Arkivji mensili: Ġunju 2024

Biss inti emmen – L‑Isqof Joseph Galea‑Curmi

  Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Hemm dettal fl-Evanġelju llum li jgħaqqad iż-żewġ rakkonti, dak tat-tifla ta’ Ġajru u dak tal-mara li kienet tbati bit-tnixxiegħa tad-demm – rakkonti li huma flimkien, wieħed ġol-ieħor. It-tifla ta’ Ġajru, li kienet waslet fl-aħħar u missierha talab lil Ġesù biex ifejjaqha, kellha tnax-il sena. U l-mara li misset il-mantar ta’ Ġesù biex tfiq kienet ilha tnax-il sena tbati bit-tnixxiegħa tad-demm. Tnax-il sena ta’ tbatija għall-mara, u tnax-il sena li wasslet għall-mewt tat-tifla ta’ Ġajru… Kompli aqra »

Reġgħet waslet il-Maratona tal-Volleyball tal-BOV b’risq Id-Dar tal-Providenza

L-edizzjoni ta’ din is-sena tal-Maratona tal-Volleyball tal-BOV b’risq id-Dar tal-Providenza, ġiet inawgurata uffiċjalment nhar l-Erbgħa waranofsinhar minn Fr Martin Micallef, Direttur tad-Dar, u Charles Azzopardi, kap tas-CSR tal-Bank of Valletta. Dan sar waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret fl-Iskola Sekondarja ta’ Pembroke fi ħdan il-Kulleġġ Santa Klara, fejn qed isiru t-taħriġ u l-preparamenti tal-players li se jieħdu sehem fil-maratona. Kull sena din il-maratona tal-volleyball issir biex jinġabru l-fondi meħtieġa għad-Dar… Kompli aqra »

Ejja niltaqgħu ma’ Ġesù permezz tal-qrar u t-tqarbin – L-Arċisqof

  Il-Knisja Parrokkjali tal-Madonna tal-Karmnu, il-Gżira

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

L-Evanġelju tal-lum, ilaqqgħana ma’ żewġ nisa: waħda adulta li meta tiltaqa’ ma’ Ġesù, tkun ilha 12-il sena bit-tnixxija tad-demm, u oħra żagħżugħa, tfajla ta’ 12-il sena. Jolqotni ħafna l-fatt, li meta l-mara matura mardet, fl-istess żmien twieldet tarbija, li meta tiltaqa’ ma’ Ġesù jkollha wkoll tnax-il sena.

Ġesù jagħtina sinjal permezz ta’ dawn iż-żewġ nisa. Waħda minnhom ta’ adulta tfittxu hi, b’fidi kbira… Kompli aqra »

Quddiesa tal-Ħadd – 30 ta’ Ġunju 2024, 9:30am

  Il-Knisja Parrokkjali tal-Madonna tal-Karmnu, il-Gżira

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-Ħadd: 30 ta’ Ġunju

It-Tlettax-il Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Għerf 1:13-15; 2:23-24
Salm: 29(30):2,4,5-6,11,12a,13b
It-Tieni Qari: 2 Kor 8:7,9,13-15

L-Evanġelju: Mk 5:21-43

F’dak iż-żmien, wara li Ġesù raġa’ qasam bid-dgħajsa għax-xatt l-ieħor, waqt li kien ħdejn il-baħar inġabret madwaru kotra kbira ta’ nies. U ġie wieħed mill-kapijiet tas-sinagoga, jismu Ġajru. Dan, malli rah, inxteħet f’riġlejh, u talbu ħafna u qallu: “Binti ż-żgħira waslet fl-aħħar; ejja qiegħed idejk fuqha, ħalli tfiq u tgħix.” U Ġesù telaq miegħu, b’kotra kbira miexja warajh, kulħadd iross fuqu… Kompli aqra »

San Pietru u San Pawl: opra tal-ħniena u tal-grazzja ta’ Alla – L-Arċisqof

Quddiesa fis-solennità ta' San Pietru u San Pawl

  Il-Katidral ta' San Pawl fl-Imdina

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

“Ħarsu lejh u jiddi bil-ferħ wiċċkom u ma jkollkomx għax tistħu” (Salm 33:6). Dan il-vers mis-salm li qrajna llum f’dil-festa solenni joqgħod tajjeb ħafna għall-esperjenza li kellhom l-Appostli Pietru u Pawlu. It-tnejn li huma kellhom ix-xorti jitfgħu l-ħarsa tagħhom fuq Ġesù. Pietru ħares lejn Ġesù kemm-il darba meta dan kien fostna. L-Iben ta’ Alla magħmul bniedem kien fostna, jgħallem, iterraq u jagħmel il-ġid… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Anġelus: Il-Mulej afda s-Saltna tiegħu f’idejn San Pietru

  Pjazza San Pietru, il-Vatikan

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

Illum, solennità tal-Appostli Pietru u Pawlu, fl-Evanġelju Ġesù jgħid lil Xmun, li Hu stess kien tah l-isem ta’ Pietru: “Lilek nagħtik l-imfietaħ tas-Saltna tas-Smewwiet” (Mt 16,19). Din hi r-raġuni għala spiss lil San Pietru narawh b’żewġ imfietaħ kbar f’idejh, bħall-dik l-istatwa li tinsab hawn, f’dil-pjazza. Dawk l-imfietaħ jirrappreżentaw il-ministeru tal-awtorità li Ġesù afdalu f’idejh biex jaqdi lill-Knisja kollha… Kompli aqra »

Biex ħadd ma jibqa’ emarġinat – L‑Isqof Joseph Galea‑Curmi

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Mulej, jekk trid, tista’ tfejjaqni” (Mt 8:2). Tolqotna din it-talba lil Ġesù li għamel dan ir-raġel li kellu l-marda tal-lebbra, u tolqotna ħafna għax ma tantx issib talb fl-Evanġelju ta’ nies li lil Ġesù jgħidulu “jekk trid”. Hi iktar it-talba li tixbah lil ta’ Ġesù nnifsu, meta kien fl-Ort tal-Ġetsemani, u ta’ Ġesù meta għallimna t-talba tal-Missierna u qalilna biex nitolbu lil Alla: “Ikun li trid int, kif fis-sema, hekkda fl-art” (Mt 6:10)… Kompli aqra »

Mulej, Mulej

Quddiesa f'għeluq is-sena akkademika tal-Istitut ta’ Formazzjoni Pastorali

  Il-Knisja Parrokkjali ta' Santa Marija, Ħ’Attard

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Mulej, Mulej, mhux f’ismek ħabbarna aħna, mhux f’ismek keċċejna x-xjaten u f’ismek
għamilna ħafna mirakli?” (Mt 7:22) Dan il-kliem li Ġesù jgħid fl-Evanġelju llum skont San
Mattew ifakkarna ħafna dak li Ġesù jgħid lid-dixxipli fl-Evanġelju skont San Mark, qabel
jitla’ s-sema, meta jgħidilhom: “Morru fid-dinja kollha, xandru l-Evanġelju lill-ħolqien
kollu.” (Mk 16:15) u jsemmilhom is-sinjali li jsieħbu lil dawk li jemmnu: “f’ismi jkeċċu x-
xjaten…iqiegħdu idejhom fuq il-morda u dawn ifiqu” (Mk 16:17-18)… Kompli aqra »

Quddiesa fil-festa ta’ San Pietru u San Pawl – 29 ta’ Ġunju 2024, 9:30am

  Il-Katidral ta' San Pawl, L-Imdina

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »