Arkivji mensili: Ġunju 2020

Salvana, Mulej – L‑Isqof Galea‑Curmi

Quddiesa offruta għall-għaxar saċerdoti l-ġodda

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Żgur li nifhmu dak li ħassew id-dixxipli li kienu fuq id-dgħajsa, fejn kien hemm ukoll Ġesù, meta qamet din it-taqliba u l-mewġ beda tiela’ fuq id-dgħajsa. Bdew jibżgħu. Dawn, li ħafna minnhom kienu sajjieda, kienu jifhmu x’jiġfieri baħar perikoluż. Lilhom nifhmuhom, imma għall-mument ma nifhmux kif f’din it-tempesta kollha, Ġesù li kien magħhom kien rieqed. Fl-Evanġelju darba ssib li Ġesù kien rieqed – hu hawn, f’din it-tempesta kollha… Kompli aqra »

L-Arċisqof lis-saċerdoti l-ġodda: B’dan iż-żejt nibagħtukom fid-dinja biex tkunu l-idejn ta’ Ġesù li jħaddan l-umanità miegħu

Quddiesa tal-ordinazzjoni presbiterali fis-Solennità ta' San Pietru u San Pawl

  Il-Knisja Parrokkjali ta’ Kristu Re, Raħal il-Ġdid

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

“Intom min tgħidu li jien?” (Mt 16:15). Ġesù llum, għeżież kandidati għall-presbiterat, magħżula mill-Knisja, approvati mill-poplu ta’ Alla, illum Ġesù qiegħed jistaqsikom din il-mistoqsija: “Intom min tgħidu li jien?” Ma jinterassahx x’jaħseb ħaddieħor, illum jinteressah ħafna inti, inti kif tħares lejh, hu li fuqek tefa’ ħarsa ta’ ħniena għaliex waqt li qiegħed isejjaħlek ħenn għalik, waqt li qiegħed jagħżlek refgħek mill-jasar tad-dnub tiegħek… Kompli aqra »

Live: Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof – 30 ta’ Ġunju, 9:30am

  Il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 30 ta’ Ġunju

Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Għam 3, 1-8; 4, 11-12
Salm: 5, 5-6.7.8

L-Evanġelju: Mt 8, 23-27

F’dak iż-żmien, Ġesù tala’ fuq dgħajsa, u d-dixxipli marru warajh. U qamet taqliba kbira fuq il-baħar, hekk li l-mewġ beda jgħatti d-dgħajsa; iżda hu kien rieqed. Id-dixxipli resqu fuqu, qajmuh u qalulu: “Salvana, Mulej! Se nintilfu!”. U qalilhom: “Dan il-biża’ kollu għalfejn, ja nies ta’ fidi ċkejkna?”

Imbagħad qam, ordna lill-irjieħ u lill-baħar, u waqgħet kalma kbira… Kompli aqra »

Inġeddu l-wegħdiet saċerdotali bl-għajnuna u l-ħniena tal-Mulej li tiddi mill-ħarsa kollha mħabba tiegħu – L-Arċisqof

Quddiesa tat‑tberik taż‑żjut bit‑tiġdid tal‑wegħdiet saċerdotali fis-Solennità ta' San Pietru u San Pawl

  Il-Katidral ta' San Pawl, l-Imdina

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Il-ħarsa ta’ Ġesù li tinfed il-qalb! Aħna u naqraw dawn is-siltiet fis-solennità tal-appostli Pietru u Pawlu, niltaqgħu mal-ħarsa ta’ Ġesù, dik il-ħarsa li ltaqa’ magħha Xmun Bin Ġwanni fix-xatt tal-għadira ta’ Tiberijade. Kien qiegħed fuq id-dagħjsa ma’ ħuh Indrì u sema’ l-mastrudaxxa ta’ Nazaret jgħidlu dawn il-kelmiet: “Ejja warajja” (Ġw 1:39). Ma’ dawk il-kelmiet kien hemm ħarsa li tinfed il-qalb, ħarsa li taf u għax taf, tagħder u għax tagħder, tħobb… Kompli aqra »

Quddies tat-Tnejn – 29 ta’ Ġunju

Solennità ta' San Pietru u San Pawl

  Il-Knisja Parrokkjali ta' Kristu Re, Raħal Ġdid

Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof fid-9:30am

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Quddiesa tal-ordinazzjoni presbiterali mill-Knisja Parrokkjali ta’ Kristu Re, Raħal Ġdid fis-6:30pm

Agħfas hawn għal dettalji dwar id-djakni u l-qari tal-Quddiesa.

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni » Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 29 ta’ Ġunju

San Pietru u San Pawl, Appostli – Solennità
Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Atti 12, 1-11
Salm: 33, 2-9
It-Tieni Qari: Tim 4, 6-8. 17-18

L-Evanġelju: Mt 16, 13-19

F’dak iż-żmien: Meta wasal fl-inħawi ta’ Ċesarija ta’ Filippu, Ġesù staqsa lid-dixxipli tiegħu u qalilhom: “In-nies min jgħidu li hu Bin il-bniedem?” U huma weġbuh: “Xi wħud Ġwanni l-Battista, oħrajn Elija, u oħrajn Ġeremija jew wieħed mill-profeti.”

“Imma intom,” qalilhom, “intom min tgħidu li jien?” U qabeż Xmun Pietru u qallu: “Inti l-Messija, l-Iben ta’ Alla ħaj.” U wieġbu Ġesù u qallu: “Imbierek int, Xmun, bin Ġona, għax mhux il-laħam u d-demm urewk min jien, imma Missieri li hu fis-smewwiet… Kompli aqra »

Imħabba bla kompromessi – L‑Isqof Galea‑Curmi

Quddiesa fit-13-il Ħadd matul is-sena

  Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan

Aktar ritratti: knisja.mt/ritratti L-omelija tal-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi

Jista’ jkun jidher ftit goff u barra minn loku dan il-kliem ta’ Ġesù, speċjalment fl-ewwel parti tal-Evanġelju, meta qisu jqabbel l-imħabba lejh mal-imħabba lejn l-omm u l-missier, jew tal-omm u l-missier lejn l-ulied, l-imħabba fil-familja. Qisu jqegħidhom f’kuntrast. Imma ma kienx Alla stess li tana l-kmandament biex nirrispettaw u nħobbu lil missierna u lil ommna? Għaliex Ġesù jitkellem hawnhekk b’dal-mod? … Kompli aqra »

Ġesù qed javżana biex inħobbuh u nħallu f’idejh – L-Arċisqof

Quddiesa fit-13-il Ħadd matul is-Sena

  Il-Knisja Arċipretali Kolleġġjata ta’ San Pawl, ir-Rabat

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

F’din is-silta mill-kapitlu 10 tal-Evanġelju skont San Mattew, Ġesù jagħtina kliem li fil-widnejn tagħna jista’ jinstema’ pjuttost iebes meta Ġesù jippreżentalna l-imħabbiet l-iżjed qawwija tagħna: l-imħabba lejn il-missier u l-omm, l-imħabba lejn l-ulied u jgħidilna li l-imħabba lejh tpoġġi kollox f’dawl ġdid.

Mhux bilfors niċħdu lil ommna u ’l missierna jew il-ġenituri jiċħdu lil uliedhom. U għalina tiġi d-domanda: imma Ġesù għalfejn qiegħed jgħidu dan id-diskors? … Kompli aqra »