Arkivji mensili: Lulju 2020

Għall-akbar glorja ta’ Alla – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fit-tifkira ta' Sant'Injazju ta' Loyola

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Sant’ Injazju ta’ Loyola, minn Spanja, miet proprju fil-31 ta’ Lulju tal-1556. Hu magħruf bħala l-fundatur tas-Soċjetà ta’ Ġesù, li nafuha bħala l-Kongregazzjoni tal-Ġiżwiti, u bniedem li għamel ġid kbir lill-Knisja.

Hi interessanti ħafna l-istorja tal-bidla li seħħet f’ħajtu. Hu kien suldat, anzi kien kaptan, u fil-battalja ta’ Pamplona kontra l-Franċiżi, fl-1521, spiċċa ndarab serjament u ħaduh imbagħad għall-kura fil-kastell tal-familja tiegħu f’Loyola… Kompli aqra »

Applikazzjonijet għal żewġ postijiet vakanti fl-Ewwel Sena Primarja fi skejjel tal-Knisja

Il‑Bord tad‑Dħul tal‑IskejjeI tal‑Knisja jinforma lill-pubbliku li għandu żewġ postijiet vakanti għas‑subien bi statement ta’ sapport fl‑Ewwel Sena Primarja.

L‑iskola ta’ St Francis f’Bormla għandha post għal tifel li għandu statement ta’ sapport ta’ LSE full-time one‑to‑one. L‑iskola ta’ St Benild f’Tas‑Sliema għandha post għal tifel li għandu statement ta’ sapport ta’ LSE shared. Għal dan il‑post vakanti, l‑iskola ta’
St Benild lesta tikkunsidra wkoll l‑applikazzjoni ta’ tifel bi statement ta’ sapport ta’ LSE fulltime one‑to‑one jekk ħuh ikun diġà rreġistrat fl‑iskola ta’ St Benild… Kompli aqra »

Iċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi mmexxija mill-Arċisqof Charles Jude Scicluna f’Awwissu 2020

Matul ix‑xahar ta’ Awwissu, l‑Arċisqof Charles Jude Scicluna ser ikompli jiċċelebra Quddies matul il‑ġimgħa kif ukoll nhar ta’ Ħadd. Dawn iċ‑ċelebrazzjonijiet liturġiċi qed jixxandru fuq TVM2, Knisja.mt u Newsbook.com.mt.

Il‑Quddies organizzat mill‑Arċidjoċesi ta’ Malta qed jixxandar:

  • Mit‑Tnejn sas‑Sibt fid‑9:30 a.m. mill‑Kappella tal‑Madonna ta’ Manresa, fil‑Kurja tal‑Arċisqof, il‑Furjana. Wara l‑Quddiesa tingħad it‑talba tar‑Rużarju. Dan il‑ħin ta’ talb jiġi mtenni fuq TVM2 fil‑5:30 p.m…
  • Kompli aqra »

President ġdid għall-Fondazzjoni tal-Konkatidral ta’ San Ġwann

Il-Fondazzjoni tal-Konkatidral ta’ San Ġwann bi pjacir tħabbar il-ħatra tal-Monsinjur Professur Emmanuel Agius bħala l-President il-ġdid tagħha.

Mons. Prof. Agius kien Dekan tal-Fakultà tat-Teoloġija fl-Università ta’ Malta. Huwa kiseb il-Baċċellerat fis-Sagra Teoloġija (S.Th.B.) u mbagħad il-Liċenzjat fis-Sagra Teoloġija mill-Università ta’ Malta, u wara kompla l-istudju tiegħu fl-Università Kattolika ta’ Leuven, il-Belġju, fejn kiseb M.A. fil-Filosofija u d-Dottorat fit-Teoloġija Sagra (S.Th.D). Hu Professur fit-Teoloġija Morali u Etika Filosofika fl-Università ta’ Malta… Kompli aqra »

Live: Quddiesa u Rużarju mill-Kurja tal-Arċisqof – 31 ta’ Lulju, 9:30am

  Il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 31 ta’ Lulju

Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Ġer 26, 1-9
Salm: 68 (69), 5.8-10.14

L-Evanġelju: Mt 13, 54-58

F’dak iż-żmien, Ġesù mar lejn pajjiżu. Beda jgħallem lin-nies fis-sinagoga tagħhom, u huma baqgħu mistagħġba hekk li bdew jgħidu: “Mnejn ġieb dan l-għerf u din il-qawwa tal-għaġeb? Dan mhuwiex bin il-mastrudaxxa? Ommu mhijiex dik li jisimha Marija, u ħutu Ġakbu u Ġużeppi u Xmun u Ġuda? … Kompli aqra »

Ċirkulari: Miżuri għall-ħarsien tal-ħajja u tas-saħħa

Ċirkulari lill-arċiprieti, kappillani, retturi ta’ knejjes u superjuri reliġjużi

Nixtiequ nirringrazzjaw ħafna lil dawk kollha li tul dawn ix-xhur li għaddew ħadmu bis-sħiħ biex iħarsu l-miżuri li l-Knisja adottat għall-ħarsien tal-ħajja u tas-saħħa tagħna u tal-oħrajn. Nenfasizzaw li aħna għandna r-responsabbiltà li nkomplu nħarsu bir-reqqa l-miżuri, li kienu ppubblikati fil-ġimgħat li għaddew u li għadhom fis-seħħ. Infakkru b’mod partikulari:

  • fid-distanza soċjali ta’ żewġ metri li għandha tinżamm fil-knejjes u f’postijiet oħra;
  • fl-użu regolari tas-sanitizers skont il-ħtieġa, u d-disinfettar tal-oġġetti b’mod regolari;
  • fl-importanza li n-nies jilbsu l-visors jew il-maskri waqt iċ-ċelebrazzjonijiet fil-knisja jew f’attivitajiet oħra;
  • fil-miżuri oħra rigward iċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi, per eżempju fuq kif għandu jsir it-tqarbin…
  • Kompli aqra »

“Niġbdu ħabel wieħed” – L‑Arċisqof

Quddiesa ta' radd il-ħajr lil Alla għall-frontliners fil-qasam tas-saħħa

  Il-Bażilika Minuri ta' Kristu Re, Raħal Ġdid

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Fid-dawl tal-Evanġelju li għadna kemm smajna (Lq 5:17-26) u li qara Fr Bertrand Vella, wieħed miċ-Chaplains ta’ Mater Dei, nixtieq noffri tliet riflessjonijiet.

Dan ir-rakkont insibuh fi tliet Evanġelji minn erba’ u għalhekk jurina kemm hu mument importanti fil-ħajja ta Ġesù. Kellhom ikunu żgħażagħ biex jitilgħu minn fuq il-bejt u jgħaddu wieħed minn sħabhom mifluġ mix-xorok! L-insistenza tagħhom wasslet lil seħibhom għall-fejqan… Kompli aqra »

Live: Quddiesa ta’ ringrazzjament għall-frontliners fil-qasam tas-saħħa – 30 ta’ Lulju, 9:30am

  Il-Bażilika Minuri ta' Kristu Re, Raħal Ġdid

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 30 ta’ Lulju

Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Ġer 18, 1-6
Salm: 145 (146), 2abċ.2d-4.5-6

L-Evanġelju: Mt 13, 47-53

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Tixbah ukoll is-Saltna tas-Smewwiet lil xibka mitfugħa l-baħar li fiha jinġabar minn kollox. Meta timtela jtellgħuha x-xatt, u joqogħdu bilqiegħda, jiġbru fil-kannestri dak li jkun tajjeb u jarmu l-ħażin.

Hekk jiġri fi tmiem id-dinja: l-anġli joħorġu jifirdu l-ħżiena mill-ġusti, u jixħtuhom fil-ħuġġieġa tan-nar; hemmhekk ikun hemm il-biki u t-tgħażżiż tas-snien… Kompli aqra »