L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Ġesù jsieħeb miegħu grupp ta’ rġiel li skont it-tradizzjoni, l-ewwel komunità kienet issejħilhom ‘it-tnax’. Tnax kienu dawk li Ġesù għażel biex ikunu miegħu imma wkoll jibgħathom fil-missjoni tiegħu. Ma ninsewx li m’ilux fakkarna li meta Ġesù mar f’pajjiżu ma laqgħuhx u allura jiddeċiedi jmur fil-bliet kemm tal-Galilija u kemm tal-Lduhija jħabbar il-Bxara t-Tajba. Imma Ġesù ma jistax ilaħħaq waħdu u allura jsejjaħ lil dawn it-tnax u jibda jibgħathom tnejn tnejn  filwaqt li jagħtihom is-setgħa tiegħu nnifsu: is-setgħa fuq l-ispirti l-ħżiena (Mk 6:7). Nistgħu ngħidu li din it-tradizzjoni għadha magħna sal-lum. Ġesù, permezz tal-Knisja tiegħu, jibqa’ jsieħeb miegħu nies mibgħuta bil-qawwa fuq l-ispirti ħżiena imma wkoll bil-qawwa li jxandru l-Kelma.

Xandru u n-nies jindmu

Ir-riflessjoni ta’ Ġesù, jew inkella l-linji gwidali jagħtihom, huma għall-missjoni li trid issir kemm jista’ jkun malajr u bil-ħeffa. “U wissiehom biex ma jieħdu xejn magħhom għat-triq ħlief ħatar: la ħobż, la ħorġa, lanqas flus fi ħżiemhom; imma li jilbsu l-qrieq u ma jxiddux żewġ ilbiesi.” (Mk 6: 8-9). Dan kollu jfisser li huma mhux biss se jafdaw fil-providenza ta’ Alla, għax Ġesù stess jgħid: “Il-ħaddiem ħaqqu ħlasu,” imma wkoll din hija missjoni urġenti u ma jistgħux jinħlew bil-ġarr u t-toqol ta’ ħafna affarijiet, imma fejn jidħlu u jilqgħuhom jibqgħu hemmhekk ixandru l-Kelma. Javżahom ukoll li jista’ jkun li ma jilqgħuhomx u din hija r-realtà li għadha magħna sal-lum; mhux għax bagħatna Ġesù Kristu kulħadd se jieħu pjaċir bina. Ġesù javżahom mal-ewwel lil dawn it-tnax mibgħuta tnejn tnejn: “U jekk xi post ma jilqagħkomx u ma jisimgħukomx, itilqu minn hemm u farfru t-trab minn taħt saqajkom bħala xhieda kontrihom” (Mk 6:11). X’irid jgħid Ġesù b’din il-kelma pjuttost iebsa? Qed jgħid li min ma jilqagħkomx għandu responsabbiltà tiegħu u intom għandkom irrispettaw l-għażla tiegħu imma l-għażla tiegħu jġorrha hu. Ħarġu mela jxandru biex in-nies jindmu. Dan huwa l-messaġġ ta’ Ġesù stess li fil-fatt fil-bidu tal-missjoni tiegħu kien juża din il-frażi, “Indmu u emmnu fil-Bxara t-Tajba,” biddlu l-mod kif taħsbu, l-indiema hija din il-ħaġa, mhux biss li tieqaf tagħmel il-ħażen imma li tbiddel il-mod kif taħseb, il-mod kif tara lil ħaddieħor, lilek innifsek, lill-ħajja tiegħek u lid-destin tiegħek. Li tindem tfisser li tbiddel il-mentalità tiegħek.

“Bil-qawwa ta’ Ġesù jkeċċu bosta xjaten” (Mk 6:13). Din il-qawwa għadha fil-Knisja. L-isqof jiddedika saċerdoti eżorċisti li għandhom il-qawwa f’isem il-Knisja jkeċċu x-xjaten. Il-qawwa  hija delegata mill-isqof imma hija l-qawwa ta’ Ġesù stess li mill-ewwel, hu u jafda lil ħaddieor biex jgħinu fil-missjoni tiegħu, jikkomunika l-istess qawwa tiegħu fuq il-ħażen.

Xi jfisser is-sagrament tal-morda?

Għandna wkoll frażi li tfakkarna fis-sagrament tad-dilka tal-morda: “Dilku ħafna morda biż-żejt u fejquhom” (Mk 6:13). Araw kemm hi tradizzjoni antika din il-ħaġa: li aħna nidilku lill-morda biż-żejt qaddis u bil-qawwa ta’ Ġesù nitolbu l-grazzja tal-fejqan. Nixtieq nagħmel nota ċkejkna fuq is-sagrament tal-griżma tal-morda. Ħafna drabi jkollna l-impressjoni li s-sagrament tal-griżma tal-morda huwa l-aħħar sagrament li tirċievi. “Għamlulu l-griżma,” mhux hekk ngħidu? Mela jiġifieri ma hemmx tama u għamlulu l-griżma. Iżda fil-fatt, d-dilka hija għall-morda u mhux bilfors għall-moribondi. Tajjeb li min ikun qiegħed fl-aħħar ta’ ħajtu jingħata s-sagrament tal-griżma. Tgħiduli għaliex?  Għaliex is-sagrament tal-griżma, li jagħtih biss is-saċerdot biss jew l-isqof, jaħfer id-dnubiet. Allura bniedem li ma jistax jitkellem għax mhuwiex f’sensih u ma jistax jikkomunika mas-saċerdot biex jitlob il-maħfra tad-dnubiet tiegħu, bid-dilka tal-morda jinħafrulu d-dnubietu kollha. Araw xi grazzja kbira, araw x’qawwa kbira għandu dan is-sagrament!

Tgħiduli: ‘Dawn it-tnax mibgħutin tnejn tnejn kienu qed jagħmlu s-sagrament tal-morda?’ Le, għaliex is-sagramenti jibdew minn wara t-tluq ta’ Ġesù fis-sema, u Ġesù għadu magħhom, imma din l-użanza hija l-bidu ta’ dak li mbagħad sar sagrament. Is-sagramenti huma laqgħa ma’ Ġesù u Ġesù kien għadu jterraq it-toroq tal-Lhudija u l-Galilija. Hekk ukoll meta Ġesù kien għadu fid-dinja qabel ma rxoxta, ma kienx hemm is-sagrament tal-magħmudija imma kien hemm il- magħudija tal-indiema, il-magħmudija ta’ Ġwanni. Ġesù wkoll għammed bil-magħmudija ndiema, imma s-sagramenti jibdew wara li Ġesù jitla’ fis-sema. Allura l-appostli bħal San Pietru u San Ġuda Taddew, biex insemmu ftit, dawk ma tgħammdux, imma San Pawl tgħammed għax San Pawl iltaqa’ ma’ Ġesù fit-triq ta’ Damasku wara li Ġesù tela’ s-sema.

Is-sagramenti jibdew propju fil-Knisja bħala mod kif Ġesù huwa preżenti magħna wara l-qawmien tiegħu mill-imwiet. Fil-fatt anke fil-quddiesa li niċċelebraw aħna nfakkru l-mewt u l-qawmien ta’ Ġesù mill-imwiet, xi ħaġa li aħna ngħidu wara l-Ewkaristija, wara l-konsagrazzjoni hekk kif is-saċerdot jgħid: “Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek, Mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek nistennewk sa ma tiġi fil-glorja”. Is-saċerdot ukoll ikompli t-talba tal-Ewkaristija billi jfakkarna li aħna qegħdin ngħixu l-ħajja ta’ Ġesù imma wkoll il-mewt u l- qawmien tiegħu mill-imwiet.

Fl-ewwel qari smajna lill-profeta Għamos jgħid lis-saċerdot li kien imqabbad mir-re, li ma hemmx bżonnn tmur l-università biex tkun profeta, anzi: “Jiena biss ragħaj u niżbor il-ġummajż. Iżda l-Mulej qabadni minn wara l-merħla, u l-Mulej qalli: Mur, ħabbar lill-poplu tiegħi, Iżrael”. (Għamos 7:14-15). Għamos jgħidilna li profeta jagħżlu Alla u jibagħtu Alla. Bħal dawk it-tnax mibgħuta tnejn tnejn magħżula minn Ġesù u mibgħuta minn Ġesù. M’hemm l-ebda profeta li jsir profeta minn żniedu. Ma tistax tqum filgħodu u tgħid li trid issir profeta. M’hemmx għalfejn, ħabib, għax biex tkun profeta jrid jibagħtek Alla, tibgħatek il-Knisja, tibgħatek il-familja ta’ Ġesù. Meta tkun profeta jkollok ħafna inkwiet imma l-konsolazzjoni tiegħek tkun li din it-triq m’għażilthiex int imma sejjaħlek Alla.

✠ Charles Jude Scicluna
    Arċisqof ta’ Malta


Il-Qari tal-Quddiesa:
Qari I: Għamos 7:12-15
Salm: 84 (85), 9ab-10, 11-12, 13-14
Qari II: Efes 1:3-10
Evanġelju: Mk 6:7-13