• I Qari
  Mill-Ktieb ta’ Iżaija 40:1-5.9-11

  “Farrġu, farrġu l-poplu tiegħi,”
  jgħid Alla tagħkom.
  Kellmu lil qalb Ġerusalemm u għidulha
  li ntemm il-jasar tagħha,
  tħallset ħżunitha,
  ħadet mingħand il-Mulej
  darbtejn għal dnubietha kollha.
  Leħen jgħajjat:
   
  “Ħejju t-triq għall-Mulej fid-deżert,
  wittu għal Alla tagħna mogħdija fix-xagħri.
  Jintradam kull wied,
  u jitniżżlu l-muntanji u l-għoljiet;
  kull art imħabbta titwitta
  kull art imħarbta ssir maqgħad.
   U tfiġġ il-glorja tal-Mulej,
  u l-bnedmin jarawha lkoll f’daqqa,
  għax fomm il-Mulej tkellem.”

   Itla’ fuq il-muntanja għolja,
  int li ġġib il-bxara t-tajba lil Sijon;
  għolli leħnek bil-qawwa kollha,
  int li tagħti l-aħbar it-tajba lil Ġerusalemm;
  għajjat, la tibżax.
  Għid lill-ibliet ta’ Ġuda:
  “Hawn hu Alla tagħkom!”
  Hawn hu Sidi l-Mulej,
  li ġej bil-qawwa,
  u jaħkem bil-qawwa ta’ driegħu.
  Hawn hu bi ħlasu miegħu,
  u r-rebħa tiegħu quddiemu.
  Bħal ragħaj li jirgħa l-merħla tiegħu;
  bi driegħu jiġmagħha,
  u l-ħrief fi ħdanu jerfagħhom;
  u n-nagħaġ ireddgħu bil-mod imexxihom.

  Salm Responsorjali
  Salm 85(84):9ab-10.11-12.13-14

  Ħa nisma’ xi jgħid Alla;
  il-Mulej is-sliem ixandar,
  Qrib hi tassew is-salvazzjoni tiegħu
  għal dawk li jibżgħu minnu,
  biex jgħammar is-sebħ f’artna.

   It-tjieba u l-fedeltà jiltaqgħu,
  il-ġustizzja u s-sliem jitbewwsu.
  [S:85:12] Il-fedeltà mill-art tinbet,
  u l-ġustizzja mis-sema tixref.

  Il-Mulej ukoll jagħti l-ġid tiegħu,
  u artna tagħti l-frott tagħha.
  Il-ġustizzja quddiemu timxi,
  u s-sliem fuq il-passi tiegħu.

  II Qari
  Mit-Tieni Itta ta’ San Pietru 3:8-14

  ​Dan għandkom tkunu tafu, ħuti għeżież: li quddiem il-Mulej jum wieħed hu bħal elf sena, u elf sena bħal jum wieħed. Mhux għax jiddawwar il-Mulej li jtemm il-wegħdiet tiegħu, kif jaħsbu xi wħud, imma qiegħed jistabar bikom għax ma jridx li xi ħadd jintilef, imma li kulħadd jersaq għall-indiema. Jasal, tabilħaqq, Jum il-Mulej bħal ħalliel; jintemmu mbagħad is-smewwiet bi ħsejjes kbar, jinħallu bin-nar l-elementi tad-dinja, u l-art b’kull ma fiha tkun maħruqa min-nar. Ladarba hekk kollox għandu jintemm, araw daqsxejn kif għandkom iġġibu ruħkom, kemm għandha tkun qaddisa u tajba ħajjitkom, waqt li tistennew b’ħerqa kbira l-miġja tal-Jum ta’ Alla. Hu minħabba f’dan il-Jum li s-smewwiet jinħarqu u jinħallu, u l-elementi tad-dinja jinqerdu bin-nar. Imma aħna, skond il-wegħda tiegħu, nistennew smewwiet ġodda u art ġdida, li fihom tgħammar il-ġustizzja. Għalhekk, ħuti għeżież, waqt li nistennew dan kollu, qisu li jsibkom fis-sliem, bla tebgħa u bla dnub.​

  L-Evanġelju
  Saint Mark 1:1-8

  Il-Bidu ta’ l-Evanġelju ta’ Ġesù Kristu l-Iben ta’ Alla. Bħalma hu miktub fil-ktieb ta’ Isaija l-profeta,

      ‘Ara, jien nibgħat qablek il-ħabbâr
       tiegħi biex iħejji triqtek.
       Leħen ta’ wieħed jgħajjat fid-deżert:
       Ħejju t-triq tal-Mulej,
       iddrittaw il-mogħdijiet tiegħi,’

  hekk Ġwanni deher jgħammed fid-deżert u jxandar magħmudija ta’ ndiema għall-maħfra tad-dnubiet.  U kienet tmur għandu l-Lhudija kollha u n-nies kollha ta’ Ġerusalemm, jitgħammdu minnu fix-xmara Ġordan waqt li jistqarru dnubiethom. Ġwanni kien jilbes libsa tax-xagħar tal-ġemel, bi ħżiem tal-ġild madwar qaddu, u kien jiekol ġradijiet u għasel selvaġġ. U kien ixandar u jgħid: “Ġej warajja min hu aqwa minni, li jien ma jistħoqqlix nitbaxxa quddiemu u nħoll il-qfieli tal-qorq tiegħu. Jiena għammidtkom bl-ilma, iżda huwa jgħammidtkom bl-Ispirtu s-Santu.”