Ilħames barkiet għal pajjiżna

Matul l-2024, l-Isqfijiet ta’ Malta u Għawdex qed iħeġġu sabiex bħala pajjiż u Nsara, nirriflettu fuq il-ħames doni mingħand il Mulej li l-poeta nazzjonali Dun Karm Psaila jfakkarna fihom fl-Innu Malti: id-dehen, il-ħniena, is-saħħa, l-għaqda u s-sliem. Dan hekk kif din is-sena, Malta qed tiċċelebra żewġ anniversarji important: 60 sena indipendenti u 50 sena repubblika. Hi x-xewqa tal-Isqfijiet li dawn il-ħames valuri jkunu l-bażi tas-soċjetà Maltija u jkomplu jsaħħu dak li diġà jgħaqqadna.

Dawn il-ħames barkiet jservu bħala l-pedament tal-fidi Nisranija. Meta kull persuna b’mod partikolari n-Nisrani, tħaddan dawn il-valuri, tiġi ggwidata lejn it-triq li tirrifletti l-qofol tat-tagħlim Nisrani, u tippromwovi komunità mibnija fuq prinċipji ta’ fidi u rieda tajba.

Lil din I-art ħelwa,
I-Omm li tatna isimha,
Ħares, Mulej,
kif dejjem Int ħarist:
Ftakar li lilha
bil-oħla dawl libbist.
Agħti, kbir Alla,
id-dehen lil min jaħkimha,
Rodd il-ħniena lis-sid,
saħħa ‘l-ħaddiem:
Seddaq il-għaqda
fil-Maltin u s-sliem.

Dun Karm Psaila

Tagħrif dwar il-ħames barkiet imnebbħa mill-fidi Nisranija

Għan-Nisrani d-dehen jitqies bħal rigal minn Alla, u jfisser li tagħmel għażliet li jaqblu mar-rieda t’Alla. Huwa wkoll l-abbiltà li tifhem u twettaq ir-rieda ta’ Alla.

 

Li tfittex id-dehen t’Alla permezz tat-talb u tal-Iskrittura huwa l-qofol tal-fidi Nisranija.

 

Id-dehen jista’ jwassal biex ikollok relazzjoni aktar profonda ma’ Alla u jmexxik biex tieħu deċiżjonijiet bbażati fuq dak li huwa ġust.

 

Siltiet mill-Vanġelu:

 • [Proverbji 2:6] Għax il-Mulej jagħtini d-dehen; minn fommu jiġi d-dehen.
 • [1Tim:6:5] ... u tilwim bejn nies ta' moħħhom maqlub u nieqsa mill-verità; u mingħalihom it-tjieba qiegħda għal qligħ il-flus.
 • [2Tim:2:7] Ifhem x'qiegħed ngħidlek; il-Mulej jagħtik li tifhem kollox.
 • [2Tim:2:25] ... iwiddeb bil-ħlewwa lil dawk li ma jaqblux miegħu; għandu mnejn Alla jagħtihom l-indiema, u hekk jagħrfu l-verità u jiġu f'sensihom.
 • [Efes:3:10] B'hekk l-għerf ta' Alla, għerf ta' kull xorta ta' mezzi, ikun issa mgħarraf permezz tal-Knisja lill-Prinċpijiet u lis-Setgħat tas-sema.
 • [1Kor:1:17] Kristu ma bagħatnix biex ngħammed iżda biex inxandar l-Evanġelju, mhux bi kliem l-għerf sabiex ma jiġix fix-xejn is-salib ta' Kristu.
 • [Efes:4:17] Jiena dan ngħidilkom u nwissikom quddiem il-Mulej: li ma ġġibux iżjed ruħkom skont ma jġibu ruħhom il-pagani bil-bluha ta' moħħhom.
 • [Tit:1:15] Kollox hu safi għal min hu safi; imma għal dawk li huma mħassrin u li ma jemmnux, xejn ma hu safi; sa moħħhom u l-kuxjenza tagħhom huma mħassra.
 • [1Kor:1:10] Nitlobkom, ħuti, f'isem Sidna Ġesù Kristu, biex tkunu taqblu fi kliemkom u ma jkunx hemm firdiet fostkom. Kunu magħqudin kif imiss, ħsieb wieħed u fehma waħda.

 • Il-ħniena hija attribut fundamentali t’Alla fit-teoloġija nisranija, li turi l-mogħdrija u l-maħfra Tiegħu.
 • L-Insara huma msejħa li juru ħniena lejn l-oħrajn, u din tirrifletti l-imħabba u l-maħfra.
 • Il-parabbola tas-Sammaritan it-Tajjeb hija eżempju tas-sejħa tan-Nisrani biex juri mogħdrija ma’ kulħadd, mingħajr ma jagħti kas tad-differenzi.
 • Il-ħniena hija marbuta mal-kunċett tal-fidwa u fit-twemmin fil-maħfra tad-dnubiet umani.
 • Mattew 5:7: “Imbierka dawk li jħennu, għax ikollhom min iħenn għalihom.”

 • Il-fidi nisranija tissaħħaħ minn Alla, għax temmen li l-Qawwa Tiegħu issir perfetta fid-dghufija umana.
 • Is-saħħa fir-reliġjon Nisranija tfisser li sserraħ fuq il-grazzja t’Alla u li jkollok fiduċja fil-Provvidenza Tiegħu.
 • Il-Bibbja ta’ sikwit tinkuraġġixxi dawk li jemmnu biex ikunu sodi u kuraġġużi quddiem l-isfidi.
 • Is-saħħa nisranija ssib l-għeruq fil-fidi, it-talb u t-twemmin fil-qawwa t’Alla li jipprovdi s-saħħa.
 • Filippini 4:13: “Nista’ nagħmel dan kollu permezz ta’ dak li jtini l-qawwa.”

 • L-għaqda hija kunċett essenzjali fir-reliġjon nisranija, li tirrifletti l-identità waħda ta’ dawk li jemmnu fi Kristu.
 • L-Insara huma msejħa biex iħabirku għall-għaqda fi ħdan il-Knisja, waqt li jsaħqu fuq l-importanza tal-imħabba u tal-paċi.
 • L-għaqda fost dawk li jemmnu tidher bħala xhieda lid-dinja tal-qawwa t’Alla li jbiddel.
 • Il-kunċett tal-“Ġisem ta’ Kristu” jenfasizza li dawk li jemmnu għandhom ikunu magħqudin.
 • Efesin 4:3: “Stinkaw kemm tistgħu biex iżżommu l-għaqda tal-Ispirtu permezz tar-rabta tal-paċi.”

 • Il-paċi hija suġġett ċentrali fil-fidi nisranija, għax tissimbolizza r-rikonċiljazzjoni m’Alla permezz ta’ Kristu.
 • “Il-paċi ta’ Kristu” titqies rigal li hija ’l fuq minn kull għerf il-bniedem.
 • L-insara huma msejħa biex ikunu dawk li jġibu l-paċi, li jsolvu l-konflitti u jistinkaw biex iġibu r-rikonċiljazzjoni.
 • Il-paċi fir-reliġjon nisranija tirrifletti t-tama ta’ ġejjieni fejn it-tbatijiet u l-konflitti kollha jieqfu.
 • Ġwanni 14:27: “Il-paċi nħalli magħkom; il-paċi tiegħi nagħtikom. Jiena ma nagħtix lilkom kif id-dinja tagħti.”

Riflessjonijiet għar-Randan

L-ewwel riflessjoni tiegħi hija dwar id-don tad-dehen. Id-dehen huwa l-kapaċità li wieħed jifhem, jagħraf u jiddeċiedi li jagħżel it-tajjeb u jevita l-ħażin; dak huwa l-veru dehen. Id-dehen huwa ħu l-għerf… Kompli aqra »

Fit-tieni riflessjoni nixtieq li nieqfu ftit naħsbu fuq id-don sabiħ tal-ħniena. Nistgħu ngħidu li l-ħniena hija l-qalba ta’ dawn il-ħames doni, għax il-ħniena hi rigal kbir ta’ Alla, tagħmilna nixbhu tassew lill-Ħallieq tagħna. “Kunu perfetti, bħalma hu perfett Missierkom li hu fis-smewwiet” (Mt 5:48) “li jibgħat ix-xemx tiegħu sew fuq il-ħżiena u sew fuq it-tajbin, u jniżżel ix-xita sew fuq min hu tajjeb u sew fuq min mhuwiex” (Mt 5:45).  Kompli aqra »

F’din it-tielet riflessjoni tiegħi f’dan ir-Randan nixtieq li naħsbu ftit fuq id-don tas-saħħa. Aħna meta naħsbu fuq is-saħħa mill-ewwel niftakru fis-saħħa fiżika, imma hemm ukoll is-saħħa psikoloġika u s-saħħa spiritwali. Kompli aqra »

Fir-raba’ riflessjoni tiegħi f’dan ir-Randan nixtieq li nieqfu naħsbu ftit fuq id-don tal-għaqda. L-għaqda hija l-armonija ta’ bejnietna; l-għaqda ġejja mill-fatt li aħna nistmaw lil xulxin u niddeċiedu li naħdmu flimkien u niġbdu ħabel wieħed.Kompli aqra »

Fil-ħames riflessjoni tiegħi f’dan ir-Randan nixtieq li nieqfu niftakru ftit u naħsbu dwar id-don sabiħ tas-sliem, jew tal-paċi. Niftakru li qegħdin noqorbu lejn il-Ġimgħa l-Kbira u l-Għid il-Kbir tal-Mulej, u niftakru wkoll li t-tislima tal-Irxoxt hija waħda: “Is-sliem għalikom!” (Ġw 20:19), il-paċi magħkom! Kompli aqra »

Ittra Pastorali għar-Randan

Għar‑Randan ta’ din is‑sena, aħna l‑Isqfijiet qed nipproponu biex bħala pajjiż u bħala Nsara nirriflettu fuq il‑ħames doni mingħand il‑Mulej li l‑poeta nazzjonali Dun Karm Psaila jfakkarna fihom fl‑Innu Malti: id‑dehen, il‑ħniena, is‑saħħa, l‑għaqda u s‑sliem… Kompli aqra »

It-talba ta’ Dun Karm għall-pajjiż

Illum nixtieq noffri t-talba u l-awgurju tiegħi għal Milied qaddis billi nislet ħsibijiet ispirati minn dak li kiteb il-poeta nazzjonali Dun Karm Psaila, meta bħala innu nazzjonali għażel talba sabiħa lil Alla.  … Kompli aqra »

Copy link