L-Omeliji tal-Isqof Awżiljarju

Il-kreattività tal-imħabba

Message by Auxiliary Bishop Joseph Galea-Curmi

This year, we will once again celebrate Holy Week in an unusual way. We cannot gather in our churches to relive the mystery of the passion, death and resurrection of Our Lord Jesus Christ. We are invited to follow these celebrations on TV or social media – and that will definitely help – but it is very different from being in church and taking an active part in the liturgy… Kompli aqra »

Hawn jien! – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fis-Solennità tat-tħabbira tal-Mulej

  Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Hi providenzjali li l-festa, solennità, li qed niċċelebraw illum ta’ Marija Annunzjata hija lejlet iċ-ċelebrazzjoni tal-Madonna tad-Duluri.

Għall-ewwel, meta tara ż-żewġ ġrajjiet li jirrappreżentaw, tgħid: hemm baħar jaqsam! Hemm differenza kbira bejn ġrajja u oħra.

Żewġ ġrajjiet f’kuntrast

Fil-fatt, fil-festa ta’ Marija Annunzjata aħna niċċelebraw il-bidu tal-ħajja, il-bidu tal-ħajja ta’ Ġesù proprju fil-mument tat-tnissil. Għalhekk hi ċ-ċelebrazzjoni tal-ħajja… Kompli aqra »

Omm it-tama – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa f'Jum id-Duluri

  Il-Knisja ta' Santa Marija ta' Ġesù (Ta' Ġieżu), il-Belt Valletta

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Waħda mill-invokazzjonijiet li l-Papa Franġisku dan l-aħħar żied fil-Litanija tal-Madonna hija “Omm it-tama”. Lil Marija aħna nqimuha u nħarsu lejha bħala “Omm it-tama”. U meta nħarsu lejha taħt is-salib, meta hi wieqfa imma siekta, taqsam it-tbatija ma’ binha u tbati hi wkoll, hemmhekk narawha tassew bħala Omm it-tama.

Kienet it-tama li dejjem mexxiet lil Marija fil-ħajja tagħha. Hi għarfet li t-tama tfisser li int tqiegħed il-fiduċja tiegħek fil-Kelma ta’ Alla, li jkun hu li jmexxik… Kompli aqra »

Il-verità teħlisna – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Tagħrfu l-verità, u l-verita teħliskom.” Dan hu l-kliem li Ġesù qal lil-Lhud f’wieħed mill-battibekki li kellu magħhom. Fl-Evanġelju ta’ San Ġwann insibu mumenti fejn Ġesù jagħmel diskursata sħiħa man-nies; huma jgħidulu ħaġa, u hu jgħidilhom ħaġa oħra. Hawn jgħidilhom: “Jekk iżommu fil-kelma tiegħi, tkunu tassew dixxipli tiegħu, u tagħrfu l-verità u l-verità teħliskom.” Huma ħaduha bi kbira li qed isemmi l-ħelsien, li jridu jinħelsu minn xi ħaġa… Kompli aqra »

Salvalha ħajjitha u d-dinjità tagħha – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Il-ġrajja tal-mara li nqabdet f’adulterju hi ġrajja rrakkuntata biss fl-Evanġelju ta’ San Ġwann.  Għandha ħafna x’tgħallimna għal ħajjitna. L-Iskribi u l-Fariżej ġabu lil din il-mara quddiem Ġesù, u skont il-liġi, suppost kellhom iħaġġruha. Imma ġew għand Ġesù mhux biex jieħdu l-parir tiegħu, imma biex ikollhom fuq xiex jixluh, iġibuh dahru mal-ħajt.

Dan għaliex jekk Ġesù jgħidilhom “imxu skont il-liġi”, huma jgħidulu: “fejn hu t-tagħlim tiegħek ta’ ħniena u ta’ mħabba?” U jekk Ġesù jgħidilhom: “tħaġġruhiex”, jgħidulu: “int ma tridx timxi skont il-liġi”… Kompli aqra »

Nixtiequ narawh – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fil-Ħames Ħadd tar-Randan

  Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Nixtiequ naraw lil Ġesù.” Din hi x-xewqa li kellhom dawn in-nies Griegi li xtaqu jaraw lil Ġesù. Ma kinux parti mill-grupp li jkun madwar Ġesù, għalhekk marru sabu dixxiplu tiegħu, lil Filippu, u qalulu b’din ix-xewqa: “Nixtiequ naraw lil Ġesù”. U Filippu u Indrì miegħu ħaduhom għand Ġesù.

X’kienet ir-reazzjoni ta’ Ġesù? L-ewwel kelma tiegħu kienet: “Waslet is-siegħa li bin il-bniedem ikun igglorifikat”… Kompli aqra »

Fommu mitbuq u qalbu f’idu – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fil-festa ta' San Ġużepp

  Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Fommu mitbuq u qalbu f’idu. Din naraha deskrizzjoni sabiħa u f’waqtha ta’ San Ġużepp. Meta tara fejn jissemma fl-Evanġelju, dejjem tarah bħala bniedem li qiegħed fil-kwiet, jagħmel dak li għandu jagħmel, jagħmlu bl-imħabba; imma qatt mhu fiċ-ċentru. Il-Papa Franġisku, fl-Ittra Appostolika li ħareġ B’qalb ta’ Missier (Patris corde), biex jistedinna f’din is-sena nirriflettu b’mod speċjali fuq dan il-qaddis, jgħid li hu kien dejjem qisu fid-dell; fid-dell, imma hemmhekk jagħmel dak li għandu jagħmel u jagħmlu b’ħafna mħabba… Kompli aqra »

Għadu jaħdem sa issa – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Missieri għadu jaħdem sa issa. Mela naħdem jien ukoll”. Smajna dan il-kliem ta’ Ġesù li hu jgħid lill-ġemgħa tal-Lhud, proprju fl-Evanġelju tal-lum skont San Ġwann. Xi jrid jgħid biha li l-Missier “għadu jaħdem”? X’inhi din il-ħidma? Nifhmu dal-kliem ta’ Ġesù meta naraw ir-rakkont li ġie qabel, il-fejqan ta’ bniedem li kien ilu 38 sena marid, u Ġesù qallu: “Qum, aqbad friexek, u imxi”… Kompli aqra »

Kelma li sseħħ – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Hemm seba’ darbiet, tista’ tgħid, fl-Evanġelju ta’ San Ġwann, meta Ġesù jagħmel dak li normalment insejħulu ‘miraklu’. Imma f’San Ġwann jissejjaħ “sinjal”. Hawn, fis-silta li għadna kemm smajna, hu t-tieni sinjal li għamel Ġesù wara dak li kien għamel f’Kana tal-Galilija, meta biddel l-ilma fi nbid.

X’inhuma dawn is-sinjali? Għaliex jissejħu ‘sinjali’? X’juruna? Huma sinjali li juruna li Ġesù hu l-Messija, l-Iben ta’ Alla… Kompli aqra »

Il-qalba tal-Ħajja Nisranija – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fir-Raba' Ħadd tar-Randan

  Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan

Quddiesa tar-Raba' Ħadd tar-Randan

Knisja Parrokjali ta' Marija Annunzjata – Ħal Balzan – Imexxi Mons. Isqof Joe Galea Curmi – 14/03/2021

Posted by Parroċċa Balzan – Balzan Parish on Sunday, March 14, 2021 L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Hemm sentenza fl-Evanġelju ta’ San Ġwann illum li baqgħet tissemma ħafna, u bir-raġun, għaliex tiġbor fiha l-iktar ħaġa essenzjali tal-Aħbar it-Tajba. Ġesù jgħid lil Nikodemu: “Alla hekk ħabb lid-dinja li ta lil ibnu l-waħdieni biex kull min jemmen fih ma jintilifx imma jkollu l-ħajja ta’ dejjem.” U jkompli jispjega… Kompli aqra »