L-Omeliji tal-Isqof Awżiljarju

Is-siġġu tar-roti: is-sedia gestatoria l-ġdida – L-Isqof Galea-Curmi

Message by Bishop Joseph Galea-Curmi

In a few days’ time, we will mark the first anniversary of the Apostolic Visit of Pope Francis to Malta. It was the last visit to a foreign country where he walked without an aid, though at times with difficulty. After his visit to Malta in April 2022, the Pope was first seen publicly in a wheelchair in May with an assistant pushing it… Kompli aqra »

Nemmen, Mulej – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Knisja Parrokkjali Lunzjata, Ħal Balzan

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Żgur li f’dan ir-rakkont, li nsibuh biss fl-Evanġelju skont San Ġwann, jolqotna kif il-miraklu li jagħmel Ġesù ma’ dan il-bniedem li twieled agħma jieħu biss ftit versi. Il-bqija tar-rakkont hu pjuttost investigazzjoni ta’ dak li sar. 

Nixtieq insemmi tliet punti, fost il-ħafna li hemm fl-Evanġelju tal-lum, li huma ta’ għajnuna għall-ħajja tagħna.

Lil Ġesu jinteressah il-ġid tal-bniedem sħiħ

L-ewwel nett, lil Ġesù jinteressah il-ġid tal-bniedem sħiħ… Kompli aqra »

Għamel kif ordnalu – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Ġużeppi, meta qam, għamel kif ordnalu l-anġlu tal-Mulej” (Mt 1:24). Hekk naqraw fl-Evanġelju skont San Mattew illum, f’din is-solennità ta’ San Ġużepp. F’din is-sentenza, nistgħu ngħidu li għandna l-ġabra tal-ħajja ta’ San Ġużepp, l-iktar ħaġa essenzjali, il-kobor tiegħu: il-fatt li hu għamel kif ordnalu l-Mulej.

Hawnhekk fl-Evanġelju naraw – u mhux biss hawn imma diversi drabi meta jidher Ġużeppi – li hu jkollu pjan u jitħarbatlu, jisfrattalu.  Meta hu sar jaf li Marija kienet tqila, u ma kinux joqogħdu flimkien, beda jaħseb x’se jagħmel… Kompli aqra »

L-ewwel u t-tieni flimkien – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Liema wieħed, fost il-kmandamenti kollha, huwa l-ewwel?” (Mk 12:28) Din kienet id-domanda li wieħed mill-kittieba għamel lil Ġesù, kif rajna fl-Evanġelju skont San Mark. Kienet domanda li kienu jagħmluha kultant l-għorrief bejniethom biex jiddiskutu. Ir-raġuni kienet li filwaqt li aħna llum, meta nisimgħu l-kelma “kmandamenti”, mal-ewwel immorru għall-għaxar kmandamenti li Alla ta lill-poplu Lhudi permezz ta’ Mosè, fi żmien Ġesù kien hemm numru kbir ta’ kmandamenti, preċetti, regolamenti, u dak kollu li b’xi mod jew ieħor kellhom jagħmlu – jgħidu li kien hemm 648… Kompli aqra »

Il-verità toffendi – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Photo by Pixabay L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Kulħadd imtela bil-korla” (Lq 4:28). Dan hu li naqraw fl-Evanġelju skont San Luqa fuq dawn in-nies li fis-sinagoga kienu qegħdin jisimgħu lil Ġesù. Hu jitkellem, u dawn in-nies jirrabjaw. Ma kienx biss li rrabjaw, jew forsi qalu xi kelma ta’ rabja, imma dawn saru vjolenti.  Lil Ġesù ħarġuh, ħaduh fuq xifer ta’ rdum ta’ għolja li fuqha kienet mibnija l-belt, u riedu jixħtuh minn hemm fuq għal isfel… Kompli aqra »

Ruħi bil-għatx għalik – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Knisja Parrokkjali Lunzjata, Ħal Balzan

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Agħtini nixrob” (Ġw 4:7). Dawn kienu ż-żewġ kelmiet li qal Ġesù lill-mara samaritana meta ltaqa’ magħha fejn il-bir ta’ Ġakobb. Kienet talba li għamel lilha Ġesù, u minn hemm beda djalogu bejnu u bejn il-mara li ġab bidla sħiħa fil-ħajja tal-mara u ta’ ħafna oħrajn.

Qatt ma basret ma’ min se tiltaqa’

Ħa nħarsu l-ewwel lejn din il-mara samaritana… Kompli aqra »

Fdalna ħafna f’idejna – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Fehmu li hu kien qiegħed jgħid għalihom” (Mt 21:45). Dan hu li  naqraw illum fl-Evanġelju fuq il-qassisin il-kbar u l-Fariżej li kienu għadhom kif semgħu l-parabbola li kien qal Ġesù ta’ sid il-għalqa li ħa ħsieb sew biex jagħmilha għalqa tajba, ħawwel id-dwieli, bnielha torri u qabbilha lil xi bdiewa.

L-Evanġelju jgħid li “fehmu li hu kien qiegħed jgħid għalihom” – u fehmu sew! … Kompli aqra »

Agħtini qalb tixbah lil tiegħek – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“O Alla, int tagħtina l-aqwa xhieda tas-setgħa tiegħek bla tarf billi taħfrilna u tħenn għalina.” Din it-talba hija talba antika, sa mis-seklu tmienja, u hija talba li ngħiduha proprju fil-Liturġija (Kolletta, 26 Ħadd tas-sena). Hija talba li tesprimi b’mod sabiħ ħafna kif il-maħfra ta’ Alla, il-ħniena li hu juri magħna, mhijiex turija ta’ dgħufija tiegħu, imma tas-setgħa tiegħu bla tarf.

Għalhekk nifhmu l-kliem ta’ Ġesù meta jgħid illum fl-Evanġelju: “Ħennu, bħalma hu ħanin Missierkom” (Lq 6:36)… Kompli aqra »

Muntanja speċjali – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan

Photo by Yaroslav Shuraev L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Malta ma għandniex muntanji, naslu sal-għoljiet. Imma min ġieli tela’ fuq muntanja,  bil-mixi jew b’xi mezz ta’ trasport, jaf kemm il-muntanja tagħtik sensazzjoni ta’ kobor, ta’ xi ħaġa ’l fuq mill-bqija. Hu għalhekk li l-muntanja, kemm-il darba fl-Iskrittura, insibuha bħala l-post tal-laqgħa speċjali ma’ Alla, fejn Alla juri lilu nnifsu, fejn ikun hemm esperjenza speċjali u qawwija ta’ Alla… Kompli aqra »

Henjin dawk li jġibu l-paċi – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Photo by eberhard grossgasteiger L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Mur l-ewwel irranġa ma’ ħuk, imbagħad ejja tella’ l-offerta tiegħek” (Mt 5:24). Dan hu l-kliem li jgħid Ġesù llum, fl-Evanġelju skont San Mattew, lid-dixxipli tiegħu. Qed jgħidilhom kemm hu importanti li jkollhom dan l-istil ġdid ta’ ħajja, li hu iktar esiġenti minn dak li kienu jafu qabel.

Fil-fatt, Ġesù jgħid: “Smajtu xi ntqal… la toqtolx” (Mt 5:21)… Kompli aqra »