Arkivji mensili: Jannar 2022

22 entità jitolbu azzjoni immedjata b’rabta maż-żieda fil-prezz ta’ prodotti bażiċi tal-ikel

22 entità tal‑Knisja, li jaħdmu mill‑qrib mal‑persuni l‑aktar fil‑bżonn u vulnerabbli fis‑soċjetà, huma mħassba biż‑żieda fil‑prezzijiet ta’ bżonnijiet bażiċi speċjalment dawk tal‑ikel. Huma qed jappellaw lill‑mexxejja u l-istituzzjonijiet tal‑pajjiż sabiex ikomplu jagħtu prijorità lil dawn il‑persuni fil‑bżonn u jieħdu azzjoni biex iż‑żieda fil‑prezzijiet ma tagħmilx is‑sitwazzjoni tal‑faqar tagħhom f’Malta agħar milli hi. Dan hekk kif jirriżulta li ħafna mill‑prodotti bażiċi bħalma huma l‑għaġin, iz‑zalza u ż‑żejt għolew b’minn talanqas 20%… Kompli aqra »

Bla ma jaf kif – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Bla ma jaf kif”. Hekk jgħid San Mark fl-Evanġelju llum meta jitkellem fuq din il-parabbola ta’ Ġesù, ta’ dan ir-raġel li xeħet iż-żerriegħa fl-art, u din tinbet u tikber bla ma jaf kif.

Din il-parabbola, li nsibuha biss f’San Mark, għandha x’tgħidilna ħafna għall-ħajja tagħna. L-ewwel nett turina li għas-saltna ta’ Alla hi meħtieġa l-ħidma tagħna. Aħna għandna sehem x’nagħtu fis-saltna ta’ Alla… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 29 ta’ Jannar

Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: 2 Sam 12:1-7a,10-17
Salm: 50 (51):12-13,14-15,16-17

L-Evanġelju: Mk 4:35-41

Dakinhar, xħin sar filgħaxija Ġesù qal lid-dixxipli: “Ejjew naqsmu għax-xatt l-ieħor”. Ħallew in-nies, u ħaduh magħhom kif kien fid-dgħajsa; u marru miegħu dgħajjes oħra. U qam riefnu kbir, u l-mewġ beda tiela’ għal ġod-dgħajsa, hekk li kienet ġa bdiet timtela bl-ilma.

Hu kien fil-poppa, rieqed fuq imħadda… Kompli aqra »

Ix-xogħol tat-Tribunal ikompli jesprimi l-viċinanza tal-Knisja fejn hemm feriti kbar – L-Arċisqof

  Il-Palazz tal-Arċisqof, il-Belt Valletta

It‑Tribunali tal‑Knisja tal‑Provinċja Ekkleżjastika Maltija ċċelebraw l‑inawgurazzjoni tas‑Sena Ġudizzjarja nhar l‑Ġimgħa 28 ta’ Jannar 2022, fil‑Palazz tal‑Arċisqof, il‑Belt Valletta. L-Arċisqof Charles Scicluna ta d-diskors tal-ftuħ. Il‑Lectio Magistralis din is‑sena ngħatat mill‑Kardinal Mario Grech bit-tema ‘Id-Dinamika Sinodali tal-Proċess Ġudizzjali’.

Il‑Vigarji Ġudizzjali tat‑tliet Tribunali Ekkleżjastiċi taw il‑kontribuzzjonijiet tagħhom dwar it‑Tribunal Reġjonali tal‑Appell, it‑Tribunal Metropolitan ta’ Malta, u t‑Tribunal Djoċesan ta’ Għawdex. Il‑Vigarji Ġudizzjali aġġornaw ukoll lil dawk preżenti dwar il‑ħidma li t‑Tribunali tagħhom wettqu matul l‑2020 u l-2021… Kompli aqra »

Il-Mulej jinsisti li d-dawl li jpoġġi fil-Knisja ma jinħebiex – L-Arċisqof

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Meta nkunu ttentati nagħmlu xi ħaġa fis-sigriet tajjeb naħsbu f’dal-kliem ta’ Ġesù: “M’hemm xejn moħbi jekk mhux biex jingħaraf, m’hemm xejn mistur jekk mhux biex jinġieb għad-dawl (Mk 4:22). Imma Ġesù ovvjament mhux qed jitkellem fuq il-fenomenu, illum ħafna iżjed komuni ta’ xi ħaġa li mingħalik qed tgħidha bejn tnejn u inti tkun imxandra madwar id-dinja, fid-dinja tas-social media, imma qed jitkellem ukoll fuq id-dawl li jagħti lil kull min jaċċettah bħala s-sid u l-gwida ta’ qalbu… Kompli aqra »

Quddiesa u Rużarju – 28 ta’ Jannar 2022, 9:30am

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 28 ta’ Jannar

Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: 2 Sam 11:1-4a,5-10a,13-17
Salm: Salm 50 (51):3-4,5-6a,6bċ-7,10-11

L-Evanġelju: Mk 4:26-34

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lill-folla: “Is-Saltna ta’ Alla hi bħal meta raġel ikun xeħet iż-żerriegħa fl-art. Rieqed jew imqajjem, billejl jew binhar, iż-żerriegħa tinbet u tikber, bla ma jaf kif. L-art trodd minnha nfisha l-ewwel il-barma, imbagħad is-sbula, imbagħad il-qamħ mimli fis-sbula. U meta l-frott isir, malajr il-bidwi jmidd idu għall-minġel, għax ikun wasal żmien il-ħsad”… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza jagħraf it-tbatija tal-ġenituri fit-trobbija ta’ wliedhom

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Illum nixtieq nieqaf fuq il-figura ta’ San Ġużepp bħala bniedem li joħlom. Fil-Bibbja, kif ukoll fil-kulturi tal-popli tal-qedem, il-ħolm kien meqjus mezz li permezz tiegħu Alla juri lilu nnifsu.[i] Il-ħolm jissimbolizza l-ħajja spiritwali ta’ kull wieħed u waħda minna, dak l-ispazju ġewwieni, li kull wieħed hu msejjaħ jieħu ħsieb, fejn Alla jurina min hu u spiss ikellimna… Kompli aqra »

Rapport Annwali fuq id-Drogi: Jonqos l-użu tal-eroina filwaqt illi aktar nies jagħmlu użu mis-servizzi ta’ appoġġ

L-użu tad-droga eroina kompla jonqos fost l-individwi li qed jieħdu trattament għall-vizzju, bl-istima ta’ persuni li jużaw din id-droga kuljum tinżel kważi bin-nofs fis-sena 2020 meta mqabbel mas-sena 2015. Kien hemm 1,098 (55%) persuna li fittxew l-għajnuna primarjament minħabba l-użu tal-eroina matul is-sena 2020.

Aktar minn hekk, naqas ukoll b’mod konsiderevoli l-għoti ta’ siringi mill-polyclinics, b’mod konsistenti. Fortunatament, naqsu wkoll l-imwiet b’rabta mal-overdose ta’ din id-droga… Kompli aqra »