Il-Kelma tal-Arċisqof

Hemm qawwa kbira f’li tagħder u tħenn – L-Arċisqof

Quddiesa b'tifkira ta' San Bonaventura

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Hi silta qasira ħafna din, minn kapitlu 11 ta’ San Mattew. Hi waħda mis-siltiet tal-ikbar faraġ li nsibu fl-Evanġelji. L-ewwel nett Ġesù ma jbiegħed lil ħadd. Kultant aħna naħsbu li rrabjat magħna, li għandu l-geddum magħna. “Ejjew għandi” (Mt 12:28). Ta’ min nieqfu fuq din l-istedina ta’ Ġesù. M’hemmx għalfejn tistaħbew meta nkun għaddej jien: Ejjew għandi. Lil min qed jistieden? … Kompli aqra »

L-Arċisqof jistaqsi: X’responsabbiltajiet għandna bħala soċjetà?

Quddiesa fit-tifkira ta' San Enriku

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Ġesù jkellem lill-ibliet. Interessanti li jagħżel ibliet li fihom għamel ħafna mirakli. Ovvjament għamel il-mirakli għax sab il-fidi tan-nies, b’mod speċjali l-morda, dawk li kienu maħkuma mill-qawwa tax-Xitan, il-fqar. Jitkellem dwar Korożajn, jitkellem dwar Betsajda, li diversi dixxipli kienu minn din il-belt. Ġwanni u Ġakbu, Indrì u Xmun kienu minn Betsajda. Kafarnahum kienet il-belt fejn imbagħad għex Pietru, fejn Ġesù ppriedka ħafna u kellimna dwar l-Ewkaristija li nsibu fil-kapitlu sitta ta’ San Ġwann… Kompli aqra »

Kun int iż-żejt li l-Mulej iferra’ fuq il-komunità tiegħek – L-Arċisqof

Quddiesa fil-bidu tal-ħidma pastorali ta' Patri Joseph Mamo OFM Conv. bħala kappillan tal-Parroċċa ta' San Pawl il-Baħar

  Il-Knisja Parrokkjali tal-Madonna tad-Duluri, San Pawl il-Baħar

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Ġesù kien għamel l-esperjenza tal-missjoni tiegħu, u beda jgħallem u jfejjaq. Fl-Evanġelji tal-Ħdud li għaddew, rajna lil Ġesù jterraq fil-Galilija, ifejjaq u saħansitra jqajjem mill-imwiet lit-tifla ta’ Ġajru. Illum mar fir-raħal fejn trabba u jħoss li ma jilqgħuhx. L-urġenza li jwassal l-aħbar it-tajba tas-saltna tal-Missier hi qawwija ħafna; u jagħżel li jsieħeb miegħu wħud mid-dixxipli, minn dawk li kienu qegħdin isegwuh, li l-komunità bdiet issejħilhom it-Tnax, “u beda jibgħathom tnejn tnejn, filwaqt li tahom is-setgħa fuq l-ispirti ħżiena” (Mk 6:7)… Kompli aqra »

Nagħmlu għażliet li jkunu ta’ legalità, ġustizzja u integrità – L-Arċisqof f’Jum il-Pulizija

Quddiesa f'Jum il-Pulizija

  Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Din is-silta mill-kapitlu 10 ta’ San Mattew miktuba f’kuntest speċjali ħafna: il-kuntest meta l-komunità Nisranija kienet għaddejja minn persekuzzjoni l-iżjed ħarxa. It-twemmin f’Ġesù kien qed jifred il-familji, iwassal għall-mewt, joħloq inkwiet u kultant ukoll kunflitt. Il-kelma ta’ Ġesù tiġi mfakkra f’dan il-kuntest, kuntest ta’ għażla li mhix dejjem faċli. Bħal min irid jagħżel bejn it-tajjeb u l-ħażin.

M’ilux kont qed naqra ktieb ‘Dying to live’ ta’ Danielle Vella, li jġib rakkonti ta’ diversi refuġjati u migranti… Kompli aqra »

Li tindem tfisser li tbiddel il-mentalità tiegħek – L‑Arċisqof

Quddiesa fil-festa ta' San Benedittu, patrun tal-Ewropa

  Il-Knisja ta' Sant'Anna fil-Monasteru ta' Santa Skolastika, il-Birgu

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Ġesù jsieħeb miegħu grupp ta’ rġiel li skont it-tradizzjoni, l-ewwel komunità kienet issejħilhom ‘it-tnax’. Tnax kienu dawk li Ġesù għażel biex ikunu miegħu imma wkoll jibgħathom fil-missjoni tiegħu. Ma ninsewx li m’ilux fakkarna li meta Ġesù mar f’pajjiżu ma laqgħuhx u allura jiddeċiedi jmur fil-bliet kemm tal-Galilija u kemm tal-Lduhija jħabbar il-Bxara t-Tajba. Imma Ġesù ma jistax ilaħħaq waħdu u allura jsejjaħ lil dawn it-tnax u jibda jibgħathom tnejn tnejn  filwaqt li jagħtihom is-setgħa tiegħu nnifsu: is-setgħa fuq l-ispirti l-ħżiena (Mk 6:7)… Kompli aqra »

Ir-refuġjati jsofru minħabba ‘l-inumanità tal-bniedem lejn il-bniedem’ – L-Arċisqof

Diskors fit-tnedija tal-ktieb ‘Dying to Live – Stories from Refugees on the Road to Freedom’

  Il-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Message by Archbishop Charles Scicluna

Thank you for this extraordinary experience of listening to you Danielle [Vella] and you Daniel [Jude Okoeguale] for sharing your experiences. After reading pages of the book I found it gripping but also very moving. And I find that we need to share these narratives, because we need to make statistics alive. And thank you very much Daniel for your witness because you are not a number, you are a brother… Kompli aqra »

L-imħabba vera ma toħnoqx – L-Arċisqof

Quddiesa fit-tifkira ta' Santa Marija Goretti

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Is-silta mill-kapitlu 9 ta’ San Mattew hija maqsuma f’żewġ partijiet. L-ewwel waħda hija proprju dwar miraklu straordinarju meta Ġesù jiltaqa’ mar-raġel mbikkem li kien maħkum mix-xitan. “Ġesù keċċa x-xitan, u l-imbikkem qabad jitkellem” (Mt 9:33). Min jaf kemm-il darba aħna jkollna diffikultajiet ta’ komunikazzjoni bejnietna. Mhux għax inkunu imbikkmin fiżikament imma għaliex nirriffjutaw li niddjalogaw ma’ xulxin. Illum nitolbu lil Ġesù jeħlisna minn dawn il-ħitan li ntellgħu għal xulxin; hu li ħeles lill-imbikkem mill-ħakma tax-xitan u tah il-kelma mill-ġdid jagħmel ukoll hekk f’tant sitwazzjonijiet fil-familji, fis-soċjetà… Kompli aqra »

Nisimgħu lil min qed ikellimna f’isem il-Mulej – L-Arċisqof

  Il-kappella tad-Dar tal-Providenza, is-Siġġiewi

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Ġesù jmur lura fejn trabba. Fil-fatt, għalkemm twieled f’Bethlehem, kien magħruf bħala Ġesù ta’ Nazaret. Dan l-isem jibqa’ miegħu sa fuq is-salib. Niftakru li meta Pilatu kiteb il-kitba tal-kundanna ta’ Ġesù, hekk isemmih: Ġesù ta’ Nazaret Sultan tal-Lhud.

Għal Ġesù, għalhekk, Nazaret kien il-villaġġ fejn qatta’ l-iżjed snin. It-tradizzjoni tgħidilna li x’aktarx wasal Nazaret wara li miet Erodi, ta’ xi 3 snin jew ftit iżjed, għaliex il-Familja Mqaddsa minn Bethlehem marret l-Eġittu, imma mill-Eġittu mbagħad marret il-Galilija ġo Nazaret u Ġesù baqa’ hemmhekk sa 30 sena… Kompli aqra »

Togħma tajba tal-ħajja – L-Arċisqof

Quddiesa f'għeluq l-450 sena mit-twaqqif tal-parroċċa ta' San Duminku

  Il-Bażilika MInuri tal-Madonna ta' Porto Salvo u ta' San Duminku

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

“Kbir hu f’nofsok il-qaddis ta’ Iżrael” (Iż 12:6). Fil-festa taż-żjara ta’ Sidtna Marija lil Eliżabetta, li hija wkoll it-titular ta’ din il-parroċċa tal-Porto Salvo, dan il-kliem tas-Salm joqgħod tassew mhux biss għal Marija għaliex hi li qed iġġorr lil Ġesù f’ġufha, imma dan il-kliem għandu jgħodd u jgħodd għal kull komunità Nisranija. Niftakru fil-kelma ta’ Ġesù stess: “Fejn tnejn jew tlieta jinġabru f’ismi, hemm jien inkun f’nofshom” (Mt 18:20)… Kompli aqra »

Il-Beatu Nazju Falzon: mudell ta’ kif ngħixu u nħobbu – L-Arċisqof

Quddiesa fil-festa tal-Beatu Nazju Falzon

  Il-Knisja Ta' Ġieżu, il-Belt Valletta

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

F’diversi paroċċi madwar il-gżejjer tagħna ssib kwadru ta’ Nazju Falzon. Dan għaliex il-kawża tiegħu, hi kawża antika biex isir beatu, u mbagħad qaddis. Wieħed mill-kwadri jinsab fil-knisja ta’ Ħal Lija u niftakar lill-anzjani jgħiduli li meta San Ġorġ Preca kien imur Ħal Lija kien dejjem jistaqsihom fejn qiegħed il-kwadru ta’ Nazju Falzon biex jinġabar quddiemu jitlob bl-interċessjoni ta’ Nazju. San Ġorġ Preca qatt ma ltaqa’ ma’ Nazju Falzon għax San Ġorġ Preca twieled fl-1880 u Nazju kien ilu mejjet mill-1865… Kompli aqra »