L-Omeliji tal-Isqof Awżiljarju

Vjaġġ tassew prezzjuż – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Fejn hu dak li twieled sultan tal-Lhud?” (Mt 2:2) Din kienet il-mistoqsija li għamlu xi magi li ġew Ġerusalemm mil-Lvant, bl-iskop li huma jaslu għand dan is-sultan u jqimuh. Kienet mistoqsija magħmula b’sinċerità, imma li qajmet ferment kbir fost il-kbarat. Fil-fatt, l-Evanġelju skont San Mattew jgħid li għal dil-mistoqsija, Erodi li sema’ bihom “tħawwad hu u Ġerusalemm kollha miegħu” (Mt 2:3)… Kompli aqra »

L-għaxqa u l-għożża tiegħu – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Photo by Pixabay from Pexels L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Int ibni l-għażiż. Fik sibt il-għaxqa tiegħi” (Mk 1:11). Dan huwa l-kliem li nstama’ fil-magħmudija tal-Mulej, kif rajna fl-Evanġelju skont San Mark. Hija dehra tat-Trinità Qaddisa fil-magħmudija tal-Mulej – Ġesù l-Iben li qed jitgħammed, l-Ispirtu s-Santu li jidher taħt forma ta’ ħamiema, u l-leħen tal-Missier li jgħid: “Int ibni l-għażiż. Fik sibt il-għaxqa tiegħi”. 

Dan il-kliem tal-Missier hu konferma ta’ dak li għamel Ġwanni l-Battista, tal-missjoni li kellu… Kompli aqra »

Omm il-ħajja – L-Isqof Galea-Curmi

  Knisja Parrokkjali Lunzjata, Balzan

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Propju fl-ewwel jum tas-sena, il-Knisja mad-dinja kollha tiċċelebra s-solennità ta’ Marija Omm Alla. Marija, li kellha lil binha Ġesù li kien Alla, hi għalhekk Omm Alla.

Meta niċċelebraw din il-festa fl-ewwel ġurnata tas-sena, qisu hemm messaġġ importanti għalina li jekk aħna nixtiequ li nibdew din is-sena u nkompluha b’mod tajjeb, għandna nħarsu lejn Marija, Omm Alla, u tkun hi li takkumpanjana matul din is-sena… Kompli aqra »

Ferħ għall-poplu kollu – L-Isqof Galea-Curmi

  Knisja Parrokkjali Lunzjata, Ħal Balzan

pexels.com – Photo by Jeswin Thomas L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Qiegħed inħabbrilkom ferħ kbir, ferħ li se jkun għall-poplu kollu” (Lq 2:10). Dan hu l-messaġġ li l-anġlu tal-Mulej qal lir-rgħajja, meta dehrilhom bil-lejl, waqt li kienu għassa mal-merħla, biex iħabbrilhom li twieled Ġesù, li l-anġlu sejjaħlu: il-Messija, is-Salvatur, il-Mulej.  F’din l-Aħbar hemm diġà dak li hu l-iktar importanti aħna u niċċelebraw il-lejl tal-Milied. L-anġlu qalilhom b’mod ċar, speċjalment meta qabadhom biża’ kbir, li ma kellhomx għalfejn jibżgħu, ma kellhomx minn xiex jibżgħu, anzi kellhom għalfejn jifirħu, għax dak li twieled hu dak li jġib il-ferħ… Kompli aqra »

Prekursur tal-Mulej – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Mela x’għad ikun dan it-tifel?” (Lq 1:66) Din kienet ir-reazzjoni tan-nies meta semgħu li twieled Ġwanni l-Battista. Kienet din ir-reazzjoni, għaliex huma kienu jafu li Eliżabetta u Żakkarija kienu kbar fl-età, u Eliżabetta ma setax ikollha tfal. U għalhekk kienet diġà xi ħaġa ta’ stagħġib li twieled tifel. Imma, barra minn hekk, anke kif din saret. Żakkarija, meta rċieva l-messaġġ mill-anġlu Gabriel, f’mument minnhom ma baqax jitkellem; u meta twieled dat-tifel, Żakkarija beda jitkellem u jfaħħar lil Alla. 

 “X’għad ikun dan it-tifel?” Din kienet ir-reazzjoni, u fil-fatt kellhom raġun jaħsbu hekk għax dan kien tifel speċjali… Kompli aqra »

Ried isalva lill-omm u lit-tarbija – L-Isqof Galea-Curmi

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Fi żmien l-Avvent, aħna ltqajna ma’ diversi persuni fl-Iskrittura li jgħinuna nifhmu aktar iż-żmien ta’ tħejjija għall-Mulej, u xi tfisser ukoll il-miġja tal-Mulej fostna. Rajna lil Ġwanni l-Battista bi prominenza, u llum il-kelma ta’ Alla tiffoka fl-Evanġelju fuq Ġużeppi. 

Ġużeppi, ir-raġel ta’ Marija, kien il-missier putattiv, jiġifieri li jieħu ħsieb Ġesù, magħżul minn Alla għal missjoni hekk importanti. 

Nixtieq li nħarsu lejn dan il-bniedem li tant għandu x’jgħidilna għall-ħajja tagħna, u se nsemmi tliet karatteristiċi tiegħu li jiswew ħafna ta’ ġid għalina llum, fost diversi oħra li wieħed jista’ jara f’dan il-qaddis hekk għażiż… Kompli aqra »

Dubju u fidi – L-Isqof Galea-Curmi

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Kif inkun żgur minn dan?” (Lq 1:18) Dan hu l-kliem li qal Żakkarija lill-anġlu Gabriel meta dan deherlu fit-tempju biex jagħtih l-aħbar li martu Eliżabetta se jkollha iben, lil Ġwanni l-Battista. Qallu diversi dettalji fuq Ġwanni l-Battista, imma r-reazzjoni ta’ Żakkarija kienet: “Kif inkun żgur minn dan?” 

Huwa San Luqa l-uniku evanġelista li jġib dan l-episodju tat-tħabbira tat-twelid ta’ Ġwanni l-Battista, bħalma huwa hu, San Luqa, l-uniku wieħed li jġib l-episodju tat-tħabbira tal-Mulej, meta l-anġlu Gabriel deher lil Marija… Kompli aqra »

Musbieħ jixgħel u jiddi – L-Isqof Galea-Curmi

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Musbieħ jixgħel u jiddi” (Ġw 5:35). Dan hu l-kliem li jgħid Ġesù fuq Ġwanni l-Battista llum fl-Evanġelju, u hi deskrizzjoni tajba ħafna. Musbieħ mhuwiex qiegħed hemm biex int tħares lejh u tiggustah u tieqaf hemm, imma musbieħ għandu l-funzjoni li juri, jagħti d-dawl li juri – juri l-post jew juri t-triq. Ġwanni hekk kien. Ġwanni kien dak li kellu l-missjoni – li qdieha tant tajjeb – biex juri lil Ġesù… Kompli aqra »

Is-sinċerità tal-qalb – L-Isqof Galea-Curmi

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Ma nafux” (Mt 21:27). Din kienet ir-risposta tal-qassisin il-kbar u x-xjuħ tal-poplu għall-mistoqsija li għamel Ġesù, li ma kinitx tidher mistoqsija diffiċli. Staqsiehom: “Il-magħmudija ta’ Ġwanni minn fejn kienet ġejja, mis-sema jew mill-bnedmin?” (Mt 21:25). Huma weġbuh: “ma nafux”.

Aħna nafu li din ma kinetx tweġiba sinċiera. Fil-fatt l-Evanġelju jgħid li meta Ġesù staqsiehom, qagħdu jirraġunaw bejniethom x’se tkun ir-reazzjoni tiegħu jew tan-nies jekk iweġbuh mod jew mod ieħor… Kompli aqra »

Mhux qasba tixxejjer mar-riħ – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa organizzata mill-Moviment Ta' Kana u l-GRUFAN

  Il-Konkatidral ta’ San Ġwann, Il-Belt Valletta

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Xi ħriġtu taraw fid-deżert? Qasba tixxejjer mar-riħ?” (Mt 11:7) Dan hu l-kliem li jgħid illum Ġesù fl-Evanġelju, hu u jitkellem fuq Ġwanni l-Battista. Qed jitkellem fuq bniedem li spiċċa l-ħabs minħabba li wassal il-kelma ta’ Alla bi tħejjija għall-miġja tal-Messija, bniedem li kien prekursur ta’ Ġesù mhux biss fil-ħajja imma wkoll fil-mewt tiegħu. 

Bniedem ta’ prinċipji sodi

Il-mistoqsija li jagħmel Ġesù nafu r-risposta għaliha… Kompli aqra »