L-Omeliji tal-Isqof Awżiljarju

Ma’ Alla ma nistgħux nippretenduha – L‑Isqof Galea‑Curmi

Quddiesa fil-25 Ħadd matul is-sena

  Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Meta naqraw l-Evanġelju tal-lum, żgur li jiġi f’moħħna: dan kif Ġesù qed iqabbel is-Saltna ta’ Alla ma’ sid li jħallas l-istess lil min ħadem siegħa u ’l min għamel il-ġurnata kollha jaħdem?  Din ġustizzja? Din fair? Ħaġa sewwa? 

Għalhekk importanti li aħna nifhmu x’irid jgħid Ġesù b’din il-parabbola u x’ma jridx jgħid.  Din mhix parabbola li  titkellem fuq il-ġustizzja soċjali, kif għandha tkun il-ġustizzja bejn in-nies… Kompli aqra »

L-ugwaljanza quddiem Alla qatt ma telimina d-diversità –L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa b'tifkira ta’ San Ġużepp ta’ Copertino, reliġjuż u patrun tal-istudenti li qed iħejju għall-eżamijiet

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Fl-Evanġelju llum għandna stampa tal-missjoni ordinarja ta’ Ġesù, dak li hu l-aktar essenzjali fil-missjoni ta’ Ġesù, u allura anke fil-missjoni tal-Knisja, tagħna bħala dixxipli tiegħu.

Innutaw ftit. Ġesù jxandar l-Evanġelju tas-saltna ta’ Alla. Dak hu l-iktar importanti. Kif kien spjega Ġesù: “Alla hekk ħabb lid-dinja li ta lil Ibnu l-waħdieni biex kull min jemmen fih… ikollu l-ħajja ta’ dejjem” (Ġw 3:16)… Kompli aqra »

M’hemm xejn aktar progressiv u liberali mill-ħarsien tal-ħajja umana – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa organizzata mill-Fondazzjoni LifeNetwork b'tifkira tal-vittmi tal-abort fid-dinja

  Il-Kappella tal-Lunzjata, limiti tar-Rabat

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Qegħdin illum inġeddu l-memorja ta’ bnedmin prezzjużi li l-ħajja tagħhom twaqqfitilhom  ħesrem waqt li kienu qed jiżviluppaw biex bħalna jkunu jistgħu jitwieldu. Dawn qatt ma kellhom l-opportunità biex juru lid-dinja min huma. Aħna nibku t-telfa ta’ dawn l-ulied, għax il-ħajja umana hi dejjem għażiża. It-telfa ta’ dawn hi telfa kbira għalina lkoll. Mhijiex telfa għal min jemmen fi Kristu biss, imma telfa għal kull min b’xi mod jew ieħor kapaċi japprezza l-ħajja umana mill-ewwel mument tat-tnissil tagħha… Kompli aqra »

Bejn tibna u travu – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Hemm differenza enormi bejn tibna u travu. U Ġesù juża din id-differenza, bi ftit esaġerazzjoni, biex jagħmel il-punt li kultant aħna nħarsu lejn l-oħrajn u naraw il-ħażin fihom u l-ħażin tagħhom, u ma nħarsux lejn il-ħazin tagħna li jkun agħar. Għalhekk: it-tibna f’għajn l-oħrajn filwaqt li f’għajnejna għandna travu.

Dan il-kliem ta’ Ġesù jiġi wara dak li qal lid-dixxipli: “Tiġġudikawx u ma tkunux iġġudikati, tikkundannawx u ma tkunux ikkundannati” (Lq 6:37)… Kompli aqra »

Jum speċjali ta’ ċelebrazzjoni tal-ħajja – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fil-festa tat-Twelid tal-Verġni Marija

  Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Il-festa tat-twelid ta’ Marija hija festa li tiċċelebra l-ħajja. Kull twelid hu ċelebrazzjoni tal-ħajja, imma meta naħsbu f’Marija dejjem naraw din l-enfasi speċjali fuq il-ħajja. Nixtieqkom tinnutaw kif aħna niċċelebraw bil-kbir żewġ festi ta’ Marija li huma hekk konnessi: it-8 ta’ Diċembru, it-tnissil tagħha; u disa’ xhur wara, illum, it-8 ta’ Settembru, it-twelid tagħha. Dan ifisser li aħna niċċelebraw il-bidu tal-ħajja ta’ Marija fit-tnissil tagħha – għax hemm hu l-bidu – u llum niċċelebraw il-fatt li ommha u missierha laqgħu din it-tifla, u setgħet titwieled wara dawk ix-xhur kollha tiżviluppa bħala bniedma… Kompli aqra »

Korrezzjoni bl-imħabba – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa tat-23 Ħadd matul is-sena

  Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Nixtieq li taħsbu ftit fuq dan: xi tħoss jekk tisma’ li xi ħadd qrib tiegħek qagħad jgħid kontra tiegħek, bi kritika, minn wara dahrek? Naħseb li tħossok irrabjat jew irrabjata, u tgħid: ma setax dan, li qiegħed il-ħin kollu miegħi, jgħidli bil-kwiet minflok, jekk ra xi ħaġa ħażina, imur jgħidha minn wara dahri?   

Dak li nħossu aħna hu dak li qal Ġesù llum fl-Evanġelju… Kompli aqra »

Nilqgħu l-‘ħajja ġdida’ li Ġesù jġib ġewwa fina – L‑Isqof Galea‑Curmi

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Inbid ġdid jitqiegħed f’damiġġjani ġodda.” Meta Ġesù qal dan il-kliem, kien fil-kuntest ta’ konflitt mal-awtoritajiet reliġjużi ta’ żmienu. Fil-fatt ir-rakkont li smajna llum jiġi bejn żewġ episodji fejn qiegħed f’polemika mal-awtoritajiet reliġjużi ta’ żmienu. Għalhekk, nistgħu nifhmu dan il-kliem ta’ Ġesù proprju fid-dawl ta’ dan.

X’kienu d-damiġġjani l-qodma? Kienet il-mentalità ta’ diversi nies fi żmien li Ġesù li tagħlqilhom qalbhom u moħhom biex ma jkunux jistgħu jilqgħu l-Aħbar it-Tajba… Kompli aqra »

Iġġorr salib iebes – L-Isqof Galea-Curmi

Messaġġ mill-Isqof Awżilajru Joseph Galea-Curmi

“Jekk xi ħadd irid jiġi warajja, għandu jiċħad lilu nnifsu, jerfa’ salibu u jimxi warajja.” Dan hu l-kliem li Ġesù jgħid fl-Evanġelju skont San Mattew fil-Liturġija tal-lum, u jgħodd ħafna għalina.

Ma kienx ikun aħjar li kieku Ġesù qal: jekk xi ħadd irid jiġi warajja, jagħmel li jħoss, jimxi ma’ dak li jogħġbu, u jimxi warajja? Forsi għal mument kien jattira aktar nies, imma Ġesù ma jgħid xejn li bih ikun qed jidħaq bin-nies… Kompli aqra »

Qalbna ma ssib qatt kwiet jekk ma tistrieħx fik! – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fit-tifkira ta' Santu Wistin

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Santu Wistin kien Afrikan. Twieled fis-sena 354 f’Tagaste – kieku llum parti mill-Alġerija. Missieru Patrizju kien pagan, u ommu Monika, li għamilna t-tifkira tagħha lbieraħ, kienet mara Nisranija u devota.

Kellu edukazzjoni tajba ħafna. Kellu dik l-edukazzjoni li tgħinu jkun f’kuntatt mal-kultura Rumana. Imma mbagħad meta kiber, fiż-żgħożija ngħaqad mal-Manikej, li kienet setta eretika, u tbiegħed mit-trobbija Nisranija li tatu ommu… Kompli aqra »

Ma hemm ebda qerq fih – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fil-festa ta’ San Bartilmew

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

San Bartilmew hu wieħed mit-tnax-il Appostlu. Twieled f’Kana tal-Galilija, u hu indikat bħala dak li fl-Evanġelju ta’ San Ġwann jissemma bħala Natanael. Fil-fatt, San Ġwann isemmi lil Natanael filwaqt li l-evanġelisti l-oħra jsemmu lil Bartilmew bħala wieħed mill-appostli. Hawnhekk, kif rajna fl-Evanġelju, kien l-appostlu Filippu li ħajru biex imur għand Ġesù, u meta Ġesù rah, qal: “Hawn hu Israeli li jistħoqqlu dan l-isem… Kompli aqra »