Arkivji mensili: Lulju 2024

Quddiesa u Rużarju – 23 ta’ Lulju 2024, 9:30am

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof fil-Furjana

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 23 ta’ Lulju

Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Gal 2:19-20
Salm: 33:2-11

L-Evanġelju: Ġw 15:1-8

F’dak iż-żmien: Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Jiena d-dielja vera u Missieri l-bidwi. Kull fergħa fija li ma tagħmilx frott hu jneħħiha; u kull waħda li tagħmel frott inaddafha, biex tagħmel frott aktar. Intom ġa ndaf minħabba fil-kelma li għidtilkom. Ibqgħu fija, u jiena nibqa’ fikom. Kif il-fergħa ma tistax tagħmel frott minnha nfisha jekk ma tibqax fid-dielja, hekk anqas intom jekk ma tibqgħux fija… Kompli aqra »

Il-Papa Franġisku sejjer jara x-xita ta’ ward f’Santa Maria Maggiore

Ritratt: Vatican News

Il-Papa Franġisku se jattendi għaċ-ċerimonja tat-tfigħ tal-petali tal-ward abjad fil-Bażilika ta’ Santa Maria Maggiore fil-5 ta’ Awwissu.

Kull sena f’dik il-ġurnata l-Knisja Kattolika tiċċelebra lil “Sidtna Marija tas-Silġ”, devozzjoni Marjana marbuta ma’ din il-Bażilika li ilha ġejja mis-snin bikrin tal-Knisja.

Il-Papa se jieħu sehem fl-Għasar li jibda fil-5.30pm u jkun preżenti għat-tifkira tal-“Miraklu tas-Silġ”.

Mirakolużament, fis-seklu 4, fl-eqqel tas-sajf Ruman, fil-5 ta’ Awwissu kienet għamlet xita ta’ borra u silġ fuq l-Għolja Eskwilina, il-post futur tal-bażilika… Kompli aqra »

€466,688 miġbura mill-BOV Volleyball Marathon brisq id-Dar tal-Providenza

Ritratt: Bernard Cachia

It‑53 siegħa tal‑BOV Volleyball Marathon intlaħqu f’nofsillejl tal‑Ħadd imma mhux qabel ma nġabret is‑somma ta’ €466,688 .

40 plejer, li ffurmaw ħames timijiet, baqgħu jilagħbu mingħajr waqfien fi sħana qawwija. Uffiċjalment il-Maratona bdiet fis-sitta ta’ filgħaxiija tal-Ġimgha fil-preżenza tal-President ta’ Malta, Dr Myriam Spiteri Debono u baqgħet sejra minn dak il-ħin.

Fr Martin Micallef, Direttur tad‑Dar tal‑Providenza, irringrazzja lill‑poplu Malti u Għawdxi, li għal darba oħra wieġeb b’tant ġenerożità għas‑sejħa li saret biex jinġabru l‑fondi għad‑Dar, permezz tal‑Maratona tal‑Volleyball.  Grazzi wkoll lill‑plejers, lill‑volontiera, lill‑membri tal‑kumitat organizzattiv, l‑isponsors kollha, l‑istazzjonijet ewlenin tat‑televixin li xandru din il‑maratona, kantanti u bands,  lill‑pulizija u lil dawk kollha li b’xi mod jew ieħor għenu biex din il‑Maratona tkun suċċess. 

Il-Ħadd filgħodu, l-Arċisqof Charles Scicluna ċċelebra quddiesa fil-kappella tad-Dar assistit minn Fr Martin u emfażizza fuq is-solidarjetà mad-Dar tal-Providenza matul il-BOV Volleyball Marathon għall-ġbir ta’ fondi tant meħtieġa. L-Arċisqof Scicluna rringrazzja lil Alla li d-Dar tal-Providenza dejjem kellha mexxejja tajba li kellhom sens kbir ta’ dak li sejjaħ caring leadership… Kompli aqra »

Quddiesa u Rużarju – 22 ta’ Lulju 2024, 9:30am

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof fil-Furjana

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 22 ta’ Lulju

Santa Marija Maddalena – Festa
Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Għan 3:1-4a
Salm: 62:2-6,8-9

L-Evanġelju: Ġw 20:1-2,11-18

Kien l-ewwel jum tal-ġimgħa, filgħodu kmieni kif kien għadu d-dlam, u Marjam ta’ Magdala ġiet ħdejn il-qabar u rat il-blata mneħħija mill-qabar. Marjam baqgħet ’il barra mill-qabar, tibki. Kif kienet qiegħda tibki tbaxxiet lejn il-qabar, u rat żewġ anġli libsin l-abjad, bilqiegħda, wieħed in-naħa tar-ras u l-ieħor in-naħa tar-riġlejn fejn qabel kien hemm il-ġisem ta’ Ġesù… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Anġelus: Il-kumpassjoni u l-mistrieħ jimxu id f’id

  Pjazza San Pietru, il-Vatikan

Għeżież ħuti, il-Ħadd it-tajjeb.

L-Evanġelju tal-Liturġija tal-lum (Mk 6,30-34), jirrakkonta li wara li ġew lura mill-missjoni, l-appostli jinġabru madwar Ġesù u jirrakkuntawlu dak li kienu għamlu; għalhekk Hu jgħidilhom: “Ejjew miegħi intom biss weħidkom f’xi post imwarrab, u strieħu ftit” (v. 31). Però, in-nies jindunaw x’se jagħmlu u meta niżlu mid-dgħajsa, Ġesù jsib folla tistennih, tiġih ħniena minnhom u jibda jgħallimhom (ara v… Kompli aqra »

Żagħżugħ ta’ fibra – L-Isqof Joseph Galea-Curmi

  Knisja Arċipretali ta' San Sebastjan, Ħal Qormi

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Il-Papa Franġisku, fl-Eżortazzjoni Appostolika tiegħu Christus Vivit, indirizzata liż-żgħażagħ u lill-poplu kollu ta’ Alla, jitkellem fuq San Sebastjan. Jgħid hekk: “Permezz tal-qdusija taż-żgħażagħ il-Knisja tista’ ġġedded il-passjoni spiritwali u l-ħeġġa appostolika tagħha. Il-balzmu tal-qdusija msawwab mill-ħajja tajba ta’ tant żgħażagħ jista’ jdewwi l-ġrieħi tal-Knisja u tad-dinja, u jerġa’ jwassalna għal dik il-milja tal-imħabba li għaliha sa minn dejjem konna msejħa: iż-żgħażagħ qaddisin qed iħeġġuna biex nerġgħu lura għal dik l-ewwel imħabba (ara Apok 2:4)” (Christus Vivit, 50)… Kompli aqra »

L-Arċisqof jistaqsi: Qed nagħtu ħin ta’ kwalità lill-persuni li tassew huma importanti f’ħajjitna?

Omelija fis-17-il Ħadd ta' Matul is-Sena

  Il-Kappella tad-Dar tal-Providenza, is-Siġġiewi

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Fost l-affarijiet li jolqtuni kull meta naqra din is-silta minn kapitlu 6 mill-Evanġelju ta’ San Mark, huwa l-atteġġjament ta’ Ġesù u kemm jieħu ħsieb id-dixxipli tiegħu. Wara li bagħthom jipprietkaw u jfejqu, jirritornaw u jirrakkuntawlu x’għamlu u x’għallmu, u jissuġġerilhom li jieqfu ftit għall-mistrieħ. Il-qalb ta’ Ġesù hija qalb li tħoss għal dak li jkun, li tifhem il-bżonnijiet u tagħti risposta għall-bżonnijiet ta’ dak li jkun… Kompli aqra »

Quddiesa tal-Ħadd: 21 ta’ Lulju 2024, 9:30am

  Dar tal-Providenza, is-Siġġiewi

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »