L-Omeliji tal-Isqof Awżiljarju

Etika tal-ħajja konsistenti

The document that has just been published by the Church in Malta, entitled One Church. One Journey. A Process of Ecclesial Renewal 2020-2024, underlines a strong commitment to the promotion of human life and dignity: “Above all, we are called to place the safeguarding of human life and dignity at the centre of our proclamation and service.”

This fundamental option reminds us of the words of Jesus: “I came so that you may have life, and have it in abundance” (Jn 10:10)… Kompli aqra »

Mhux għal wiċċ in-nies – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa offruta għall-Isqof il-ġdid tad-Djoċesi t’Għawdex biex il-Mulej ikun id-dawl u l-qdusija tiegħu

L-omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Għal tliet darbiet Ġesù fl-Evanġelju jgħid: “Missierek, li jara dak li hu fil-moħbi.” Qed ifakkarna li Alla jara kollox, dak li jidher u dak li ma jidhirx; li Alla jara l-qalb, mhux biss dak li jidher minn barra. Ma jimpressjonax ruħu bil-faċċati. L-image ma tagħmilx bih.

Hawnhekk Ġesù mhux qed jitkellem fuq dak li hu ħażin, li Alla jarah ukoll… Kompli aqra »

Mhux għajn b’għajn u sinna b’sinna – L‑Isqof Galea‑Curmi

Quddiesa offruta għal dawk li ma setgħux jirċievu l-Ewkaristija fil-festa ta' Corpus

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

L-espressjoni “għajn b’għajn u sinna b’sinna” hi espressjoni magħrufa li ġieli nisimgħuha wkoll fi żmienna. Forsi ħafna nies ma jafux li meta nsibuha fit-Testment il-Qadim din ma kinitx tfisser vendikazzjoni imma kienet anzi limitazzjoni, restrizzjoni, biex ma jkunx hemm vendikazzjoni. Dak iż-żmien, fejn fis-soċjetà għal kull daqqa li taqla’ tagħti ħafna aktar, kienu daħħlu fil-liġi “għajn b’għajn u sinna b’sinna” biex ikun hemm ġustizzja; biex min iressaq ilment, flok jieħu l-liġi b’idejh, ikollu għal dak li sofra kumpens jew azzjoni li tkun ugwali għal dak li jkun sofra… Kompli aqra »

Il-bidla li ġġib fina l-Ewkaristija – L‑Isqof Galea‑Curmi

Quddiesa fil-festa ta' Corpus Christi

  Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan

L-omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Waħda mill-affarijiet sbieħ f’dawn l-aħħar ġimgħat f’din l-esperjenza diffiċli tal-pandemija kienet il-possibbiltà li nsegwu l-quddies jew fuq it-televixin jew online f’mumenti differenti tal-ġurnata. Kienet grazzja li aħna nistgħu ninġabru, nitolbu fis-skiet, u anke nsiru iktar midħla tal-Kelma ta’ Alla.

Imma aħna nafu li din mhijiex alternattiva għal li niltaqgħu flimkien, mhijiex l-istess bħal meta niltaqgħu hawnhekk flimkien fil-knisja… Kompli aqra »

Spirtu ta’ rażan – L‑Isqof Galea‑Curmi

Quddiesa offruta għal dawk li għaddew għall-ħajja ta’ dejjem fl-aħħar jiem, fosthom persuni ta’ età żgħira

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Tolqotni ħafna f’Ġesù kif meta jkellem lid-dixxipli tiegħu qatt ma jbaxxi l-istandards għoljin tiegħu. Ma jgħidx: ħa nwessa’ naqra l-komma u nħalli l-affarijiet għaddejjin, la ħafna qed jaħsbu hekk. Imma jitkellem ċar, u kultant dak li jgħid ikun ukoll iebes.

Dan hu f’kuntrast ma’ dak li nisimgħu aħna kultant, il-mentalità li tgħid, u din hi komuni: “Din x’fiha? … Kompli aqra »

Ġesù ma jiqafx fil-qoxra, imma jmur fil-qalba – L‑Isqof Galea‑Curmi

Quddiesa offruta għall-mexxejja ta' pajjiżna, biex jagħrfu dejjem ipoġġu l-ewwel il-ġid komuni u jaħdmu biex jgħinu lill-aktar vulnerabbli fis-soċjetà

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Fi żmien Ġesù kien hemm min ħa l-impressjoni li Ġesù kien kontra d-drawwiet u l-liġijiet tal-poplu Lhudi. Pereżempju, Ġesù kien ifejjaq nhar ta’ Sibt, u għalihom is-Sibt kien il-jum sagru li ma tista’ tagħmel xejn iktar minn dak li hemm fil-liġi; għalhekk kienu jaraw il-fejqan ta’ Ġesù qisu kontra d-drawwiet tagħhom. Kellhom ukoll użanzi dwar l-ikel, jgħidu li xi ikel hu mniġġes; u Ġesù qalilhom: mhux dak li jidħol mill-ħalq li jniġġes, imma jniġġes dak li joħroġ mill-fomm u mill-qalb… Kompli aqra »

Il-Beatitudnijiet: programm għal ħajjitna – L‑Isqof Galea‑Curmi

Quddiesa offruta ghall-paċi fid-dinja, għall-paċi dejjiema f’pajjiżna u fil-familji tagħna

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Il-Papa Franġisku għandu eżortazzjoni appostolika bl-isem Ifirħu u Thennew, ispirata minn din is-silta minn San Mattew li għadna kif smajna – il-Beatitudnijiet. Il-Papa jgħid (ara nru 64): Kieku xi ħadd minna jistaqsi “x’għandi nagħmel biex ngħix ta’ Nisrani tajjeb?” ħu dawn il-beatitudnijiet u għixhom. Hemm għandek kif tista’ tgħix tassew il-ħajja Nisranija. Il-Papa jgħid: għal min hu fidil lejn Alla u l-kelma tiegħu, isib tassew il-ferħ meta jingħata… Kompli aqra »

Il-milja tal-imħabba – L‑Isqof Galea‑Curmi

Quddiesa fil-festa tas-Santissima Trinità

  Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan

L-omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Kull meta aħna rroddu s-salib, li hu s-sinjal tagħna l-Insara, aħna ngħidu: “Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu”.  U llum smajna wkoll fit-Tieni Qari, fl-Ittra ta’ San Pawl lill-Korintin, fejn isemmi dik it-tislima li kemm-il darba nisimgħuha fil-bidu tal-quddiesa: “Il-grazzja ta’ Sidna Ġesù Kristu, l-imħabba ta’ Alla u l-għaqda fl-Ispirtu s-Santu tkun magħkom ilkoll.”

Għandna hawnhekk dak li qed niċċelebraw illum: il-festa tat-Trinità Qaddisa… Kompli aqra »

Evanġelizzatur kbir – L‑Isqof Galea‑Curmi

Quddiesa offruta għall-persuni vulnerabbli

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

San Bonifaċju kien missjunarju kbir fis-seklu 8 fl-Ewropa ċentrali, speċjalment f’dik li llum tissejjaħ il-Ġermanja. Twieled l-Ingilterra u meta kien għadu żgħir daħal fil-ħajja monastika. Kien bniedem intelliġenti ħafna, kien qisu maqtugħ għall-istudju. Imma meta ġie ordnat saċerdot ta’ 30 sena, wera x-xewqa qawwija li jmur missjunarju fil-kontinent Ewropew.

L-ewwel missjoni li mar, flimkien ma’ sħabu, kienet f’dik li llum hi l-Olanda – kienet tissejjaħ Frisija… Kompli aqra »

Xhieda ta’ fidi mingħajr kompromessi – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa offruta għall-martri ta’ żmienna

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Kemm hi ħaġa f’waqtha li llum, meta qed niċċelebraw it-tifkira ta’ San Karlu Lwanga u sħabu martri tal-Uganda, nisimgħu lil Ġesù jgħid: “Alla mhux tal-mejtin imma tal-ħajjin”. Għax f’dan il-ftit kliem ġabar dak li għalih għexu u mietu l-martri tal-Uganda. Mietu biex jagħtu xhieda li hu Alla tal-ħajjin.

San Karlu Lwanga u sħabu kienu 22 żagħżugħ li ngħataw il-martirju fl-Uganda lejn l-aħħar ħmistax-il sena tas-seklu 19 (1885-1887)… Kompli aqra »