Il-Kelma tal-Arċisqof

Lil Alla ntuh li hu tiegħu, aħna ta’ Alla, mhux tal-politikant, mhux tar-re, mhux tal-imperatur – L-Arċisqof

Quddiesa offruta għall-Isqfijiet tagħna biex, imdawlin mill-Ispirtu s-Santu, ikomplu jieħdu d-deċiżjonijiet meħtieġa ghall-komunità Nisranija fil-gżejjer tagħna

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

Riedu jinbxuh imma qalu verità kbira dwar l-atteġġjament ta’ Ġesù li jġagħalna naħsbu. “Mgħallem, aħna nafu li inti raġel tħobb is-sewwa u li ma tħabbel rasek b’ħadd għax int lejn wiċċ ħadd ma tħares, imma t-triq ta’ Alla tgħallimha kif tassew hi” (Mk 12:14).

L-ewwel talba li nixtieq nagħmel fid-dawl ta’ l-Evanġelju li aħna l-Isqfijiet, is-saċerdoti nimitaw lil Ġesù, inkunu nies li nħobbu s-sewwa, li ma nħabblu rasna b’ħadd… Kompli aqra »

Iżjed ma nagħrfu l-faqar tagħna, iżjed nattiraw f’qalbna l-Ispirtu tal-Mulej – L-Arċisqof

Quddiesa fil-Solennità ta' Għid il-Ħamsin

  Is-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa

Quddiesa tal-Ħadd mis-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa – 31 ta' Mejju, 9:30am

Quddiesa tal-Ħadd mis-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa – 31 ta' Mejju, 9:30amPowered by Restream https://restream.io/

Posted by Archdiocese of Malta on Sunday, May 31, 2020 L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

L-Evanġelju li għadna kemm smajna jerġa’ jeħodna għall-jum tal-qawmien ta’ Ġesù mill-imwiet, dak il-Ħadd filgħaxija fl-ewwel jum tal-ġimgħa.

Fih innifsu l-ewwel jum tal-ġimgħa jfakkarna fil-ħolqien u llum qegħdin infakkru dan id-don kbir li jagħti Ġesù lilna lkoll skont il-wegħda tiegħu: “Ħudu l-Ispirtu s-Santu” (Ġw 20:22)… Kompli aqra »

L-Arċisqof b’messaġġ lill-adolexxenti li qed jippreparaw għall-Griżma tal-Isqof

  Il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Fl-okkażjoni tas-Solennità ta’ Għid il-Ħamsin, li tfakkar il-miġja tal-Ispirtu s-Santu fuq l-appostli, l-Arċisqof Charles Scicluna wassal messaġġ ta’ kuraġġ lill-adolexxenti li qegħdin jippreparaw għall-Griżma tal-Isqof.

Mill-uffiċċju tiegħu fil-Kurja, l-Arċisqof fakkarhom li l-Ispirtu s-Santu li se jirċievu ‘l quddiem f’dan is-sagrament huwa dak li se jibqa’ magħhom għal dejjem. Kompli aqra »

Ġesù jitlob fuqna u għalina d-don tal-għaqda – L-Arċisqof

Quddiesa offruta għall-koppji miżżewġa biex ikunu hemm għal xulxin u jħobbu lil xulxin anke fl-isfidi li dan iż-żmien partikolari jġib miegħu

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

Din is-silta mill-kapitlu 17 ta’ San Ġwann hija silta għażiża għaliex huwa l-mument meta Ġesù f’Ħamis ix-Xirka jitlob għalina.

Fil-fatt, fil-bidu ta’ din is-silta l-kelma tiegħu hija ċara ħafna: “M’iniex nitlob għal dawn biss”. Dawn huma dawk li hemm madwaru li fuqhom kien talab it-talba tal-konsagrazzjoni. Kien tahom il-kmandamenti għeżież tiegħu. “M’iniex nitlob għal dawn biss imma wkoll għal dawk li għad jemmnu fija bis-saħħa tal-kelma tagħhom” (Ġw 17:20)… Kompli aqra »

Nigglorifikaw lil Ġesù billi nsegwu l-kmandamenti tiegħu – L-Arċisqof

Quddiesa fil-festa ta' San Filippu Neri offruta għal dawk li jinsabu barra minn Malta biex jirċievu l-kura

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

F’dawn il-ġranet qabel Pentekoste, Għid il-Ħamsin, naqraw siltiet sbieħ ħafna imma pjuttost impenjattivi mill-Evanġelju skont San Ġwann. Propju d-diskors imsejjaħ saċerdotali ta’ Ġesù li nsibuh fil-kapitli 16 u 17 tal-Evanġelju skont San Ġwann.

Hawnhekk Ġesù qiegħed fi djalogu mal-Missier, ma’ Missieru l-Mulej. Qegħdin fl-aħħar ċena ftit sigħat qabel tibda l-passjoni ħarxa tiegħu, u Ġesù jitkellem dwar il-glorja, il-glorja li biha ta ġieħ lil Missieru u l-glorja li bih il-Missier jagħraf l-ubbidjenza tal-Iben… Kompli aqra »

Nerfa’ qalbi lejn il-Mulej għaliex hu qiegħed miegħi bid-divinità, bil-qawwa u bl-imħabba – L-Arċisqof

Is-Seba' Ħadd tal-Għid u Tlugħ il-Mulej fis-Sema

  Is-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

L-Ewwel Qari li qrajna llum jagħtina r-rakkont skont il-kitba ta’ San Luqa. San Luqa kiteb Evanġelju u l-Atti tal-Appostli. Nistgħu ngħidu li dawn huma żewġ volumi li għandhom propju narrattiva li tkompli.

L-Evanġelju ta’ San Luqa jagħtina, kif jgħid hu stess, jgħid l-awtur stess, ir-rakkont ta’ dak li għamel u qal Ġesù, imbagħad l-Atti tal-Appostli, it-tieni volum ta’ din il-kitba ta’ San Luqa, tagħti r-rakkont tal-preżenza tal-Mulej fil-Knisja tiegħu… Kompli aqra »

Rita, magħżula mill-Mulej biex tkun xbieha tat-tbatija tiegħu – L-Arċisqof

Quddiesa fil-festa ta' Santa Rita ta' Cascia li tat bidu għall-ħidma pastorali ta' Patri Alex Cauchi OSA bħala kappillan tal-Parroċċa ta' Santu Wistin

  Il-Knisja Parrokkjali ta’ Santu Wistin, il‑Belt Valletta

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Rita kellha ħajja iebsa. Nistgħu ngħidu li l-imħabba tagħha miċ-ċokon u b’mod speċjali meta kienet għarusa u omm irżina kienet imdawra b’ħafna vjolenza. L-imħabba tagħha kienet bħal warda mdawra b’ħafna xewk.

L-ikonografija jew ix-xbihat li għandna ta’ Santa Rita jfakkruna li l-Mulej fiċ-ċirkustanzi ta’ ħajjitha għażilha biex tkun xebh tat-tbatija tiegħu. Imma wkoll li bl-imħabba tagħha tegħleb it-tbatija u tittrasformaha… Kompli aqra »

Meta n-niket jinbidel f’hena – L-Arċisqof

Quddiesa offruta għal dawk kollha li jaħdmu fil-media biex ixandru dejjem il-verità

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

Dan id-diskors ta’ Ġesù u dan id-djalogu mad-dixxipli tiegħu jsir f’Ħamis ix-Xirka, lejlet il-passjoni u l-mewt tiegħu, ftit sigħat qabel jiġi arrestat u jibda jiġi ttorturat. F’dan id-diskors Ġesù jitkellem fuq żewġ livelli. L-ewwel jitkellem fuq dawn is-sigħat li ġejjin fuqu u li matulhom jittieħed mid-dixxipli tiegħu u ma jibqgħux jarawh iżjed għaliex jindifen fil-qabar. Imma jitkellem ukoll fuq il-mument meta wara ftit jerġgħu jarawh (ara Ġw 16:16)… Kompli aqra »

Ġesù preżenti magħna permezz tal-Ispirtu s-Santu – L-Arċisqof

Quddiesa offruta lill-edukaturi u lill-ġenituri biex ma jaqtgħux qalbhom fit-tagħlim akkademiku tat-tfal tagħhom u jsibu l-għajnuna li jeħtieġu

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

Din is-silta mill-kapitlu 16 ta’ San Ġwann tibda tippreparana bil-mod il-mod għat-tluq ta’ Ġesù minn din id-dinja fil-misteru tal-passjoni u l-mewt tiegħu, tal-qawmien tiegħu mill-imwiet, tat-tlugħ is-sema tiegħu.

“Jaqblilkom li jiena mmur” (Ġw 16:7). Dan huwa kliem li għall-qalb tal-bniedem huwa diffiċli għax meta aħna ngħożżu lil xi ħadd, l-aħħar ħaġa li tiġi f’moħħna hija li ninfirdu minnu… Kompli aqra »

Il-ħbiberija vera msejsa fuq l-imħabba – L-Arċisqof

Quddiesa fil-festa ta' San Mattija offruta b'suffraġju għal dawk li mietu f'dawn l-aħħar jiem speċjalment il-pazjenti ta' Hospice Malta

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa, il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

Wieħed jifhem għaliex il-Knisja fil-festa tal-lum, il-festa ta’ San Mattija tagħżel din is-silta sabiħa ħafna mill-kapitlu 15 tal-Evanġelju skont San Ġwann anke għaliex fil-versett tal-hallelujah, qabel propju din is-silta, il-Knisja tirrepeti vers li japplika ħafna għall-każ u l-missjoni ta’ Mattija. “Jiena għażiltkom u ħtartkom” (Ġw 15:16). Ġesù anzi jinsisti li mhux aħna għażilna lilu imma hu għażel lilna.

U meta d-dixxipli, anzi l-appostli għandhom bżonn jagħżlu ’l xi ħadd minflok Ġuda l-Iskarjota, it-traditur, biex il-Kulleġġ tal-Appostli jibqa’ bin-numru 12 li kien l-ewwel nett in-numru li għażel Ġesù u fl-istess ħin kien ukoll is-sinjal tal-poplu ta’ Alla mġedded u ġdid, iqiegħdu quddiem il-providenza, quddiem ir-rieda ta’ Alla l-għażla bejn żewġ persuni li kienu t-tnejn adatti… Kompli aqra »