L-Omeliji tal-Isqof Awżiljarju

Saċerdot skont il-qalb ta’ Alla – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fit-tifrika ta' San Ġwann Maria Vianney, patrun tal-kappillani

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

“Mhux dak li jidħol mill-fomm itebba’ lill-bniedem, imma dak li joħroġ mill-fomm, dan hu li jtebba’ lill-bniedem!” Dan hu l-kliem li smajna lil Ġesù jgħid fl-Evanġelju llum, u nafu mill-esperjenza tal-ħajja kemm hu veru. Meta tisma’ kultant kliem ta’ insulti, mibegħda, tkasbir ta’ Alla jew tal-bniedem xbieha ta’ Alla, tinduna li jkun kliem li jtebba’ lil min jgħidu.

Illum qed niċċelebraw it-tifkira ta’ qaddis li hu eżatt il-kontra, li l-kliem tiegħu kien kliem li jagħmel il-ġid, kliem li jressaq il-bniedem lejn Alla, kliem li jagħmillu ġieh… Kompli aqra »

B’idu jerfagħna – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa offruta għal dawk kollha f’pajjiżna u fid-dinja morda bil-coronavirus

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Meta Pietru u sħabu kienu fuq id-dgħajsa li kienet qed titħabat mal-mewġ, bir-riħ kontra tagħhom, l-aħħar ħaġa li kienu qed jistennew kienet li jaraw xi ħadd miexi fuq il-baħar. Għalhekk kif raw xi ħadd miexi, qalu li hu fantażma. Kien Ġesù, m’għarfux li kien Ġesù. Imma meta Ġesù għamlilhom il-qalb, Pietru, li dejjem hu l-ewwel wieħed li jitkellem u jieħu azzjoni, ried li jmur ħdejh, jimxi fuq il-baħar u jasal sa ħdejh… Kompli aqra »

Mill-ftit tagħna Alla joħroġ ġid kbir – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa tat-18-il Ħadd tas-Sena

  Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan

L-omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Meta aħna nisimgħu din il-ġrajja, moħħna mal-ewwel imur fuq il-miraklu, li kien miraklu kbir u fil-fatt jissemma’ mill-evanġelisti kollha – kif Ġesù tema’ aktar minn ħamest elef ruħ b’ħames ħobżiet u żewġ ħutiet. Din hi ħaġa li tiskantak. Imma l-ġrajja tal-lum hi ħafna aktar profonda. Mhijiex biss il-miraklu, imma hemm ukoll dak li jiswa tassew għall-ħajja tagħna llum. Nixtieq insemmi żewġ messaġġi importanti li hemm f’din il-ġrajja… Kompli aqra »

Għall-akbar glorja ta’ Alla – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fit-tifkira ta' Sant'Injazju ta' Loyola

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Sant’ Injazju ta’ Loyola, minn Spanja, miet proprju fil-31 ta’ Lulju tal-1556. Hu magħruf bħala l-fundatur tas-Soċjetà ta’ Ġesù, li nafuha bħala l-Kongregazzjoni tal-Ġiżwiti, u bniedem li għamel ġid kbir lill-Knisja.

Hi interessanti ħafna l-istorja tal-bidla li seħħet f’ħajtu. Hu kien suldat, anzi kien kaptan, u fil-battalja ta’ Pamplona kontra l-Franċiżi, fl-1521, spiċċa ndarab serjament u ħaduh imbagħad għall-kura fil-kastell tal-familja tiegħu f’Loyola… Kompli aqra »

Fis-skiet u fil-kwiet u b’mod effettiv

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Meta Ġesù jsemmi ż-żerriegħa tal-mustarda, qed isemmi żerriegħa żgħira ħafna li mill-bogħod lanqas taraha. U meta jsemmi l-ħmira, qed isemmi xi ħaġa wkoll li hi ftit. Żerriegħa u ħmira huma dawk li fil-fatt jaħdmu minn ġewwa, ix-xogħol li jagħmlu huwa minn ġewwa.

Meta Ġesù jgħid li s-Saltna tas-Smewwiet tixbah lil żerriegħa tal-mustarda, qed jgħid li diż-żerriegħa ma tibqax żerrriegħa imma tiżviluppa f’siġra… Kompli aqra »

Teżor u ġawhra – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fis-17-il Ħadd tas-Sena

  Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan

L-omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Biex Ġesù jfiehem lin-nies dak li ried jgħid, kien juża spiss it-tixbihat. Illum nixtieq li niffukaw fuq tnejn minn dawk li jsemmi fl-Evanġelju, li kellhom tifsira speċjali għan-nies ta’ żmienu: 
(i) it-teżor moħbi f’għalqa u
(ii) il-ġawhra li negozjant isib u mbagħad jixtri lilha għax tiswa ħafna.

Ġesù jgħid li s-saltna tas-smewwiet tixbah lil teżor moħbi f’għalqa, li wieħed ibigħ kulma jkollu u jixtri dik l-għalqa… Kompli aqra »

Fedeltà sal-aħħar – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fil-festa ta' San Kalċidonju offruta lin-nisa li se jwelldu, biex il-Mulej iħares lilhom u lit-tarbija tagħhom fil-ħlas u wara

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Huma ftit il-qaddisin li d-devozzjoni lejhom bdiet f’Malta. Għandna lil San Publju u lil San Ġorġ Preca, u l-Beati Nazju Falzon u Marija Adeodata Pisani, li kienu jgħixu hawn. Imma hemm qaddis li ma għexx f’Malta u li d-devozzjoni lejh bdiet f’Malta: dan hu San Kalċedonju, li qed niċċelebraw il-festa tiegħu llum. Ir-raġuni hi għaliex snin ilu, fl-1753, il-Papa ta’ dak iż-żmien, Benedittu XIV, kien bagħat hawnhekk il-fdalijiet tiegħu lill-Ġiżwiti li kienu jgħixu f’dan il-post, il-kunvent li kien jissejjaħ tal-Madonna ta’ Manresa… Kompli aqra »

Xtaqna naraw sinjal – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa offruta għal dawk li mietu f’dawn l-aħħar jiem

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

“Xtaqna kieku naraw sinjal mingħandek.” Dan kien il-kliem li xi kittieba u Fariżej qalu lil Ġesù.

Il-biċċa hi li kienu raw digà sinjali jew semgħu b’sinjali li għamel Ġesù. Ftit qabel din is-silta, fl-Evanġelju ta’ San Mattew, naqraw li “ħafna min-nies marru warajh u fejjaqhom kollha”. U Ġesù, barra l-fejqan, kien ukoll keċċa xjaten, kien sikket it-tempesta, kien għamel diversi sinjali… Kompli aqra »

Erħulhom jikbru t-tnejn flimkien sal-ħsad – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa tas-16-il Ħadd tas-Sena

  Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan

L-omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Fi skola kien hemm għalliem li kien qed jitkellem mat-tfal u jipprova jfehimhom, fil-klassi tar-Reliġjon, kif aħna lkoll imsejħin għall-qdusija. Għamlilhom din il-mistoqsija: “X’inhu l-aħjar, għaxra min-nies Insara ta’ veru, li jgħixu l-fidi tagħhom, jew mija li jkunu Nsara tal-isem, jgħidu li huma Nsara imma jagħmlu li jfettlilhom?” It-tfal ma sabuhiex diffiċli jweġbuh: “Aħjar ikollok għaxar Insara ta’ veru!” Imbagħad għamel mistoqsija oħra: “Allura ma jkunx aħjar li kieku fil-Knisja nneħħu lil dawk li mhumiex Insara ta’ veru, dawk li jgħidu li huma Nsara imma jagħmlu l-kontra ta’ dak li nemmnu, ma jkunx aħjar jekk neliminaw lil dawn u jibqgħu biss l-oħrajn, il-ftit?” It-tfal bdew qishom jaqblu miegħu, ħassew li aħjar ikollok Knisja ideali… Kompli aqra »

Marija tgħinna nagħrfu min hu Alla l-Veru – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fil-festa tal-Imqaddsa Verġni Marija tal-Għolja tal-Karmelu

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

F’din it-tifkira għażiża tal-Madonna tal-Karmnu, nixtieq li naħsbu ftit fuq żewġ għoljiet.

L-ewwel waħda hi din l-għolja tal-Karmel, li tissemma’ llum fl-Ewwel Qari, li hu l-post fejn bdew, fis-seklu 12, l-ewwel Karmelitani – il-grupp ta’ eremiti li kienu jgħixu hemm. Din il-muntanja baqgħet imsemmija għall-ġrajja li nsibu fl-Ewwel ktieb tas-Slaten, fit-Testment il-Qadim, fejn il-Profeta Elija kien ġie f’konfront mal-profeti ta’ Bagħal… Kompli aqra »