L-Omeliji tal-Isqof Awżiljarju

Konferenza Ewropea f’Malta dwar l-Edukazzjoni Kattolika

Madwar 50 rappreżentat tal-iskejjel Kattoliċi fl-Ewropa attendew konferenza li saret fil-Kurja tal-Arċisqof u li ġiet organizzata mis-Segretarjat għall-Edukazzjoni Kattolika tal-Arċidjoċesi ta’ Malta. Il-konferenza nfetħet b’Quddiesa li tmexxiet mill-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi.

Id-delegati minn 27 pajjiż li jirrappreżentaw 8.5 miljun student fl-iskejjel tal-Knisja fl-Ewropa ddiskuttew diversi temi, inizjattivi u prattiċi pożittivi relatati mal-edukazzjoni Kattolika. Huma ddiskutew ukoll il-formazzjoni tal-kapijiet edukattivi u tal-edukaturi f’soċjetà pluralista u post-sekulari… Kompli aqra »

Agħmilni Strument tal-Paċi Tiegħek – Jum it-Tifkira 2019

L-Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

“Mulej agħmilni strument tal-paċi tiegħek.” Hi din it-talba li tiġi waħedha f’moħħna u f’qalbna f’Jum it-Tifkira – tifkira li bdiet mitt sena ilu fis-sena ta’ wara tmiem l-Ewwel Gwerra Dinjija, u li hi intenzjonata biex tfakkar lill-vittmi. Qed nagħmlu din it-tifkira sewwasew l-għada li ċċelebrajna t-tletin sena mill-waqgħa tal-Ħajt ta’ Berlin – ġrajja importanti li biddlet l-istorja tal-umanità.

Illum niftakru f’dawk li sfaw vittmi tul l-Ewwel Gwerra kif ukoll fit-Tieni Gwerra Dinjija u gwerer oħra… Kompli aqra »

Edukazzjoni li tgħin l-istudenti jikbru f’parteċipazzjoni attiva u responsabbli fis-soċjetà – L-Isqof Awżiljarju

Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Okkażjoni bħal tal-lum hija okkażjoni verament sabiħa għalikom ilkoll, jiġifieri l-istudenti, kull min jaħdem hawnhekk, kull min ta l-kontribut tiegħu imma wkoll għall-Knisja f’Malta. Għaliex meta tara l-iskola kif intqal fil-bidu tkompli tiżviluppa tul is-snin – work in progress – tieħu gost bil-ħajja li hawn f’dan il-qasam hekk importanti tal-edukazzjoni.

Jien xtaqt insemmi tliet punti li ħadthom mill-mission statement tal-iskola tagħkom, li naħseb huma ħafna importanti għalina lkoll… Kompli aqra »

Il-ġmiel tal-ilwien kollha fil-festi – L-Isqof Awżiljarju

Fid-29 ta’ Ottubru tnieda l-ktieb Ilwien il-Festi Maltin Vol.9, damma ta’ ritratti meħuda minn Mark Micallef Perconte, fotografu u dilettant tal-festi. L-editur tal-ktieb hu Andrew Borg u l-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi kiteb id-daħla tal-ktieb. L-għan ewlieni ta’ din is-sensiela ta’ kotba hu li tgħin lill-qarrej japprezza aktar il-ħidma ta’ tant voluntiera li jissagrifikaw sigħat twal biex jiggarantixxu livell għoli fil-festi kif ukoll biex b’ħidmiethom juru li Alla jixraqlu l-aqwa u l-aħjar… Kompli aqra »

L-Ispirtu s-Santu: l-għajn ta’ kull tiġdid – L-Isqof Awżiljarju

Messaġġ mill-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Nixtieq nirringrazzjakom u ngħidilkom kelma ta’ sapport u inkoraġġiment. Intom għandkom missjoni importanti fil-Knisja f’Malta. Bil-preżenza tagħkom u bit-talb tagħkom, tistgħu tagħtu kontribut sabiħ għat-tiġdid tal-Knisja – tiġdid li dejjem jiġi mill-Ispirtu s-Santu.

It-tema ta’ din il-Konferenza Nazzjonali hi: Veni Creator Spiritus. Nixtieq nagħmel tliet talbiet lill-Ispirtu s-Santu u naqsam dawn it-talbiet magħkom.

Il-qawwa

Nitlob lill-Ispirtu s-Santu biex jagħtina l-qawwa li nkunu nsara li ma nibżgħux nistqarru l-fidi tagħna, u ma nistħux nidhru li aħna nsara… Kompli aqra »

Sinodalità: mhux biss ħolma – L-Isqof Awżiljarju

Parish assemblies will be held in our 70 parishes over the coming weeks. The assembly provides space for active participation to all those who wish to speak or put forward their proposals related to pastoral work.

Pope Francis places great emphasis on synodality – the experience of a lived journey together as one Church. The Diocesan Synod (1999-2003) of Malta was an expression of this synodality… Kompli aqra »

Kull bniedem għandu valur importanti – L-Isqof Awżiljarju

L-omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Ħamsa u sebgħin sena mhumiex ftit. Huwa numru ta’ snin tassew sabiħ! Għalhekk illum flimkien qegħdin ngħidu grazzi lil Alla ta’ dawn is-snin kollha minn meta l-Patrijiet Karmelitani bdew, proprju bħal-lum 75 sena ilu, il-ħidma tagħhom edukattiva permezz tal-iskola li mbagħad tul is-snin żviluppat f’Mount Carmel College u iktar tard f’St Elias College.

Nirringrazzjaw lill-Mulej ta’ dawk kollha li tul is-snin taw sehemhom hawnhekk u qegħdin jagħtu sehemhom illum: tal-Patrijiet Karmelitani, tal-istaff, tal-istudenti kollha li ħadu sehem f’dawn is-snin u anke llum qegħdin flimkien miġburin jiċċelebraw dan l-anniversarju importanti… Kompli aqra »

Nimlew qalbna b’Alla u mhux b’affarijiet li jġibu l-vojt – L-Isqof Awżiljajru

L-omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Fl-istorja tal-Knisja hawn qaddisin li hemm ħafna x’taqra fuqhom, l-istorja ta’ ħajjithom hija mżewqa b’ħafna episodji, u qaddisin ukoll li kitbu ħafna, ħallew ħafna kitba li hija ta’ ġid għall-ħajja spiritwali. Imbagħad hemm oħrajn li kważi li m’hemm xejn fuqhom imma nafu xi ħaġa żgħira u din ix-xi ħaġa żgħira fil-fatt hija xi ħaġa kbira l-għaliex tmur fil-qalba tal-ħajja Nisranija… Kompli aqra »

Lill-parrini: Alla qed jafdalkom il-ħajja ta’ dawn l-adolexxenti biex tgħinuhom jikbru fil-fidi Nisranija – L-Isqof Awżiljarju

L-omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Għal din iċ-ċelebrazzjoni sabiħa qegħdin 10 u ħa nsaqsi mistoqsija lilkom, lilkom l-10 li se tirċievu llum is-sagrament tal-Griżma tal-Isqof. Hawn xi ħadd minnkom illi jiftakar dakinhar tal-Magħmudija? Jidher m’hawn ħadd. Jiena tiegħi ma niftakarhiex, naħseb il-kappillan lanqas, Patri Elija lanqas u ħafna minna hawn – jista’ jkun hawn xi ħadd jiftakarha – imma ħafna minna hawn ma niftakrux dakinhar tal-Magħmudija u ma niftakruhiex għax dakinhar mhux aħna ġejna l-knisja imma ġabuna l-ġenituri tagħna… Kompli aqra »

Gratitudni lejn Alla u lejn l-oħrajn twassal għall-ferħ u l-paċi f’qalbna – L-Isqof Awżiljarju

  • L-omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi
  • Il-Knisja Parrokkjali Immakulata Kunċizzjoni, il-Ħamrun
    12 ta’ Ottubru 2019

    John Henry Newman, li għada jiġi ddikjarat qaddis minn Papa Franġisku, għandu kelma f’waqtha ħafna fuq il-gratitudni. Jgħid li għandna nistaqsu lilna nfusna kemm-il darba tlabna meta konna għaddejjin minn żmien ta’ prova, u kemm-il darba rringrazzjajna lil Alla meta t-talb tagħna nstema’…

  • Kompli aqra »