Il-Kelma tal-Arċisqof

Kun siġra li tissieħeb mal-foresta ta’ siġar li jikbru fis-silenzju – L-Arċisqof

Quddiesa fil-bidu tal-ħidma pastorali ta' Dun David Farrugia bħala arċipriet tal-Parroċċa ta' Ħad-Dingli

  Il-Knisja Parrokkjali ta’ Santa Marija, Ħad-Dingli

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Aħna u nippreparaw biex niċċelebraw l-Għid tal-Assunta, u intom li ftit ġranet oħra wkoll tiċċelebraw il-festa titulari ta’ din il-parroċċa, ippermettuli nieqaf ftit fuq din l-espressjoni profonda u sabiħa, li tiġbor fiha l-karattru spiritwali u profond ta’ Sidtna Marija: “Ara, jiena l-qaddejja tal-Mulej: ħa jsir minni skont kelmtek!” (Lq 1:38).

Għażiż Arċipriet Dun David, nawguralek li fil-jiem kollha ta’ ħajtek, filgħodu kif tqum biex tfaħħar lill-Mulej, matulek ja ġurnata, inti u tiltaqa’ mal-poplu għażiż ta’ Alla; fi tmiem il-ġurnata, inti u teżamina, kif hekk hemm bżonn li nagħmlu; fil-kuxjenza tiegħek, tkun tista’ tgħid: jien il-qaddej tal-Mulej… Kompli aqra »

Is-salib tiegħi hu l-uniku tama tiegħi – Edith Stein

Quddiesa fil-festa ta’ Santa Tereża Benedetta tas-Salib (Edith Stein)

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Jingħad li wara li arrestawha fl-1942, Edith Stein jew il-qaddisa tagħna Tereża Benedetta tas-Salib, soru tal-klawsura Karmelitana, għamlet il-vjaġġ fit-tren mill-Olanda fejn kienet, għal Auschwitz fil-Polonja. Ix-xhieda li baqgħu ħajjin jgħidu li fil-vjaġġ kienet mara ta’ kalma kbira, ta’ talb, ta’ ġabra u ta’ karitá kbira.

Naħseb ħafna minn dawk li nqabdu mill-Gestapo kienu jafu li ma kinux sejrin xi vaganza jew piknik imma x-xhieda li baqgħu ħajjin jgħidu kemm impressjonathom il-kalma ta’ din il-mara għax ma kinitx mara anzjana, Edith Stein kellha madwar il-50 sena meta mietet… Kompli aqra »

Alla permezz ta’ ħutna, imidd idu, jaqbadna u jsalvana – L-Arċisqof

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Hemm diversi mumenti ta’ dan id-djalogu bejn Ġesù u Pietru li għadna kemm smajna, li jibqgħu mmarkati f’qalbna. Ġesù jgħid kliem li hu ta’ kuraġġ. Meta jibżgħu mid-dehra tiegħu miexi fuq il-baħar, jgħidilhom: “Agħmlu l-qalb, jiena hu, tibżgħu xejn!” (Mt 14:27). Min jaf kemm mumenti fil-ħajja tagħna, ngħaddu minn sitwazzjonijiet ta’ diffikultà kbira u jkollna bżonn nisimgħu din il-Kelma tal-Mulej… Kompli aqra »

“X’jiswa li jkollok il-ġid imma m’għandekx imħabba?” – L-Arċisqof

  Il-Knisja Parrokkjali ta' Sant'Anna, Wied il-Għajn

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Ilkoll nafu kemm jista’ joħloq inkwiet dan l-imbierek wirt. Donnu Ġesù xamma din il-ħaġa meta wieħed mill-folla staqsih biex jgħid lil ħuh jaqsam il-wirt miegħu (Lq 12:13). Imma mbagħad immedjatament jispjegalna fuq xiex għandna noqgħodu tassew attenti u juża din il-kelma qawwija: “Iftħu għajnejkom, ħarsu rwieħkom minn kull rebgħa”. Hu jispjegalna “għax imqar jekk wieħed ikollu bir-radam,” jgħid, “ħajtu ma tiddependnix mill-ġid li jkollu” (Lq 12:15)… Kompli aqra »

Kif se nagħti valur lil ħajti? – L-Arċisqof

Quddiesa fil-50 anniversarju mill-ordinazzjoni saċerdotali ta' Dun Mosè Borg

  Il-Knisja Parrokkjali tas-Salvatur, Ħal Lija

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Aħna mdorrijin inkejlu s-suċċess ta’ din id-dinja bil-ġid li dak li jkun ikollu mrekken u mfakkar. Anke l-ulied, kultant, iħarsu lejn il-ġenituri bħala investiment. X’se jħallulna? Ħafna drabi mal-wirt jiġi wkoll ħafna inkwiet.

Fil-fatt, l-Evanġelju tal-lum jibda proprju b’din is-sitwazzjoni, ta’ tilwim bejn l-aħwa dwar il-wirt. Ġesù jirrifjuta li jidħol f’din il-bixkla għax, kif nafu, ftit hemm soluzzjonijiet ġusti f’dawn l-affarijiet… Kompli aqra »

“Inħallu lill-Mulej jagħġinna” – L‑Arċisqof

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Fil-parabbola meħuda minn kapitlu 13 ta’ San Mattew, Ġesù ma jaħbix it-tagħlim dwar il-ġudizzju finali. X’inhu dan? Huwa l-ġudizzju li jimmarka d-destin tagħna wara din il-ħajja. Dan huwa destin li aħna niddeċieduh minn issa. Il-mod kif nistgħu nevitaw il-ġudizzju tal-kundanna huwa li minn issa nitgħallmu nafdaw u nirrikorru lejn il-ħniena ta’ Alla.

Anke fil-mument tal-ġudizzju se jkun hemm ukoll il-ħniena ta’ Alla; l-offerta ta’ Alla li nilqgħu l-ħniena tiegħu… Kompli aqra »

L-għażla bejn li tisparpalja l-patrimonju jew tħaddmu biex jikber – L-Arċisqof

Quddiesa fil-25 anniversarju mit-twaqqif tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Awditur (NAO)

  Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

L-istedina ta’ Ġesù tirrepeti ruħha diversi drabi fl-Evanġelju: “Min għandu widnejn ħa jisma’!” (Mt 13:43). Qed jgħid hekk għax il-kliem li għadna kemm smajna, li hu tifsira li jagħti ta’ waħda mill-parabboli – il-parabbola tas-sikrana fl-għalqa, propju huma kliem li jimpenjawna ħafna.

Jista’ jkun ukoll li wieħed jgħid kemm huma kliem qawwija dawn meta l-Mulej jitkellem dwar il-konsegwenzi tal-għażliet tagħna… Kompli aqra »

“Sinjur Alla, jiena għandi bżonnok” – It-talba tagħna lill-Mulej f’għeluq is-60 sena mill-mewt ta’ San Ġorġ Preca

Quddiesa fis-60 sena mill-mewt ta' San Ġorġ Preca

  Il-Kappella ta' Fra Diegu, il-Ħamrun

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

“Emmint, u għalhekk tkellimt” (2 Kor 4:13). Kemm hu sabiħ dan il-kliem li l-Appostlu Missierna San Pawl jgħid lill-Korintin, in-nies tal-belt fil-Ġreċja li jisimha Korintu. Lin-nies tal-belt ta’ Korintu, San Pawl kitbilhom żewġ ittri u is-silta li smajna proprju llum hija mit-tieni ittra li kiteb lin-nies ta’ Korintu. “U b’hekk fina taħdem il-mewt, imma fikom taħdem il-ħajja. Imma billi aħna għandna l-istess spirtu ta’ fidi li fuqu hemm miktub, ‘Emmint, u għalhekk tkellimt,’ aħna wkoll emminna, u għalhekk tkellimna, għax nafu li dak li qajjem lill-Mulej Ġesù lilna wkoll għad iqajjimna flimkien ma’ Ġesù” (2 Kor 4:12-14)… Kompli aqra »

Ngħallmu lil uliedna l-alfabett tal-fidi tagħna – L-Arċisqof

Quddiesa fil-festa ta' San Kalċidonju u s-Sbatax-il Ħadd tas-Sena

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Ftit punti ħfief ispirati minn dan l-Evanġelju li hu profond ħafna, għandu ħafna tagħlim u naħseb importanti ħafna wkoll għalina u għall-ħajja tagħna spiritwali, il-ħajja Nisranija tagħna.

L-ewwel nett Ġesù jibda mill-eżempju. Se jgħallimna fuq it-talb imma l-Evanġelju ta’ San Luqa ħafna drabi u anke fil-bidu ta’ din is-silta jgħidilna li Ġesù kien isib il-ħin biex jitlob. “Darba Ġesù kien qiegħed xi mkien jitlob”… Kompli aqra »

Il-Madonna tgħallimna nagħmlu r-rieda tal-Missier – L-Arċisqof

Quddiesa flimkien mal-pellegrinaġġi tal-UMTAL

  Il-Grotta ta' Lourdes, Franza

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Ġesù kien jaf sew min hi ommu u kien jaf sew ukoll kemm hi għamlet ir-rieda tal-Missier. Niftakru biss biss fil-kelma li qalet lill-anġlu Gabrijel: “Hawn hi l-qaddejja tal-Mulej, ikun minni skont kelmltek” (Lq 1:37). U l-kelma wkoll li qalet lill-qaddejja fit-tieġ ta’ Kana: “Agħmlu dak li jgħidilkom hu” (Ġw 2:5).

Mela l-Madonna mhux biss għamlet ir-rieda tal-Missier imma wkoll tgħallimna biex aħna nagħmluha… Kompli aqra »