L-Omeliji tal-Isqof Awżiljarju

Mibnija fuq blata – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fil-21 Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

  Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Blata” hi xi ħaġa soda, li tista’ sserraħ fuqha, li ma ċċedix għall-pressjoni. Fl-Iskrittura nsibu li Alla jissejjaħ blata: “Il-Mulej hu l-blata tiegħi” (ara Salmi 17 u 61). Miegħu nafu li qegħdin fis-sod.

Għalhekk, tinstema’ ħafna stramba meta Ġesù lil Pietru jgħidlu “Inti Pietru u fuq din il-blata nibni l-Knisja tiegħi…”  Tinstema’ stramba għax meta qed ikellem lil Pietru, qed ikellem lil xi ħadd li jekk kien kollox, ma kienx blata… Kompli aqra »

Għaref u mimli mħabba – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa b'tifkira ta' San Bernard, abbati u duttur tal-Knisja

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

San Bernard, li qegħdin nagħmlu t-tifkira tiegħu llum, twieled fi Franza fl-1090. Kellu familja sinjura u nobbli, u kbira; hu kien it-tielet fost sebat aħwa.

Meta kellu -il sena, mietet ommu. Din kienet għalih esperjenza tassew iebsa. Ġagħlitu jaħseb ħafna. Hu, li kien trabba fi mħabba kbira lejn Alla, beda jara liema hi t-triq tiegħu. Iddeċieda, fl-1112, li jidħol maċ-Ċisterċensi f’monasteru f’Citeaux ġewwa Franza… Kompli aqra »

Fidi li ċċaqlaq il-muntanji – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fl-20 Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena

  Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan

Mal-ewwel daqqa ta’ għajn, jaħsadna dan l-Evanġelju li smajna llum. U ngħidu: dan l-istess Ġesù li nafu? Hawnhekk, meta din il-mara tersaq lejh, għall-bidu jinjoraha. Imbagħad, meta d-dixxipli jgħidulu biex jeħles minnha, ma jagħtix kashom. Imbagħad meta terġa’ tkellmu hi, kważi kważi jqabbilha mal-ġriewi, mal-klieb. Għalhekk dan l-Evanġelju jaħsadna! Ngħidu: dan hu l-istess Ġesù li nafu li kien ifejjaq il-morda, li kien jagħder lill-midinbin, li dejjem ifittex li jagħmel il-ġid lil kulħadd? … Kompli aqra »

Alla jsalva l-bniedem sħiħ – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fis-solennità tat-Tlugħ fis-Sema tal-Verġni Mqaddsa Marija

  Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Is-solennità ta’ Marija mtellgħa s-sema lilna tagħtina messaġġ ta’ kuraġġ u ta’ għajnuna għall-ħajja tagħna. Aħna qed niċċelebraw il-milja tal-mixja ta’ Marija li bdiet fit-Tħabbira – li niċċelebraw b’mod speċjali f’din il-Knisja – meta hi laqgħet lil Ġesù fi ħdanha, u kompliet ħaġa waħda miegħu sal-mument li hi ġiet imtellgħa s-sema bir-ruħ u l-ġisem.

Marija kienet dik li emmnet f’Ġesù, l-ewwel dixxiplu tiegħu, u baqgħet qrib tiegħu ħajjitha kollha sa taħt is-salib; hemmhekk qasmet miegħu dak il-mument hekk iebes tat-tbatija… Kompli aqra »

Martri tal-imħabba – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa b'tifkira ta' San Massimiljanu Marija Kolbe

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Massimiljanu Maria Kolbe, saċerdot mill-Polonja, Franġiskan Konventwali, miet bħal-lum 79 sena ilu, fil-kamp ta’ konċentrament tan-Nażi f’Auschwitz. Baqa’ magħruf speċjalment għax offra li jmut hu minflok wieħed mill-priġunieri.

L-istorja tal-mewt tiegħu hi tassew kommoventi. Kien hemm wieħed mill-priġunieri li ħarab mill-blokk fejn kien hu, u kien hemm liġi kiefra fil-kamp tal-konċentrament li jekk jaħrab wieħed, joqtlu għaxra. Għalhekk ġabru dawn l-għaxra min-nies… Kompli aqra »

It-teżori tal-Knisja – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fil-festa ta’ San Lawrenz, djaknu u martri

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Wara San Pietru u San Pawl, hu San Lawrenz il-qaddis martri l-aktar magħruf ta’ Ruma. Ftit nafu fuq San Lawrenz, imma l-ftit li nafu hu biżżejjed biex nifhmu għaliex hu qaddis għażiż. Kien magħżul mill-Papa Sistu II biex ikun djaknu, anzi biex ikun l-ewwel wieħed mis-seba’ djakni għas-servizz tal-Knisja ta’ Ruma.

Dak iż-żmien, il-Knisja kienet għaddejja minn persekuzzjoni kbira… Kompli aqra »

Kuraġġ fit-tempesti tal-ħajja – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa tad-19-il Ħadd tas-Sena

  Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Il-ġrajja tad-dixxipli fuq id-dgħajsa, li ltaqgħu ma’ Ġesù miexi fuq il-baħar, kienet ġrajja li lill-ewwel Insara kienet impressjonathom ħafna. Mhux biss għall-ġrajja fiha nnifisha, li kellhom esperjenza tagħha d-dixxipli li kienu fid-dgħajsa, imma għax fiha kienu jaraw xbieha ta’ dak li kienu qed jgħixu huma, l-Insara Nsara, u ta’ dak li kien ifisser Ġesù għalihom. Ħa nħarsu ftit l-ewwel lejn id-dgħajsa fil-baħar; imbagħad Ġesù miexi fuq il-baħar; imbagħad Ġesù u Pietru… Kompli aqra »

Iċ-ċaħda u s-salib – L‑Isqof Galea‑Curmi

Quddiesa offruta għal kull min spiċċa bla impjieg waqt il-pandemija

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Jekk xi ħadd irid jiġi warajja, għandu jiċħad lilu nnifsu, jerfa’ salibu u jimxi warajja.” Dan hu l-kliem li smajna lil Ġesù jgħid fl-Evanġelju llum, u aħna lkoll nixtiequ nimxu warajh, u nkunu dixxipli tiegħu, u jkun hu li jmexxina. Dal-kliem jgħodd ħafna għalina.

Ma kienx ikun aħjar li kieku Ġesù qal: jekk xi ħadd irid jiġi warajja, jagħmel li jħoss, jimxi ma’ dak li jogħġbu, u jimxi warajja? … Kompli aqra »

Saċerdot skont il-qalb ta’ Alla – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fit-tifrika ta' San Ġwann Maria Vianney, patrun tal-kappillani

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Mhux dak li jidħol mill-fomm itebba’ lill-bniedem, imma dak li joħroġ mill-fomm, dan hu li jtebba’ lill-bniedem!” Dan hu l-kliem li smajna lil Ġesù jgħid fl-Evanġelju llum, u nafu mill-esperjenza tal-ħajja kemm hu veru. Meta tisma’ kultant kliem ta’ insulti, mibegħda, tkasbir ta’ Alla jew tal-bniedem xbieha ta’ Alla, tinduna li jkun kliem li jtebba’ lil min jgħidu.

Illum qed niċċelebraw it-tifkira ta’ qaddis li hu eżatt il-kontra, li l-kliem tiegħu kien kliem li jagħmel il-ġid, kliem li jressaq il-bniedem lejn Alla, kliem li jagħmillu ġieh… Kompli aqra »

B’idu jerfagħna – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa offruta għal dawk kollha f’pajjiżna u fid-dinja morda bil-coronavirus

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Meta Pietru u sħabu kienu fuq id-dgħajsa li kienet qed titħabat mal-mewġ, bir-riħ kontra tagħhom, l-aħħar ħaġa li kienu qed jistennew kienet li jaraw xi ħadd miexi fuq il-baħar. Għalhekk kif raw xi ħadd miexi, qalu li hu fantażma. Kien Ġesù, m’għarfux li kien Ġesù. Imma meta Ġesù għamlilhom il-qalb, Pietru, li dejjem hu l-ewwel wieħed li jitkellem u jieħu azzjoni, ried li jmur ħdejh, jimxi fuq il-baħar u jasal sa ħdejh… Kompli aqra »