Arkivji mensili: Settembru 2023

Investi f’paċenzja, sagrifiċċju u stennija, u ssib l-imħabba – L-Arċisqof

  Il-Knisja tas-Salib Imqaddes, il-Furjana

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

L-espressjoni li Ġesù juża fis-silta li għadna kemm smajna, u li l-Knisja tagħżel fil-festa tal-Arkanġli, “Għad taraw is-sema miftuħ u l-anġli ta’ Alla telgħin u neżlin fuq Bin il-bniedem” (Ġw 1:51), din l-espressjoni li fiha Ġesù jsemmi l-anġli ta’ Alla, tfisser ukoll il-glorja ta’ Alla. “Tassew tassew ngħidilkom, għad taraw il-glorja ta’ Alla, is-sema miftuħ u l-anġli ta’ Alla telgħin u neżlin fuq Bin il-bniedem” (Ġw 1:51)… Kompli aqra »

Protezzjoni, Qawwa u Fejqan – L-Isqof Galea-Curmi

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Isqof Joseph Galea-Curmi

Huma tlieta l-arkanġli li tagħhom qed nagħmlu l-festa llum: Mikiel, Gabrijel u Rafel. Huma t-tlieta li fil-fatt jissemmew fl-Iskrittura. Meta naħsbu fihom, niftakru li dawn huma dejjem mibgħutin minn Alla biex ikunu ta’ għajnuna għall-bniedem.

L-arkanġli mhumiex qegħdin hemmhekk biex aħna nħarsu lejhom u nieqfu fuqhom, imma biex permezz tagħhom aħna nistgħu nagħtu glorja lil Alla, kif jagħtu glorja lil Alla huma… Kompli aqra »

L-Arċisqof jieħu sehem fis-Sinodu tal-Isqfijiet fil-Vatikan

L-Arċisqof Charles Scicluna ħalla Malta dalgħodu sabiex jieħu sehem fis-Sinodu tal-Isqfijiet dwar is-Sinodalità li se jsir fil-Vatikan bejn l-4 u d-29 ta’ Ottubru 2023.

Waqt dan is-Sinodu, fejn se jiġu diskussi l-qofol tal-ħajja u l-missjoni tal-Knisja, se jieħdu sehem 464 persuna, li huma kardinali, isqfijiet, saċerdoti, reliġjużi u anke lajċi. Dan is-Sinodu qed jitqies bħala pass importanti għall-Knisja Kattolika għaliex, għall-ewwel darba, il-lajċi rġiel u nisa se jkunu jistgħu jipparteċipaw b’mod sħiħ… Kompli aqra »

Quddiesa u Rużarju – 30 ta’ Settembru 2023, 9:30am

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 30 ta’ Settembru

Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Żak 2:5-9,14-15a
Salm: Ġer 31:10,11-12ab,13

L-Evanġelju: Lq 9:43b-45

F’dak iż-żmien, waqt li kulħadd kien imnixxef bil-għaġeb quddiem dan il-kobor liema bħalu ta’ Alla, Ġesù qal lid-dixxipli tiegħu: “Iftħu widnejkom sewwa għal dawn il-kelmiet: Bin il-bniedem għandu jkun mogħti f’idejn il-bnedmin”.

Iżda huma ma fehmuhx dan il-kliem, u baqa’ mistur għalihom hekk li ma qabdu xejn minnu, u beżgħu jistaqsuh dwar dak li kien qal… Kompli aqra »

“Laudate Deum” – L-Eżortazzjoni l-ġdida tal-Papa Franġisku

Id-dokument il-ġdid tal-Papa dwar l-ambjent, li se jiġi ppubblikat fl-4 ta’ Ottubru se jkun jismu Laudate Deum, li tfisser “Faħħru lil Alla”.

Il-Papa żvela l-isem tal-Eżortazzjoni Appostolika tiegħu waqt laqgħa mar-retturi tal-universitajiet tal-Amerika Latina fil-21 ta’ Settembru, għalkemm id-diskors ġie ppubblikat it-Tnejn waranofsinhar.

Huwa u jitkellem dwar l-ambjent u l-“kultura tal-iskart”, il-Papa Franġisku qal li l-ittra ġdida tiegħu dwar dan is-suġġett se jkun jisimha Laudate Deum u se tkun “ħarsa lejn dak li seħħ u lejn dak li għandu jsir”… Kompli aqra »

Quddiesa u Rużarju – 29 ta’ Settembru 2023, 9:30am

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »

L-Evanġelju tal-jum: 29 ta’ Settembru

L-Arkanġli Mqaddsa, Mikiel, Gabrijel u Rafel – Festa
Qari tal-jum

L-Ewwel Qari: Daniel 7:9-10,13-14 jew Apok 12:7-12a
Salm: 137:1-5

L-Evanġelju: Ġw 1:47-51

F’dak iż-żmien: Meta Ġesù ra lil Natanel riesaq lejh, qal: “Hawn hu Israeli li jistħoqqlu dan l-isem; ma hemm ebda qerq fih.” Natanael staqsieh: “Rabbi, kif sirt tafni?”

U Ġesù wieġbu: “Rajtek taħt is-siġra tat-tin qabel ma kellmek Filippu.” “Rabbi,” qallu Natanael, “int l-Iben ta’ Alla, inti s-sultan ta’ Israel!” Ġesù wieġbu: “Qiegħed temmen għax għidtlek li rajtek taħt is-siġra tat-tin? … Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udejnza: L-Ewropa għandha bżonn issib mill-ġdid passjoni u ħeġġa

  Pjazza San Pietru, il-Vatikan

Għeżież ħuti!

Fl-aħħar tal-ġimgħa l-oħra mort Marsilja biex ħadt sehem fl-għeluq tar-Rencontres Méditerranéennes, fejn ħadu sehem Isqfijiet u Sindki tar-reġjun tal-Mediterran, flimkien ma’ għadd kbir ta’ żgħażagħ, biex il-ħarsa tkun miftuħa għall-futur. Fil-fatt, dak li seħħ f’Marsilja kien intitolat “Mużajk ta’ tama”. Din hija l-ħolma, din hi l-isfida: li l-Mediterran jerġa’ jsib il-vokazzjoni tiegħu, li jkun laboratorju ta’ ċiviltà u ta’ paċi

Il-Mediterran, dan nafuh, hu benniena ta’ ċiviltà, u benniena qiegħda hemm biex tagħti l-ħajja! … Kompli aqra »

Quddiesa u Rużarju – 28 ta’ Settembru 2023, 9:30am

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Għin lill‑Arċidjoċesi twettaq il‑missjoni tagħha Agħti Donazzjoni »

Segwi l-qari tal-Quddiesa tal-lum hawnhekk.

Talba għat-Tqarbina tax-Xewqa

Ġesù, jiena nemmen li Inti tinsab tabilħaqq fis-Sagrament tal-Ewkaristija. 
Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd.
Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija.
Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment,
nitolbok li tiġi fija spiritwalment.
Ejja għandi Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek… Kompli aqra »