L-Omeliji tal-Isqof Awżiljarju

Fidi li nistqarruha bla biża’ – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa għall-familji, bil-preżentazzjoni ta’ tfal li twieldu fl-aħħar sentejn

  Il-Knisja Kolleġġjata u Arċimatriċi ta' San Ġorġ, Ħal Qormi

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Nixtieqkom taħsbu ftit kieku San Ġorġ kellu jagħtina llum hawnhekk il-messaġġ l-aktar importanti għal dawk kollha li huma preżenti, u għal din il-komunità. Naħseb li kieku kellu jiġi hawn, jieħu gost f’din il-knisja Kolleġġjata, Arċimatriċi, Arċipretali, u jieħu gost bin-nies li jħobbu l-knisja u li jippreparawlu knisja daqshekk sabiħa għall-festa tiegħu. Imma fl-istess waqt, San Ġorġ, filwaqt li jieħu gost b’dak li hu sabiħ, lilna jħeġġiġna biex dejjem naħsbu f’dak li hu l-aktar imporanti fil-ħajja tagħna… Kompli aqra »

Bejn ġudizzju u ġudizzju – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa b'tifkira ta' San Alwiġi Gonzaga

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Xi jrid jgħid biha Ġesù meta jgħidilna “Tiġġudikawx”? Hawnhekk Ġesù qed jitkellem fuq ġudizzju negattiv fuq l-oħrajn, tant hu hekk li jsemmi – jgħidha b’mod esaġerat – li int tara t-tibna f’għajn ħuk u ma tarax it-travu li għandek f’għajnek stess. Għalhekk Ġesù qed jgħidilna “Tiġġudikawx, biex ma tkunux iġġudikati”.

Biex nifhmu dal-kliem ta’ Ġesù, hu importanti li nagħmlu d-distinzjoni li hu dejjem għamel – imma ssib diversi nies li jgħidu li lanqas tista’ tagħmilha – bejn il-persuna u l-azzjoni, dak li tagħmel il-persuna… Kompli aqra »

Magħna fil-maltemp tal-ħajja – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Żgur li ħadd minna mhu se jlum lil dawk id-dixxipli li kienu ma’ Ġesù fid-dgħajsa qed jaqsmu l-baħar tal-Galilija, li twerwru meta qabdithom il-maltempata. L-Evanġelju jgħid li f’daqqa waħda, qam riefnu kbir, il-mewġ beda tiela’ għal ġod-dgħajsa, u din bdiet timtela bl-ilma. Sitwazzjoni tal-biża’! U qalb dan kollu, hemm Ġesù li qiegħed magħhom, imma rieqed fil-poppa tad-dgħajsa. Bilfors kienet raqda fil-fond, biex f’dil-maltempata kollha baqa’ rieqed… Kompli aqra »

Teżor li ma jintemmx – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Kultant ma jkunx faċli li nifhmu mill-ewwel il-kliem ta’ Ġesù, imma dak li jgħid illum fl-Evanġelju żgur li nifhmuh mill-ewwel, anke għax tant narawh fl-esperjenza tal-ħajja. Ġesù jgħid: “tgeddsux għalikom teżori f’din id-dinja”, u jgħid għaliex: għax it-teżori ta’ din id-dinja jispiċċaw, jew għax jitmermru bil-kamla u bis-sadid, jew għax il-ħallelin jinfdu u jisirqu. Dawn huma kollha provviżorji, it-teżori ta’ din id-dinja… Kompli aqra »

Inkunu saċerdoti li nisimgħu aktar – L-Isqof Galea-Curmi

Diskors fl-Aġġornament tal-Kleru 2021

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Nixtieq nirringrazzja lill-organizzaturi ta’ dan l-Aġġornament tal-Kleru, lill-kelliema u l-parteċipanti kollha, kif ukoll lilkom ilkoll li segwejtu b’attenzjoni. Kienu tlett ijiem mimlija, li żgur għenuna ħafna biex nirriflettu fuq kif nistgħu nkunu saċerdoti li aktar nisimgħu lil Alla, lil xulxin, u lir-realtà tas-soċjetà li fiha ngħixu, proprju f’din is-sena meta qegħdin nenfasizzaw b’mod speċjali s-smigħ fil-kuntest tad-dokument ekkleżjali ‘Knisja Waħda Vjaġġ Wieħed’… Kompli aqra »

Inkissru ċ-ċiklu ta’ mibegħda – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Faċli fil-ħajja nirraġunaw, kif semma Ġesù hawnhekk fl-Evanġelju, “għajn b’għajn u sinna b’sinna”. Kważi tiġi naturali li meta nirċievu azzjoni ħażina, irridu npattu b’azzjoni ħażina. Ġesù kien jaf li n-nies kienu midħla ta’ dan, għalhekk jgħidilhom: “Smajtu xi ntqal…”

Imma li kultant ninsew, anke meta nitkellmu fuq dan, hu li fit-Testment il-Qadim “għajn b’għajn u sinna b’sinna” ma kinitx tfisser: jekk xi ħadd għamillek azzjoni ħażina, qis li tpattihielu b’azzjoni ħażina… Kompli aqra »

Il-valur tal-ordinarju – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Ma nafx jekk qatt rajtux żerriegħa tal-mustarda. Hi żerriegħa tassew żgħira. Ġesù jgħid fl-Evanġelju llum, li hi: “l-iċken fost iż-żrieragħ kollha tal-art”. Għalhekk jolqotna l-fatt li Ġesù jxebbah is-Saltna ta’ Alla ma’ żerriegħa, u b’mod partikulari ma’ żerriegħa tal-mustarda.  Meta nisimgħu l-kelma ‘saltna’, l-ewwel ma jiġi f’moħħna hi xi ħaġa kbira, imma Ġesù jgħid li s-Saltna ta’ Alla tixbah lill-iktar ħaġa żgħira, li bil-mod il-mod tikber u tiżviluppa… Kompli aqra »

Qalb ma’ qalb – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fis-Solennità tal-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesù

  Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Il-qalb hi dik li minnha naraw il-persuna x’tip hi jew fiex tinsab. Meta ġieli tisma’ fuq xi ħadd ‘qalbu sewda’, mhux għall-kulur iswed tal-qalb ikunu qed jgħidu, imma li bniedem dispjaċut; u meta ngħidu ‘qalbu tajba’, mhux għax il-qalb taħdem tajjeb ikunu qed jgħidu, imma għax hu bniedem kollu kemm hu ġeneruż.

Għalhekk, il-festa tal-lum tal-qalb ta’ Ġesù tistedinna nagħrfu min hu Ġesù għalina… Kompli aqra »

L-Ewkaristija: rigal mhux premju – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm ta' Ġesù

  Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Għalkemm ġieli nħawduhom, hemm differenza bejn premju u rigal. Premju jagħtuhulek għal xi ħaġa li tkun ħdimt għaliha u li ksibt, pereżempju għax tmur tajjeb ħafna f’eżami. Premju jagħtuhulek għax ikun ħaqqek, għax tkun stinkajt, għax ikun mertu tiegħek.

Rigal mhux hekk. Rigal – fis-sens proprju tal-kelma, għax kultant qlibna s-sens proprju tal-kliem – jagħtihulek xi ħadd bil-qalb, bi mħabba… Kompli aqra »

Mhux pjaċir li jgħaddi imma ferħ li jibqa’ – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Fejn insibu l-veru ferħ f’ħajjitna? Din hi mistoqsija li, anke jekk kultant ma ngħiduhiex bil-
kliem, ħafna drabi imma qiegħda f’moħħna u f’qalbna. Aħna nixtiequ li jkollna mhux il-
pjaċir li jgħaddi imma l-ferħ li jibqa’.

Ġesù llum fl-Evanġelju jwieġeb din il-mistoqsija, meta tela’ fuq il-muntanja u lid-dixxipli
qalilhom dawn li aħna nsejħu l-Beatitudnijiet, jiġifieri dak li tassew jista’ jġib il-ferħ fil-ħajja
tagħhom… Kompli aqra »