Il-Kelma tal-Arċisqof

“X’qegħdin nagħmlu bil-poter li ksibna?” – Il-mistoqsija tal‑Arċisqof fis-Sette Giugno

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Ħafna drabi nistaqsu għaliex Ġesù juża x-xbihat tal-melħ u tad-dawl biex jgħidilna min aħna. Donnu jrid jispjegalna li fil-ħajja tagħna rridu nħarsu lejn dawn ix-xbihat. Il-melħ huwa dak li jagħti t-togħma allura nitolbu li bix-xhieda tagħna, b’ħajjitna, bi kliemna u b’imġibitna nħallu togħma tajba.

Kultant nfakkru ’l xi ħadd li ħalliena u fi kliemna nirrealizaw kemm din il-persuna ħalliet togħma tajba… Kompli aqra »

“Spirtu s-Santu, kun il-faraġ tagħna” – L‑Arċisqof fl-Għid il-Ħamsin

Quddiesa bl-għoti tas-Sagrament tal-Griżma tal-Isqof lill-adolexxenti tal-Belt Valletta

  Il-Konkatidral ta' San Ġwann, il-Belt Valletta

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Ġesù fl-Evanġelju li għadna kemm smajna llum jitkellem dwar l-imħabba: “Jekk tħobbuni, tħarsu l-kmandamenti tiegħi. U jiena nitlob il-Missier biex jagħtikom Difensur ieħor” (Ġw 14:15-16).

Min hu dan id-Difensur ieħor? Huwa l-Ispirtu s-Santu li llum qegħdin tirċievu bis-Sagrament tal-Griżma bħala s-siġill tal-imħabba ta’ Alla fuqkom. Għaliex l-Ispirtu s-Santu huwa l-imħabba ta’ Alla li tissawwab fil-qalb tagħna. Għeżież żgħażagħ, illum il-Knisja qiegħda tilqagħkom bħala Nsara adulti… Kompli aqra »

Imħabba u tolleranza mhux piki fil-festi – L-Arċisqof

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Ġesù qal dan id-diskors – qegħdin naqraw mill-kapitlu 17 tal-Evanġelju ta’ San Ġwann – ftit qabel ma ġie arrestat u bdiet il-passjoni ħarxa tiegħu, ftit wara li waqqaf is-sagrament tal-Ewkaristija u tana wkoll il-kmandament tal-imħabba. Ħin minnhom jitlob fuq l-appostli, id-dixxipli tiegħu u fuqna: “Ma nitlobx biss għalihom imma għal dawk li għad jemmnu minħabba fihom,” jitlob fuqna d-don diffiċli imma sabiħ tal-għaqda, tal-unità… Kompli aqra »

Nużaw il-ġid tagħna biex inkomplu l-missjoni tal-Mulej – L-Arċisqof

Quddiesa tal-Festa tal-Madonna tal-Karità

  Il-Kolleġġjata San Pawl Nawfragu, il-Belt Valletta

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

L-ewwel instint ta’ Marija wara t-tħabbira tal-anġlu, fir-rakkont li jagħtina Luqa, hu “li qamet u marret tħaffef lejn l-għoljiet, f’belt tal-Lhudija” (Lq 1:39) biex tiltaqa’ ma’ Eliżabetta. L-Evanġelju li għadna kemm smajna jibda b’dan il-mument, b’din id-deċiżjoni ta’ Marija. Nafu u niftakru li l-anġlu Gabrijel lil Marija taha sinjal; li dak li kien qed jgħidilha, u dak li kienet wegħedha, mhux biss kien iseħħ imma kien ser iseħħ bil-qawwa ta’ Alla… Kompli aqra »

Vokazzjoni mimlija tbatija li timbuttaha għall-karità – L-Arċisqof

  Il-Kappella tal-Madonna ta' Manresa fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Żewġ nisa jiltaqgħu u mhumiex weħidhom għax fil-ġuf tagħhom qed iġorru lil uliedhom. Iż-żjara ta’ Marija lil Eliżabetta hi l-laqgħa ta’ erba’ persuni: iż-żewġ ommijiet u wliedhom fil-ġuf. Tant hu hekk li Eliżabetta tistqarr li malli semgħet il-vuċi ta’ Marija, it-tarbija li kellha fil-ġuf qabżet bil-ferħ (Lq 1:45). Tarbija fil-ġuf diġà għalqet sitt xhur, mentri t-tarbija li l-Madonna qiegħda ġġorr fil-ġuf tagħha, l-Iben t’Alla magħmul bniedem, għadu kif tnissel għax il-Madonna tiġi mbuttata mill-imħabba lejn il-proxxmu, propju kif tisma’ lill-anġlu Gabrijel jgħidilha: “Il-qariba tiegħek Eliżabetta diġa qiegħda fis-sitt xahar tat-tqala, dik li kienu jgħidu li ma jistax ikollha tfal” (Lq 1:36)… Kompli aqra »

Niċċelebraw ir-realtà li Alla magħna – L-Arċisqof

Quddiesa fis-solennità tat-Tlugħ il-Mulej fis-Sema

  Il-Knisja l-Qadima tas-Salvatur, Ħal Lija

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Aħna l-bnedmin nassoċjaw it-tluq ta’ xi ħadd għażiż ma’ mument ta’ niket. Niftakarni ċkejken immorru l-ajruport kull darba li kienu jiġu l-qraba tagħna msefrin biex narawhom sejrin. Fi tfuliti kont tista’ titla’ fil-gallerija biex tarahom anke telgħin l-ajruplan u kien ikun mument ta’ qsim il-qalb. Daqskemm kien ikun kbir il-ferħ li tilqa’ lil xi ħadd li ilek ma tarah, daqshekk kien ikun ta’ swied il-qalb u ta’ tbatija l-mument li terġa’ tinfired minn xi ħadd għażiż… Kompli aqra »

Is-saċerdozju hu li tingħaqad mal-offerta ta’ Ġesù – L-Arċisqof

Quddiesa mas-saċerdoti l-ġodda

  Is-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa, il-Mellieħa

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Ġesù ħin minnhom jgħid frażi li hemm bżonn nifhmuha u nixtarruha. “Il-Prinċep tad-dinja ġej. Kontra tiegħi xejn ma jista’ jagħmel; iżda ħalli d-dinja tagħraf li jiena nħobb lill-Missier u li nagħmel kif ordnali l-Missier” (Ġw 14:30-31). Xi jrid jgħid Ġesù? Ġesù konxju li waslet is-siegħa tiegħu. Kien ħabbarha għal darba, darbtejn, tlieta “li se jingħata f’idejn il-qassisin il-kbar, u l-kittieba; dawn jaqtgħuhielu għall-mewt, jerħuh f’idejn il-pagani, biex jiddieħku bih, u jagħtuh is-swat u jsallbuh” (Mt 20:18-19)… Kompli aqra »

Ilqgħu lil uliedkom bħalma jilqagħhom Alla l-Missier li ħalaqhom – L-Arċisqof

Quddiesa fil-Ħames Ħadd tal-Għid

  Il-Katidral ta' San Pawl, l-Imdina

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Ġesù jirrealizza li t-tmiem tassew wasal. Ġuda se jkompli bil-pjan tiegħu li jittradih, ibigħu għal 30 biċċa tal-fidda u dak li [Ġesù] kien irrepeta għal darba, darbtejn, tlieta lid-dixxipli fl-aħħar se jseħħ. “Bin il-Bniedem jiġi mogħti f’idejn il-kapijiet, iżebilħuh, isalbuh, wara tlett ijiem iqum” (Mk 8:31).

Hu jitkellem dwar dan il-proċess ta’ glorja b’kategorija li għalina hi ħafna stramba għax il-glorja għalina hi show of force, il-qawwa, il-poter, il-prestiġju… Kompli aqra »

“Titilfux il-paċi” – Il-parir tal‑Arċisqof lit-tliet saċerdoti l-ġodda

L-ordinazzjoni ta' Dun Sean Abela, Dun Jean Claude Attard u Patri Robert Calleja OFM Conv.

  Il-Katidral ta' San Pawl, l-Imdina

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

“Jekk xi ħadd iħobbni, iħares kelmti u Missieri jħobbu u aħna niġu u ngħammru għandu” (Ġw 14:23). Għeżież djakni li l-Mulej qed jagħżilkom għall-Ordni tal-Presbiterat, il-mistoqsija li jagħmlilkom Ġesù llum kif jagħmel lil kull wieħed u waħda minna hija l-istess mistoqsija li għamel lil Pietru fuq ix-xatt tal-Għadira ta’ Tiberijade: “Tħobbni, inti?” (Ġw 21:17).

Mill-frażi ta’ Ġesù “Jekk xi ħadd iħobbni” nifhmu li r-relazzjoni tagħna miegħu trid tkun relazzjoni ta’ mħabba… Kompli aqra »

Il-bżonn tal-manswetudni fil-familji u fis-soċjetà tagħna – L-Arċisqof fil-festa ta’ Dun Ġorġ Preca

Quddiesa fil-festa ta' San Ġorġ Preca

  L-Awditorjum tal-MUSEUM, il-Blata l-Bajda

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

“Mexxini mill-mogħdija tal-kmandamenti tiegħek, għax fiha nsib l-għaxqa tiegħi” (Salm 119:35). Dun Ġorġ ħadem bi sħiħ biex aħna lkoll nagħrfu dawn il-mogħdijiet tal-kmandamenti ta’ Alla u nsibu l-għaxqa tagħhom u tagħna fih. “Iġbidli qalbi lejn il-preċetti tiegħek” (Salm 119:36). Kemm hu vers sabiħ mis-Salm 119. Għaliex il-qalb tinġibed fl-imħabba. “Iġbidli qalbi lejn il-preċetti tiegħek” (Salm 119:36). Ħafna drabi nibbażaw l-ubbidjenza tagħna lejn il-kmandamenti fuq il-biża’: nibża’ mill-infern, nibża’ fuq li jgħidu n-nies, nibża’ minn dak li jiġrili… Kompli aqra »