Arkivji mensili: Marzu 2023

Ipparteċipa fil-ġimgħa ta’ sagrifiċju organizzata minn SAS

Is-Segretarjat Assistenza Soċjali (SAS) tal-Azzjoni Kattolika Maltija se jorganizza l-Ġimgħa ta’ Sagrifiċċju, bejn Jum id-Duluri, fil-31 ta’ Marzu u l-Ġimgħa l-Kbira fis-7 ta’ April 2023.  

Għall-kampanja ta’ din is-sena ġiet magħżula t-tema “Iddawwarx Spallejk” li hi meħduda mis-silta mill-Evanġelju ta’ San Mattew; “Agħti lil min jitolbok u ddawwarx spallejk lil min ikun irid jissellef mingħandek.” (Mt. 5,42). Ġew magħżulin dawn iż-żewġ kelmiet, għax minkejja li mhumiex wisq kliem, ifissru ħafna… Kompli aqra »

Quddiesa u Rużarju – 28 ta’ Marzu 2023, 9:30am

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 28 ta’ Marzu

Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Num 21:4-9
Salm: 101 (102):2-3,16-18,19-21

L-Evanġelju: Ġw 8:21-30

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lill-Fariżej: “Jiena mmur, u intom għad tfittxuni, imma għad tmutu fid-dnub tagħkom. Fejn sejjer jien intom ma tistgħux tiġu”. Qalu l-Lhud: “Jaqaw se jneħħi ħajtu b’idejh dan? Għax qal: “Fejn sejjer jien intom ma tistgħux tiġu”.

Ġesù qalilhom: “Intom minn hawn isfel, u jiena ġej minn hemm fuq… Kompli aqra »

Riflessjonijiet tar-Randan: Iż-Żejt

“L-Ispirtu tal-Mulej fuqi, għax hu kkonsagrani.” Luqa 4:18

Fil-ħames Ħadd tar-Randan nisimgħu dwar ir-rakkont tal-qawmien ta’ Lazzru. 

Iż-żejt huwa simbolu tal-fejqan u l-qawwa tal-Ispirtu s-Santu. Fil-kultura Lhudija, iż-żejt kien jintuża biex jippreparaw il-ġisem għad-difna. Insibu wkoll li fit-Testment il-Ġdid, id-dixxipli kienu jużaw iż-żejt biex ifejqu l-morda, li fil-Knisja Kattolika għadna nagħmluha sal-lum bis-sagrament tal-griżma tal-morda għax nemmnu li ż-żejt imqaddes isaħħaħ l-ispirtu u l-ġisem, kif ukoll jaħfer id-dnubiet. 

Naraw ukoll li ż-żejt kien jintuża għal dawk magħżulin minn Alla, bħal meta l-profeta Samwel dilek lil David biex ikun re… Kompli aqra »

Team ġdid ta’ saċerdoti għaċ-Chaplaincy tal-Isptar Mater Dei

F’dawn l-aħħar xhur il-ħidma pastorali fl-Isptar Mater Dei għaddiet mill-Provinċja tal-Patrijiet Kapuċċini f’idejn l-Arċidjoċesi ta’ Malta. L-Arċisqof Charles Scicluna ħatar team ta’ saċerdoti biex il-ħidma pastorali fl-isptar tibqa’ tingħata 24 siegħa kuljum mit-Tnejn sal-Ħadd. It-team taċ-Chaplaincy illum hu magħmul minn Dun Louis Farrugia, Dun Reuben Vella, Dun Reuben Deguara u Dun René Camilleri bħala koordinatur ta’ din il-ħidma.

Monsinjur Arċisqof irringrazzja lill-Provinċja tal-Patrijiet Kapuċċini tal-ħidma li dejjem tat għal snin twal fl-Isptar Mater Dei, u qabel fl-Isptar San Luqa, kif ukoll tal-ħidma li għadha twettaq fis-Sir Anthony Mamo Oncology Centre… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Anġelus: Ġesu jgħidilna “neħħu l-blata”

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

Illum, il-ħames Ħadd tar-Randan, l-Evanġelju jtina l-qawmien mill-mewt ta’ Lazzru (ara Ġw 11, 1-45).  Huwa l-aħħar miraklu ta’ Ġesù li nsibu rakkuntat qabel l-Għid: il-qawmien mill-mewt ta’ ħabibu Lazzru.  Lazzru hu ħabib tal-qalb ta’ Ġesu, li jaf li wasal biex imut; jibda miexi, iżda jasal fid-dar ta’ Lazzru erbgħat ijiem wara li difnuh, meta kull tama kienet mitlufa.  … Kompli aqra »

Quddiesa u Rużarju – 27 ta’ Marzu 2023, 9:30am

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 27 ta’ Marzu

Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Dan 13:1-9,15-17,19-30,33-62
Salm: 22 (23):1-3a,3b-4,5,6

L-Evanġelju: Ġw 8:1-11

F’dak iż-żmien, Ġesù telaq lejn l-Għolja taż-Żebbuġ. Imma l-għada qabel is-sebħ raġa’ mar fit-tempju, u l-poplu kollu ġie ħdejh, u hu qagħad bilqiegħda jgħallimhom.

Imbagħad il-kittieba u l-Fariżej ħadulu quddiemu waħda mara li kienet inqabdet fl-adulterju. Huma qegħduha fin-nofs u qalulu: “Mgħallem, din il-mara nqabdet fil-fatt fl-adulterju… Kompli aqra »

Kappillan ġdid għall-parroċċa ta’ Wied il-Għajn

L‑Arċisqof Charles J. Scicluna ħatar lil Dun Luke Cutajar bħala kappillan tal‑Parroċċa ta’ Sant’Anna, Wied il-Għajn.

Dun Luke Cutajar twieled is-Siġġiewi fit-22 ta’ Jannar 1988 u trabba r-Rabat. Huwa rċieva l-edukazzjoni primarja u sekondarja fil-Kulleġġ Stella Maris, il-Gżira, u kompla s-Sixth Form fil-Kulleġġ De La Salle, il-Birgu. Kompla l-istudji terzjarji (Filosofija u Teoloġija) u Liċenzjat fit-Teoloġija Pastorali, fl-Università ta’ Malta.

Dun Luke Cutajar ġie ordnat saċerdot fl‑2014… Kompli aqra »

Is-siġġu tar-roti: is-sedia gestatoria l-ġdida – L-Isqof Galea-Curmi

Message by Bishop Joseph Galea-Curmi

In a few days’ time, we will mark the first anniversary of the Apostolic Visit of Pope Francis to Malta. It was the last visit to a foreign country where he walked without an aid, though at times with difficulty. After his visit to Malta in April 2022, the Pope was first seen publicly in a wheelchair in May with an assistant pushing it… Kompli aqra »