Arkivji mensili: Jannar 2023

Il-karta tal-identità tagħna – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Knisja Parrokkjali, Ħal Balzan

Photo by Candy Flipping L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Nixtieq nagħmel dan is-suġġeriment: li xi darba, meta tkunu qed issegwu l-aħbarijiet, jew taraw il-media soċjali, tinnutaw x’ikunu dawk l-aħbarijiet li normalment jagħmlu ħafna ħoss u li jitqiesu importanti.  U fl-istess waqt, iżżommu ħdejkom din is-silta li smajna llum fl-Evanġelju meta Ġesù tela’ fuq il-muntanja u beda jgħid lid-dixxipli min hu tassew hieni u mbierek – il-programm li jfassal għal min irid jimxi warajh… Kompli aqra »

L-applikazzjonijiet għal ‘applikanti oħra’ għad-dħul fl-iskejjel tal-Knisja f’Malta u Għawdex

Għada l-Erbgħa, 1 ta’ Frar, se jiftħu l‑applikazzjonijiet għal ‘Applikanti Oħra’ għad‑dħul fl‑iskejjel tal‑Knisja f’Malta u f’Għawdex għas‑sena skolastika li tibda f’Settembru li ġej.  In‑numru ta’ postijiet vakanti huwa ta’ 933 (858 f’Malta u 75 f’Għawdex). Fir‑regolamenti li ġew ippubblikati f’Novembru li għadda hemm informazzjoni dettaljata tal‑postijiet offruti u tal‑kriterji kif ukoll il‑lista tad‑dokumenti meħtieġa, il‑ġranet meta wieħed għandu japplika u dettalji oħra… Kompli aqra »

Quddiesa u Rużarju – 31 ta’ Jannar 2023, 9:30am

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 31 ta’ Jannar

Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Lhud 12:1-4
Salm: 21 (22):26b-27,28 u 30,31-32

L-Evanġelju: Mk 5:21-43

F’dak iż-żmien, wara li Ġesù raġa’ qasam bid-dgħajsa għax-xatt l-ieħor, waqt li kien ħdejn il-baħar inġabret madwaru kotra kbira ta’ nies. U ġie wieħed mill-kapijiet tas-sinagoga, jismu Ġajru. Dan, malli rah, inxteħet f’riġlejh, u talbu ħafna u qallu: “Binti ż-żgħira waslet fl-aħħar; ejja qiegħed idejk fuqha, ħalli tfiq u tgħix”… Kompli aqra »

Familja ta’ ispirazzjoni u akkumpanjament – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Knisja Parrokjali, L-Iklin

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Teżisti l-familja ideali? L-esperjenza tal-ħajja tagħna turina li ma teżistix familja ideali, imma jeżistu familji fil-ħajja reali, b’dak kollu li jgħaddu minnu l-familji – kemm is-sabiħ u mumenti li jimlew il-qalb, kif ukoll waqtiet diffiċli u ta’ sfida.

Meta l-Knisja tippreżenta l-familja ta’ Nażaret – ta’ Ġesù, Marija u Ġużeppi – bħala l-familja li lejha nħarsu għall-ispirazzjoni u għall-akkumpanjament fil-familji tagħna, il-familja li hi l-patruna ta’ din il-parroċċa tal-Iklin, nafu li tqegħdilna familja li kellha diversi sfidi, problemi u diffikultajiet fil-ħajja… Kompli aqra »

Quddiesa u Rużarju – 30 ta’ Jannar 2023, 9:30am

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 30 ta’ Jannar

Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Lhud 11:32-40
Salm: 30 (31):20,21,22,23,24

L-Evanġelju: Mark 5:1-20

F’dak iż-żmien, Ġesù u d-dixxipli tiegħu waslu x-xatt l-ieħor tal-baħar u ġew fil-pajjiż tal-Gerasin. Kif niżel mid-dgħajsa, resaq fuqu wieħed, li ħareġ mill-oqbra, li kien maħkum minn spirtu ħażin. Dan kien jgħammar fl-oqbra, u ħadd ma kien jista’ jżommu marbut, anqas b’katina, għax bosta drabi laħqu rabtuh bix-xkiel u bil-ktajjen u hu kien jaqsam il-ktajjen u jkisser ix-xkiel, u ħadd ma kellu l-ħila jżommu… Kompli aqra »

Żerriegħa f’art tajba – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Tinbet u tikber” (Mk 4:27). Hekk jiddeskrivi Ġesù ż-żerriegħa li raġel ikun tefa’ fl-art, fl-Evanġelju skont San Mark. U Ġesù jżid xi ħaġa oħra: li din tinbet u tikber “bla ma jaf kif” (Mk 4:27). Ir-raġel ma joqgħodx fejn iż-żerriegħa biex jara x’qed tagħmel. Iż-żerriegħa tinżel isfel fil-ħamrija, u ma jarahiex iżjed, tindifen. Imma, fil-fatt, tkun qed tinbet u tikber, u permezz ta’ hekk, tista’ wkoll tagħmel il-frott… Kompli aqra »

Ilqa’ l-barkiet tal-Mulej biex tkun verament hieni – L-Arċisqof

Quddiesa tal-Ħadd li matulha ngħata l-ministeru tal-lettorat lil seminarista

  Il-Knisja Parrokkjali ta' Kristu Rxoxt, Pembroke

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Irridu ngħidu li hi okkażjoni sabiħa ħafna f’din il-parroċċa li wieħed minn uliedha llum qed jiġi ppreżentat mill-komunità u quddiem l-isqof u l-Knisja biex jiġi istitwit lettur: jibda jaqra b’mod uffiċjali l-Kelma t’Alla fil-komunità fil-preparazzjoni tiegħu anke biex ’il quddiem ikun kandidat uffiċjali għall-ordni sagri kif inhu u jirċievi d-djakonat u l-presbiterat. Għażiż Matthew, aħna nitolbu ħafna għalik.

Fl-Evanġelju tal-lum Ġesù jagħtina l-ewwel nett l-identity card tiegħu għax il-barkiet li jagħtina – u dan hu tagħlim sabiħ kemm tal-Papa Franġisku kif ukoll tal-maħbub u mibki Papa Benedittu – fil-barkiet li jagħti l-ewwel nett Ġesù jitkellem fuqu nnifsu għax dak li jitlob minna Ġesù, hu l-ewwel wieħed li jagħmlu… Kompli aqra »