Il-Kelma tal-Arċisqof

Inkunu ta’ spalla għal tant nies li għandhom bżonn – L-Arċisqof

  L-uffiċini temporanji tal-Malta Community Chest Fund, il-Belt Valletta

Il-President ta’ Malta George Vella u l-Arċisqof Charles Scicluna żaru l-uffiċini temporanji tal-Malta Community Chest Fund Foundation fil-Belt Valletta. L-Arċisqof qal li l-kontribut konkret tal-Knisja f’Malta b’solidarjetà mal-valuri tal-Community Chest Fund, hu appell biex kulħadd jikkopera u jagħti milli jista’.

Il-fondazzjoni kellha tiċċaqlaq minħabba l-proġett ta’ restawr li qed isir bħalissa minn Heritage Malta fil-Palazz tal-Gran Mastru, fejn għandha l-uffiċini uffiċjali tagħha fis-sular ta’ isfel… Kompli aqra »

Indrì afdat bl-iżjed ħsibijiet importanti ta’ Ġesù – L-Arċisqof

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Fil-festa ta’ Sant’Andrija nisimgħu l-Evanġelju tas-sejħa tiegħu skont San Mattew. L-Evanġelju ta’ San Ġwann jagħtina episodju ħelu meta Indrì jisma’ lil Ġwanni l-Battista jsejjaħ lil Ġesù l-Ħaruf t’Alla li jneħħi d-dnubiet tad-dinja u jmur għand Xmun u jgħidlu li sabu l-Messija u hu Xmun li jintroduċi lil Pietru lil Ġesù skont l-Evanġelju ta’ San Ġwann (Ġw 1:41-42).

Hawnhekk għandna l-mument meta t-tnejn li huma: Xmun u ħuh Indrì jissejħu minn Ġesù b’dik l-istedina: “Ejjew warajja” (Mt 4:19)… Kompli aqra »

Dun Annett: raġel ta’ eżempju rispettat madwar id-dinja – L-Arċisqof

Quddiesa f’għeluq l‑10 anniversarju mill‑mewt tal‑Isqof Annetto

  Il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

“Immorru ferħana f’dar il-Mulej” (S 121). L-aħħar jum ta’ Dun Annett bħal-lum 10 snin, kien jum imqalleb ta’ tbatija kbira għalih imma aħna nafuh u nirrispettawh fil-memorja tiegħu għas-serenità tiegħu, għall-ferħ tiegħu li kien jiġi minn bniedem li jaf jitgħallem jistrieħ fir-rieda ta’ Alla, li l-għan ta’ ħajtu kienet l-ubbidjenza lejn ir-rieda tal-Mulej. U t-tbissima ġentili tiegħu kienet mera ta’ din ir-ruħ retta u dixxiplinata, kif jgħidu l-Ingliżi ‘to a fault’, bħalma kienet il-lealtà tiegħu lejn is-superjuri tiegħu f’kull ċirkustanza u t-tbatija tiegħu kienet ukoll ġejja minn hemmhekk… Kompli aqra »

L-Isqof Annetto Depasquale: bniedem ta’ ħafna virtujiet – L-Arċisqof

Diskors għas-Serata kommemorattiva f’għeluq l-10 anniversarju mill-mewt tal-Isqof Annetto Depasquale

  Il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Il-messaġġ tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Il-Knisja, meta trid tapprezza l-umanità ta’ xi ħadd minn uliedha, tħares lejn l-erba’ virtujiet li aħna nsejħulhom il-virtujiet kardinali – m’għandhomx x’jaqsmu mat-ton tal-ilbies jew mat-titli – imma għaliex huma, biex ngħidu hekk, iċ-ċappetti, il-cardines li fuqhom jistrieħ l-bieb tal-ħajja: il-prudenza, it-temperanza, il-qawwa u l-ġustizzja.

Meta tgħid ‘prudenza’ u tgħid ‘Dun Annett’ tista’ tagħmel an equivalence relationship, mhux hekk? … Kompli aqra »

Iridna nistennewh b’għajnejna miftuħa – L-Arċisqof

Quddiesa fl-ewwel Ħadd tal-Avvent

  Il-Kappella ta' Marija Addolarata, iċ-Ċimiterju ta' Ħad-Dingli

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Din is-sena ħafna mill-Ħdud, nhar ta’ Ħadd se naqraw mill-Evanġelju ta’ San Luqa. Għandna tliet snin li fihom il-Knisja taqralna siltiet mill-Evanġelju ta’ San Mattew, imbagħad l-Evanġelju ta’ San Mark, li għamilna s-sena li għaddiet, u dis-sena bdejna s-sena ddedikata lil San Luqa.

Din is-silta li għadu kif qara l-arċipriet, hi meħuda mill-kapitlu 21 ta’ Luqa, qegħdin lejn l-aħħar tal-Evanġelju… Kompli aqra »

L-Arċisqof lill-istudenti tal-MCAST: Nawguralkom qalb għarfa li tagħraf il-bżonn uman

Quddiesa għall-gradwati tal-MCAST

  Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Xtaqt l-ewwel nett nifirħilkom li wasaltu għal dan il-jum li fih mhux biss ittemmu l-istudju tagħkom imma tirċievu wkoll rikonoxximent mistħoqq tax-xogħol kollu li għamiltu f’sitwazzjoni li nistgħu ngħidulha mhux faċli, is-sitwazzjoni tal-pandemja li kienet teħtieġ ukoll ħafna tagħlim bid-distanza, b’mod virtwali u sforz mhux żgħir minn kull wieħed u waħda minnkom u mhux l-inqas mill-istaff, mill-professuri u mill-għalliema tagħkom… Kompli aqra »

Sta Katerina ħalliet ħajjitha biex ma tiċħadx lil Ġesù – L-Arċisqof

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Anke f’dan l-Evanġelu mill-kap 21 ta’ San Luqa, Ġesù jżewweġ dawn iż-żewġ esperjenzi: waħda li ġrat. Wara żmienu; xi 40 sena wara l-mewt tiegħu, fis-sena 70, il-qerda ta’ Ġerusalemm mill-eżerċitu Ruman; u l-oħra li għadna ma esperjenzajniex, għadu ma għaddinhiex minnha, li hu tmiem tad-dinja li nafu aħna. Għal bniedem Lhudi, kif għedna, il-qerda ta’ Ġerusalemm, hi proprju qrib ħafna, il-qerda ta’ kollox… Kompli aqra »

Nippromwovu soċjetà li tgħożż u tieħu ħsieb dak li jkun – L-Arċisqof

Messaġġ tal-Arċisqof fil-ftuħ taċ-Ċentru tal-Ibwar

  Iċ-Ċentru tal-Ibwar, is-Siġġiewi

Il-messaġġ tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Onor. Prim Ministru, Ministru, kollegi b’mod speċjali Anthony Gatt; nixtieq insellem żewġ persuni: Mons. Victor Grech u lill-Eċċellenza tiegħu l-President Emeritu George Abela. Nixtieq nagħtuhom ċapċipa, jekk ma jimpurtax.

Nixtieq nirringrazzja ħafna lill-Istat, li meta ra l-bżonn li ż-żgħażagħ tagħna jkollhom faċilità biex jerġgħu jqumu fuq saqajhom, iddeċieda jinvesti u jinvesti bil-kbir. Nirringrazzja wkoll lill-Istat talli afda lill-Caritas, li mhux biss toħlom, biex ngħid bl-Ingliż to dream big, imma li tfittex l-kompetenza biex dan il-post u dan l-ambjent ikun ambjent ta’ suċċess b’risq iż-żgħażagħ tagħna… Kompli aqra »

L-ikbar preparazzjoni għat-tmiem hi li tgħix fil-paċi – L-Arċisqof

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Lejn l-aħħar ta’ kull Evanġelju – għandna erba’ Evanġelji b’mod speċjali l-ewwel tlieta – jagħtuna kliem ta’ Ġesù li jitkellem dwar it-tmiem u fl-aħħar ġimgħa tas-sena liturġika li qegħdin fiha bħalissa, il-Knisja taqralna u fil-quddiesa nisimgħu dawn is-siltiet.

Irridu napperezzaw li l-kliem ta’ Ġesù jirreferi għal żewġ affarijiet u ħafna drabi dawn ikunu minsuġa waħda mal-oħra: it-tmiem ta’ Ġerusalemm, il-qerda ta’ Ġerusalemm li seħħet storikament taħt l-imperatur Titu fis-sena 70… Kompli aqra »

L-Arċisqof fi Kristu Re: Il-verità hi l-proġett ta’ mħabba ta’ Alla għalina

  Il‑Bażilika Minuri ta’ Kristu Re, Raħal Ġdid

Il-messaġġ tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

“Int qiegħed tgħidu; jien sultan. Jien għalhekk twelidt, u għalhekk ġejt fid-dinja, biex nixhed għall-verità. U kull min iħobb il-verità jisma’ leħni” (Ġw 18:37). Ġesù qed jgħid dan il-kliem f’mument ta’ umiljazzjoni kbira: arrestat, imżeblah, ikkalunjat u jġibuh quddiem il-Gvernatur Pilatu.

Wara li għadda lejl fil-ħabs tal-qassis il-kbir, wara li wieħed mill-għeżież ħbieb tiegħu ċaħdu b’bewsa fil-ġnien fejn kien imdorri jmur biex jitlob, wara agunija u ansjetà psikoloġika kbira — tant li għeraq l-għaraq tad-demm — u wara ġudizzju farsa, jittieħed quddiem il-gvernatur għax hemm bżonn li jinqatel… Kompli aqra »