Il-Kelma tal-Arċisqof

Naħdmu flimkien għall-ġid komuni b’mod speċjali favur min għandu l-iżjed bżonn – L-Arċisqof fil-ftuħ tad-Dar Alberto Marvelli

Ir-residenza Alberto Marvelli hi dar biex żgħażagħ bla dar ikunu jistgħu jgħixu fil-komunità b’mod indipendenti filwaqt li jingħataw l-appoġġ meħtieġ. Din id-dar, li tinsab Raħal Ġdid, ġiet inawgurata u mbierka mill-Arċisqof Charles J. Scicluna, fil-preżenza tal-Ministru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali Michael Falzon, nhar is-Sibt 25 ta’ Jannar 2020.

Żgħażagħ bla dar se jkunu jistgħu joqogħdu temporanjament f’din id-dar waqt li jingħataw l-għajnuna biex isiru totalment indipendenti… Kompli aqra »

Filmat: It-tnedija tal-verżjoni bil-Malti tal-Eżortazzjoni Appostolika ‘Verbum Domini’

L‑Arċisqof Charles J. Scicluna nieda t-traduzzjoni bil-Malti ta’ Verbum Domini (Il‑Kelma tal‑Mulej), li hi l‑Eżortazzjoni Appostolika tal‑Papa Benedittu XVI tal-2010, nhar l‑Erbgħa, 22 ta’ Jannar 2020, fiċ‑Ċentru Animazzjoni u Komunikazzjoni (ĊAK), Birkirkara.

It-tnedija ta’ din il-publikazzjoni saret fl-okkażjoni tal-Ħadd tal-Kelma ta’ Alla, li waqqaf il-Papa Franġisku u li ser tiġi ċċelebrata għall-ewwel darba nhar il-Ħadd li ġej, fit‑tielet Ħadd taż‑Żmien ta’ Matul is‑Sena… Kompli aqra »

Il-ħtieġa li nilqgħu lin-nies bi “ħlewwa liema bħalha” għadha tgħodd sal-lum – L-Arċisqof fil-Laboratorju tal-Paċi

L-Arċisqof Charles J. Scicluna ltaqa’ mar-residenti li jgħixu fil-Laboratorju tal-Paċi, Ħal Far, nhar il-21 ta’ Jannar. L-Arċisqof Scicluna ntlaqa’ minn Patri Dijonisju Mintoff li jmexxi dan iċ-ċentru.

Bħalissa hemm 52 resident raġel fosthom mill-Mali, l-Etjopja, l-Eritrea, il-Kosta tal-Avorju, is-Sudan, il-Kamerun, Bangladesh, il-Pakistan u l-Iran – li qegħdin ifittxu kenn fostna (asylum seekers).

Il-messaġġ tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

First of all I would like to thank you for having me… Kompli aqra »

Il-Mulej ma ġiex biex ikun moqdi imma biex jaqdi – L-Arċisqof

L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

“Jekk xi ħadd irid jaqdini, dan għandu jimxi warajja” (Ġw 12:26). Għażiż Andrew, il-Knisja laqgħetek fost il-kandidati għad-djakonat u għall-presbiterat u llum bit-tqegħid ta’ jdejja u t-talba tal-Knisja, il-Mulej se jordnak djaknu. Id-djakonat huwa wieħed mit-tliet espressjonijiet tal-Ordni Sagri u hija sejħa għall-qadi. Kif jgħid il-Konċilju Vatikan II, inti llum se tiġi ordnat għall-ministeru, għall-qadi.

Ġesù jkellmek ċar fl-Evanġelju li għadna kemm smajna mill-kapitlu 12 ta’ San Ġwann… Kompli aqra »

Fuq kull bieb li tħabbat u jiftħulek, qis li tkun il-mibgħut ta’ Kristu Ġesù – L-Arċisqof lil Dun David Cilia

L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

“Pawlu, li Alla ried isejjaħlu, biex ikun appostlu ta’ Kristu Ġesù” (1Kor 1:1).

Għażiż Arċipriet, aħna u niċċelebraw il-bidu uffiċjali tal-ħidma tiegħek f’din il-parroċċa għażiża nixtieqek u nitolbok tiftakar f’dawn il-kliem li permezz tagħhom l-Appostlu Missierna jsellem lill-Korintin, poplu għażiż li swielu mhux ftit inkwiet, tant hu hekk li kiteb darba għal darbtejn.

Alla ried isejjaħlu… Kompli aqra »

Nibqgħu soċjetà li tgħożż l-ħajja u niddefenduha anke fil-ġuf – L-Arċisqof fil-ftuħ tas-Sena Ġużeppina

L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

L-ewwel nett nixtieq nirringrazzjakom ħafna tal-preżenza sabiħa tagħkom illum f’dan is-santwarju bażilika ddedikat lil Sidtna Marija tal-Karmelu.

Qegħdin nibdew xhur li nixtieqhom ikunu mhux biss taħt il-ħarsien ta’ San Ġużepp imma ispirati minnu. Fuq xiex nixtieq li naħdmu aħna u niskopru mill-ġdid il-kobor tal-missjoni li l-Mulej afda f’idejn San Ġużepp, f’dan il-mastrudaxxa umli u ġwejjed mill-belt ta’ Nazaret? … Kompli aqra »

Aqdi lil dan il-poplu għażiż u jkun hu stess il-faraġ u l-ferħ ta’ qalbek – L-Arċisqof lil Patri Andrew Galea

L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

Qabel isellmu din il-Knisja parrokkjali llum, ħudu ħsieb li tieqfu ftit fuq wara tal-Knisja fejn hemm il-battisteru u li għandu xbieha sabiħa ta’ din il-festa li qegħdin niċċelebraw illum: il-Magħmudija tal-Mulej.

Għażiż Fr Andrew, nixieq nislet ftit riflessjonijiet li tissuġġerili propju din il-festa biex ikunu għalik gwida f’dan il-ministeru pastorali ġdid li l-Knisja qiegħda tafdalek permezz tas-superjur tiegħek, il-Provinċjal u tal-Isqof… Kompli aqra »

Ir-responsabbiltà u l-privileġġ tagħkom hu li tkunu sinjal ta’ tama għal xulxin – L-Arċisqof lill-koppji miżżewġa

L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

It-talba tal-Knisja f’din il-festa tfakkarna li f’dan il-mument importanti fil-ħajja ta’ Ġesù fejn hu jiddeċiedi jitlaq lil ommu, ormaj armla, Nazaret, jiġbor miegħu grupp ta’ dixxipli u nafu li mbagħad din l-esperjenza ddum għal tliet snin sakemm joqtluh f’Ġerusalemm u jqum mill-imwiet.

Imma llum qegħdin niċċelebraw propju l-bidu ta’ din l-esperjenza u f’din il-festa t-talba tal-Knisja tfakkarna wkoll li m’aħniex qed niltaqgħu biss ma’ Ġesù, imma l-Ispirtu jidher forma ta’ ħamiema u tinstema’ l-vuċi tal-Missier… Kompli aqra »

Il-Kardinal Prospero Grech: Bniedem tassew għaref li apprezza l-umanità u tbissmilha – L-Arċisqof

L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

94 sena ilu, ta’ tarbija tawh l-isem ta’ Stanley, imma aħna l-maġġorparti tagħna, nafuh bl-isem li għażlulu bħala reliġjuż: Prospero. Dan l-isem jiġbor fil-qosor kemm jista’ jkun f’kelma waħda s-simpatija li tattira l-memorja ta’ bniedem kbir, tal-Kardinal Prospero Grech.

Hu kellu l-grazzja mingħand il-Mulej li jirċievi s-sejħa li jimxi wara Ġesù mill-qrib. Ġesù fuqu quddiem il-Missier, jista’ jgħid li hu jsib il-glorja tiegħu permezz tal-qaddej tiegħu Prospero… Kompli aqra »

Naħdmu flimkien f’isem it-Trinità Mqaddsa – L-Arċisqof

Nhar il-Ħadd 5 ta’ Jannar 2020, l-Arċisqof Charles J. Scicluna attenda għaċ-ċelebrazzjoni tal-Epifanija, organizzata mill-Parroċċa Griega ta’ San Ġorġ tal-Arċidjoċesi Ortodossa tal-Italja u Malta, fix-Xatt ta’ Ta’ Xbiex. Għaċ-ċelebrazzjoni attendew ukoll il-President ta’ Malta George Vella, il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Carmelo Abela u l-Ambaxxatur Grieg Dimitrios G. Tsoungas, kif ukoll membri tal-komunità Kristjana Griega u Ortodossa li jgħixu f’Malta.

L-Arkimandrita Nathanael Felesakis mexxa ċ-ċelebrazzjoni liturġika, wara bierek lin-nies u l-ilma, u tefa’ s-salib fl-baħar; waqt li l-President ta’ Malta tajjar ħamiema bajda… Kompli aqra »