Il-Kelma tal-Arċisqof

Ilqa’ l-barkiet tal-Mulej biex tkun verament hieni – L-Arċisqof

Quddiesa tal-Ħadd li matulha ngħata l-ministeru tal-lettorat lil seminarista

  Il-Knisja Parrokkjali ta' Kristu Rxoxt, Pembroke

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Irridu ngħidu li hi okkażjoni sabiħa ħafna f’din il-parroċċa li wieħed minn uliedha llum qed jiġi ppreżentat mill-komunità u quddiem l-isqof u l-Knisja biex jiġi istitwit lettur: jibda jaqra b’mod uffiċjali l-Kelma t’Alla fil-komunità fil-preparazzjoni tiegħu anke biex ’il quddiem ikun kandidat uffiċjali għall-ordni sagri kif inhu u jirċievi d-djakonat u l-presbiterat. Għażiż Matthew, aħna nitolbu ħafna għalik.

Fl-Evanġelju tal-lum Ġesù jagħtina l-ewwel nett l-identity card tiegħu għax il-barkiet li jagħtina – u dan hu tagħlim sabiħ kemm tal-Papa Franġisku kif ukoll tal-maħbub u mibki Papa Benedittu – fil-barkiet li jagħti l-ewwel nett Ġesù jitkellem fuqu nnifsu għax dak li jitlob minna Ġesù, hu l-ewwel wieħed li jagħmlu… Kompli aqra »

L-Arċisqof jistaqsi: aħna ta’ min aħna xhieda?

Quddiesa fil-festa tal-Konverżjoni ta' Missierna San Pawl

  Il-Katidral ta' San Pawl, l-Imdina

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

“Sawl, Sawl għaliex qiegħed tippersegwitani?” (Atti 22:7). Din hi l-ewwel kelma li l-appostlu Missierna, li aħna nafuh ukoll bit-tieni isem tiegħu Pawlu, isem Ruman li jissieħeb mal-isem Lhudi Sawlu li x’aktarx ingħata fiċ-ċirkonċiżjoni tiegħu ta’ tmint ijiem, dan hu l-ewwel kliem li jisma’ mingħand Ġesù.

L-ewwel nett hu kliem personali ħafna. Ġesù lil dan ir-raġel isejjaħlu b’ismu. U l-isem ifisser li Ġesù għandu għatx kbir li jidħol fi djalogu dirett ma’ dan ir-raġel… Kompli aqra »

Is-Sagrament taż-Żwieġ huwa pjan tal-grazzja ta’ Alla għalikom – L-Arċisqof

  Il-KonKatidral ta’ San Ġwann, Il-Belt Valletta

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

“Intom smajtu bil-pjan tal-grazzja li Alla tani għal-ġid tagħkom” (Ef 3:2). Din il-kelma ta’ San Pawl, tgħodd ukoll għalikom. Itolbu biex dejjem tagħrfu u tifhmu li s-Sagrament taż-Żwieġ, li dħaltu għalih bil-kunsens ta’ bejnietkom, huwa għalikom pjan tal-grazzja ta’ Alla. Aħna, meta ngħidu l-kelma grazzja, irridu nfissru mħabba, ħniena u paċenzja. Jiena nispera u nawgura li ħadtu grazzja b’xulxin xi darba, u li meta tħarsu lejn xulxin forsi għadkom tiftakru dik ix-xrara tal-bidu, bejn argument u ieħor… Kompli aqra »

L-Epifanija tfakkarna li għandna sejħa li nkunu parti minn familja li tinsab fid-dinja kollha – L-Arċisqof

Quddiesa fl-Epifanija tal-Mulej bil-preżentazzjoni tan-Nunzju Appostoliku Savio Hon Fai-Tai

  Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Your Excellency, your presence among us gives new meaning to the responsorial psalm today. Lord on every nation on earth will adore you. Il-ġnus kollha tal-art jagħtuk qima Mulej. You come from Hong Kong, the Far East. Mgr Dennis [Kuruppassery] comes from great subcontinent of India. Both of you come from the East.  And in the Gospel of Matthew today, we hear about these Three Wise Men coming from the East… Kompli aqra »

L-aħħar kliem tal-Papa Benedittu kienu proprju stqarrija ta’ mħabba għal Ġesù: ‘Gesù, ti amo’ – L-Arċisqof

  Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

L-ewwel ma għamel Indri, ħu Xmun Pietru, kif sema’ min kien tassew Ġesù ta’ Nazaret, il-mastrudaxxa, bin Ġużeppi, kien li jmur isib lil ħuh Xmun, sajjied bħalu. Ma jgħidlux: Sibna lil Ġesù ta’ Nazaret, jew mastrudaxxa bravu, jew iben ta’ mastrudaxxa. Jgħidlu: “‘Sibna l-Messija’ – li tfisser Kristu, il-Midluk. U ħadu għand Ġesù” (Ġw 1:41-42). Id-djalogu ta’ Ġesù ma’ dan Xmun, fl-ewwel kapitlu ta’ San Ġwann, li għadna kemm smajna silta minnu, huwa essenzjali… Kompli aqra »

Issib il-paċi meta titgħallem tafda f’Alla li ħalqek – L-Arċisqof

Quddiesa fis-Solennità tal-Imqaddsa Omm Alla u fl-ewwel jum tas-sena

  Il-kappella tad-Dar tal-Providenza, is-Siġġiewi

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Iż-żewġ anġli li smajna fil-bidu spjegawlna l-veru tifsira tal-Milied. Kemm hi ħaġa sabiħa li ninġabru mal-ħbieb tagħna, fil-familji, f’diversi okkażjonijiet biex nifirħu u nkunu flimkien. Imma kemm hi ħaġa sabiħa wkoll, li ngħixu t-tifsira vera tal-Milied, billi nkunu preżenza sabiħa għal xulxin. Nieħu pjaċir meta nħares lejn il-poplu tagħna u l-ġenerożità tiegħu, u nara qalb kbira u ġeneruża. Ftit jiem ilu għamilna ċelebrazzjoni ta’ solidarjetà kbira fl-Istrina, illum qegħdin nitolbukom biex tieħdu ħsieb id-Dar tal-Providenza… Kompli aqra »

Il-Papa Benedittu għallimna niddefendu d-dinjità tal-bniedem bil-verità, bil-paċenzja u bl-umiltà – L-Arċisqof

  Konkatidral ta’ San Ġwann, Il-Belt Valletta

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

“Alla bagħat l-Ispirtu ta’ Ibnu f’qalbna jgħajjat: ‘Abba Missier’” (Gal 4:6). Aħna u ntemmu din is-sena u nħarsu lejn sena ġdida, ejjew nitolbu l-grazzja li aħna nħossu fil-qalb tagħna l-preżenza tal-Ispirtu s-Santu, l-Ispirtu ta’ Ġesù. Alla bagħat l-Ispirtu ta’ Ibnu f’qalbna u dan l-Ispirtu ta’ Ġesù jgħajjat f’qalbna: “Abba Missier”.

Kemm hi ħaġa sabiħa li aħna nifhmu li l-fidi tagħna, bħalma kien iħobb jgħallimna u jirrepeti Benedittu XVI, mhix sensiela ta’ liġijiet imma laqgħa ma’ persuna, laqgħa ma’ persuna ħajja, laqgħa ma’ Ġesù… Kompli aqra »