• Festa tal-Viżitazzjoni tal-Beata Verġni Marija

  San Luqa 1:39-56
  F’dawk il-ġranet Marija qamet u marret tħaffef lejn l-għoljiet, f’belt tal-Lhudija. Daħlet għand Żakkarija u sellmet lil Eliżabetta. Malli Eliżabetta semgħet lil Marija ssellmilha, it-tarbija qabżet fil-ġuf tagħha u Eliżabetta mtliet bl-Ispirtu s-Santu; u nfexxet f’għajta kbira u qalet: “Mbierka inti fost  in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek! U minn fejn ġieni dan li omm il-Mulej tiegħi tiġi għandi? Għax ara, malli smajt f’widnejja leħen it-tislima tiegħek, it-tarbija li għandi fil-ġuf qabżet bil-ferħ. Iva, hienja dik li emmnet li jseħħ kull ma bagħat jgħidilha l-Mulej!”

   
  Mbagħad qalet Marija:
   
  Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej,  
  u l-ispirtu tiegħi jifraħ f’Alla s-Salvatur tiegħi,
  għax hu xeħet għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu.

  Iva, minn issa ‘l quddiem kull nisel isejjaħli hienja,
  għax is-setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar;
  qaddis hu l-isem tiegħu.
  Il-ħniena tiegħu tinfirex f’kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu.
  Hu wera l-qawwa ta’ driegħu,
  xerred lil dawk li huma mkabbra f’qalbhom.
  Niżżel is-setgħana minn fuq it-tron tagħhom,
  u għolla ċ-ċkejknin.
  Mela b’kull ġid lil min hu bil-ġuħ,
  u l-għonja bagħathom ‘il barra b’xejn.
  Ħa ħsieb Iżrael qaddej tiegħu,
  għax ftakar fil-ħniena tiegħu,
  bħalma wiegħed lil missirijietna,
  b’riżq Abraham u nislu għal dejjem.”
   
  Marija baqgħet ma’ Eliżabetta għal tliet xhur u mbagħad reġgħet lura lejn darha.