L-Omeliji tal-Isqof Awżiljarju

Ħadd m’għandu jkun abbandunat – L-Isqof Galea-Curmi

L-Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Hija b’għafsa ta’ qalb li naqraw l-istorja ta’ dan ir-raġel li kien ilu 38 sena marid. Imma mhux biss kien ilu daż-żmien kollu marid, imma kien ilu daż-żmien kollu wkoll bit-tama li xi darba jkollu l-okkażjoni li jfiq, u qatt ma rnexxielu. Dak iż-żmien in-nies kienu jinġabru fejn il-menqa biex jinżlu fl-ilma, u kien hemm it-twemmin li min jinżel l-ewwel ifiq… Kompli aqra »

Fidi li ġġib bidla – L-Isqof Galea-Curmi

L-Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Hemm sentenza f’dan ir-rakkont li toħroġ b’mod tajjeb ħafna messaġġ importanti għal ħajjitna: is-sentenza li tgħid: “ir-raġel emmen il-kelma li qallu Ġesù”. Dan l-uffiċċjal tas-sultan ma kienx wieħed daqshekk qrib ta’ Ġesù, ma kienx wieħed mid-dixxipli tiegħu. Kien uffiċjal li ġie mill-bogħod, li għamel vjaġġ biex lil Ġesù jitolbu xi ħaġa daqshekk importanti: biex ifejjaqlu lil ibnu li kien ħażin ħafna… Kompli aqra »

Il-Mulej hu d-dawl li jmexxina fid-dlam – L-Isqof Galea-Curmi

L-Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

F’din l-istorja twila tal-fejqan ta’ wieħed għama mit-twelid, żgur li ninnutaw kif mill-istorja kollha, hemm ftit versi biss li juruna l-miraklu li għamel Ġesù – meta għamel ftit tajn, għamlu ma’ għajnejn l-għama u qallu biex jinħasel, u mbagħad ġie jara. Il-bqija tal-istorja qisha investigazzjoni ta’ dan l-għama.

Hemm ħaġa partikulari li żgur ninnutaw f’din l-istorja kollha: hemm bidla li sseħħ f’dan li kien għama… Kompli aqra »

O Alla ħenn għalija għax midneb – L-Isqof Galea-Curmi

L-Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Għandna din l-istorja ta’ tnejn min-nies, il-fariżew u l-pubblikan, li t-tnejn kienu nies li jemmnu. It-tnejn kienu jemmnu f’Alla u għalhekk marru t-tempju. Imma Ġesù, meta jgħid din l-istorja u jqabbel it-tnejn, jurina l-attitudni differenti fit-talb u fil-qalb ta’ dawn it-tnejn.

Il-fariżew fit-tempju jirringrazzja lil Alla – imma ħlief l-ewwel kelma, ma jirringrazzjax lil Alla għall-ġid li għamel miegħu, ma jersaqx lejh bi gratitudni… Kompli aqra »

L-imħabba lejn Alla twassalna għall-imħabba lejn l-oħrajn – L-Isqof Galea-Curmi

L-Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Il-mistoqsija liema hu l-ewwel jew liema hu l-akbar kmandament fost il-kmandamenti kollha kienet mistoqsija li jħobbu jiddiskutuha fi żmien Ġesù. Għalhekk meta wieħed mill-kittieba ġie jistaqsi lil Ġesù, ried ikun jaf x’jaħseb Ġesù. Dak iż-żmien, minbarra l-10 kmandamenti, kellhom mijiet ta’ liġijiet. Ried ikun jaf x’jaħseb Ġesù fuq liema hu l-ewwel kmandament.

Ġesù fit-tweġiba, flok jgħidlu wieħed, isemmilu tnejn… Kompli aqra »

San Ġużepp jurina kif ngħixu fi żmien ta’ kriżi – L-Isqof Galea-Curmi

L-Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

San Ġużepp huwa l-qaddis li fl-Evanġelju nsibuh kważi dejjem f’mument ta’ kriżi. Mhux kriżi li ħoloqha hu, imma kriżi li tiġi ma’ wiċċu. L-Evanġelju tal-lum hu każ minnhom: hu ma setax jifhem x’qed jiġri, kif Marija kien se jkollha tarbija. Imma anke meta twieled Ġesù, rah jitwieled f’għar. Wara li twieled, kellu jitlaq lejn l-Eġittu minħabba li Erodi kien qed ifittex li joqtol lil Ġesù… Kompli aqra »

Il-kmandamenti ta’ Alla jgħinuna ngħixu tassew ta’ nies – L-Isqof Galea-Curmi

L-Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Poplu għaref u għaqli huwa dak li jimxi skont il-Kelma ta’ Alla u l-kmandamenti tiegħu. Dan hu l-messaġġ li joħroġ b’mod ċar mill-Ktieb tad-Dewteronomju fl-ewwel qari, fejn hemm din l-enfasi fuq li wieħed ikun għaref u għaqli biex jimxi skont il-kmandamenti ta’ Alla.

Il-kmandamenti Alla tahom lill-bniedem biex jgħinu jgħix ta’ nies: biex jgħix hu tajjeb, ta’ madwaru u s-soċjetà kollha… Kompli aqra »

Naħfru minn qalbna – L-Isqof Galea-Curmi

L-Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Meta Ġesù jsemmi n-numru 77, għall-mistoqsija ta’ Pietru xi kemm-il darba jrid jonqsu ħuh biex jaħfirlu, ma kienx qed isemmi dan in-numru bħala limitu – Pietru semma’ sebgħa u hu 77. Imma l-kelma 77 tfisser li għandek taħfer mingħajr limitu, li għandek taħfer dejjem.

Pietru fehem dan. Kien sema’ lil Ġesù jitkellem fuq il-maħfra u kemm il-maħfra hi importanti għal min ikun dixxiplu ta’ Ġesù… Kompli aqra »

Nagħmlu dak li hu sewwa – L-Isqof Galea-Curmi

L-Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Tolqotna ħafna f’din il-ġrajja r-reazzjoni ta’ dawk li kienu qegħdin jisimgħu lil Ġesù. Iktar u iktar tolqotna meta aħna niftakru li dan ir-rakkont hu parti minn rakkont itwal fejn l-ewwel juri lil Ġesù li jidħol fis-sinagoga – kien fil-bidu tal-ministeru tiegħu – u hemmhekk jikkwota lill-Profeta Iżaija: “L-Ispirtu tal-Mulej fuqi, bagħatni nwassal il-ħelsien lill-imjassrin, il-Bxara t-Tajba lill-fqajrin, id-dawl lill-għomja, il-ħelsien lill-maħqurin, u n-niedi s-sena tal-grazzja tal-Mulej.”

Ir-rakkont jgħid li meta semgħuh jgħid dan, in-nies laqgħu bil-qalb dil-kelma u stagħġbu b’dan il-kliem kollu ħlewwa tiegħu… Kompli aqra »

Is-sawm li jrid Alla – L-Isqof Galea-Curmi

L-Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Id-djalogu li hawn, fl-ewwel qari mill-Profeta Iżaija, bejn il-bniedem u Alla, huwa ta’ dawl għal ħajjitna. Il-Profeta juri lin-nies il-kuntrast li hemm bejn il-mod kif huma jħarsu lejn is-sawm, u dak li Alla jrid bis-sawm.

Min-naħa tan-nies hemm qisu lment indirizzat lejn Alla: aħna nsumu, u int qisek ma tindunax, ma tagħtix każ: “Għaliex somna, u int ma ħaristx? … Kompli aqra »