L-Omeliji tal-Isqof Awżiljarju

Nitwieldu mill-ġdid – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Bil-Malti għandna qawl li jgħid: “Min jitwieled tond ma jmutx kwadru”. Qisna rridu nfissru li l-bniedem ma jinbidilx, li l-forma li tieħu fit-twelid jew meta tkun għadek żgħir ħafna – il-forma fil-karattru – tibqa’ hemm ħajtek kollha. Huwa veru li l-bniedem jiġi ffurmat mill-bidu, anzi mill-ġuf jiġi ffurmat, u ċerti karatteristiċi ta’ meta nkunu għadna żgħar nibqgħu bihom tul is-snin. Imma l-kelma ta’ Ġesù llum tgħidilna li l-bniedem jista’ jinbidel, jista’ jiġġedded… Kompli aqra »

Isaħħaħna fil-fidi – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fil-Ħadd tal-Ħniena Divina

  Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Jgħidu li Tumas l-appostlu, wara Għid il-Ħamsin, mar iħabbar l-Evanġelju ’l bogħod, ’il barra mill-Imperu Ruman. Fil-fatt, f’Kerala, l-Indja, hemm devozzjoni lejn San Tumas l-Appostlu, u jgħidu li wasal sa hemm. Imma għamel x’għamel, ħadem kemm ħadem, u mar kemm mar ’il bogħod, l-aktar ġrajja li baqgħet marbuta miegħu hi proprju dik li smajna fl-Evanġelju llum, meta baqa’ bit-tikketta “dak li ma emminx”… Kompli aqra »

L-abbundanza li jġibilna Kristu Ħaj – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Sejjer nistad”. Hekk qal Xmun Pietru lil sħabu – kienu sitta oħra mid-dixxipli ta’ Ġesù – u dawn qalulu: niġu miegħek. Meta Pietru jgħid “Sejjer nistad”, qisu qed jgħid: se mmur lura għall-ħajja ta’ qabel ma sejjaħli Ġesù, il-ħajja ta’ sajjied. Flok, kif kien qallu Ġesù, li jagħmlu “sajjied tal-bnedmin”, ikompli bil-ħajja ta’ sajjied li jaqbad il-ħut.

Kien għalihom diżappuntanti li għamlu lejl sħiħ u ma qabdu xejn; dawn kienu jifhmu fis-sajd, imma dak il-lejl ma rnexxilhomx jaqbdu ħut… Kompli aqra »

Il-qawmien ta’ Kristu fi żmienna – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa f'Ħadd il-Għid

  Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Il-ġrajja tal-qawmien ta’ Ġesù Kristu mill-mewt hi l-isbaħ u l-ikbar ġrajja fl-istorja. Fuqha sserraħ il-fidi tagħna. Aħna nemmnu li Kristu qam mill-mewt, Kristu ħareġ rebbieħ, u minħabba f’hekk il-ħajja kollha tiegħu għalina tfisser salvazzjoni; u aħna nistgħu nemmnu f’dak li hu rebbieħ li lilna jagħtina wkoll garanzija għall-ħajja tagħna.

Li kieku Kristu ma qamx, kieku aħna qed nitkellmu differenti fuq il-ħajja tiegħu… Kompli aqra »

Il-kuntrast bejn il-konfużjoni u l-paċi – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Ġew id-dixxipli tiegħu bil-lejl u serquh waqt li konna reqdin”. Dan kien il-kliem li dawk li kienu għassa mal-qabar ta’ Ġesù ftiehmu li jgħidu biex jispjegaw għaliex il-qabar kien vojt, għaliex Ġesù kien sparixxa. Għamlu dan il-ftehim mal-qassisin il-kbar u max-xjuħ.

Mhux biss, imma dawn tawhom ukoll kemxa flus ġmielha, jgħid l-Evanġelju. Ma kinitx l-ewwel darba. Fil-Passjoni, huma wkoll taw 30 biċċa tal-fidda lil Ġuda biex jittradih… Kompli aqra »

Id-dritt li nittamaw – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fil-Vġili tal-Għid

  Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Min se jgerbilna l-ġebla mid-daħla tal-qabar?” Din hija l-mistoqsija li staqsew dawn in-nisa – Marija ta’ Magdala, Marija omm Ġakbu u Salomi – meta marru ħdejn il-qabar ta’ Ġesù bl-iskop li jidilku l-ġisem mejjet ta’ Ġesù. Din kienet ġebla kbira, u kellhom din id-diffikultà kif se jagħmlu biex jirnexxilhom jidħlu fil-qabar.

Huma marru hemm bl-imħabba kbira li kellhom lejn Ġesù… Kompli aqra »

Il-bluha ta’ Alla hi għarfa aktar mill-bnedmin – L-Isqof Galea-Curmi

L-Azzjoni Liturġika tal‑Passjoni u l‑Mewt tal‑Mulej

  Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Waħda mill-ewwel rappreżentazzjonijiet, l-iktar antiki, tal-kurċifiss, ħafna jaħsbu li tmur lura għas-seklu tlieta. Minquxa ma’ ħajt ta’ dar f’Ruma, kien qisu graffiti ta’ min ried jirredikola lill-Kurċifiss u lil xi ħaddieħor li kien sar Kattoliku. Kien żmien ta’ persekuzzjoni. Hemm rappreżentazzjoni ta’ xi ħadd imsallab u ħdejn is-salib hemm żagħżugħ; u dak li hu msallab għandu ras ta’ ħmar. Taħt, hemm miktub l-isem bil-Grieg: ‘Alexamenos iqim lil Alla tiegħu’… Kompli aqra »

L-għanja tal-imħabba – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa f'Ħamis ix-Xirka

  Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Wieħed mir-ritratti l-iktar espressivi li kien hawn f’dawn l-aħħar ġimgħat fuq il-media soċjali, li għandu x’jaqsam mal-Knisja, kien ta’ raġel għarkubbtejh quddiem bieb magħluq ta’ knisja, iħares lejn il-bieb. Min qiegħdu fuq il-media soċjali kellu l-iskop li juri d-diżappunt li l-knejjes, għal dawn l-aħħar ġimgħat, ma kinux qed jilqgħu nies għal ċelebrazzjonijiet liturġiċi, il-kongregazzjoni ma kinetx qed tiltaqa’ fil-knisja.

Ma nafx jekk dak ir-ritratt itteħidx Malta jew barra minn Malta… Kompli aqra »

Inħallu l-bieb miftuħ għall-ħniena ta’ Alla – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Hu diffiċli li tifhem lil Ġuda. Dan kien wieħed mid-dixxipli ta’ Ġesù, li għażlu Ġesù; kien qrib tiegħu, kien semgħu ħafna drabi jagħti t-tagħlim sabiħ tiegħu u jarah ukoll jagħmel il-mirakli. Fuq kollox, gawda mill-imħabba tiegħu. Fl-Evanġelju skont San Ġwann, insibu lil Ġesù fl-Aħħar Ċena jaħsel saqajn Ġuda wkoll, flimkien mad-dixxipli l-oħra. Jiġifieri Ġesù wrieh imħabba sal-aħħar.

X’daħal f’moħħu Ġuda? … Kompli aqra »

Ir-riħa tfuħ tal-ġenerożità – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Id-dar imtliet bir-riħa tfuħ”. Hekk naqraw fl-Evanġelju skont San Ġwann, f’dan ir-rakkont meta Marija, oħt Lazzru, ħadet fwieħa tan-nard pur, tiswa ħafna, u b’din il-fwieħa dilket riġlejn Ġesù. Kien ġest li juri l-imħabba kbira li hi kellha lejn Ġesù.

Marija kienet tħobbu tassew lil Ġesù. Niftakru dak ir-rakkont fl-Evanġelju skont San Luqa, meta Ġesù mar għandha u għand Marta… Kompli aqra »