L-Omeliji tal-Isqof Awżiljarju

Ħsibijiet mill-Għid sa Pentekoste – Il-Ħadd tal-Għid il-Ħamsin

Riflessjoni mill-Isqof Joseph Galea-Curmi għall-Għid il-Ħamsin 2022

Evanġelju: Ġw 14:15-16, 23b-26

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Jekk tħobbuni, ħarsu l-kmandamenti tiegħi. U jiena nitlob lill-Missier, u hu jagħtikom Difensur ieħor biex jibqa’ magħkom għal dejjem. Jekk xi ħadd iħobbni, iħares kelmti, u Missieri jħobbu, u aħna niġu u ngħammru għandu. Min ma jħobbnix ma jħarisx kliemi. U l-kelma li qegħdin tisimgħu mhijiex tiegħi, imma tal-Missier li bagħatni… Kompli aqra »

L-imħabba ssuqna – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Id-djalogu bejn Ġesù u Pietru, fix-xatt ta’ Tiberija hu djalogu sabiħ ħafna. Hawnhekk Ġesù għal tliet darbiet jistaqsi lil Pietru jekk iħobbux – “tħobbni int?” u fil-bidu jistaqsi, “tħobbni int, aktar minn dawn?” Għaliex jistaqsih għal tliet darbiet? Mhux għax ma semax it-tweġiba, jew għax ma fehemhiex. U Pietru kien ċar fit-tweġiba: “Iva, Mulej, int taf li nħobbok”. Ħafna jaraw ir-rabta bejn din l-istqarrija għal tliet darbiet u ċ-ċaħda li għamel Pietru għal tliet darbiet fil-Passjoni ta’ Ġesù, meta ċaħad li jaf lil Ġesù… Kompli aqra »

Rebbieħa miegħu – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Agħmlu l-qalb: jiena rbaħt id-dinja”. Dan hu l-kliem ta’ Ġesù fl-Evanġelju skont San Ġwann, fid-diskors tal-Aħħar Ċena, meta hu jfittex li jagħmel kuraġġ lid-dixxipli tiegħu. Jgħidilhom li se jbatu – “fid-dinja tbatu jkollkom. Iżda agħmlu l-qalb: jien irbaħt id-dinja”. Ma kienx l-ewwel darba li Ġesù jitkellem, anke fl-istess diskors tal-Aħħar Ċena, fuq it-tbatija li kellhom jgħaddu minnha d-dixxipli tiegħu.

Imma jgħidilhom aktar Ġesù… Kompli aqra »

Ħsibijiet mill-Għid sa Pentekoste – Is-Seba’ Ħadd

Riflessjoni mill-Isqof Joseph Galea-Curmi għas-Seba’ Ħadd tal-Għid 2022

Evanġelju: Lq 24:46-53

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Hekk kien miktub, li l-Messija jbati u fit-tielet jum iqum mill-imwiet, u li l-indiema għall-maħfra tad-dnubiet tixxandar f’ismu lill-ġnus kollha, ibda minn Ġerusalemm. Intom xhud ta’ dan. U jiena, araw, nibgħat fuqkom lil dak li wiegħed Missieri. Imma intom ibqgħu fil-belt, sa ma Alla jkun libbiskom bil-qawwa tiegħu”… Kompli aqra »

Ferħ li ma jeħodhulna ħadd – L‑Isqof Galea‑Curmi

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

✠ Joseph Galea-Curmi   
    Isqof Awżiljarju

“Il-ferħ tagħkom ħadd ma jeħodhulkom” (Ġw 16:22). Dan hu li jgħid Ġesù lid-dixxipli tiegħu, fl-Evanġelju skont San Ġwann. Hawnhekk qiegħed fl-Aħħar Ċena. Jolqotna dan il-kliem, kif jitkellem fuq il-ferħ meta hu l-waqt ta’ dwejjaq, ta’ niket, u mument iebes ħafna għal Ġesù. Fil-fatt, ftit wara Ġesù kien se jkun arrestat, imbagħad jgħaddi mill-passjoni u mill-mewt tiegħu.

Hawnhekk jgħid lid-dixxipli tiegħu: “intom għad tibku u tingħu… għad iġarrbu n-niket”… Kompli aqra »

Għajnuna tal-Insara – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fil-festa ta’ Marija Għajnuna tal-Insara

  Il-Knisja tal-Qalb Imqaddsa ta' Ġesù (St Patrizju), Tas-Sliema

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Il-festa ta’ Marija Għajnuna tal-Insara hi festa li issa ilha żmien twil tiġi ċċelebrata fil-Knisja. Dejjem kienet marbuta mal-għajnuna li Marija tagħti lill-Knisja, lilna lkoll, fid-diffikultajiet tal-ħajja tagħna.

Fil-fatt kien għamilha festa l-Papa Piju VII li kien ntefa’ l-ħabs fi Franza minn Napuljun, u meta rritorna lura minn Franza, wasal Ruma proprju fl-24 ta’ Mejju 1814. U ried li mis-sena ta’ wara, dakinhar tkun iċċelebrata l-festa ta’ Marija Għajnuna tal-Insara, bi gratitudni lejn Marija u l-għajnuna tagħha fi żmien diffiċli… Kompli aqra »

L-Ispirtu tal-Verità – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Fid-diskors twil li għamel Ġesù fl-Aħħar Ċena, fl-Evanġelju skont San Ġwann, hu jmiss diversi punti. Isemmi diversi punti għad-dixxipli tiegħu, speċjalment biex jibqgħu jiftakruhom ’il quddiem, għall-ħajja futura tagħhom. Hawn jitkellem fuq il-miġja tal-Ispirtu s-Santu f’Pentekoste. Ġesù juża diversi titli biex ifisser min hu l-Ispirtu s-Santu. Hawn isejjaħlu “d-difensur”, f’post ieħor “il-konsolatur”. Nixtieq li nieqfu fuq titlu minnhom li jsemmi llum fl-Evanġelju: “l-Ispirtu tal-verità” (Ġw 15:26)… Kompli aqra »

Alla jgħammar fina – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fis-Sitt Ħadd il-Għid

  Il-Knisja Parrokkjali ta’ Santu Wistin, il-Belt Valletta

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Aħna niġu u ngħammru għandu”. Dan hu li jgħid Ġesù llum fl-Evanġelju skont San Ġwann meta jgħid: “Jekk xi ħadd iħobbni, iħares kelmti, u Missieri jħobbu u aħna niġu u ngħammru għandu” (Ġw 14:23). Dal-kliem “niġu u ngħammru għandu” ifakkarna fl-ewwel kapitlu tal-Evanġelju skont San Ġwann, fil-prologu, meta qed jitkellem fuq l-Iben ta’ Alla li sar bniedem u jgħid: “Il-Verb sar bniedem u għammar fostna (Ġw 1:14)”… Kompli aqra »

Ħsibijiet mill-Għid sa Pentekoste – Is-Sitt Ħadd tal-Għid

Riflessjoni mill-Isqof Joseph Galea-Curmi għas-Sitt Ħadd tal-Għid 2022

Evanġelju: Ġw 14:23-29

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Jekk xi ħadd iħobbni, iħares kelmti, u Missieri jħobbu, u aħna niġu u ngħammru għandu. Min ma jħobbnix ma jħarisx kliemi. U l-kelma li qegħdin tisimgħu mhijiex tiegħi, imma tal-Missier li bagħatni.

Għedtilkom dan meta għadni magħkom. Imma d-Difensur, l-Ispirtu s-Santu, li l-Missier jibgħat f’ismi, jgħallimkom kollox u jfakkarkom dak kollu li għedtilkom… Kompli aqra »

Il-kmandament tal-imħabba – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Dan hu l-kmandament tiegħi: li tħobbu lil xulxin…”. Hekk jgħid Ġesù fil-bidu u fl-aħħar ta’ din is-silta qasira mill-Evanġelju skont San Ġwann. Hawnhekk qiegħed fid-diskors tal-Aħħar Ċena. Qed jagħmel din l-enfasi li dan hu l-kmandament tiegħu: “Dan hu li qiegħed nikkmandakom: li tħobbu lil xulxin”.

Forsi domanda li nagħmlu hi: kif jista’ jikkmanda l-imħabba? Kif tista’ tikkmanda lil xi ħadd biex iħobb? … Kompli aqra »