Il-Kelma tal-Arċisqof

L-Arċisqof jistaqsi: Fejn qed twassalna l-fidi tagħna?

Quddiesa offruta għall-infermiera u l-kappillani tal-isptarijiet

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Imdorrijin nitkellmu dwar Ġesù “ta’ qalb ħelwa u umli” imma Ġesù jitkellem ukoll dwar il-ġudizzju. Il-ġudizzju mhuwiex xi ħaġa negattiva imma hu effett tal-libertà li biha l-Mulej żejjinna. Frott il-libertà hija wkoll ir-responsabbiltà. Jekk għandi għażla, nista’ nagħżel tajjeb jew ħażin u rrid ukoll naċċetta l-konsegwenzi tal-għażliet tiegħi.

Il-Mulej iwissi lil min kien xhud tal-mirakli u l-qawwa tiegħu li tfejjaq, li rċieva ħafna imma għax irċieva ħafna, għandu wkoll ħafna responsabbilta (ara Mt 11:21)… Kompli aqra »

“L-Ispirtu s-Santu huwa dak li jagħmel il-bidla tal-offerti fqar tagħna” – L-Arċisqof

Quddiesa f'għeluq it-80 sena mill-adorazzjoni perpetwa

  Il-Knisja tal-Ispirtu s-Santu, iż-Żejtun

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

“Dan hu ġismi, dan hu demmi”. Il-preżenza ta’ tant nies f’dawn l-aħħar 80 sena f’din il-knisja ddedikata lit-tielet persuna tas-Santissima Trinità, lill-Ispirtu s-Santu, tixhed il-fidi f’dawn il-kelmiet ta’ Ġesù: “dan hu ġismi, dan hu demmi”.

Dak li jiġbidna lejn l-Ewkaristija huwa propju din il-fidi mibnija fuq il-fiduċja totali fil-Kelma ta’ Ġesù. Hija l-kelma ta’ Ġesù li jlissen is-saċerdot u l-qawwa tal-Ispirtu s-Santu li tibdel il-ħobż li aħna nippreżentaw u l-inbid li aħna nippreżentaw, fil-ġisem u d-demm ta’ Ġesù… Kompli aqra »

Aħna min aħna biex niddubitaw mill-fiduċja lejn San Ġużepp? – L-Arċisqof

Quddiesa Pontifikali fil-festa ta' San Ġużepp

  Il-Knisja Parrokkjali ta' San Leonardu, Ħal Kirkop

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Malli toqrob it-tifkira tal-patrijarka San Ġużepp — u diversi rħula li għandhom lilu bħala patrun, jew prinċipali jew sekondarju jibdew jiżżejnu bl-armar  — nibdew naraw jinbtu fit-tiżjin tal-festi dawn it-tliet kelmiet: Ite ad Josef (morru għand Ġużeppi). L-ewwel qari li smajna llum jagħtina l-ispjega ta’ minn fejn ġejjin dawn il-kliem li nassoċċjaw ma’ San Ġużepp, l-għarus ta’ Marija Verġni… Kompli aqra »

Intom il-garanzija tagħna ċ-ċittadini li ħadd mhu ’l fuq mil-liġi – L-Arċisqof lill-Korp tal-Pulizija

Quddiesa fil-206 anniversarju mit-twaqqif tal-Korp tal-Pulizija ta' Malta

  Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Ippermettuli napplika l-kliem ta’ Ġesù lill-appostli għall-membri tal-Korp, ovvjament mhux għall-kummissarju biss, imma għall-membri kollha.

Ġesù jħares lejn l-appostli tiegħu, jifhem li ’l quddiem se jkollhom ibatu ħafna. Fil-fatt, parti kbira mill-Evanġelju li qrajna mill-kapitlu 10 ta’ San Mattew jitkellem fuq il-kuntest ta’ persekuzzjoni. Matul iż-żminijiet il-Knisja għaddiet minn dawn il-mumenti koroh tad-dlam. Parti mid-destin tagħha hu li tilqa’ wkoll ir-rifjut ta’ min ma jridx jaċċetta l-istedina tal-Mulej… Kompli aqra »

Xhieda ta’ Ġesù sal-aħħar qatra demm – L-Arċisqof

Quddiesa offruta sabiex nilqgħu lill-barrani għaliex b'hekk inkunu qed nilqgħu lil Ġesù

  Il-Kappella tal-Madonna tal-Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Ġesù jagħti missjoni straordinarja lill-appostli tiegħu u permezz tagħhom jagħtiha lid-dixxipli kollha tiegħu. Hu jibgħathom ixandru s-saltna tas-smewwiet, ifejqu, iqajmu mill-mewt, ikeċċu x-xjaten, ifejqu l-lebbrużi. Jagħtihom qawwa straordinarja ta’ fejqan.

Imma wkoll javżahom li m’għandhomx jibbażaw il-fiduċja tagħhom fuq il-flus jew il-poter tad-dinja imma jgħallimhom ukoll li “l-ħaddiem ħaqqu ħobżu”. Huma se jingħataw għas-saltna u l-Mulej se jipprovdilhom permezz tal-komunitajiet li jilqgħuhom… Kompli aqra »

Ir-ragħaj mibgħut biex ixandar il-Kelma u biex ikun il-ħarsa u l-id tal-Mulej li tfejjaq – L-Arċisqof

Quddiesa offruta biex il-Mulej ikompli jsejjaħ aktar żgħażagħ għall-vokazzjonijiet saċedortali u reliġjużi

  Il-Kappella tal-Madonna tal-Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Kemm hi ħaġa sabiha li b’ferħ kbir inkun nista’ nintroduċi lilkom, għeżież membri tal-Knisja f’Malta u f’Għawdex, dawn l-10 presbiteri ġodda, dawn l-għaxart irġiel li fid-29 ta’ Ġunju jiena kelli x-xorti nordna saċerdoti. U ħaġa sabiħa li bdejna propju bl-introduzzjoni tal-ewwel wieħed minnhomn waqt li nisimgħu l-Kelma ta’ Ġesù: “Itolbu lil Sid il-ħsad biex jibgħat ħaddiema għall-ħsad tiegħu” (Mt 9:38). 

Dan il-mument fl-Evanġelju ta’ San Mattew jurina wkoll Ġesù kemm iħoss għall-poplu tiegħu… Kompli aqra »

Ma’ Ġesù, dak li hu madmad isir ħelu, dak li hu toqol isir ħafif – L-Arċisqof

Quddiesa fl-14-il Ħadd matul is-Sena

  Il-Katidral ta' San Pawl, l-Imdina

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Huwa ta’ unur kbir għalija li nqaddes mill-Katidral, mill-knisja tal-isqof, u li miegħi għandi lil Mons. Vinċenz Deguara jikkonċelebra. Kien il-kappilan, niftakar meta kont ċkejken, fil-parroċċa ta’ San Sebastjan, Ħal Qormi.

Ġesù jfaħħar lill-Missier talli għażel liċ-ċkejknin (mhux kwistjoni ta’ tul) u jgħid il-ħwejjeġ ma jgħidilniex eżatt x’inhuma, imma nifhmu li huwa l-għerf veru tas-sema “Ħbejthom lil min għandu l-għerf u d-dehen” dawk li għandhom ħafna ittri wara isimhom b’xi mod, “urejthom liċ-ċkejknin” (Mt 11:25)… Kompli aqra »

Tibżgħux mill-imħabba għax mingħajrha ħajjitna ssir wied niexef – L-Arċisqof lis-saċerdoti novelli

Quddiesa ta' Radd il-Ħajr lil Alla għas-saċerdoti novelli

  Is-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna tal-Mellieħa

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

It-talba tiegħi għalikom hija li tkunu dan l-inbid ġdid għall-Knisja u li l-qalb tagħkom tkun damiġġjana mġedda. Ftakru li għandkom teżor u li qegħdin iġġorruh f’ġarar tal-fuħħar (2 Kor 4:7). It-teżor huwa s-saċerdozju li mhuwiex għalina imma għall-poplu. Mhuwiex sellum biex nitla’ imma pjuttost salib.

F’waħda mill-omeliji sbieħ tiegħu Papa Benedittu XVI uża din l-immaġini li dejjem tolqotni… Kompli aqra »

Mons. Arthur Said Pullicino: saċerdot li baqa’ jaħdem sal-aħħar b’lealtà – L-Arċisqof

Quddiesa b’suffraġju għal Mons. Arthur Said Pullicino

  Il-Knisja Arċipretali ta’ Stella Maris, Tas Sliema

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Din it-talba tagħna l-Mulej jaqlagħha, il-Mulej jagħti lil Mons. Arthur il-mistrieħ ta’ dejjem, mistrieħ mistħoqq ikolli ngħid u ngħidha b’konvinzjoni. Għax saċerdot li baqa’ jaħdem sal-aħħar b’lealtà, lealtà li wieħed ma jistax ma japprezzax għaliex intom ilkoll tafuh lil Mons. Arthur bħalma kelli x-xorti nafu jien, u l-lealtà tiegħu kienet lealtà li tkun taf fejn qiegħed miegħu. Dik hija lealtà rari, ma kienx devot tal-mantikilja, joqgħod jidlek, imma l-kelma tiegħu kienet ċara… Kompli aqra »

Malli jaħfirlek dnubietek Alla jidħol fl-istorja ta’ ħajtek u jittrasformaha – L-Arċisqof

Quddiesa offruta għal dawk li jeħtieġu l-fejqan tar-ruħ u l-ġisem biex jersqu lejn Ġesù li hu sid il-ħajja

  Il-Kappella tal-Madonna tal-Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

“Agħmel il-qalb, ibni, dnubietek maħfura” (Mt 9:2). Kemm huma kliem tassew sbieħ dan li jgħid Ġesù lil dan ir-raġel mifluġ li ġie ppreżentat quddiemu mixħut fuq friex imwassal hemmhekk minn sħabu. Kif ra l-fidi tagħhom, Ġesù jgħidlu: “Agħmel il-qalb, ibni, dnubietek maħfura”.

Min jaf kemm saċerdoti ltqajna u kellna x-xorti nisimgħu dan il-kliem għażiż ta’ Ġesù li jintqal lilna mis-saċerdot hu u jaħfrilna dnubietna… Kompli aqra »