L-Omeliji tal-Isqof Awżiljarju

Nagħmel dak li jogħġob lilu – L-Isqof Galea-Curmi

L-Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

“Jien dejjem nagħmel dak li jogħġob lilu”. F’din is-sentenza Ġesù ġabar l-iskop tal-ħajja tiegħu, tal-missjoni tiegħu, u dak li għamel mill-bidu sal-aħħar. Niftakru li fil-bidu tal-missjoni tiegħu, tal-ħidma tiegħu qalb in-nies, kien qal: “Jien ma ġejtx biex nagħmel ir-rieda tiegħi, imma r-rieda ta’ dak li bagħatni”. Dejjem baqa’ jinsisti fuqha din: li hu jrid jagħmel ir-rieda tal-Missier. Fl-Ort tal-Ġetsemani, fil-mument ta’ tbatija hekk kbira, Ġesù qal: “Jekk jista’ jkun biegħed minni dan il-kalċi imma mhux li rrid jien imma li trid int ikun magħmul”… Kompli aqra »

Alla jagħtina l-ħelsien u d-dinjità – L-Isqof Galea-Curmi

L-Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Ġesù fil-ħajja tiegħu, diversi drabi, kellu nies li jippruvaw jonsbuh. Jistaqsuh mistoqsija mhux għax veru jixtiequ risposta għaliha imma biex iġibuh dahru mal-ħajt. Il-każ tal-lum huwa wieħed minn dawn, imma hu agħar għax ma kinetx biss mistoqsija biex jaraw kif se jwieġeb imma ġabulu quddiemu persuna li nqabdet fil-fatt fl-adulterju u qed isaqsuh iħaġġruhiex jew le, kif kellhom jagħmlu skont il-liġi ta’ Mosè… Kompli aqra »

Ġesù jgħix magħna u jagħtina l-ħajja – L-Isqof Galea-Curmi

L-Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Hemm żewġ kelmiet speċjali f’dan ir-rakkont twil li għadna kemm smajna: “Ġesù beka”. Huma kelmiet speċjali f’din is-sentenza li hi waħda mill-iqsar li hemm fl-Iskrittura kollha. U speċjali għax naraw f’dan ir-rakkont lil Ġesù jibki għax Lazzru kien ħabib tiegħu, u jibki għax ħassu emozzjonat meta jara lil ħutu u lin-nies l-oħra wkoll jibku t-telfa ta’ Lazzru.

Ġesù jifhimna, hu wkoll għadda mit-tbatija, u jista’ jifhem dak li qed inħossu f’dawn iż-żminijiet… Kompli aqra »

Negħlbu l-preġudizzji meta nisimgħu b’qalb miftuħa – L-Isqof Galea-Curmi

L-Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Naħseb li diversi minna nistgħu nifhmu x’inhu preġudizzju. Jew għax aħna stess konna preġudikati fuq xi ħadd, jew għax konna vittma ta’ preġudizzju. Preġudizzju tfisser li ddaħħal xi ħaġa f’moħħok fuq xi ħadd, għalhekk preġudizzju, tiġġudikah qabel, u jagħmel x’jagħmel – jista’ jagħmel l-ilma jiżfen quddiemek – tibqa’ b’dak l-istess ħsieb fuqu.

Fl-Evanġelju naraw lil Ġesù vittma tal-preġudizzji tal-Fariżej u l-kapijiet ta’ dak iż-żmien… Kompli aqra »

Bla biża’, bil-fedeltà u bl-imħabba – L-Isqof Galea-Curmi

L-Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Waħda mill-mistoqsijiet li ġieli nagħmlu lilna nfusna hija: għaliex tagħmel il-ġid u taqlagħha fuq wiċċek? Għaliex tipprova tagħmel it-tajjeb u ssib ostakli, u ssib min jippersegwitak għax tagħmel it-tajjeb? Ġieli nisimgħu din il-mistoqsija, u forsi ġieli għamilnieha aħna stess lilna nfusna.

Nifhmu għaliex meta aħna naraw dan fid-dawl ta’ Ġesù. Fl-Evanġelju darbtejn hawn miktub li kienu qegħdin ifittxu li joqtluh… Kompli aqra »

Ħa jkollna l-Kelma ta’ Alla fina, l-imħabba tiegħu f’qalbna – L-Isqof Galea-Curmi

L-Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Hemm żewġ sentenzi f’dan il-kliem ta’ Ġesù li huma iebsa ħafna, hu u jitkellem ma’ dawn in-nies. Jgħidilhom: Il-Kelma ta’ Alla ma tinsabx fikom; u jgħidilhom ukoll: l-imħabba ta’ Alla ma tinsabx fikom. Jgħidilhom hekk Ġesù għax kien qed jitkellem ma’ nies li ma ridux jemmnu fih u jaċċettawh. Kienu qishom dawk in-nies li smajna fuqhom fl-Ewwel Qari meta Alla jgħid fuq il-poplu: dan hu poplu ta’ ras iebsa… Kompli aqra »

Marija tgħallimna kif ngħixu meta l-pjanijiet jitħarbtu – L-Isqof Galea-Curmi

L-Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Irċevejt messaġġ dalgħodu li kien jgħid hekk: is-sena 2020 li qegħdin fiha hija s-sena fejn il-pjanijiet kollha gew posposti jew tħarbtu. Illum aħna niċċelebraw il-ġrajja partikulari tat-Tħabbira tal-Mulej meta għal Marija l-pjanijiet kollha li kellha tħarbtu għal kollox. Meta hi semgħet ir-rieda ta’ Alla li ssir omm Alla kienet xi ħaġa li qatt f’ħajjitha ma ħasbet jew immaġinat, imma li biddlitilha ħajjitha mill-qiegħ… Kompli aqra »

Ħadd m’għandu jkun abbandunat – L-Isqof Galea-Curmi

L-Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Hija b’għafsa ta’ qalb li naqraw l-istorja ta’ dan ir-raġel li kien ilu 38 sena marid. Imma mhux biss kien ilu daż-żmien kollu marid, imma kien ilu daż-żmien kollu wkoll bit-tama li xi darba jkollu l-okkażjoni li jfiq, u qatt ma rnexxielu. Dak iż-żmien in-nies kienu jinġabru fejn il-menqa biex jinżlu fl-ilma, u kien hemm it-twemmin li min jinżel l-ewwel ifiq… Kompli aqra »

Fidi li ġġib bidla – L-Isqof Galea-Curmi

L-Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Hemm sentenza f’dan ir-rakkont li toħroġ b’mod tajjeb ħafna messaġġ importanti għal ħajjitna: is-sentenza li tgħid: “ir-raġel emmen il-kelma li qallu Ġesù”. Dan l-uffiċċjal tas-sultan ma kienx wieħed daqshekk qrib ta’ Ġesù, ma kienx wieħed mid-dixxipli tiegħu. Kien uffiċjal li ġie mill-bogħod, li għamel vjaġġ biex lil Ġesù jitolbu xi ħaġa daqshekk importanti: biex ifejjaqlu lil ibnu li kien ħażin ħafna… Kompli aqra »

Il-Mulej hu d-dawl li jmexxina fid-dlam – L-Isqof Galea-Curmi

L-Omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

F’din l-istorja twila tal-fejqan ta’ wieħed għama mit-twelid, żgur li ninnutaw kif mill-istorja kollha, hemm ftit versi biss li juruna l-miraklu li għamel Ġesù – meta għamel ftit tajn, għamlu ma’ għajnejn l-għama u qallu biex jinħasel, u mbagħad ġie jara. Il-bqija tal-istorja qisha investigazzjoni ta’ dan l-għama.

Hemm ħaġa partikulari li żgur ninnutaw f’din l-istorja kollha: hemm bidla li sseħħ f’dan li kien għama… Kompli aqra »