Il-Kelma tal-Arċisqof

Il-Mulej iwegħedna ħajja ta’ dejjem fis-sliem bla turufnament – L-Arċisqof

Omelija b'tifkira ta’ Santa Marta, Santa Marija u San Lazzru

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Dan l-Evanġelju jlaqqa’ flimkien lit-tliet ismijiet għeżież: Marta, Marija u Lazzru. Lazzru mhux parti mid-djalogu għax f’dan il-mument, mill-kapitlu 11 ta’ San Ġwann, Lazzru qiegħed fil-qabar u ilu mejjet għal erbat ijiem.

Marija baqgħet id-dar miġbura; hi Marta li toħroġ tilqa’ l-Imgħallem u tagħmel djalogu ħafna profond miegħu. Jekk aħna nammiraw lil San Pietru li, ispirat mill-Missier, jistqarr min hu Ġesù:  “Inti l-Messija, l-lben t’Alla ħaj” (Mt 16:16), illum irridu niftakru li l-Mulej inebbaħ lil Marta wkoll biex tgħid l-istess kliem: “Jiena nemmen li inti l-Messija, l-Iben ta’ Alla, dak li ġie fid-dinja” (Ġw 11:27)… Kompli aqra »

Ma tistax tħobb lil Alla u tobgħod lil bniedem xbieha t’Alla – L-Arċisqof

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Din hi waħda mill-ftit parabboli li Ġesù jispjega fid-dettall. Ilbieraħ qrajna l-parabbola ta’ dak li żera’ żerriegħa tajba, imbagħad bil-lejl ġie l-għadu tiegħu hu żera’ s-sikrana. Il-ħaddiema jgħidulu: “Tridx immorru niġbruha?” is-sikrana. Jgħidilhom: “Le… Erħulhom jikbru t-tnejn flimkien sal-ħsad; meta mbagħad jasal il-ħsad, ngħid lill-ħassada: ‘Iġbru s-sikrana l-ewwel, u orbtuha qatta qatta għall-ħruq, imbagħad qiegħdu l-qamħ fil-maħżen tiegħi” (Mt 13:29-30)… Kompli aqra »

Napprezzaw l-għerf tan-nanniet tagħna – L-Arċisqof

Quddiesa fl-ewwel Jum Dinji tan-Nanniet u l-Anzjani

  Il-Knisja Parrokkjali ta' Sant'Anna, Wied il-Għajn

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Kemm hu sabiħ il-versett li qrajna fis-salm ta’ dan is-17-il Ħadd taż-żmien ta’ matul is-sena: “Iftaħ idek, Mulej, ferraħna bil-ġid li tagħtina” (S144:16). Minn dan il-Ħadd bdejna naqraw kapitlu sabiħ mill-Evanġelju ta’ San Ġwann. Għalkemm il-Ħdud ta’ din is-sena huma ddedikati lill-Evanġelju ta’ San Mark, li huwa Evanġelju qasir, f’dawn il-Ħdud li ġejjin se nieqfu ftit minn San Mark u naqraw minn kapitlu 6 mill-Evanġelju ta’ San Ġwann li jibda propju jibda bir-rakkont ta’ Ġesù li jkattar il-ħobż u l-ħut li offrielu tifel u tema’ 5,000 raġel u lil kull min kien hemm magħhom… Kompli aqra »

Stedina biex niftħu tieqa fuq realtà lil hinn minn dik li qed naraw – L‑Arċisqof

L-inawgurazzjoni tar‑restawr tal‑oratorju fil‑Konkatidral u l‑ftuħ tal‑Caravaggio Wing

  Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta

Il-messaġġ tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Membri Parlamentari, Rev. Prof. Emmanuel Agius, il-membri kollha tal-Kunsill tal-Fondazzjoni, membri tal-Kapitlu Metropolitan, Sinjura Kuratriċi, Sindku, rappreżentanti ta’ Heritage Malta, Supretendent tal-Beni Kulturali Kurt, u tant personalitajiet distinti, merħba u grazzi tal-preżenza tagħkom.

L-ewwel nett nixtieq nirringrazzja lill-kelliema ta’ qabli talli wrewna propju dak li qed nistennew li naraw illejla: ambjenti li reġgħu ħadu l-ħajja fis-sbuħija kollha tagħhom… Kompli aqra »

Familt Ġesù hi kull min jagħmel ir-rieda tal-Missier – L-Arċisqof

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Ejjew nimmaġinaw ftit lill-Madonna, lil Marija ta’ Nazaret tisma’ dan il-kliem ta’ Ġesù. Jekk ma semagħtux direttament għax baqgħet barra d-dar fejn kien Ġesù, żgur wassluhulha. Ikun hemm min iwassalulha b’iżjed aċċent.     

“Min hi ommi? Min huma ħuti?” (Mt 12:48). Hu kliem li mad-daqqa t’għajn jinstema’ iebes fil-konfront ta’ Marija ta’ Nazaret, il-mamà tiegħu u anke tal-qraba tiegħu li l-Evanġelju jirreferi għalihom dejjem bħala l-aħwa ta’ Ġesù, ħutu… Kompli aqra »

Il-paċenzja hi l-lingwa tal-imħabba – L-Arċisqof

Quddiesa fl-okkażjoni tal-100 sena mit-twaqqif tal-Knisja tal-Bidnija

  Il-Knisja tas-Sagra Familja, il-Bidnija

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Mitt sena ilu, intom in-nies tal-Bidnija, missirijietkom, inawguraw din il-knisja li kienu bnew b’idejhom stess. Ħallsuha minn buthom, u għal żmien kienet magħrufa ‘l-Knisja tal-Mitt Lira’. Imma din il-knisja ħelwa tiġbor fiha, dedikata lill-Familja Mqaddsa, il-fidi tagħkom, u t-talba li tagħmlu llum lill-Mulej. Tiġbor il-fidi tagħkom għaliex komunità, li tagħti ħajjitha biex tibni knisja; mhux qed tibni dar, fejn dak li jkun joqgħod u jgħammar mal-familja tiegħu… Kompli aqra »

Il-bidu tal-ħidma pastorali ta’ Papàs Martin Zammit

Quddiesa fil-bidu tal-ħidma pastorali ta' Papàs Martin Zammit bħala l-kappillan tal-parroċċa Griega-Kattolika ddedikata lil Sidtna Marija ta’ Damasku

  Il-Knisja ta' San Nikola, il-Belt Valletta

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Insellem lil kull min qiegħed isegwina permezz tal-mezzi tax-xandir u lill-komunità Griega-Kattolika li qed tiltaqa’ hawnhekk illum biex tagħti merħba lill-Kappillan, il-Papàs il-ġdid tagħha Fr Martin Zammit

L-Evanġelju li għadna kemm smajna, li huwa fiċ-ċiklu tal-qari li titlob il-Knisja bir-rit Biżantin, huwa mill-kapitlu 5 ta’ San Mattew. “Intom id-dawl tad-dinja. Belt li tkun qiegħda fuq muntanja ma tistax tinħeba” (Mt 5:14)… Kompli aqra »

Għatx għall-Mulej – L-Arċisqof

Quddiesa fil-festa tal-Madonna tal-Karmnu

  Il-Bażilika Minuri tal-Madonna tal-Karmnu, il-Belt Valletta

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Fl-ewwel qari ta’ din il-festa solenni tal-Madonna tal-Karmnu smajna silta minn kapitlu 18 mill-ewwel ktieb tas-Slaten. Is-silta tirrakkonta dak li ġara meta Elija tela’ fuq il-quċċata tal-Karmelu, dan il-grupp ta’ muntanji li jħarsu lejn il-Mediterran, u nxteħet fl-art, u qiegħed wiċċu bejn għarkupptejh (1 Slat 18:42) u beda jitlob. X’kien ġara?

Il-Mulej kien inkwetat b’dak li kien qed jagħmel il-poplu għażiż tiegħu, u lill-profeta tiegħu qallu: “Ma tagħmilx xita sakemm inti ma tagħtix il-kelma tiegħek għax inti bagħtek tkellimhom f’ismi”… Kompli aqra »

Hemm qawwa kbira f’li tagħder u tħenn – L-Arċisqof

Quddiesa b'tifkira ta' San Bonaventura

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Hi silta qasira ħafna din, minn kapitlu 11 ta’ San Mattew. Hi waħda mis-siltiet tal-ikbar faraġ li nsibu fl-Evanġelji. L-ewwel nett Ġesù ma jbiegħed lil ħadd. Kultant aħna naħsbu li rrabjat magħna, li għandu l-geddum magħna. “Ejjew għandi” (Mt 12:28). Ta’ min nieqfu fuq din l-istedina ta’ Ġesù. M’hemmx għalfejn tistaħbew meta nkun għaddej jien: Ejjew għandi. Lil min qed jistieden? … Kompli aqra »

L-Arċisqof jistaqsi: X’responsabbiltajiet għandna bħala soċjetà?

Quddiesa fit-tifkira ta' San Enriku

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Ġesù jkellem lill-ibliet. Interessanti li jagħżel ibliet li fihom għamel ħafna mirakli. Ovvjament għamel il-mirakli għax sab il-fidi tan-nies, b’mod speċjali l-morda, dawk li kienu maħkuma mill-qawwa tax-Xitan, il-fqar. Jitkellem dwar Korożajn, jitkellem dwar Betsajda, li diversi dixxipli kienu minn din il-belt. Ġwanni u Ġakbu, Indrì u Xmun kienu minn Betsajda. Kafarnahum kienet il-belt fejn imbagħad għex Pietru, fejn Ġesù ppriedka ħafna u kellimna dwar l-Ewkaristija li nsibu fil-kapitlu sitta ta’ San Ġwann… Kompli aqra »