Arkivji mensili: Lulju 2023

Il-Papa waqt festival taż-żgħażagħ f’Medjugorje: Alla għandu pjan ta’ mħabba għal kull wieħed minna

In a message sent to participants of the Medjugorje International Youth Festival on Thursday, Pope Francis urged young people to open their hearts to the will of God.

“God has a plan of love for each of you,” said the Pope. “Do not be afraid of His will, but place all your trust in His grace.”

The annual Medjugorje Youth Festival takes place this year on 26-30 July in the village in Bosnia and Herzegovina, and brings together young people from all over the world to pray, reflect, and grow in their faith… Kompli aqra »

Quddiesa u Rużarju – 28 ta’ Lulju 2023, 9:30am

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 28 ta’ Lulju

Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Eżodu 20:1-17
Salm: 18 (19):8,9,10,11

L-Evanġelju: Mt 13:18-23

F’dak iż-żmien, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Mela isimgħuha intom il-parabbola ta’ dak li ħareġ jiżra’. Kull min jisma’ l-kelma tas-Saltna u ma jifhimhiex, jersaq il-Ħażin u jisraqlu dak li jkun inżera’ f’qalbu: dan huwa dak li nżera’ mal-mogħdija.

Dak li nżera’ f’art kollha blat huwa dak li jisma’ l-Kelma u jilqagħha minnufih bil-ferħ, imma għeruq ma jkollux fih innifsu, u għalhekk ftit idum; imbagħad jiġi fuqu l-għawġ, jew isib min iħabbtu minħabba l-Kelma, u malajr jitfixkel… Kompli aqra »

Restawrati l-pittura titulari u l-apside tal-Knisja Parrokkjali ta’ San Girgor il-Kbir f’Tas-Sliema

  Il-Knisja Parrokkjali ta' San Girgor il-Kbir, Tas-Sliema

Tlesta il‑proġett ta’ konservazzjoni u restawr fuq żewġ pitturi kbar li jinsabu fl‑apside tal‑knisja parrokkjali ta’ San Girgor il‑Kbir f’Tas‑Sliema. Ix‑xogħol ta’ restawr, li ammonta għal €110,000 b’kofinanzjament ta’ 80% minn fondi tal‑Unjoni Ewropea, ġie inawgurat mill‑Isqof Joseph Galea‑Curmi u s‑Segretarju Parlamentari Chris Bonett. Preżenti għall‑inawgurazzjoni kien hemm ukoll is‑Segretarju Amministrattiv tal‑Arċidjoċesi ta’ Malta Michael Pace Ross u l‑kappillan Dun Victor Scicluna.

Permezz ta’ dan ix‑xogħol ta’ restawr, li għalih ikkontribwixxew ukoll il‑parruċċani, tnaddfu l‑pitturi kif ukoll tnaqqas il‑kontenut tal‑melħ fuq is‑saff tal‑ġebla, ingħalqu l‑ġonot tal‑ġebel, u sar l‑irtokk u l‑kisi protettiv meħtieġ… Kompli aqra »

Nilqgħu f’qalbna ż-żerriegħa tal-Kelma – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

“Iż-żerriegħa waqgħet f’art tajba u għamlet il-frott”.  Dan hu li għidna fis-Salm Responsorjali għal aktar minn darba, b’rabta ma’ dak li smajna fl-Evanġelju llum – il-parabbola li qal Ġesù tal-bidwi li ħareġ jiżra’.

Nixtieq li nħarsu lejn il-kelma ta’ Alla llum, u nifhmu ftit l-enfasi li hawn fuq din il-kelma ta’ Alla li minnha nnifisha hi kelma qawwija imma li fl-aħħar mill-aħħar jiddependi minna jekk tagħmilx il-frott fina… Kompli aqra »

Avviż

Mid-29 ta’ Lulju 2023 sat-2 ta’ Settembru 2023, il-Kurja tal-Arċisqof fil-Furjana se tkun magħluqa kull nhar ta’ Sibt.

Il-ħinijiet tal-ftuħ huma mit-Tnejn sal-Ġimgħa mis-7:30a.m sal-4:30p.m. (Importanti li jsir appuntament minn qabel.) Għal aktar tagħrif ċempel 25906238/208. Kompli aqra »

Quddiesa u Rużarju – 27 ta’ Lulju 2023, 9:30am

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 27 ta’ Lulju

Qari tal-jum

L-Ewwel Qari:  Eżodu 19:1-2,9-11,16-20b
Salm:  Dan 3:52,53,54,55,56

L-Evanġelju: Mt 13:10-17

F’dak iż-żmien, resqu lejn Ġesù d-dixxipli u staqsewh: “Għaliex tkellimhom bil-arabboli?”. 

Hu weġibhom: “Għax lilkom ingħata li tagħrfu l-misteri tas-Saltna tas-Smewwiet; iżda lilhom dan ma kienx mogħti. Għax kull min għandu, jingħatalu, u jkollu żżejjed ukoll; iżda min ma għandux, jitteħidlu saħansitra dak li għandu. Jien għalhekk inkellimhom bil-parabboli; għax iħarsu kemm iħarsu ma jarawx, u jisimgħu kemm jisimgħu ma jifhmux… Kompli aqra »

Quddiesa u Rużarju – 26 ta’ Lulju 2023, 9:30am

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 26 ta’ Lulju

Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Eżodu 16:1-5,9-15
Salm: 77 (78):18-19,23-24,25-26,27-28

L-Evanġelju: Mt 13:1-9

Dakinhar Ġesù ħareġ mid-dar, mar f’xatt il-baħar u qagħad bilqiegħda hemm. U nġabru madwaru folol hekk kbar ta’ nies li kellu jitla’ fuq dgħajsa u jinżel bilqiegħda fiha; in-nies qagħdu lkoll wieqfa fuq ix-xatt.

Hu beda jkellimhom fuq bosta ħwejjeġ bil-parabboli. U qalilhom: “Darba wieħed bidwi ħareġ jiżra’… Kompli aqra »