Arkivji mensili: Mejju 2022

Ħsibijiet mill-Għid sa Pentekoste – Is-Sitt Ħadd tal-Għid

Riflessjoni mill-Isqof Joseph Galea-Curmi għas-Sitt Ħadd tal-Għid 2022

Evanġelju: Ġw 14:23-29

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Jekk xi ħadd iħobbni, iħares kelmti, u Missieri jħobbu, u aħna niġu u ngħammru għandu. Min ma jħobbnix ma jħarisx kliemi. U l-kelma li qegħdin tisimgħu mhijiex tiegħi, imma tal-Missier li bagħatni.

Għedtilkom dan meta għadni magħkom. Imma d-Difensur, l-Ispirtu s-Santu, li l-Missier jibgħat f’ismi, jgħallimkom kollox u jfakkarkom dak kollu li għedtilkom… Kompli aqra »

Kap eżekuttiv ġdid għall-Fondazzjoni tal-Konkatidral ta’ San Ġwann

Tonio Mallia hu l-Kap Eżekuttiv ġdid tal-Fondazzjoni tal-Konkatidral ta’ San Ġwann, li qed jieħu postu wara Cynthia de Giorgio, li mexxiet il-maniġment tal-fondazzjoni sa mill-2004. Il-Fondazzjoni tal-Konkatidral ta’ San Ġwann irringrazzjat lis-Sinjura de Giorgio għax-xogħol tagħha lejn il-konservazzjoni ta’ dan il-monument nazzjonali għall-istat oriġinali. Is-Sinjura de Giorgio se tkompli fl-irwol tagħha bħala kuratur.

Is-Sur Mallia serva bħala Direttur għall-Procurement u l-Kuntratti fl-Università ta’ Malta bejn l-2010 u l-2021, u Direttur tal-Immaniġjar tal-Materjali u Loġistika fl-Isptar Mater Dei, l-Isptar San Luqa u l-Isptar Boffa, u serva bħala Konsulent fil-qasam tal-Iżvilupp tas-Suq għal diversi organizzazzjonijiet, fost irwoli oħra fin-nursing, fil-qasam tas-saħħa, u l-kura tal-anzjani… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 21 ta’ Mejju

Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Atti 16:1-10
Salm: 99 (100):1-2,3,5

L-Evanġelju: Ġw 15:18-21

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Jekk id-dinja tobgħodkom, kunu afu li lili bagħditni qabel ma bagħdet lilkom. Kieku intom kontu tad-dinja, id-dinja kienet tħobbkom bħalma tħobb dak li hu tagħha; iżda billi m’intomx tad-dinja, għax jien ħriġtkom mid-dinja, id-dinja tobgħodkom. Ftakru fil-kelma li għedtilkom: il-qaddej mhuwiex akbar minn sidu… Kompli aqra »

Il-kmandament tal-imħabba – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Dan hu l-kmandament tiegħi: li tħobbu lil xulxin…”. Hekk jgħid Ġesù fil-bidu u fl-aħħar ta’ din is-silta qasira mill-Evanġelju skont San Ġwann. Hawnhekk qiegħed fid-diskors tal-Aħħar Ċena. Qed jagħmel din l-enfasi li dan hu l-kmandament tiegħu: “Dan hu li qiegħed nikkmandakom: li tħobbu lil xulxin”.

Forsi domanda li nagħmlu hi: kif jista’ jikkmanda l-imħabba? Kif tista’ tikkmanda lil xi ħadd biex iħobb? … Kompli aqra »

Il-‘Flimkien’ lura fid-djar Maltin u online

Minn din il‑ġimgħa l‑Flimkien reġa’ beda jitqassam f’160,000 dar f’Malta f’format ġdid stampat u se jkun ukoll online. Dan tħabbar dalgħodu waqt konferenza tal‑aħbarijiet fil‑Kurja tal‑Arċisqof fil‑Furjana, fejn ingħataw dettalji dwar it‑tnedija mill‑ġdid tal‑pubblikazzjoni Flimkien.

Il-Flimkien, li ilu jitqassam fid-djar u fil-parroċċi għal dawn l-aħħar 17 sena, jinħareġ mill-Kulleġġ tal-Kappillani li huwa ffurmat mill-kappillani tal-parroċċi f’Malta… Kompli aqra »

Quddiesa u Rużarju – 20 ta’ Mejju 2022, 9:30am

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 20 ta’ Mejju

Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Atti 15:22-31
Salm: 56 (57):8-9,10-12

L-Evanġelju: Ġw 15:12-17

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Dan hu l-kmandament tiegħi: li tħobbu lil xulxin kif ħabbejtkom jien. Ħadd ma għandu mħabba akbar minn din: li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu. Intom ħbiebi, jekk tagħmlu dak li jiena nikkmandakom. Ma nsejħilkomx aktar qaddejja, għax il-qaddej ma jafx x’jagħmel sidu; sejjaħtilkom ħbieb, għaliex kulma smajt mingħand Missieri jiena għarrafthulkom… Kompli aqra »

Għall-akbar glorja ta’ Alla u għall-ġid tal-oħrajn – L-Isqof Galea-Curmi

Quddiesa fil-500 sena mill-konverżjoni ta’ San Injazju ta' Loyola

  Il-Kulleġġ ta' San Injazju, Ħal Qormi

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

L-istorja ta’ San Injazju hi storja ħafna drabi drammatika. Dan kien bniedem b’ambizzjoni kbira u ried li jkun suldat tajjeb, suldat li lest għal kull battalja. Aħna nafu li l-bidu tal-konverżjoni tiegħu jmur lura għal battalja minnhom – il-battalja ta’ Pamplona, fi Spanja viċin ħafna ta’ Franza – fejn San Injazju kien qed jiġġieled u jagħmel ħiltu fil-battalja, imma mbagħad intlaqat minn balla ta’ kanun li tertqitlu siequ l-leminija u anke feriet ix-xellugija… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: Alla ma jibżax mit-talb tagħna ta’ protesta

  Pjazza San Pietru, il-Vatikan

Katekeżi fuq ix-Xjuħija: 10. Ġob. Il-prova tal-fidi, il-barka tal-istennija

Is-silta mill-Bibbja li għadna kemm smajna tagħlaq il-Ktieb ta’ Ġob, wieħed mill-klassiċi tal-letteratura universali. Aħna niltaqgħu ma’ Ġob fil-mixja tagħna tal-katekeżi fuq ix-xjuħija: niltaqgħu miegħu bħala xhud tal-fidi li ma taċċettax “karikatura” ta’ Alla, imma qed tipprotesta quddiem il-ħażen, sa ma Alla jwieġeb u juri wiċċu. U fl-aħħar Alla jwieġeb, bħal dejjem b’mod sorprendenti: juri lil Ġob il-glorja tiegħu imma mingħajr ma jgħaffġu, anzi, bi ħlewwa sovrana, kif jaf jagħmel Alla, dejjem, bi ħlewwa… Kompli aqra »