Arkivji mensili: April 2022

Ħsibijiet mill-Għid sa Pentekoste – It-Tielet Ħadd tal-Għid

Riflessjoni mill-Isqof Joseph Galea-Curmi għat-Tielet Ħadd tal-Għid 2022

Evanġelju: Ġw 21:1-19

F’dak iż-żmien, Ġesù raġa’ deher lid-dixxipli ħdejn il-baħar ta’ Tiberija. Dehrilhom hekk: Xmun Pietru, Tumas, li jgħidulu t-Tewmi, Natanjel minn Kana tal-Galilija, ulied Żebedew u tnejn oħra mid-dixxipli tiegħu kienu flimkien. Xmun Pietru qalilhom: “Sejjer nistad”. Qalulu: “Ħa niġu miegħek aħna wkoll”. Marru, rikbu d-dgħajsa, u dak il-lejl ma qabdu xejn… Kompli aqra »

“Tiddejqux tammettu li għandkom bżonn ‘il Mulej” – L-Arċisqof lill-ħames djakni ġodda

  Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

“Jekk ma naħsillekx saqajk, ma jkollokx x’taqsam miegħi” (Ġw 14:8). Il-kliem ta’ Ġesù lil Pietru, li jirrifjuta l-umiljazzjoni tal-imgħallem u l-Mulej, huwa kliem li nixtieq nipproponih lilkom għeżież ordinandi għad-djakonat.

“Jekk ma naħsillekx saqajk, ma jkollokx x’taqsam miegħi”. Il-Mulej qed jagħmel ġest ta’ umiltà, ġest ta’ qadi imma wkoll ġest ta’ purifikazzjoni. F’dak li jgħid lil Pietru nistgħu nifhmu li qed ikellem ukoll lill-qalb ta’ kull wieħed u waħda minna: ħallini nsaffik, ħallini nippurifikak u ħallini naħsillek saqajk għax jekk ma tħallinix m’għandekx bżonni… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 30 ta’ April

Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Atti 6, 1-7
Salm: 32 (33), 1-2.4-5.18-19

L-Evanġelju: Ġw 6:16-21

Xħin sar filgħaxija, id-dixxipli ta’ Ġesù niżlu ħdejn il-baħar, rikbu dgħajsa u ġibdu għax-xatt l-ieħor tal-baħar, lejn Kafarnahum.Kien ġa dalam, u Ġesù kien għadu ma ġiex jilħaqhom. Il-baħar kien qam sewwa, għax kien qiegħed jonfoħ riħ qawwi.

Mela wara li kienu qadfu xi ħamsa u għoxrin jew tletin stadju, raw lil Ġesù miexi fuq il-baħar riesaq lejn id-dgħajsa, u beżgħu… Kompli aqra »

“Meta nħossuna mdawrin bid-dlam, l-inġustizzja, l-oppressjoni u l-vjolenza nirrealizzaw li dawn mhux ġejjin mingħand il-Mulej” – L-Arċisqof

Quddiesa għad-delegati tal-Katekeżi fi ħdan il-Kunsill tal-Konferenzi Episkopali Ewropej

  L-Oratorju tal-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta

Homily by Archbishop Charles Jude Scicluna

I will do some reflections in English e parlerò anche un po’ in italiano. Siamo qui nel oratorio, conosciuto da 400 anni per la tela più grande dipinta da Caravaggio: la decapitazione di San Giovanni Battista. Questa tela è l’unica firmata dal maestro proprio nel sangue che sgorga da questa ferita. Meditando un pò su questo quadro, pensiamo alla sua attualità… Kompli aqra »

Messaġġ ta’ ringrazzjament mill-Papa Franġisku lill-Arċisqof

Traduzzjoni għall-Malti

Lill-Għażiż Ħija
Mons. Charles Jude Scicluna
Arċisqof ta’ Malta u President tal-Konferenza Episkopali Maltija

Lura mill-Vjaġġ Appostoliku, nixtieq nirringrazzjak tal-impenn kbir waqt it-tħejjijiet taż-Żjara tiegħi. Insellem ukoll lis-saċerdoti, lir-reliġjużi rġiel u nisa, u l-lajċi li ħadmu flimkien.

Grazzi tal-merħba sabiħa, tal-ospitalità u tal-ġenerożità. Ngħożż l-umanità u l-umoriżmu tiegħek, kif ukoll l-imħabba li wrejtuni f’dawn il-jiem mimlija b’tant ferħ. 

Nittama li l-Mulej jagħtikom id-don tal-vokazzjonijiet u jippremjakom għall-kura li tagħtu bi mħabba lis-saċerdoti anzjani… Kompli aqra »

Live: Quddiesa tal-Ordinazzjoni Djakonali – 30 t’April 2022, 9:30am

  Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »

Ċelebrazzjonijiet liturġiċi mill-Arċisqof Charles Jude Scicluna f’Mejju 2022

Matul ix‑xahar ta’ Mejju, l‑Arċisqof Charles Jude Scicluna se jkompli jiċċelebra quddies matul il‑ġimgħa kif ukoll nhar ta’ Ħadd. Dawn iċ‑ċelebrazzjonijiet liturġiċi qed jixxandru fuq TVM, Knisja.mt u Newsbook.com.mt.

Il‑quddies organizzat mill‑Arċidjoċesi ta’ Malta qed jixxandar:

  • Mit‑Tnejn sal‑Ġimgħa fid‑9:30 a.m. mill‑Kappella tal‑Madonna ta’ Manresa, fil‑Kurja tal‑Arċisqof, il‑Furjana. Wara l‑quddiesa tingħad it‑talba tar‑rużarju li tixxandar fuq Knisja.mt u Newsbook.com.mt u Facebook u YouTube tal‑Arċidjoċesi ta’ Malta…
  • Kompli aqra »

Għarrafthom lil min hu ċkejken – L‑Isqof Galea‑Curmi

Quddiesa fil-festa ta' Santa Katarina ta' Siena

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Dawn il-ħwejjeġ…għarrafthom lil min hu ċkejken”. Dan hu l-kliem li jgħid Ġesù llum fl-Evanġelju skont San Mattew, meta jfaħħar lill-Missier għax “dawn il-ħwejjeġ ħbejthom lil min hu għaref u lil min jifhem, u għarrafthom lil min hu ċkejken”. Fl-Evanġelju skont San Luqa nsibu din l-istess silta; hemm miktub li Ġesù kien mimli bil-ferħ li ġej mill-Ispirtu s-Santu meta qal dan il-kliem… Kompli aqra »

Quddiesa u Rużarju – 29 t’April 2022, 9:30am

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »