Yearly Archives: 2022

L-Evanġelju tal-jum: 25 ta’ Ġunju

Il-Qalb bla Tebgħa tal-Imqaddsa Verġni Marija – Tifkira
Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Is 61:9-11
Salm: 1 Sam 2:1,4-8

L-Evanġelju: Lq 2:41-51

Ta’ kull sena l-ġenituri ta’ Ġesù kienu jmorru Ġerusalemm għall-festa tal-Għid. Meta kellu tnax-il sena telgħu wkoll, skont id-drawwa ta’ dik il-festa. Wara li għaddew dawk il-ġranet qabdu t-triq lura, imma t-tfajjel Ġesù baqa’ Ġerusalemm bla ma kienu jafu l-ġenituri tiegħu. Huma ħasbuh qiegħed ma’ xi wħud li kienu fit-triq magħhom; iżda meta wara jum mixi fittxewh fost qrabathom u n-nies li kienu jafuhom, ma sabuhx, u għalhekk reġgħu lura Ġerusalemm ifittxuh… Kompli aqra »

Jalla kull familja tibqa’ tkun skola ta’ mħabba

Fl-okkażjoni tal-laqgħa importanti l-Papa Franġiksu nieda għall-familji kollha tad-dinja, nixtieq inwassal messaġġ ta’ kuraġġ lill-familji  Maltin u Għawdxin, il-familji tagħna.

Jalla kull familja, bid-diffikultajiet u l-limiti tagħha, tibqa’ tkun skola ta’ mħabba. Il-familja li hija grupp ta’ persuni diversi u tgħix iċ-ċirkustanzi diversi fl-istorja u n-narrattiva tagħha, għandha din l-isfida. L-imħabba konkreta hija l-imħabba li San Pawl, l-Appostlu Missierna jgħanni fit-13-il kapitlu tal-Ewwel Ittra lill-Korintin… Kompli aqra »

Filmat: Familji Maltin qed jirrappreżentaw lill-Knisja f’Malta f’Ruma

Il-Familja Cassar u Claudio Laferla f’Ruma

Żewġ familji Maltin bħalissa jinsabu f’Ruma biex jirrappreżentaw lill-Knisja f’Malta waqt il-Laqgħa Dinjija tal-Familja (World Meeting of Families) li tintemm nhar il-Ħadd li ġej, 26 ta’ Ġunju 2022.

Il-Familja Cassar u l-Familja Laferla qed jattendu l-Laqgħa Dinjija tal-Familja li ssir kull tliet snin u l-ewwel darba li saret kienet fl-1994 fuq xewqa tal-Papa Ġwanni Pawlu II. Il-koppja Mark Anthony u Nadia Cassar ilhom miżżewġin 14-il sena u għandhom żewġt itfal, Julia u Louisa… Kompli aqra »

Quddiesa u Rużarju – 24 ta’ Ġunju 2022, 9:30am

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 24 ta’ Ġunju

Il-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesu’ – Solennita’
Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Eżek 34:11-16
Salm: 22 (23):1-3a,3b-4,5,6

L-Evanġelju: Lq 15:3-7

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lill-fariżej u lill-kittieba din il-parabbola: “Min hu dak fostkom li jkollu mitt nagħġa u jitlef waħda minnhom, u ma jħallix id-disgħa u disgħin l-oħra fid-deżert biex imur wara l-mitlufa sa ma jsibha? U meta jsibha, jifraħ biha u jerfagħha fuq spallejh, imur id-dar, isejjaħ għandu lil ħbiebu u l-ġirien, u jgħidilhom: ‘Ifirħu miegħi, għax sibt in-nagħġa li kienet intilfitli.’

Ngħidilkom: l-istess jiġri fis-smewwiet, ikun hemm aktar ferħ għal midneb wieħed li jindem milli għal disgħa u disgħin bniedem tajjeb li ma kellux bżonn ta’ ndiema.” Kompli aqra »

M’hemmx għalfejn nintroduċu l-abort biex insalvaw l-omm – L-Arċisqof

Quddiesa fis-solennità tat-Twelid ta’ San Ġwann Battista

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Aħna nagħmlu tliet festi għat-twelid ta’ xi ħadd matul is-sena ta’ talb tal-Knisja fis-Sena Liturġika. Infakkru b’ferħ kbir it-twelid ta’ Sidna Ġesù Kristu fil-25 ta’ Diċembru. Infakkru t-twelid ta’ Sidtna Marija fit-8 ta’ Settembru. Imma festa antika oħra hi t-twelid ta’ Ġwanni. Dawn huma t-tliet festi li fihom infakkru t-twelid ta’ personaġġ. Ġeneralment il-qaddisin infakkruhom fl-anniversarju tal-mewt tagħhom jew f’anniversarju importanti fil-ħajja tagħhom; imma qatt fl-anniversarju tat-twelid tagħhom… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: Anzjan ma jistax ikun hieni mingħajr ma jħares lejn iż-żgħażagħ

  Pjazza San Pietru, il-Vatikan

Katekeżi fuq ix-Xjuħija: 15. Pietru u Ġwanni

Għeżież ħuti, merħba u l-għodwa t-tajba!

Fil-mixja tal-katekeżi tagħna fuq ix-xjuħija, illum ejjew nimmeditaw fuq id-djalogu bejn Kristu Rxoxt u Pietru fi tmiem il-Vanġelu ta’ Ġwanni (21:15-23). Hu djalogu kommoventi, li minnu toħroġ l-imħabba kollha ta’ Ġesù għad-dixxipli tiegħu, u anki l-umanità sublimi tar-relazzjoni tiegħu magħhom, b’mod partikulari ma’ Pietru: relazzjoni ta’ ħlewwa, imma mhux vojta; diretta, qawwija, ħielsa, miftuħa… Kompli aqra »

Quddiesa u Rużarju – 23 ta’ Ġunju 2022, 9:30am

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 23 ta’ Ġunju

It-Twelid ta’ San Ġwann Battista – Solennità
Qari ta-jum

L-Ewwel Qari: Is 49:1-6
Salm: 138:1-3,13-15
It-Tieni Qari: Atti 13:22-26

L-Evanġelju: Lq 1:57-66,80

Eliżabetta għalqilha ż-żmien li teħles, u kellha tifel. Il-ġirien u qrabatha semgħu li l-Mulej wera ħniena kbira magħha, u marru jifirħu magħha. Meta mbagħad fit-tmien jum ġew biex jagħmlu ċ-ċirkonċiżjoni lit-tifel, riedu jsemmuh Żakkarija, għal missieru; imma qabżet ommu u qalet: “Le, imma Ġwanni jkun jismu.” Qalulha: “Ma hemm ħadd li jismu hekk fost qrabatek!”

Imbagħad bdew jistaqsu bis-sinjali lil missieru x’ried isemmih, u hu talabhom xi ħaġa fuqiex jikteb, u kiteb hekk: “Ismu huwa Ġwanni.” U kulħadd baqa’ mistagħġeb… Kompli aqra »

Quddiesa u Rużarju – 22 ta’ Ġunju 2022, 9:30am

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »