Il-Kelma tal-Arċisqof

“X’jitlob minna l-Mulej?” – Jistaqsi l-Arċisqof

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Permezz tas-silta li qrajna llum mill-Evanġelju, inħoss li Ġesù jgħallimna lezzjoni għażiża. Ħafna drabi nkunu għaddejjin mill-maltemp, kemm bħala Knisja, kemm bħala soċjetà, u kemm bħala individwi. Maltemp li jħabbatna personalment u individwalment. Lill-Mulej ngħidulu: “Salvana! Se nintilfu!” (Mt 8:25). Inħossuh li hu rieqed, la jisma’, la jara. Il-Mulej illum jgħidilna din il-kelma li ta’ min ngħożżuha. “Dan il-biża’ kollu għalfejn, ja nies ta’ fidi ċkejkna?” (Mt 8:26)… Kompli aqra »

Il-Mulej jiġi bil-qawwa tal-ħniena tiegħu – L-Arċisqof

Quddiesa fil-festa tat-Twelid ta’ San Ġwann Battista

  Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Huma diversi l-mumenti meta fit-talb tal-Knisja nsibu lil Ġwanni, it-tifel ta’ Żakkarija u ta’ Eliżabetta bħala l-protagonist jew wieħed mill-protagonisti. Illum qed niċċelebraw it-twelid tiegħu imma l-ewwel darba li niltaqgħu miegħu, għadu tarbija fil-ġuf, fil-festa tal-Viżitazzjoni, meta Marija maret iżżur il-qariba tagħha Eliżabetta. It-tarbija li kellha Eliżabetta fil-ġuf, li llum niċċelebraw it-twelid tagħha, qabżet bil-ferħ malli semgħet il-vuċi ta’ Marija ssellem lil Eliżabetta, xi ħaġa li Eliżabetta stess tgħid: “Malli smajt it-tislima tiegħek, it-tarbija li għandi fil-ġuf qabżet bil-ferħ” (Lq 1:44)… Kompli aqra »

“Għandu jkollna qalb ħelwa u umli” – L‑Arċisqof f’Jum il-Gradwazzjoni ta’ Caritas Malta

12-il persuna jiggradwaw mill-programm ta’ rijabilitazzjoni mid-droga

  Iċ-Ċentru Terapewtiku ta’ San Blas, Ħaż-Żebbuġ

Il-messaġġ tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

L-ewwel nett nixtieq insellem lil kull wieħed u waħda minnkom b’mod speċjali lilek Eċċ. President tar-Repubblika, lill-Onorevoli Ministri, grazzi ħafna tal-preżenza ġentili tagħkom. Imma tislima kbira ħafna tmur lill-istaff kollu tal-Caritas. Grazzi ħafna lilek, Anthony, tal-kliem tiegħek ċar ħafna li hemm bżonn naħsbu ħafna fuqu. Imma grazzi anke lilek Dun Charles Cordina, li naf kemm hi għal qalbek il-missjoni li twassal il-qalb tal-Knisja f’tant ambjenti li aħna qaddejja tagħhom… Kompli aqra »

M’hemmx għalfejn nintroduċu l-abort biex insalvaw l-omm – L-Arċisqof

Quddiesa fis-solennità tat-Twelid ta’ San Ġwann Battista

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Aħna nagħmlu tliet festi għat-twelid ta’ xi ħadd matul is-sena ta’ talb tal-Knisja fis-Sena Liturġika. Infakkru b’ferħ kbir it-twelid ta’ Sidna Ġesù Kristu fil-25 ta’ Diċembru. Infakkru t-twelid ta’ Sidtna Marija fit-8 ta’ Settembru. Imma festa antika oħra hi t-twelid ta’ Ġwanni. Dawn huma t-tliet festi li fihom infakkru t-twelid ta’ personaġġ. Ġeneralment il-qaddisin infakkruhom fl-anniversarju tal-mewt tagħhom jew f’anniversarju importanti fil-ħajja tagħhom; imma qatt fl-anniversarju tat-twelid tagħhom… Kompli aqra »

It-triq id-dejqa ta’ Ġesù fiha d-diffikultajiet imma twasslek – L-Arċisqof

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Din is-silta mill-Evanġelju ta’ San Mattew tiġbor tliet kelmiet ta’ Ġesù li mhux bilfors jingħaqdu bejniethom imma l-Evanġelju tal-lum jippreżentahomlna t-tlieta li huma.

L-ewwel kelma ta’ Ġesù hi biex nitgħallmu napprezzaw il-ġid kollu li għamel magħna u jqabblu ma’ dak kollu li hu qaddis: il-ġawhra. Ħafna drabi Ġesù jfakkarna li s-saltna ta’ Alla, il-paċi li jagħtina hu, huma prezzjużi daqs ġawhra fina li xi ħadd isib waqt li qed ifittex ġawhar prezzjuż jew teżor moħbi f’għalqa… Kompli aqra »

“Ersqu għat-tqarbin” – L-istedina tal-Arċisqof fil-festa ta’ Corpus Christi

  Il-Katidral ta' San Pawl, l-Imdina

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Fil-festa tal-Ġisem u d-Demm ta’ Ġesù nistħajlu li l-Knisja tagħżel xi Evanġelju jirrakkonta l-mument meta Ġesù jwaqqaf dan is-sagrament. Fil-qari li smajna llum huwa l-Appostlu Missierna San Pawl meta jikteb lill-Koritin li jfakkarna x’ġara u li hu kien irċieva mingħand il-Mulej it-tagħlim li għadda lill-komunità ta’ Korintu. “Il-Mulej Ġesù fil-lejl li fih kien ittradut, ħa l-ħobż u wara li radd il-ħajr, qasmu u qal: ‘Dan hu ġismi li ngħata lilkom; agħmlu dan b’tifkira tiegħi’… Kompli aqra »

Ngħixu għall-imħabba fraterna, tolleranza u li naċċettaw lil xulxin – L-Arċisqof

Messaġġ mill-Arċisqof waqt mument ta’ talb fl-aħħar tislima lil Lassana Cisse

  Il-Moskea Mariam Al-Batool, Raħal Ġdid

On Thursday 16 June 2022, Lassana Cisse was bid farewell at the Mariam Al-Batool Mosque. The prayer was led by Imam Mohammed El Sadi and was attended by Archbishop Charles Scicluna and representatives of non-governmental organisations.

Message by Archbishop Charles Jude Scicluna

First of all I would like to thank you, dear Imam Mohammed El Sadi, for welcoming us here in this mosque and for leading the Muslim prayer for our dear friend, Lassana Cisse… Kompli aqra »

Il-kelma ta’ Ġesù twassalna għal-libertà vera – L-Arċisqof

  Il-Knisja tas-Seminarju, Tal-Virtù, ir-Rabat

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Dan hu forsi l-iżjed tagħlim ta’ Ġesù li nħossuh diffiċli anke għax imur ’l hemm mil-liġi li għalina tagħmel sens: tħobb lil min iħobbok – lil għajrek, u tobgħod lil min jobogħdok. Mhux hekk nagħmlu aħna? L-istint tagħna hekk jgħidilna u nħossu li din xi ħaġa ġusta għax inti almenu tħobb lil min iħobbok mhux tobgħod lil min iħobbok, u lil min jobogħdok tpattilu bl-istess mibegħda… Kompli aqra »

“Il-ħajja umana tibda mit-tnissil u rridu nirrispettawha, hi min hi u hi f’liema ċirkustanza hi” – L-Arċisqof

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Ma nafx jekk smajtux bil-kelma ‘sinodu’. Kulħadd jitkellem fuq is-Sinodu; kollox sinodu. Imma din il-kelma xi tfisser? Ġejja mill-Grieg súnodos u tfisser ‘triq waħda’ jew inkella ‘triq flimkien’, li nimxu flimkien. Fl-Evanġelju li smajna llum, Ġesù juża din it-tixbiha: meta tkun għadek fit-triq ma’ min jixtieq itellgħek il-qorti ⁠—jew ma’ min għandu għalxiex itellgħek il-qorti— tkunu qegħdin f’mixja flimkien, sinodali… Kompli aqra »

“X’qegħdin nagħmlu bil-poter li ksibna?” – Il-mistoqsija tal‑Arċisqof fis-Sette Giugno

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Ħafna drabi nistaqsu għaliex Ġesù juża x-xbihat tal-melħ u tad-dawl biex jgħidilna min aħna. Donnu jrid jispjegalna li fil-ħajja tagħna rridu nħarsu lejn dawn ix-xbihat. Il-melħ huwa dak li jagħti t-togħma allura nitolbu li bix-xhieda tagħna, b’ħajjitna, bi kliemna u b’imġibitna nħallu togħma tajba.

Kultant nfakkru ’l xi ħadd li ħalliena u fi kliemna nirrealizaw kemm din il-persuna ħalliet togħma tajba… Kompli aqra »