L-Omeliji tal-Isqof Awżiljarju

Ċaħda u salib – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Kappella tal-Madonna tal-Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

“…jiċħad lilu nnifsu, jerfa’ salibu, u jimxi warajja” (Mt 16:24). Dawn huma t-tliet punti li jsemmi Ġesù fl-Evanġelju għal dawk li huma dixxipli tiegħu, jiġifieri għalina lkoll. Għall-ewwel, meta tisma’ dan il-kliem, qisu Ġesù jrid jagħmilha diffiċli – kliem iebes dan! Imma nafu mill-esperjenza tal-ħajja stess, kemm dan li qed jgħid Ġesù hu ta’ ġid għalina stess u għall-oħrajn.

L-ewwel nett Ġesù jgħid “jiċħad lilu nnifsu”… Kompli aqra »

Tħassarhom – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa b'tifkira ta’ San Alfons Maria de Liguori

  Il-Kappella tal-Madonna tal-Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Tħassarhom” (Mt 14:14). Din hi l-kelma li naqraw fl-Evanġelju skont San Mattew fuq Ġesù, meta ġie wiċċ imb wiċċ man-nies. Kien qed ifittex post imwarrab, u għalhekk telaq bid-dgħajsa; imma n-nies indunaw u mxew biex, hekk kif niżel mid-dgħajsa, sabhom ma’ wiċċu. U l-Evanġelju jgħid: “tħassarhom”.

Hemm silta oħra fl-Evanġelju skont San Mark fejn naraw l-istess kelma – “tħassarhom”… Kompli aqra »

Nistagħnu quddiem Alla – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fit-Tmintax-il Ħadd tas-Sena

  Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Iftħu għajnejkom u ħarsu rwieħkom minn kull regħba” (Lq 12:15). Din is-sentenza ta’ Ġesù fl-Evanġelju llum hi, biex ngħid hekk, il-qofol tal-messaġġ tiegħu, u torbot ma’ dak li smajna f’silta oħra tal-Kelma ta’ Alla, l-Ittra ta’ San Pawl lill-Kolossin, meta jgħid li “r-regħba hi idolatrija” (Kol 3:5).

X’inhi r-regħba? Hi l-kilba biex inti dejjem ikollok, u jkollok aktar, u dejjem aktar, u qatt ma inti kuntent jew kuntenta b’dak li għandek, u minħabba f’hekk il-ħajja kollha ssir ġirja biex int takkumula aktar… Kompli aqra »

Familja ta’ ħafna mħabba – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fit-tifkira ta’ Santa Marta, Santa Marija u San Lazzru

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Il-familja ta’ Marta, Marija u Lazzru kienet familja fejn Ġesù sab ħafna mħabba. Ġesù kien iħobb lil din il-familja. Naraw f’dawn it-tlieta min-nies xi ħaġa li nistgħu nitgħallmu ħafna wkoll għall-ħajja tagħna.

Ħa nħarsu l-ewwel lejn Marta, li ħafna drabi nassoċjawha proprju, kif naqraw f’din is-silta, ma’ dik li kellha ħafna x’tagħmel. Għalhekk, meta Ġesù kien hemm, bdiet tagħmel il-ħafna xogħol tad-dar, għall-bżonn biex tkun ta’ servizz għalih stess; u ħaditha bi kbira għax oħtha qagħdet hemm fejn Ġesù, u ma ġietx tgħinha… Kompli aqra »

Fuq il-lemin u fuq ix-xellug – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fil-festa ta’ San Ġakbu

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Ordna li dawn iż-żewġ uliedi joqogħdu wieħed fuq il-lemin tiegħek u l-ieħor fuq ix-xellug fis-Saltna tiegħek” (Mt 20:21). Dan hu li talbet omm Ġakbu – li tiegħu qegħdin nagħmlu l-festa llum – u Ġwanni, dawn iż-żewġ aħwa. Talbet lil Ġesù biex iqegħidhom fl-aħjar postijiet: wieħed fuq il-lemin u l-ieħor fuq ix-xellug fis-Saltna tiegħu. Naraw kemm hu realistiku l-Evanġelju! Din l-omm riedet, għaż-żewġ uliedha, l-aħjar postijiet… Kompli aqra »

Għallimna nitolbu – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fis-Sbatax-il Ħadd tas-Sena

  Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan

Ix-xewqa li wrew id-dixxipli ta’ Ġesù meta qalulu “Mulej, għallimna nitolbu” (Lq 11:1) hi x-xewqa li għandu jkollna aħna lkoll bħala dixxipli ta’ Ġesù. Dan għax kontinwament f’ħajjitna hemm bżonn li nitgħallmu nitolbu.

Talb biex nipperswaduh

Kultant, fil-fatt, meta nitolbu, ikollna f’moħħna u f’qalbna xi ħaġa ftit differenti minn dak li Ġesù għallem lid-dixxipli tiegħu. Kultant it-talb tagħna jkun li aħna nafu diġà x’inhu l-aħjar, u mmorru quddiem il-Mulej biex nipperswaduh jaqbel magħna, biex hu jagħtina dak li nafu li għandna bżonn… Kompli aqra »

Apostlu tal-appostli – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fil-festa ta’ Santa Marija Maddalena

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Ġesù kellu tipi differenti ta’ dixxipli. Kien hemm dixxipli li jimxu miegħu fit-triq, li jkunu fejnu meta jgħallem, ifejjaq u jagħmel il-mirakli. U kien hemm dixxipli oħra li laqgħuh f’darhom, bħal dik il-familja ta’ Betanja – Marija, Marta u Lazzru – li laqgħu lil Ġesù f’darhom. 

Fost id-dixxipli li kienu jakkumpanjaw lil Ġesù, tista’ tgħid it-tnax kienu dawk l-aktar qrib… Kompli aqra »

Għandna s-sinjal definittiv – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Mgħallem, xtaqna kieku naraw sinjal mingħandek” (Mt 12:38). Din kienet it-talba li għamlu xi wħud mill-kittieba u l-Fariżej, kif naqraw fl-Evanġelju skont San Mattew illum, talba li għamlu lil Ġesù. Għall-bidu tidher qisha talba pulita – jixtiequ jaraw sinjal – imma r-reazzjoni ta’ Ġesù hija reazzjoni ħarxa, għax jgħid għalihom “nisel ħażin u infidil” (Mt 12:39).

Għaliex din ir-reazzjoni qawwija ta’ Ġesù? … Kompli aqra »

Xogħol li jkun frott is-smigħ – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fis-Sittax-il Ħadd tas-Sena

  Il-Kappella tas-Sagra Familja, Ħal Qormi

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Żgur li ħadd minna ma jlum lil Marta li lmentat ma’ Ġesù, kif naqraw fl-Evanġelju skont San Luqa llum, li x-xogħol li kellha tagħmel id-dar waqa’ fuqha biss, u oħtha, li kienet hemm, ma kinitx qed tgħin. Qaltlu: “Mulej, m’intix tara kif oħti ħalliet ix-xogħol kollu fuqi biss? Mela għidilha taqbad tagħmel xi ħaġa miegħi!” (Lq 10:40) Nifhmuha, għax kultant jiġri hekk, anke fil-ħajja tal-familja… Kompli aqra »

Ispirati minn Ġesù r-ragħaj it-tajjeb – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fil-mandat lill-operaturi pastorali mat-tfal u l-adolexxenti

  Il-Parroċċa tal-Familja Mqaddsa, l-Iklin

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Jiena r-ragħaj it-tajjeb” (Ġw 10:11). Din smajnieha llum b’enfasi fis-silta mill-Evanġelju skont San Ġwann, u din tagħtina l-ispirazzjoni għall-ħidma li nagħmlu mat-tfal u mal-adolexxenti.

Relazzjoni miegħu

Dan għax fl-aħħar mill-aħħar il-ħidma tagħna għandha tkun indirizzata lejn ir-relazzjoni ma’ Ġesù, ir-ragħaj it-tajjeb. Ikun qabelxejn ir-ragħaj it-tajjeb tagħna li jmexxina, aħna u nagħmlu din il-ħidma, kull wieħed u waħda minna… Kompli aqra »