Il-Kelma tal-Arċisqof

Iftħu qalbkom għall-fqir – L-Arċisqof lill-istudenti universitarji

Quddiesa f'għeluq il-120 anniversarju tal-Kunsill Studenti Universitarji

  Il-Knisja tal-Ġiżwiti, il-Belt Valletta

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Ġesù juża żewġ elementi min-natura u jgħid min aħna. L-identità tagħna tinġabar f’dawn iż-żewġ elementi li jsemmi Ġesù: il-melħ. Mhux se nidħol f’polemika mat-tobba li jgħidulna tiħux ħafna melħ. Wara kollox, fl-università jekk titgħallem xi ħaġa hija li tirrispetta x-xjenza. Jekk trid ikun bniedem tassew ta’ fidi, qatt m’għandek tiddisprezza l-għerf li hemm fil-ħolqien. Min huwa tassew xjenzjat jogħxa bl-istraordinarjetà ta’ dak li hemm fil-ħolqien… Kompli aqra »

“Itolbu u jingħatalkom”

Quddiesa fit-tifkira tal-Beata Adeodata Pisani

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

M’ilux smajna lil Ġesù jgħidilna biex ma nintilfux f’ħafna tlablib meta nitolbu. Illum qed jagħmlilna kuraġġ biex filfatt nitolbu, nfittxu, u nħabbtu. Donnu jagħtina formula li tagħmlilna kuraġġ. “Itolbu u jingħatalkom; fittxu u ssibu; ħabtu u jiftħulkom. Għax kull min jitlob jaqla’, min ifittex issib, min iħabbat jiftħulu.” Imma aħna bl-esperjenza tagħna nafu li diversi drabi f’ħajjitna tlabna u ma qlajniex dak li tlabna, fittixna u ma sibniex, ħabbatna u l-bieb baqa’ magħluq… Kompli aqra »

Fir-Randan irridu naħfru u nitolbu maħfra mill-qalb – L‑Arċisqof

Quddiesa fit-tifkira ta' San Polikarpu

  Il-Knisja ta' San Bartilmew Appostlu u l-Madonna tal-Bon Kunsill, Ħal Tarxien

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Għadna kemm smajna t-talba tant għaziża li aħna nsejħulha t-talba li għallimna Ġesù, it-talba li tgħallimna nħarsu lejn il-Missier bħala l-Missier ta’ kull wieħed u waħda minna. Ġesù m’għallimniex ngħidu ‘Missieri, li inti fis-smewwiet’ imma għallimna ngħidu “Missierna li inti fis-smewwiet”.

Tifhmu wkoll li t-talba li ngħidu ħierġa mill-Evanġelju skont San Mattew. Għandna verżjoni oħra tat-talba tal-Mulej li nsibuha fl-Evanġelju skont San Luqa imma t-talba li aħna ngħidu fil-quddiesa u meta nitolbu, b’mod speċjali anke meta nitolbu r-rużarju, hi meħuda mill-kapitlu 6 tal-Evanġelju ta’ San Mattew… Kompli aqra »

Fejn qiegħda qalbi? – L-Arċisqof f’Ras ir-Randan

Quddiesa f'Ras ir-Randan

  Il-Knisja tal-Immakulata Kunċizzjoni (Sarria), il-Furjana

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

“Ċarrtu qlubkom mhux ilbieskom” (Ġoel 2:13). Il-kliem tal-profeta Ġoel li bih nibdew dan l-istaġun tar-Randan ipoġġi l-attenzjoni tagħna fuq il-qalb. Dan huwa staġun li aħna nsejħulu ta’ penitenza imma l-Mulej mhux qiegħed ifittex il-moħqrija tagħna nfusna imma l-konverżjoni tal-qalb.

Jekk inħarsu lejn is-Salm 50 li qrajna bħala s-salm responsorjali llum, li huwa s-salm penitenzjali pereċċellenza, aħna tlabna flimkien ma’ David wara li kien nidem: “Oħloq fija, O Alla, qalb safja” (S 50:12)… Kompli aqra »

Nitolbu maħfra għal meta ma naċċettawx l-iżbalji ta’ ħaddieħor – L‑Arċisqof

Quddiesa fis-sitt Ħadd taż-żmien ta' matul is-sena

  Il-Knisja ta' San Bartilmew Appostlu u l-Madonna tal-Bon Kunsill, Ħal Tarxien

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

L-ewwel kapitlu tal-Evanġelju ta’ San Mark jikkonkludi b’din is-silta li għadna kemm smajna u li qara Dun Chris, l-Arċipriet ta’ Ħal Tarxien.

Hemm xi elementi importanti ħafna li jagħtina dan l-Evanġelju li nixtieq naqsam magħkom f’dan il-jum li huwa ukoll għażiż għall-maħbubin. Il-ġurnata ta’ San Valentinu din is-sena inzertat il-Ħadd u allura l-Isqof ma jistax jinjora dan, avolja mhux parti mill-kalendajru universali tal-Knisja… Kompli aqra »

Ngħaqqdu t-tbatija tagħna mas-salib ta’ Ġesù – L‑Arċisqof

Quddiesa f'Jum il-Morda u mill-ewwel dehra tal-Madonna f'Lourdes

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Ġesù jagħmel ħiltu kollha biex jgħix ir-rieda tal-Missier u r-rieda tal-Missier hija s-salvazzjoni tal-poplu tiegħu, ta’ Iżrael. Iktar ’il quddiem jagħraf ukoll li huwa mibgħut għall-ġnus.

F’din l-ewwel laqgħa ma’ rappreżentanta tal-ġnus, din il-mara Griega, Sirofeniċja min-nisel tagħha, Ġesù jidħol f’kunflitt. Qed titolbu l-għajnuna. Mhijiex parti mill-poplu ta’ Iżrael. Imma l-umiltà tagħha tipperswadih mill-fidi tagħha. Hi lesta tilqa’ wkoll il-loqom li jaqa’ mill-mejda ta’ Iżrael u tissieħeb mal-fidi f’Alla li huwa ħaj għaliex f’Ġesù tara dak li jista’ jgħinha… Kompli aqra »

“Għażiż Missierna Pawlu, keċċi minn ġo nofsna kull mard, kull għelt għal ruħna” – L-Arċisqof

Quddiesa fil-festa tal-Appostlu Missierna San Pawl

  Il-Kolleġġjata ta' San Pawl Nawfragu, il-Belt Valletta

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

San Pawl telaq minn Ġerusalemm mimli ħeġġa bl-awtorizzazzjoni tal-qassis il-kbir biex imur Damasku u hemmhekk “jaqbad l-irġiel u n-nisa kollha li jsib miexja fit-Triq tal-Mulej u jeħodhom marbuta Ġerusalemm. Huwa u sejjer kif qorob lejn Damasku, f’daqqa waħda” madwar Sawl, Lhudi  minn Tarsu, Pawlu ċittadin Ruman, “idda madwaru dawl mis-sema. Waqa’ fl-art u sema leħen jgħidlu: ‘Sawl, Sawl għaliex qiegħed tippersegwitani?’ ‘Min int, Mulej?‘ U l-leħen wieġbu: ‘Jiena Ġesu li int qiegħed tippersegwitah imma issa qum u idħol il-belt u hemmhekk jgħidulek x’għandek tagħmel’ Dawk li kienu sejrin miegħu baqgħu mbikkma billi kienu semgħu l-leħen imma ma raw lil ħadd… Kompli aqra »

L-Arċisqof jistaqsi: xi jfisser it-talb għalina?

Quddiesa fil-ħames Ħadd taż-zmien ta' matul is-sena

  Il-Knisja ta' San Bartilmew Appostlu u l-Madonna tal-Bon Kunsill, Ħal Tarxien

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Il-Ħadd li għadda rajna l-konfront ta’ Ġesù max-Xitan fis-sinagoga ta’ Kafarnahum u l-ewwel kapitlu ta’ San Mark ikompli bir-rakkont u jagħtina l-esperjenza tad-dixxipli ta’ Ġesù kif ħarġu mis-sinagoga. Is-sinagoga kienet il-post fejn jiltaqa’ l-Poplu ta’ Alla biex jitlob u biex jikkontempla u jimmedita fuq il-Kelma tal-Mulej. Għalhekk staqsew lil Ġesù biex jikkummenta l-Iskrittura.

Illum l-Evanġelju jeħodna ġo dar ta’ familja… Kompli aqra »

Is-sagrament tad-Dilka tal-Morda jsaħħaħ l-ispirtu u l-ġisem, u jaħfer id-dnubiet – L-Arċisqof

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Ġesù jibda jittrenja lid-dixxipli tiegħu. Hawnhekk għandna l-ewwel esperiment li għamel u jsejjaħ lit-tnax. ’Il quddiem isejjaħ grupp ikbar ta’ 72. F’din l-esperjenza Ġesù jipprova jgħaddi l-qawwa tiegħu fuq il-ħażen u fuq il-mard lid-dixxipli tiegħu. Jibagħthom tnejn tnejn. Ħafna mill-għorrief tal-Knisja, is-santi padri, jikkummentaw li ma bagħathomx wieħed wieħed, bagħathom tnejn tnejn għaliex fl-għaqda ta’ bejniethom mhux biss se jkunu sapport għal xulxin imma se jagħtu xhieda wkoll li huma aħwa għalkemm mhumiex aħwa… Kompli aqra »