Il-Kelma tal-Arċisqof

“Nilqgħukom biex nibnu d-dar komuni flimkien” – L-Arċisqof fil-Jum Dinji tal-Migranti u r-Refuġjati

Quddiesa fis-26 Ħadd ta' matul is-sena

  Il-Knisja Parrokkjali tal-Lunzjata, Ħal Balzan

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Ġesù huwa interessat ħafna li l-mexxejja tal-poplu Lhudi jifhmu min hu u jistedinhom biex jaċċettawh. Dan huwa messaġġ li aħna se nisimgħuh f’dan il-Ħadd u fiż-żewġt Iħdud li ġejjin. Il-Mulej jinsisti man-nies ta’ żmienu, b’mod speċjali mal-mexxejja, u jċċaqilqilhom ftit il-kuxjenza.

Illum isemmilhom il-fatt li Ġwanni ġie jħabbar it-triq tal-ġustizzja. Ifakkarhom kemm Alla huwa mħabba, kemm Alla huwa fidil iżda huma ma emmnuhx… Kompli aqra »

Trid tara ’l Ġesù? Ibda arah f’ħuk u oħtok – L-Arċisqof

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Erodi t-Tetrarka, dan li jsemmi l-Evanġelista San Luqa f’kaptilu 9, mhuwiex l-Erodi li ħafna drabi nisimgħu fir-rakkont tat-twelid ta’ Ġesù. Anke għaliex mit-twelid ta’ Ġesù ormaj għaddew mill-inqas 30 sena. Dan hu wieħed mill-ulied ta’ Erodi u li nisimgħu dwaru lejn l-aħħar tal-Evanġelju jew inkella propju waqt il-ħidma pubblika ta’ Ġesù.

Erodi jisma’ dak li qed jiġri fit-territorju tiegħu tal-Galilija. Nistgħu ngħidu li jisma’ dak li l-istess dixxipli jirrakuntaw lil Ġesù meta Ġesù jgħidilhom: “In-nies min jgħidu li jien?”  U d-dixxipli rrisponduh: “Hawn min jgħid li inti Ġwanni l-Battista, hemm min jgħid li inti Elija jew wieħed mill-profeti” (Lq 9:18-19)… Kompli aqra »

Il-Mulej ħerqan jaħfrilna, idewwina u jsaffina – L-Arċisqof

Quddiesa li matulha ġie kkonsagrat l‑artal il‑ġdid u mbierka l‑ambone u s‑sedja l‑ġodda

  Il-Bażilika Minuri ta' San Pawl, ir-Rabat

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Il-Mulej jixtieq li ntellgħu l-offerta tagħna fuq l-artal anke għaliex meta qalilna biex nagħmlu dak li għamel hu b’tifkira tiegħu, kien qed jirreferi għall-offerta tal-ħobż u l-inbid li bil-qawwa tal-ispirtu u l-kelma ta’ Ġesù jsiru l-ġisem u d-demm tal-imgħallem.

Dik hi l-offerta tagħna. “Jekk tkun qiegħed ittella’ l-offerta tiegħek fuq l-artal”, jekk qiegħed tipprepara biex tiċċelebra l-Ewkaristija, “u hemm tiftakar li ħuk għandu xi ħaġa kontra tiegħek, ħalli l-offerta tiegħek hemmhekk quddiem l-artal u mur l-ewwel irranġa ma’ ħuk, imbagħad ejja tella’ l-offerta tiegħek” (Mt 5:23-24)… Kompli aqra »

Qalbna titħassar meta ma nkunux kapaċi nħennu – L-Arċisqof

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

Bħalma smajna fl-introduzzjoni għall-quddiesa, Ġesù llum jindika l-familja ġdida tiegħu. Ma nistgħux nifhmu dan il-kliem bħala ċaħda ta’ ommu Marija u tal-familja tiegħu li x’aktarx kienet tgħix Nazaret f’dawk li l-Evanġelju jsemmi bħala ħutu. Imma nifhmu li l-komunità Nisranija baqgħet tiftakar din ir-reazzjoni tiegħu meta xi ħadd qallu: “Ommok u ħutek”, li ġejjin mil-laħam, “qegħdin hawn barra u jridu jarawk” (Mt 8:20).

“Ommi u ħuti huma dawk li jisimgħu l-Kelma ta’ Alla u jagħmlu li jgħid hu” (Mt 8:21)… Kompli aqra »

Indipendenza 2020: Seba’ prinċipji għall-fejqan

Quddiesa Pontifikali f'Jum l-Indipendenza

  Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Aħna u niċċelebraw Jum l-Indipendenza din is-sena nifhmu Ii qegħdin niċċelebraw pass importanti fl-istorja kostituzzjonali ta’ pajjiżna – it-twelid ta’ Malta bħala pajjiż sovran immexxi mill-Maltin. Imma ma nistgħux ninsew ukoll li qegħdin niċċelebraw dan il-jum fil-kuntest tal-pandemija li laqtet lid-dinja u laqtet lilna wkoll.

Il-Qdusija Tiegħu l-Papa Franġisku, fil-5 ta’ Awwissu 2020, beda serje ta’ katekeżi bit-tema ‘Infejqu lid-Dinja’… Kompli aqra »

“L-omm tgħallimna l-imħabba ta’ Alla li hija mħabba ‘skandaluza'” – L-Arċisqof

Quddiesa fil-25 Ħadd matul is-sena

  Il-Kappella tal-Madonna tal-Providenza, is-Siġġiewi

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Nibda billi nagħti żewġ informazzjonijiet mid-dinja ta’ żmien Ġesù biex niftiehmu u anke nifhmu ħafna iżjed din il-parabbola, din l-istorja li jirrakonta l-Mulej fl-Evanġelju tal-lum meħud mill-Evanġelju ta’ San Mattew kapitlu 20.

Is-siegħa tax-xogħol jew il-ġurnata tax-xogħol fi żmien Ġesù pjuttost kienet magħmula minn 12-il siegħa mis-sitta ta’ filgħodu sas-sitta ta’ filgħaxija. Il-jum kien jinqasam fi tnax-il siegħa u għalhekk meta l-Evanġelju jgħidilna t-tielet siegħa jiġi d-disgħa ta’ filgħodu; is-sitt siegħa tiġi nofsinhar, id-disa’ siegħa tiġi t-tlieta ta’ waranofsinhar, il-ħdax-il-siegħa tiġi xi l-ħamsa ta’ waranofsinhar, propju jkun għad baqa’ siegħa xogħol… Kompli aqra »

Il-lingwa li tgħinek tifhem żgur hi l-lingwa tal-imħabba – L-Arċisqof

Quddiesa f'għeluq is-sena pastorali taċ-Ċentru tal-Vokazzjonijiet tas-Seminarju

  Is-Seminarju, tal-Virtu, ir-Rabat

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Jiena naħseb li l-omelija għamluha ż-żgħażagħ illejla. Ovvjament applikaw din il-parabbola straordinarja ta’ Ġesù għall-kwestjoni tal-vokazzjonijiet, kulħadd għandu l-vokazzjoni tiegħu, is-sejħa tiegħu.

Il-ħlas huwa l-istess, ix-xogħol se jkun differenti, it-toqol forsi wkoll differenti (ara Mt 20:1-16). Ġesù qed jgħallimna lezzjoni importanti ħafna. Il-qalb tajba tiegħu taf tfixkilna għax ma tikkalkulax kif nikkalkulaw aħna. Imma jien naħseb li min hu missier u l-ommijiet hawnhekk, bl-imħabba lejn uliedhom jitgħallmu jressqu l-qalb tagħhom ħafna qrib lejn dik ta’ Alla… Kompli aqra »

Ommna Marija, xempju ta’ tama u qawwa quddiem it-tbatija – L-Arċisqof

Quddiesa fil-festa tal-Verġni Mqaddsa Marija tad-Duluri

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

L-Evanġelju li għadna kemm qrajna, fit-tradizzjoni popolari tal-Knisja tal-Punent, huwa l-ewwel mis-seba’ duluri tal-Madonna. Huwa l-mument tal-preżentazzjoni ta’ Ġesù fit-tempju. Ġużeppi u Marija jieħdu lil Ġesù fl-40 jum, il-Kandlora, fit-tempju u jippreżżentawh lill Mulej. Ikun hemm Xmun li qed jistenna li l-Mulej jurih is-salvazzjoni ta’ Iżrael. Mhux biss jgħid profeżija ta’ glorja fuq it-tifel, imma jispjega lil ommu li se jkun “sinjal li jmeruh” (Lq 2:34)… Kompli aqra »

Fis-salib ta’ Ġesù hemm il-mera ta’ kull virtù – L-Arċisqof

Quddiesa fil-festa tal-Eżaltazzjoni tas-Salib Imqaddes

  Il-Knisja ta' Marija ta' Ġesù (Ta' Ġieżu), il-Belt Valletta

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Għall-pagani kien mezz ta’ tortura, għal-Lhud kien saħta. Is-salib, għalina li nemmnu f’Ġesù, huwa sinjal ta’ fidwa u ta’ glorja.

Dak li qegħdin niċċelebraw llum, din il-festa antika li taf l-oriġini tagħha mill-preżenza ta’ Elena f’Ġerusalemm fis-seklu 4, imbagħad fit-tentattivi li terġa’ tinstab ir-relikwa tas-salib fit-8 seklu, meta reġgħet intilfet fid-disa’ seklu, huma fatti storiċi imma jesprimu wkoll fidi li tibqa’ għal dejjem… Kompli aqra »

Il-Mulej jgħallimna: aħfer mhux ħafna drabi imma aħfer dejjem – L-Arċisqof

Quddiesa fl-24 Ħadd matul is-sena u fil-55 anniversarju mit-twaqqif tad-Dar tal-Providenza

  Il-Kappella tad-Dar tal-Providenza, is-Siġġiewi

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Ġesù ried jgħallimna lezzjoni importanti ħafna. Pietru jistaqsih jekk hux se jaħfer lil ħutu li naqsuh ħafna drabi, għax seba’ darbiet tfisser ħafna drabi. Ġesù jagħtih numru li jfisser dejjem. Il-Mulej qed jgħallimna: aħfer mhux ħafna drabi, aħfer dejjem.

Hu jagħtina din l-istorja ta’ wieħed li meta spiċċa biex jagħmel il-kontijiet mas-siniur, is-sinjur sab li kellu jagħti għaxart elef talent… Kompli aqra »