Il-Kelma tal-Arċisqof

Knisja li toħroġ hi Knisja li tħobb – L-Arċisqof

Ċelebrazzjoni Djoċesana u quddiesa fil-festa ta' Kristu Re

  Il-Bażilika Minuri ta' Kristu Re, Raħal Ġdid

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Ippermettuli nibda din ir-riflessjoni tiegħi, fis-solennità ta’ Ġesù Sultan tal-Ħolqien kollu, billi nistedinkom toffru din it-talba tal-Għasar, għall-bżonnijiet tal-Qdusija Tiegħu l-Papa. Dalgħodu, waqt li qed insegwi l-Angelus, irrealizzajt li għandna bżonn ħafna nitolbu għalih, biex il-Mulej jagħtih is-saħħa bil-kalma u bil-paċenzja.

Fl-Assemblea Djoċesana, li temmejna proprju ftit tal-jiem ilu, nedejna sena ġdida ta’ ħidma flimkien, waqt li ltqajna l-istedina li kien għamel il-Papa Franġisku prattikament 10 snin ilu, fl-24 ta’ Novembru 2013, meta lill-Knisja stedinna li tkun Knisja li toħroġ… Kompli aqra »

L-għemejjel tagħna mal-proxxmu jagħmlu d-dinja post aħjar – L-Arċisqof

Quddiesa fis-Solennità ta’ Kristu Sultan

  Il-Mużew tal-Avjazzjoni, Ta' Qali

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Fil-festa ta’ Ġesù bħala Sultan, illum niltaqgħu miegħu bħala mħallef ġust għaliex mhux biss jagħtina sentenza skont il-verità imma wkoll imħallef ġust li jikkonferma l-għażliet li nkunu għamilna fil-ħajja tagħna.

Huwa r-ragħaj li jifred in-nagħaġ mill-mogħoż. Ovvjament din hija kategorija allegorika. M’għandna xejn kontra l-mogħoż u lanqas kontra n-nagħaġ. Kultant ngħidu li xi ħadd huwa bodbod imma l-bdabad ukoll maħluqa minn Alla u kulma ħalaq Alla huwa tajjeb… Kompli aqra »

Jalla l-poplu ta’ dil-parroċċa jara t-tjubija u l-fedeltà fil-ħarsa t’għajnejk – L-Arċisqof

L-omelija tal-Arċisqof waqt il-quddiesa tal-bidu tal-ħidma pastorali ta’ Patri Martin Coleiro OFM

  Il-Knisja Parrokkjali ta’ Sacro Cuor, Tas-Sliema

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Għażiż Fr Martin, il-Mulej qiegħed jafdalek mhux talenti tad-deheb u l-fidda – għax it-talent kien kejl, jew għad-deheb jew għall-fidda. Talent, illum, kieku jissarraf, skont jekk hux tal-fidda jew tad-deheb, f’mijiet ta’ eluf ta’ ewro. Biż-żmien, imbagħad, anke taħt l-influwenza tal-kultura Nisranija, il-kelma ‘talent’, minħabba din il-parabbola x’aktarx, saret tfisser ukoll ħila, saret tfisser kapaċità; ngħidu: għandu ħafna talenti, bniedem jaf iħaddem tajjeb it-talenti tiegħu. 

Għażiż Fr Martin, Ġesù mhux qiegħed jafdalek it-talenti tad-deheb u tal-fidda, għalkemm qiegħed jafdalek ukoll knisja sabiħa u mżejna kif jixraq, imma qiegħed jafdalek il-mimmi ta’ għajnejh, il-poplu għażiż, li jgħix, jgħammar, jitlob u jħabrek f’din il-parroċċa… Kompli aqra »

Nilqgħu lil kulħadd, hu kif inhu – l-Arċisqof

Quddiesa fil-75 anniversarju mit-twaqqif tal-Kulleġġ San Albert il-Kbir

  Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

“Is-Saltna ta’ Alla ma tiġix b’sinjali li jidhru” (Lq 19:20). Xi tfisser din il-kelma ta’ Ġesù?

Meta inti qed tfittex is-Saltna ta’ Alla toqgħodx tfittex affarijiet kbar ħafna jew li jidhru. L-ewwel fittex jekk fil-qalb tiegħek għandekx il-paċi. Jekk tkun inkwetat allura m’għandniex paċi, jew jekk jien irrabjat, jew qed ngħir għal xi ħadd, jew miġġieled jew miġġielda ma’ xi ħadd… Kompli aqra »

L-Arċisqof lill-gradwati ġodda: Qatt tfittxu qligħ a skapitu tad-dinjità tagħkom jew ta’ ħaddieħor

Quddiesa mal-gradwati l-ġodda tal-Università ta’ Malta

  Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta

“Għamilna biss dak li kellna nagħmlu” (Lq 17:10). X’qed jipprova jgħallimna Ġesù, meta jgħidilna, intom qaddejja, dan hu li għandu jiddistingwikom. It-titlu li għandkom tippreferu, huwa li intom issejħu lilkom infuskom qaddejja. Faċli tgħidha, imma mhux daqshekk faċli tgħixha. Għaliex hemm valuri hemm barra, jekk nistgħu nsejħulhom valuri, u mhux diżvaluri, li qabel ipoġġu l-qligħ, il-prestiġju, il-poter. Li huma l-antitesi, kollox bil-maqlub li tkun qaddej… Kompli aqra »

Nitolbu għall-kappillan biex jiffaċilita u qatt ma jtellef il-laqgħa tagħna ma’ Ġesù – L-Arċisqof

Quddiesa li tat bidu għall-ħidma pastorali ta' Dun Evan Caruana

  Il-Knisja Parrokkjali ta' Santa Marija, Birkirkara

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Għażiż Mons. Evan, inti u tilqa’ din il-missjoni l-ġdida tiegħek bħala ragħaj ta’ din il-komunità antika, imma fl-istess ħin ġdida, mimlija tama u ħeġġa, nitolbok li tieħu ħsieb li l-kews tiegħek, il-musbieħ tiegħek, ikollu ż-żejt għax trid twassal lil din il-ġemgħa biex tilqa’ lill-Għarus li jiġi, jiġi żgur, imma ma nafux meta, bħalma jgħidilna Hu: Tassew, ngħidilkom, jiġi meta ma tistennewhx, “għax la tafu l-jum u lanqas is-siegħa” (Mt 25:13)… Kompli aqra »

L-Arċisqof f’Jum it-Tifkira: ‘Min jagħżel il-gwerra minflok il-politika jaħsad is-saħta tal-mewt’

Pontifikal f'Jum it-Tifkira

  Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

“L-aqwa tal-għaqal huwa li taħseb fil-għerf u min jishar għalih malajr jeħles mill-inkwiet” (Għerf  6:14). Dan il-vers mill-ktieb tal-Għerf, li smajna fl-ewwel qari llum, insibu eku ta’ dak li jgħid Ġesù fil-parabbola li jirrakkonta fil-silta mill-Evanġelju ta’ San Mattew li nqrat illum u li tinqara mad-dinja Kattolika kollha.

Ġesù jitkellem dwar dawn l-għaxar xebbiet, ħamsa minnhom għaqlin u ħamsa boloh… Kompli aqra »

Investi f’paċenzja, sagrifiċċju u stennija, u ssib l-imħabba – L-Arċisqof

  Il-Knisja tas-Salib Imqaddes, il-Furjana

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

L-espressjoni li Ġesù juża fis-silta li għadna kemm smajna, u li l-Knisja tagħżel fil-festa tal-Arkanġli, “Għad taraw is-sema miftuħ u l-anġli ta’ Alla telgħin u neżlin fuq Bin il-bniedem” (Ġw 1:51), din l-espressjoni li fiha Ġesù jsemmi l-anġli ta’ Alla, tfisser ukoll il-glorja ta’ Alla. “Tassew tassew ngħidilkom, għad taraw il-glorja ta’ Alla, is-sema miftuħ u l-anġli ta’ Alla telgħin u neżlin fuq Bin il-bniedem” (Ġw 1:51)… Kompli aqra »

Ma nfittxux mal-Mulej – L-Arċisqof

Quddiesa fil-25 Ħadd ta' matul is-sena

  Il-Knisja ta' San Franġiski tal-Kunvent tas-sorijiet Franġiskani tal-Qalb ta' Ġesù, l-Imsida

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Ma nafx jekk tiftakrux li fil-parabbola li rrakonta Ġesù l-Ħadd li għadda, semma t-talenti. Kien hemm wieħed raġel li lis-sid tiegħu kellu jagħtih 10,000 talent u għedna li t-talent kien kejl tad-deheb jew tal-fidda. Illum jissarraf bil-miljuni. Mentri dan il-qaddej, li sidu ħafirlu somma kbira ħafna, sab sieħbu ieħor li kellu jagħtih 100 dinar u għedna li d-dinar kien il-paga tal-jum… Kompli aqra »

Ekonomija li tagħti dinjità lill-bniedem – L-Arċisqof f’Jum l-Indipendenza

Pontifikal statali f'Jum l-Indipendenza

  Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Bħal‑lum disgħa u ħamsin sena ilu, Malta ċċelebrat it‑twelid tagħha bħala stat sovran u indipendenti, immexxi mill‑Maltin. Għall‑ewwel darba pajjiżna ma kienx aktar dipendenti fuq deċiżjonijiet li jieħu ħaddieħor għalina. Ma bqajniex poplu maħkum, imma l‑ħakma waqgħet f’idejn il‑poplu, li kull ħames snin jagħżel lil min se jiddelega biex jeżerċita din il‑ħakma.

Bħala stat sovran, forsi illudejna ruħna li konna ħlisna darba għal dejjem minn dawk id‑dipendenzi li ma jħalluniex nikbru u nilħqu l‑milja tagħna… Kompli aqra »