L-Omeliji tal-Isqof Awżiljarju

Meta l-folla tilfet rasha – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Meta semgħu dan fis-sinagoga, kulħadd imtela bil-korla” (Lq 4:28). Dan hu li naqraw fl-Evanġelju llum skont San Luqa, meta Ġesù kien qed jitkellem fis-sinagoga. Kulħadd imtela fil-korla, imma ma waqfux hemm. Saru vjolenti. Fil-fatt l-Evanġelju jgħid li qamu, ħarġu lil Ġesù barra mill-belt, ħaduh fuq xifer ta’ rdum tal-għolja li fuqha kienet mibnija l-belt tagħhom biex jixħtuh minn hemm fuq għal isfel… Kompli aqra »

Nerfgħu s-salib meta naħdmu kontra dak li hu ħażin – L‑Isqof Galea‑Curmi

Quddiesa fit-22 Ħadd ta' Matul is-Sena

  Il-Knisja ta' San Franġisk, Birkirkara

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Itlaq minn quddiemi, ja xitan” (Mt 16:23). Dan hu l-kliem li smajna lil Ġesù jgħid fl-Evanġelju llum. U lil min jgħidu? Minn kulħadd, jgħidu lil Pietru, li hu ried li jkun il-kap tal-Knisja! Fil-fatt jolqotna dan il-kliem, meta proprju ftit qabel, Ġesù kien qallu: “Inti, Pietru, u fuq din il-blata jiena nibni l-Knisja tiegħi” (Mt 16:18). Għaliex jgħidlu f’mument minnhom li se jibni l-Knisja fuqu, fuq din il-blata, u ftit wara jgħidlu “itlaq minn quddiemi, ja xitan”? … Kompli aqra »

Bejn bluha u għaqal – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Ħamsa minnhom kienu boloh u ħamsa għaqlin” (Mt 25:2). Hekk jiddeskrivi Ġesù lil dawn l-għaxar xebbiet tal-parabbola. U mal-ewwel jurina li jrid jagħti messaġġ, meta jgħid li minn dawn l-għaxar xebbiet, ħamsa kienu boloh u ħamsa għaqlin.

Meta naqraw din il-parabbola, kultant l-ewwel ma jiġi f’moħħna hu: imma dawn ix-xebbiet li kellhom iż-żejt fil-kwies ma setgħux għenu lill-oħrajn li ma kellhomx, jagħtuhom xi ftit? … Kompli aqra »

Ħenjin meta naqdu dmirna – L-Isqof Galea-Curmi

  Villa Messina, ir-Rabat

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Ħieni dak il-qaddej li sidu jiġi u jsibu jaqdi dmiru” (Mt 24:46). Dan hu l-kliem li smajna lil Ġesù jgħid lid-dixxipli tiegħu fl-Evanġelju llum, meta qed jispjegalhom il-mument li l-Mulej isejħilhom għal għandu. Ġesù jgħid kemm hu importanti li aħna naqdu dmirna, u li l-Mulej, meta jsejħilna, isibna qed naqdu dmirna.

Jista’ jkun li meta nisimgħu l-kliem ta’ Ġesù, speċjalment l-aħħar parti tal-Evanġelju llum, naħsbu li l-kliem tiegħu qabbdek il-biża’… Kompli aqra »

Qaddej tal-qaddejja ta’ Alla – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Parroċċa ta’ San Girgor il-Kbir, Tas Sliema

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Jien ġejt biex ikollkom il-ħajja u l-ħajja bil-kotra” (Ġw 10:10). Din is-sentenza mill-Evanġelju li għadna kif smajna skont San Ġwann, fejn Ġesù jitkellem fuqu nnifsu bħala r-ragħaj it-tajjeb, naraha tiġbor b’mod sabiħ ħafna l-ħajja ta’ San Girgor il-Kbir.

San Girgor għex ħafna snin ilu. Twieled għall-ħabta tas-sena 540. Kien imdaħħal mill-bidu fil-ħajja pubblika, kien minn familja nobbli, mal-ewwel kien impenjat fis-soċjetà fl-amministrazzjoni, u sar prefett ta’ Ruma… Kompli aqra »

Eħlisna mill-ipokresija – L-Isqof Galea-Curmi

  l-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Ħażin għalikom, intom il-kittieba u l-Fariżej” (Mt 23:13). Dan hu li Ġesù jirrepeti għal tliet darbiet f’din is-silta mill-Evanġelju skont San Mattew, u din is-silta hi parti minn diskors itwal fejn Ġesù jirrepeti għal diversi drabi “Ħażin għalikom”.  Jolqotna dan il-kliem, għax minn fomm Ġesù ħafna drabi nisimgħu kliem differenti. Niftakru fl-istess Evanġelju skont San Mattew meta lid-dixxipli jgħidilhom “Henjin” (Mt 5:3-11)… Kompli aqra »

Fidi fl-Iben ta’ Alla l-ħaj – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Waħda mill-espressjonijiet li kultant nisimgħu hi: “in-nies dejjem għandhom raġun”. Meta jkun hemm xi surveys li juri n-nies x’jaħsbu, ikun hemm dal-kumment kultant: in-nies dejjem għandhom raġun. Li tgħid li dejjem hemm raġuni għal dak li jaħsbu n-nies hu veru, imma li tgħid li n-nies, f’dak li jaħsbu, dejjem għandhom raġun, hu falz.

L-Evanġelju tal-lum jurina, fil-fatt, kemm dan hu żbaljat… Kompli aqra »

Biex l-għana ma jkunx mażżra ma’ għonqna – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Ikollok teżor fis-sema” (Mt 19:21). Dan hu l-kliem li jgħid Ġesù lil daż-żagħżugħ, kif smajna fl-Evanġelju llum, li jistaqsieh x’għandu jagħmel biex jikseb il-ħajja ta’ dejjem. Innutaw il-mistoqsija ta’ dan iż-żagħżugħ. Ma kinetx biss: x’għandi nagħmel biex ngħix ħajja tajba u nkun kuntent? Imma: “biex nikseb il-ħajja ta’ dejjem” (Mt 19:16).

Kienet mistoqsija importanti, li turina li dan iż-żagħżugħ kien jemmen fil-ħajja ta’ dejjem… Kompli aqra »

Biex l-għana ma jkunx mażżra ma’ għonqna – L-Isqof Galea-Curmi

“Ikollok teżor fis-sema” (Mt 19:21). Dan hu l-kliem li jgħid Ġesù lil daż-żagħżugħ, kif smajna fl-Evanġelju llum, li jistaqsieh x’għandu jagħmel biex jikseb il-ħajja ta’ dejjem. Innutaw il-mistoqsija ta’ dan iż-żagħżugħ. Ma kinetx biss: x’għandi nagħmel biex ngħix ħajja tajba u nkun kuntent? Imma: “biex nikseb il-ħajja ta’ dejjem” (Mt 19:16).

Kienet mistoqsija importanti, li turina li dan iż-żagħżugħ kien jemmen fil-ħajja ta’ dejjem… Kompli aqra »

Ma nistennewx il-bajtra taqa’ f’ħalqna – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Mara, il-fidi tiegħek hi kbira!” (Mt 15:28) Hekk jgħid Ġesù lil din il-mara, kif smajna fl-Evanġelju llum. Imma ħaġa li tolqotna hi li qabel ma jasal biex jgħidilha hekk, qisu jagħtiha ħafna terturi. Qabel ma jfaħħar il-fidi tagħha u jfejjaq lil bintha, iġibha bit-tul.

Jolqotna dan l-episodju għax għall-bidu qisu mhux Ġesù li nafu. Kif smajna fl-Akklamazzjoni ta’ qabel l-Evanġelju “Ġesù dar il-Galilija kollha… jfejjaq kull xorta ta’ mard u dgħufija fost il-poplu” (Mt 4:23)… Kompli aqra »