Il-Kelma tal-Arċisqof

Il-midwives huma ministri tal-ħajja – L-Arċisqof

  Is-Seminarju tal-Arċisqof, Tal-Virtù

Il-Ħadd 19 ta’ Settembru 2021, l-Arċisqof Charles Scicluna bierek l-uffiċini l-ġodda tal-MUMN waqt l-inawgurazzjoni tagħhom, f’Ħal Qormi fil-preżenza tal-President George Abela, il-President tal-MUMN Paul Pace u membri tal-MUMN. L-inawgurazzjoni saret f’għeluq il-25 sena mit-twaqqif tal-union.

Mons. Arċisqof talab biex fil-mumenti diffiċli u delikati tal-ħajja l-qwiebel ikomplu jkunu ministri tal-ħajja. Żied jgħid: “Nitolbok Mulej tbierek dawn l-uffiċini imma speċjalment lil min se jużahom, min se jitħarreġ hawn, id-deċiżjonijiet kollha li jittieħdu biex fuq kollox l-ispirtu li jmexxi lil dak kollu li jsir hawn ikun favur il-marid, is-servizzi tas-saħħa, il-familji u s-saħħa mentali tan-nurses u l-midwives u fuq kollox li naħdmu għal soċjetà mimlija solidarjetà u għożża.”

Aktar ritratti Kompli aqra »

Min irid ikun mexxej irid ikun qaddej – L-Arċisqof

Quddiesa fil-25 Ħadd ta’ Matul is-Sena

  Il-Knisja ż-Żgħira ta’ San Sebastjan, Ħal Qormi

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Għat-tieni darba Ġesù jkellem lid-dixxipli tiegħu dwar il-persekuzzjoni li kellu jgħaddi minnha u juża kliem li jħawwadhom lid-dixxipli: “Bin il-bniedem se jingħata f’idejn il-bnedmin u joqtluh; u meta jkun maqtul, wara tlitt ijiem iqum mill-mewt” (Mk 9:31). Din il-ħaġa tħassibhom, ma fehmux dan il-kliem. Għaliex Profeta li kien qed jgħaddi mil-Lhudija għall-Galililija jgħallem, ifejjaq, ikeċċi x-xjaten, jitkellem dwar il-maħfra, dwar it-tjubija, il-ħlewwa u l-ħniena – kellu jingħata f’idejn il-bnedmin u joqtluh? … Kompli aqra »

“Nadurawk, o Ġesù, u nberkuk, għax b’salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna”

Quddiesa fil-festa tal-Eżaltazzjoni tas-Salib Imqaddes

  Il-Knisja ta’ Santa Marija ta’ Ġesù (Ta’ Ġieżu),il-Belt Valletta

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Huwa Ġesù stess fl-Evanġelju li għadna kemm smajna llum li jwassalna biex nifhmu t-tifsira profonda ta’ dak il-ġest li smajna dwaru fl-ewwel qari (Num 21:4-9): Mosè jitlob lil Alla biex jeħles lill-poplu mill-gidma velenuża tas-serp. Lil Mosè, Alla jissuġġerilu jagħmel serp tal-bronż, jarbulah u kull min iħares lejh ifiq u b’hekk is-serp tal-bronż jintrefa’ u jsir mezz ta’ fejqan u salvazzjoni. 

Fl-Evanġelju Ġesù jgħid li bħalma Mosè għolla s-serp fid-deżert, hekk jeħtieġ li Bin il-Bniedem jintrefa’ biex ikun ta’ salvazzoni, kull min iħares lejh b’fidi, b’imħabba, b’tama, ifiq (ara Ġw 3: 14-15)… Kompli aqra »

Il-fedeltà fiż-żwieġ irħisa? – L-Arċisqof

Quddiesa tal-24 Ħadd taż-żmien ta' matul is-sena

  Il-Knisja tal-Vitorja, Ħal Qormi

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Ma nafx jekk tinnutawx li s-saċerdot, mingħajr ħafna għajjat, meta jbus l-Evanġelju jgħid din it-talba li għadni kemm għedt jien ukoll: “Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnaddfu minn dnubietna”. L-Evanġelju tal-lum hu wieħed minn dawk li jogħrokna għorka tajba.

L-ewwel nett Ġesù jagħmel mistoqsija lid-dixxipli li qegħdin isegwuh huma u sejrin post sabiħ ħafna taħt il-muntanji Ċesarija ta’ Filippu. Hu jsaqsihom :“Min jgħidu n-nies li jien?” (Mk 8:27)… Kompli aqra »

“Infiqu u nikbru flimkien” – L-Arċisqof

Quddiesa fil-festa tat-Twelid tal-Verġni Marija

  Il-Bażilika Minuri ta' Marija Bambina, l-Isla

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

“Aħna nafu li Alla, ma dawk li jħobbuh jaħdem kollox id f’id magħhom għall-ġid” (Rum 8:28)”. Fit-8 ta’ Settembru aħna l-Maltin u l-Għawdxin inħossu kemm hu twajjeb, għaref u veru dan il-kliem tal-Appostlu Missierna San Pawl f’kapitlu 8 tal-Ittra tiegħu lir-Rumani. Mill-esperjenza nafu li Alla, jaħdem id f’id ma’ dawk li jħobbuh.

It-8 ta’ Settembru għalina l-Maltin u l-Għawdxin huwa jum ta’ rebħa; bir-raġun insejħulha ‘il- Vitorja’… Kompli aqra »

Min hu l-għadu tagħna llum? – L-Arċisqof jistaqsi f’Jum il-Vitorja

Pontifikal statali lejlet il-festa tal-Vitorja

  Il-Bażilika Minuri ta' Marija Bambina, l-Isla

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

“Tkun kbira setegħtu sat-trufijiet tal-art. U dan ikun is-sliem!” (Mik 5:3-4). Il-festa nazzjonali tat-8 ta’ Settembru li aħna bdejna niċċelebraw minn lejlet b’dan il-pontifikal statali, għalina l-Maltin kienet dejjem espressjoni ta’ sitwazzjonijiet diffiċli ħafna li b’volontà ngħixu fil-paċi u s-sliem, li nkunu trankwilli, li nkunu nistgħu ngawdu l-gżejjer tagħna f’armonija u meħlusa minn kull theddida ta’ jasar jew inkella ta’ qerda… Kompli aqra »

Fuq il-passi tat-tnax-il appostlu – L-Arċisqof

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

F’din is-silta mill-Evanġelju ta’ San Luqa joħroġ biċ-ċar ħafna li l-appostli joħorġu mill-qalb ta’ Ġesù imma wkoll joħorġu mit-talb tiegħu. Aħna u nitolbu biex inkunu fidili lejn Ġesù u lejn il-Knisja tiegħu li hi mibnija fuq l-appostli, għandna bżonn nitgħallmu din il-lezzjoni sabiħa li jagħtina l-Mulej: “Jekk il-Mulej ma jibnix id-dar, għalxejn jitħabtu l-bennejja. Jekk il-Mulej ma jħarisx il-belt, għalxejn jishar l-għassies”… Kompli aqra »

L-Arċisqof jistaqsi: Aħna ltqajna ma’ Ġesù?

Quddiesa fit-tifkira ta' San Bartilmew

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

X’kien qiegħed jagħmel Natanael taħt is-siġra tat-tin? Ma nafux. Ma naħsibx li kienet xi ħaġa privata li se jsemmilu Ġesù. Is-siġra tat-tin, peress li tagħmel frott ħelu, fl-Iskrittura hija dik li tfakkarna fil-ħlewwa tal-Kelma ta’ Alla.

Ir-reazzjoni ta’ Natanael hija immedjata u nistgħu nifhmu li allura, Natanael — dan l-Iżraeli li jistħoqqlu dan l-isem — xi ħaġa li jgħidha Ġesù li “ma hemm ebda qerq fih” (Ġw 1:47), kien qiegħed jitlob għall-miġja tal-Messija mwiegħed fl-Iskrittura, imwiegħed fil-Kelma ta’ Alla… Kompli aqra »

It-tagħlim ta’ Ġesù ma jinbidel qatt – L-Arċisqof

Quddiesa fil-21 Ħadd taż-żmien ta' matul is-sena

  Il-Knisja ta' San Ġużepp Ħaddiem, ix-Xemxija

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

F’dan il-Ħadd, għalkemm qegħdin fis-sena ddedikata lill-Evanġelju ta’ San Mark, nikkonkludu l-qari minn kapitlu 6 tal-Evanġelju ta’ San Ġwann. Imma peress li l-Evanġelju ta’ San Mark huwa qasir, f’diversi Ħdud ikollna siltiet oħra mill-Evanġelju ta’ San Ġwann.

Fil-Ħdud li għaddew, apparti l-Ħadd li għadda li ddedikajnieh lill-Assunta, smajna kif il-poplu kien immeraviljat bil-qawwa ta’ Ġesù li jkattar il-ħobż, u riedu jagħmluh sultan u fir-raħal adottiv tiegħu, Kafarnahum, jidħol fis-sinagoga u jitkellem dwar il-ħobż li niżel mis-sema li hu huwa stess, it-tagħlim tiegħu u lejn l-aħħar tal-kapitlu… Kompli aqra »

Il-Mulej jistieden lil kulħadd – L-Arċisqof

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Il-Kelma ta’ Alla llum hi impenjattiva ħafna. Ta’ min jinnota li din il-parabbola Ġesù jgħidha lil kategorija partikolari ta’ nies. Kellem lill-kbarat tal-qassisin u lill-Fariżej (ara Mt 21:45). Huma n-nies li kienu jafu l-liġi, in-nies li kellhom il-kult f’idejhom, il-poter reliġjuż f’idejhom.

Qed jinsisti magħhom li donnhom irċevew l-istedina għall-festa tat-tieġ, għall-festa ta’ mħabba u kulħadd kellu x’jagħmel, kulħadd qal ‘le’… Kompli aqra »