L-Omeliji tal-Isqof Awżiljarju

Iridna ngħixu ħielsa – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“X’għandi nagħmel biex nikseb il-ħajja ta’ dejjem?” (Mk 10:17) Din hija l-mistoqsija li dan ir-raġel jagħmel fl-Evanġelju tal-lum skont San Mark. Jagħmilha lil Ġesù meta kien se jaqbad it-triq, u dar-raġel mar jgħaġġel, inxteħet għarkupptejh quddiemu u għamillu din il-mistoqsija.  Ħafna drabi, meta naqraw din is-silta, moħħna jmur fuq dan ir-raġel u speċjalment fuq kif tispiċċa s-silta: li wara dan id-djalogu ma’ Ġesù, u wara li Ġesù għamillu stedina, dan ir-raġel “qarras wiċċu u telaq b’qalbu sewda” (Mk 10:22) Bir-raġun, għax narawha tistona kif titkellem ma’ Ġesù, u wara li titkellem miegħu, titlaq b’wiċċek imqarras u b’qalbek sewda… Kompli aqra »

Festa ta’ mħabba – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Agħmlu dixxipli mill-ġnus kollha, u għammduhom fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu” (Mt 28:19). Dawn kienu fost l-aħħar kliem li qal Ġesù fl-Evanġelju skond San Mattew, li qal lill-ħdax qabel ma tela’ s-sema. Qalilhom dal-kliem biex jgħaddilhom il-missjoni li kien wettaq hu, missjoni ta’ salvazzjoni skond ir-rieda ta’ Alla. Hu ried li din il-missjoni titkompla minnhom u tasal sal-ġnus kollha, filwaqt li wegħidhom: “Jiena magħkom dejjem, sal-aħħar taż-żmien” (Mt 28:20)… Kompli aqra »

Għajnuna tassew meħtieġa – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Il-festa ta’ Marija Għajnuna tal-Insara kien introduċiha bħala festa l-Papa Piju VII b’ringrazzjament wara li hu nħeles minn priġunier ta’ Napuljun fejn kien żammu f’Fontainbleu bejn l-1809 u l-1814. Meta Napuljun spiċċa minn imperatur u kien eżiljat hu f’Elba, il-Papa rritorna Ruma u għamel din il-festa, iffissa d-data tal-24 ta’ Mejju bħala l-jum tal-festa ta’ Marija Għajnuna tal-Insara.

Hija festa sabiħa ħafna, imma tfakkarna f’dan it-titlu “Għajnuna tal-Insara” li hu antik, anzi wieħed mit-titli l-aktar antiki… Kompli aqra »

Niket li jitbiddel f’hena – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“In-niket tagħkom għad jitbiddel f’hena” (Ġw 16:20) Dan hu l-kliem li jgħid Ġesù lid-dixxipli tiegħu illum fl-Evanġelju skont San Ġwann – qiegħed hawnhekk fl-Aħħar Ċena – u qed jgħidilhom minn qabel li se jgħaddu minn esperjenza ta’ niket, imma n-niket se jinbidel f’hena. Qed jagħtihom it-tama, u aħna nafu mill-esperjenza ta’ dawn li raw kemm kien veru dal-kliem ta’ Ġesù, u għamlu esperjenza ta’ dak li San Pawl jispjega bi kliem sabiħ: “it-tama ma tqarraqx bina” (Rum 5:5)… Kompli aqra »

Ngħożżu f’qalbna din l-opra ta’ Alla – L-Isqof Galea-Curmi

  Id-Dar tal-Kleru, Birkirkara

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Marija baqgħet tgħożż f’qalbha dawn il-ħwejjeġ kollha” (Lq 2:19). Din is-silta mill-Evanġelju skont San Luqa turina lir-rgħajja li jmorru jaraw lil Ġesù li twieled, wara li kellhom id-dehra mill-anġli li ħabbrulhom li twieled is-Salvatur – “Illum, fil-belt ta’ David, tweldilkom Salvatur li hu l-Messija, il-Mulej” (Lq 2:11). Fl-aħħar ta’ din is-silta hemm din is-sentenza sabiħa: “Marija baqgħet tgħożż f’qalbha l-ħwejjeġ kollha u taħseb fuqhom bejnha u bejn ruħha”… Kompli aqra »

Prayer Spaces jista’ jgħin lill-istudenti jifhmu l-mistoqsijiet profondi ta’ ħajjithom

Read below the message delivered by Auziliary Bishop Joseph Galea Curmi during the SDS Seminar: ‘Discovering and Caring for the inner self – 10 years of Prayer Spaces’ at Dar San Ġużepp in Sta Venera. 

Thank you very much Fr Reuben, Phil, Fr Paul, Silvana, Ben, Glen and all of you for  taking part in this event.

My homilies are short, and this message will be short too… Kompli aqra »

Imħabba li ġġib il-ferħ f’qalbna – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Ejjew inħobbu lil xulxin għax l-imħabba ġejja minn Alla” (1 Ġw 4:7). Dal-kliem, mill-Ewwel Ittra ta’ San Ġwann, flimkien mal-kliem ta’ Ġesù fl-Evanġelju – “Dan hu li qiegħed nikkmandakom: li tħobbu lil xulxin” (Ġw 15:17) – jgħinuna biex immorru fil-qalba tal-ħajja Nisranija: l-imħabba. 

Ġesù jfakkarna li fl-aħħar mill-aħħar, l-aktar li tiswa u l-isbaħ esperjenza fil-ħajja tagħna hi proprju l-imħabba… Kompli aqra »

Nuru apprezzament lejn is-saċerdot – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Knisja Arċipretali tal-Mellieħa

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Dun Mosè kien saċerdot li ta ħajtu biex jaqdi lill-poplu. Għalhekk illum aħna bir-raġun rikonoxxenti lejh. Imma Dun Mosè, qabel kollox, wieġeb għas-sejħa tal-Mulej u qiegħed it-talenti tiegħu biex jaqdi lill-Mulej fil-poplu tiegħu. Aħna nafu kif hu għaraf juża d-doni li Alla tah, li kienu ħafna, u jagħġinhom mal-ħajja li Alla sejjaħlu għaliha, u jgħix din il-ħajja b’tant entużjażmu u ħeġġa… Kompli aqra »

Ngħarfuh aktar u nressqu lill-oħrajn għandu – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Għadek ma għaraftnix?” (Ġw 14:9) Dan hu li jgħid Ġesù llum lil Filippu fl-Aħħar Ċena meta Filippu juri x-xewqa lil Ġesù: “Mulej, urina l-Missier, u jkun biżżejjed għalina” (Ġw 14:8). Ġesù kien qed jitkellem fuq kif min jagħraf lilu, jagħraf lill-Missier. Hekk kien qed jgħid lid-dixxipli tiegħu. Imma Filippu għamillu din id-domanda, u Ġesù jgħidlu: “Ili daqshekk magħkom u int, Filippu, għadek ma għaraftnix?”

Dan hu Filippu li tiegħu qed nagħmlu l-festa llum, flimkien ma’ Ġakbu… Kompli aqra »

Ħaddiem ta’ ispirazzjoni – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Knisja tax-Xemxija

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Kien 135 sena ilu meta fl-Ewropa bdiet tiġi ċċelebrata ġurnata msejħa “Jum il-Ħaddiem” f’ċerti postijiet. U kien 135 sena ilu, fl-istess sena, meta l-Papa Ljun XIII kien ħareġ enċiklika fuq San Ġużepp fejn, fost l-oħrajn, juri kif San Ġużepp huwa ispirazzjoni, mudell għall-ħaddiema.

Il-Festa tal-Ewwel ta’ Mejju bħala festa ddedikata lil San Ġużepp Ħaddiem ġiet iktar tard, kważi sebgħin sena ilu, fl-1955, mill-Papa Piju XII… Kompli aqra »