L-Omeliji tal-Isqof Awżiljarju

Festa tal-inklużjoni – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fis-Solennità tal-Epifanija

  Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Il-ġnus kollha tal-art jagħtuk qima, Mulej”. Dan hu li tlabna fis-Salm, u dan il-vers jispjega tajjeb is-solennità tal-Epifanija li qed niċċelebraw illum. Juri kif Ġesù mwieled, Alla li sar bniedem, ġie għall-ġnus kollha, u wera ruħu bħala s-Salvatur tal-ġnus kollha. Epifanija tfisser li Alla wera lilu nnifsu lill-ġnus kollha. Ġew il-Maġi mil-Lvant ifittxuh biex jagħtuh qima.

Ċirku li dejjem jitwessa’

L-Epifanija hi l-festa tal-aqwa inklużjoni tal-fidi tagħna fi Kristu, għax mill-bidu tinkludi lil kulħadd… Kompli aqra »

Insebbħu u nfaħħru lil Alla – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fl-Ewwel tas-Sena

  Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Hemm dettall fl-Evanġelju skont San Luqa dwar ir-ragħajja li nixtieqkom tinnutaw. Jgħid l-Evanġelju li r-ragħajja, wara li raw lit-tarbija Ġesù flimkien ma’ ommu Marija u Ġużeppi, reġgħu lura “isebbħu u jfaħħru lil Alla” għal dik l-esperjenza sabiħa li kellhom. Kienet żgur dehra sabiħa ta’ dawn ir-ragħajja, imdorrijin f’ħajja pjuttost iebsa mal-merħla, li n-nies jarawhom isebbħu u jfaħħru lil Alla.

Dan kien ukoll dak li kienu semgħu r-ragħajja stess meta dehrilhom l-anġlu u ħabbrilhom li twieled Ġesù, u għadd kbir ta’ anġli flimkien bdew ifaħħru lil Alla u jgħidu: “Glorja lil Alla fl-ogħla tas-smewwiet”… Kompli aqra »

Nimxu fid-dawl, nixhdu għad-dawl – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Dak id-dawl veru li jdawwal kull bniedem…” Dan hu li qrajna fl-Evanġelju skont San Ġwann, proprju l-bidu, il-prologu tal-Evanġelju tiegħu, fejn hu jenfasizza ħafna li Ġesù, li sar bniedem fostna, hu d-dawl, u jagħmel dan f’kuntrast mad-dlam. Għandna dan id-dawl sabiħ li għandu jdawwal lil ħajjitna.

Alla li sar bniedem fostna – dak hu li jiċċelebra San Ġwann f’dan l-Evanġelju li naqrawh dejjem fl-aħħar jum tas-sena… Kompli aqra »

Erba’ xtieli li għandna nkabbru fil-familja – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fil-Festa tal-Familja Mqaddsa

  Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

F’liema żmien fl-istorja tal-umanità l-ħajja tal-familja kienet faċli? Naħseb li jekk immorru lura fl-istorja, nindunaw li qatt ma kienet faċli l-ħajja tal-familja. Anke meta llum niċċelebraw il-Familja Mqaddsa ta’ Ġesù, Marija u Ġużeppi, nindunaw li l-ħajja tal-familja tagħhom ma kinitx faċli.

Familja li tgħallimna

Il-qari mill-Kelma ta’ Alla llum jagħtina idea ta’ dan, meta Ġesù baqa’ t-Tempju, u Marija u Ġużeppi marru jfittxuh… Kompli aqra »

L-għażla li nilqgħuh – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa Solennità tal-Milied

  Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Ftit ta’ żmien ilu, kien hemm fl-aħbarijiet dokument li kien imħejji għall-uffiċċju fl-Ewropa li kien intenzjonat biex jagħti gwida lin-nies kif għandhom jitkellmu b’attenzjoni; u fost l-eżempji – eżempju żbaljat – kien hemm dak li jekk int qed titkellem ma’ xi ħadd li mhux tal-istess reliġjon, flok “Milied” tuża kelma oħra – pereżempju, “il-festi”. Mir-reazzjoni li kien hemm, kienet ovvja li dan kien eżempju żbaljat, għax jekk int qed titkellem fuq ġrajja partikulari – u l-Milied hu ġrajja unika fl-istorja tal-umanità – int tirreferi għaliha b’isimha, mhux taħbi isimha b’kelma oħra… Kompli aqra »

Imħabba li tagħmilna ħielsa u tagħtina ħajja ġdida – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fis-Solennità tal-Milied

  Il-Faċilità Korrettiva ta’ Kordin, Paola

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Hemm sentenza li qal Ġesù li nixtieq li tibqgħu tiftakru wara din il-ġurnata għax hi kelma tant sabiħa għal ħajjitna. Darba Ġesù, meta kien qed jispjega l-missjoni tiegħu, qal hekk: “Alla hekk ħabb lid-dinja li ta lil Ibnu l-waħdieni biex kull min jemmen fih ma jintilifx iżda jkollu l-ħajja ta’ dejjem” (Ġw 3:16). Din is-sentenza tiġbor proprju dak li qed niċċelebraw illum fil-Milied, meta qed niċċelebraw lil Alla li sar bniedem fostna, tarbija f’Betlehem… Kompli aqra »

Il-kobor taċ-ċokon – L-Isqof Galea-Curmi

Il-Quddiesa ta' Nofsillejl

  Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Bħala sinjal ikollkom dan: issibu tarbija mfisqija u mimduda f’maxtura”. Dan hu li qal l-anġlu lir-ragħajja, u mill-ewwel jolqotna l-kuntrast ta’ dan mal-bidu tal-Evanġelju skont San Luqa fejn jirrakkonta x’ried l-Imperatur Ċesri Awgustu mid-dinja kollha meta għamel iċ-ċensiment. Hawnhekk, l-Evanġelju fil-bidu jitkellem fuq in-nies ta’ poter. Hemm Ċesri Awgustu, li ried ikun jaf kemm għandu nies mad-dinja kollha, u għalhekk ġiegħel lin-nies jagħmlu ċ-ċensiment u minħabba f’hekk li Ġużeppi u Marija kellhom imorru Betlehem; u hawn isemmilek ukoll lill-gvernatur tas-Sirja, Kirinu… Kompli aqra »

Imbierek il-Mulej li jsalvana – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

L-innu ta’ Żakkarija, magħruf bħala l-Benedictus, hu innu sabiħ ħafna li bih Żakkarija juri l-gratitudni lejn Alla, u jfaħħru għax “ġie jżur u jifdi lill-poplu tiegħu”. U f’dan l-innu wkoll iħabbar li Ġwanni l-Battista, ibnu, kellu jkun dak li “jħejji t-triq għall-Mulej”, kif kien ħabbar fit-Testment il-Qadim il-Profeta Isaija. Dan l-innu jiġi ftit wara l-innu l-ieħor sabiħ tal-Magnificat, fejn hi Marija li tfaħħar lil Alla għal dak li għamel magħha, u tifraħ bis-salvazzjoni tiegħu… Kompli aqra »

Bieb miftuħ – L-Isqof Galea Curmi

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Sliem għalik, mimlija bil-grazzja, il-Mulej miegħek”. Din kienet it-tislima tal-anġlu Gabrijel li għadna kif smajna fl-Evanġelju skont San Luqa, fir-rakkont ta’ meta l-anġlu deher lil Marija biex iħabbrilha li se ssir omm Ġesù. L-Evanġelju jgħid xi ħaġa li żgur tolqotna: li kif qal din it-tislima, Marija “tħawdet ħafna”. It-tislima kienet tislima sabiħa, fost l-isbaħ tislimiet li tista’ tagħmel, imma Marija, kif semgħetha, tħawdet ħafna… Kompli aqra »

Meta l-ħeffa hi tajba – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fir-Raba’ Ħadd tal-Avvent

  Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Il-Papa Franġisku għażel bħala tema għall-Jum Dinji taż-Żgħażagħ tas-sena d-dieħla l-kliem li smajna llum fir-rakkont tal-Evanġelju: “Marija qamet u marret tħaffef…” Hu jenfasizza ħafna l-kelma “tħaffef”, għaliex hawnhekk fl-Evanġelju naraw lil Marija li mhux biss marret iżżur lil Eliżabetta, imma marret “tħaffef” biex tkun magħha.

Għaliex din il-kelma “tħaffef” għandha daqshekk tifsira hawnhekk? Nifhmu xi tfisser meta naraw ir-rakkont ta’ qabel dan, dak ta’ meta l-anġlu Gabrijel iħabbar lil Marija li hi se tkun Omm Ġesù, u hi, li għall-bidu ma fehmitx, meta fehmet li minn Alla, qalet “Hawn jien il-qaddejja tal-Mulej, ħa jsir minni skont kelmtek”… Kompli aqra »