Ph.D.

 • Surmast tal-Mużika

  Rev. Dun Aurelio Mulé Stagno SDB

 • Direttur tal-Vokazzjonijiet

  Rev. Kan. James Saydon S.Th.B, S.Th.L.

  Assistent Direttur tal-Vokazzjonijiet 

  Rev. Dun Jean Claude Schembri S.Th.B, M.Th.

  CEO

  Sur Claudio Farrugia MBA

  Uffiċjal Amministrattiv

  Sa Emma Gatt BSc

 • Kap Segretarjat u Riżorsi Umani

  Sa Maryrose Azzopardi SDC

  Uffiċjal tal-Ospitalità

  Ms Lorraine Schembri

  Kumitat tal-Librerija tas-Seminarju u tal-Fondazzjoni għall-Istudju Teoloġiċi

  Rev. Dr Jonathan Farrugia, Ċerpersin
  Sa Cecilia Grech-Marguerat, Segretarja
  Sa Dora Castorina, Librara
  Rev. Dr Carlo Calleja, Rappreżentant tar-Rettur tas-Seminarju
  Rev. Dr Christopher Caruana OP, Rappreżentant tal-Fondazzjoni
  Rappreżentant tal-Istudenti

 • Is-Seminarju Minuri

  Indirizz

  90, Triq Tal-Virtù, Tal-Virtù, ir-Rabat RBT 2604

  Telefon

  Tel. 2748 3000

  Indirizzè

  [email protected]

  Websajt

  www.maltaseminary.org

  Pubblikazzjoni

  Seminarium, (Editur: Rev. Kan. Mark Ellul)

 • Is-Seminarju Minuri hu skola li tibda mil-livell primarju u tibqa’ sejra sa dak sekondarju. Timxi skont il-Kurrikulu Nazzjonali. Madankollu, minħabba li hi skola tal-Knisja tagħti enfasi akbar lill-valuri tal-Vanġelu u tfittex l-iżvilupp ħolistiku tal-istudenti.

  L-iskola tipprovdi ambjent fejn kull student ikun indukrat fil-bżonnijiet akkademiċi kif ukoll spiritwali tiegħu. Minkejja li l-istudent jibqa’ dejjem fil-libertà assoluta, l-iskola tagħmel minn kollox biex l-istudent jagħraf x’inhi s-sejħa speċifika tiegħu. L-iskola torganizza laqgħat u live-ins biex tgħin fid-dixxerniment vokazzjonali.

  Staff Amministrattiv

  Kap tal-Iskola

  Rev. Kan. Mark Ellul B.Ed. (Hons) Chemistry & Biology, B.A. (Theology & Human Studies), S.Th.B., M.Sc. (Educational Leadership), PhD Candidate

  Deputat Kap tal-Primarja

  Dr Mark Farrugia B.Ed. (Hons) Physical Education & EMY, M.Sc. (Educational Leadership), PhD

 • Deputat Kap tas-Sekondarja

  Sur Gordon Baldacchino B.Ed. (Hons) Mathematics & EMY, Dip. Cs.Ed., ALCM, MA Educational Leadership

  Assistent Kap tal-Primarja

  Sur Pierre Bellia B.Ed. (Hons) Computer Studies & IT, M.A. Catholic School Leadership

  Sa Dulcinea Mifsud B.Ed. (Hons) Primary Specialisation, M.Ed.(Open)

  Sur Mark Saliba B.Ed. Physical Education, M.A. (reading) Education Leadership

 • Assistent Kap tas-Sekondarja

  Sur Leonard Grixti B.Ed. (Hons) Italian & EMY, M.A. (Youth and Community Studies), PG Dip. In Counselling

  Sa Elaine Gerada Gatt B.A. English & Sociology, M.A. Islands & Small States, PGCE in teacher mentoring, MA Leadership

  Sur Neville Brincau B.Ed. Physics & Mathematics, PGCE in teacher mentoring, MA Catholic School Leadership

 • Koordinatur tal-Kura Pastorali

  Sur David Grillo B.A. (Psychology & Maltese), Dip. Gest Psychotherapy, M.A. (Birmingham) Psychotherapy & Counselling, E.C.P.

  INCO

  Sa Charlotte Schembri B.Sc. (Hons) Psychology, M.Ed. (Equality & Diversity), Dip. In Counselling, P.G. Dip. In Family Therapy & Systemic Practice

 • Residential Counselling Psychologist

  Dr Stephanie Borg Bartolo B.Psy (Hons), Doctorate in Counselling Psychology (Teesside University)

 • Residential Educational Psychologist

  Sa Clare Cassar B.Psy., M. Psy. (Educ)

  Family & Play Therapist

  Sa Tivona Vella

  Kappillan & Assistent Direttur tal-Vokazzjonijet

  Rev. Dun Jean Claude Schembri S.Th.B, M.Th.

  Direttur tal-Vokazzjonijet & Viċi-Kappillan

  Rev. Kan. James Saydon S.Th.B, S.Th.L.

  CEO

  Sur Claudio Farrugia MBA

  Uffiċjal Amministrattiv

  Sa Emma Gatt BSc

  Kap Segretarjat u Riżorsi Umani

  Sa Mary Rose Azzopardi SDC

 • Segretarji

  Sa Carmen Calvagna

  Sa Suzanne Muscat Drago

  Sa Maria Lewis

  Sa Yolanda M Camilleri

  L-Istaff jinkludi wkoll 78 għalliem, 75 Learning Support Assistants, Librar, 4 Tekniċi, u 33 support staff.

  3