Arkivji mensili: Ġunju 2021

Quddiesa u Rużarju – 14 ta’ Ġunju, 9:30am

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 14 ta’ Ġunju

Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: 2 Kor 6, 1-10
Salm: 97 (98), 1.2-3ab.3ċd-4

L-Evanġelju: Mt 5, 38-42

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Smajtu x’intqal: ‘Għajn b’għajn u sinna b’sinna”. Imma jiena ngħidilkom biex bniedem ħażin ma tiqfulux; anzi jekk xi ħadd jagħtik daqqa ta’ ħarta fuq ħaddek tal-lemin, dawwarlu l-ieħor ukoll; u lil min ikun irid itellgħek il-qorti u jeħodlok il-libsa, ħallilu wkoll il-mantar… Kompli aqra »

Il-valur tal-ordinarju – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Ma nafx jekk qatt rajtux żerriegħa tal-mustarda. Hi żerriegħa tassew żgħira. Ġesù jgħid fl-Evanġelju llum, li hi: “l-iċken fost iż-żrieragħ kollha tal-art”. Għalhekk jolqotna l-fatt li Ġesù jxebbah is-Saltna ta’ Alla ma’ żerriegħa, u b’mod partikulari ma’ żerriegħa tal-mustarda.  Meta nisimgħu l-kelma ‘saltna’, l-ewwel ma jiġi f’moħħna hi xi ħaġa kbira, imma Ġesù jgħid li s-Saltna ta’ Alla tixbah lill-iktar ħaġa żgħira, li bil-mod il-mod tikber u tiżviluppa… Kompli aqra »

Il-bżonn li nitgħallmu nistennew liż-żerriegħa tikber – L-Arċisqof

  Il-Knisja ta' Santa Ubaldeska, Raħal Ġdid

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

San Mark jipprova jispjegalna għaliex Ġesù, meta kien jitkellem, juża t-tixbihat, il-parabboli. Hu jgħid li kien jagħmel hekk biex ikunu jistgħu jifhmuh. L-eżempji li Ġesù juża waqt li qiegħed jitkellem mal-bdiewa ġejjin proprju minn dik id-dinja: taż-żera’ tal-ħsad. Kemm-il-darba jitkellem fuq in-nagħaġ, fuq is-siġar, u fuq l-ambjent ta’ madwarna. L-għajn ta’ Ġesù kienet tosserva ħafna u hekk jagħmel illum biex jagħtina żewġ lezzjonijiet importanti ħafna… Kompli aqra »

Quddiesa tal-Ħadd – 13 ta’ Ġunju, 9:30am

  Il-Knisja ta' Santa Ubaldeska, Raħal Ġdid

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-Ħadd: 13 ta’ Ġunju

Il-Ħdax-il Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena
Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Eżek 17, 22-24
Salm: 91(92), 2-3,13-14,15-16
It-Tieni Qari: 2 Kor 5, 6-10

L-Evanġelju: Mk 4, 26-34

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lill-kotra tan-nies: “Is-Saltna ta’ Alla hi bħal meta raġel ikun xeħet iż-żerriegħa fl-art. Rieqed jew imqajjem, billejl jew binhar, iż-żerriegħa tinbet u tikber, bla ma jaf kif. L-art trodd minnha nfisha l-ewwel il-barma, imbagħad is-sbula, imbagħad il-qamħ mimli fis-sbula… Kompli aqra »

Qalb ma’ qalb – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fis-Solennità tal-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesù

  Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Il-qalb hi dik li minnha naraw il-persuna x’tip hi jew fiex tinsab. Meta ġieli tisma’ fuq xi ħadd ‘qalbu sewda’, mhux għall-kulur iswed tal-qalb ikunu qed jgħidu, imma li bniedem dispjaċut; u meta ngħidu ‘qalbu tajba’, mhux għax il-qalb taħdem tajjeb ikunu qed jgħidu, imma għax hu bniedem kollu kemm hu ġeneruż.

Għalhekk, il-festa tal-lum tal-qalb ta’ Ġesù tistedinna nagħrfu min hu Ġesù għalina… Kompli aqra »

L-Isqfijiet Maltin dwar il-mewt tal-Isqof Ebejer OP

L-Arċisqof Charles Jude Scicluna, l-Isqof Anton Teuma u l-Isqof Awżiljarju Joseph Galea-Curmi sellmu l-ħajja ddedikata fl-art tal-missjoni tal-Isqof Walter Michael Ebejer OP, Isqof Emeritu ta’ União da Vitória fl-istat ta’ Parana, il-Brażil.

L-Isqof Ebejer miet ilbieraħ, il-Ġimgħa 11 ta’ Ġunju, fis-Solennità tal-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesù, fl-età ta’ 91 sena. Huwa kien l-iżjed Isqof Malti anzjan.

L-Isqof Walter Michael Ebejer twieled Ħad-Dingli fit-3 ta’ Awwissu 1929… Kompli aqra »

Quddiesa u Rużarju – 12 ta’ Ġunju, 9:30am

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 12 ta’ Ġunju

Il-Qalb bla Tebgħa tal-Imqaddsa Verġni Marija
Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: 2 Kor 5, 14-21
Salm: 102 (103), 1-2.3-4.8-9.11-12

L-Evanġelju: Mt 5, 33-37

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Smajtu wkoll x’intqal lin-nies ta’ dari: “Tonqosx mill-wegħda li ħlift imma rodd lill-Mulej il-wegħdiet li ħliftlu”. Imma jiena ngħidilkom biex ma taħilfu xejn, u la bis-sema, għax hu t-tron ta’ Alla, u la bl-art, għax fuqha jserraħ riġlejh, u lanqas b’Ġerusalemm, għaliex hija l-Belt tas-Sultan il-kbir… Kompli aqra »