Il-Kelma tal-Arċisqof

Il-qawmien ta’ Lazzru huwa xhieda tal-qawwa ta’ Ġesù – L-Arċisqof

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

“Mulej, kieku kont hawn, ħija ma kienx imut” (Ġw 11:21). Marija, bħal Marta oħtha, hija mnikkta minħabba l-mewt ta’ ħuhom Lazzru. Tirrepeti l-istess kliem li kienet qalet l-istess oħtha ftit qabel: “Mulej, kieku kont hawn ħija ma kienx imut” (Ġw 11:32).

Dawn il-ġranet meta kuljum nisimgħu b’aħbarijiet kiefra ta’ nies imutu bla ħtija minħabba virus qerriedi, forsi tiġina wkoll din il-mistoqsija quddiem Alla: ‘imma inti hawn?’ Min jaf kemm ulied li tilfu l-ġenituri tagħhom fl-Italja, fi Spanja, jagħmlu din l-osservazzjoni quddiem il-Mulej: ‘kieku kont hawn!’ U din hija l-mistoqsija li lill-Mulej triegħxu… Kompli aqra »

Ejjew nitħejjew biex nilqgħu d-don tal-fidwa li ried jagħtina Ġesù – L-Arċisqof

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Kull nhar ta’ Ġimgħa fir-Randan l-Evanġelju jippreparana għall-kunflitt kbir li mbagħad iseħħ b’mod qawwi fil-Ġimgħa Mqaddsa, kunflitt bejn Ġesù u l-kapijiet ta’ Ġerusalemm.

Hija l-festa tal-Għerejjex. Il-festa tal-Għerejjex kienet festa kbira fil-ħarifa meta l-poplu Lhudi kien ifakkar l-40 sena li għamel iterraq fid-deżert, l-għerusija tiegħu ma’ Alla fejn irċieva l-kmandamenti, fejn bena l-arka tal-preżenza tal-Mulej, id-don tal-manna. Fil-fatt fl-arka li tiġi ċċelebrata wkoll fil-festa tal-Għerejjex, kien hemm it-twavel tal-Liġi u ftit manna li l-Iżraeliti ġabru fid-deżert matul dawk l-40 sena… Kompli aqra »

Tkun ħaġa sabiħa li f’mumenti ta’ diffikultà aħna l-Insara nkunu musbieħ jixgħel u jiddi – L-Arċisqof

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

F’dawn l-aħħar ġranet tar-Randan, l-Evanġelju jibda jippreparana għall-kunflitt kbir bejn Ġesù u dawk li kienu jaħsbu li fehmu kollox u li jafu kollox, li ma setgħux jilqgħuh: mastrudaxxa minn Nazaret li jgħid li huwa l-Iben ta’ Alla.

Ġesù jinsisti li għandhom iċ-ċavetta biex ikunu jistgħu jagħrfuh u jifhmuh: il-Liġi, il-profeti, Mosè stess, imma xorta jibqgħu jwebbsu rashom. 

Ejjew nitolbu f’dan il-mument partikulari biex aħna nagħrfu fejn qegħdin inwebbsu rasna u qalbna… Kompli aqra »

Alla jsalvana mhux mill-bogħod imma bħala wieħed minna – L-Arċisqof

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Din is-silta sabiħa ħafna mill-ewwel kapitlu tal-Evanġelju ta’ San Luqa (Lq 1:26-38), tibda bl-anġlu mibgħut minn Alla f’belt tal-Galilija u tikkonkludi propju bl-istess anġlu Gabrijel li jitlaq minn ħdejn din ix-xebba li żar b’risposta li tferraħ lill-ġnus.

Il-proposta ta’ Alla mhix faċli għal din ix-xebba: “Kif ikun dan?” (Lq 1:34). Hi se titqal, se tnissel fil-ġuf mingħajr ma tagħraf raġel… Kompli aqra »

Il-Mulej qed jistedinna biex inbiddlu ħajjitna – ir-risposta f’idejna – L-Arċisqof

L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

L-Ewwel Qari (Eżek 47:1-9.12) ikellimna dwar xmara ta’ ilma safi, ta’ ilma li kapaċi jbiddel il-melħ tal-baħar, ilma li kapaċi jagħti l-ħajja kull fejn jgħaddi.

U fl-Evanġelju nsibu mument fejn Ġesù jersaq lejn din in-nixxiegħa, il-menqa, li bil-Lhudi kienu jgħidulha Betzata, u jsib wieħed marid li kien ilu jistenna l-fejqan 38 sena. “Trid tfiq?” (Ġw 5:6). Il-marid ma jweġbux: ‘Iva, Sinjur, jiena rrid infiq’ imma jispjega lil Ġesù għaliex kien ilu daqshekk jistenna: “M’għandix min jitfagħni fil-menqa xħin jitqanqal l-ilma għax waqt li nkun sejjer jien, ħaddieħor jinżel qabli” (Ġw 5:7)… Kompli aqra »

Fil-wied mudlam Alla huwa d-dawl tagħna – L-Arċisqof

L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

L-Evanġelju li għadna kemm smajna, wieħed mis-sinjali li jagħtina l-Evanġelju skont San Ġwann, kien jinqara sa mill-bidu lill-katekumeni, dawk li kienu għażlu li jsiru Nsara u kienu qed iħejju ruħhom biex jitgħammdu fl-Għid Imqaddes.

L-għażla ta’ dan ir-rakkont hija ovvja. Il-Mulej jiltaqa’ ma’ raġel li kien għama mit-twelid u jagħtih id-dawl. Jagħtih id-dawl fiżiku, il-kapaċità li jara, imma wkoll iżejnu bid-don tal-fidi… Kompli aqra »

San Ġużepp – il-magħżul li jħares il-ħajja u l-missjoni ta’ Ġesù – L-Arċisqof

L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

Fil-festa ta’ San Ġużepp ta’ din is-sena qegħdin niċċelebraw l-Ewkaristija f’ċirkustanzi speċjali li wassluna f’riġlejn din l-istatwa għażiża f’dan l-Oratorju għażiż li għal sekli huwa ddedikat lill-patrijarka San Ġużepp.

Din is-sena hija sena li nistgħu nsejħulha wkoll Ġużeppina għaliex fit-8 ta’ Diċembru li ġej, ’k Alla jrid, niċċelebraw il-150 sena minn meta l-Beatu Papa Piju IX iddikjara lil San Ġużepp patrun tal-Knisja universali… Kompli aqra »

Is-sagrifiċċju li qed jintalab minna bħalissa għandu jkun espressjoni tal-imħabba għal xulxin – L-Arċisqof

L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

Ġesù jinsisti li ġie biex iwassal dak kollu li l-Mulej kien għallem lill-poplu tiegħu permezz tal-liġi u l-profeti għall-milja tiegħu.

Fil-kitba tal-Appostlu Missierna San Pawl insibu din l-espressjoni sabiħa: “L-imħabba hija l-milja tal-Liġi u tal-Profeti” U nistgħu ngħidu li l-Appostlu Missierna qiegħed jirrifletti fuq dak li jgħidilna Ġesù stess llum fl-Evanġelju skont San Mattew (Mt5:17-19). Hu ġie jwassal il-liġi u l-profeti għall-milja tagħhom, għall-milja tal-imħabba… Kompli aqra »

Ma naqtgħux qalbna mill-ħniena ta’ Alla – L-Arċisqof

L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

F’din il-mixja speċjali tar-Randan f’din is-sena, il-Mulej qed jgħallimna li, aħna min aħna, għandna bżonn il-ħniena u l-għajnuna tiegħu.

Aħna min aħna, ilkoll esposti għal periklu kbir. Huwa l-mument fejn aħna ninsew dak li jifridna u hu opportunità sabiħa biex naħfru mill-qalb lil xulxin. Il-Mulej ħerqan li jaħfrilna u jaħfrilna dejjem. Kif isibna disposti, lesti li nilqgħu l-maħfra tiegħu, lest jagħtihielna… Kompli aqra »

Nobdu d-direttivi li nirċievu biex inkunu ta’ eżempju, ta’ kuraġġ, imma wkoll ta’ protezzjoni għal xulxin – L-Arċisqof

L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

Illum fl-Ewwel Qari (2Slat 5:1-15) smajna l-istorja sabiħa ta’ dan il-fizzjal mis-Sirja, Nagħman, li kien marid bil-lebbra u li permezz tal-profeta tal-Mulej, il-profeta Eliżew, reġa’ sab il-fejqan.

L-Evanġelju jintagħżel għax propju huwa Ġesù stess li jsemmi dan l-episodju: “Kien hemm bosta lebbrużi f’Iżrael fi żmien il-profeta Eliżew imma ħadd minnhom ma ġie mfejjaq ħlief Nagħman tas-Sirja” (Lq 4:27)… Kompli aqra »