Il-Kelma tal-Arċisqof

Ma niddejqux nitolbu maħfra ‘l Mulej – L-Arċisqof

Quddiesa fl-24 Ħadd ta' Matul is-Sena

  Il-Knisja tad-Duluri, il-Ħamrun

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Pietru, f’isimna lkoll, jagħmel domanda importanti lil Ġesù; domanda li ħafna drabi fil-ħajja tagħna forsi nistaqsuha mingħajr ma rridu. Jaf inkunu nqasna xi ħadd jew ngħaddu minn mument diffiċli u mingħajr ma rridu nimtlew bir-rabja. “Mulej, xi kemm-il darba jrid jonqosni ħija biex jiena naħfirlu? Sa seba’ darbiet?” (Mt 18:21).

Fl-iskola ta’ Ġesù, Pietru qiegħed jitgħallem ikun ġeneruż għax in-numru sebgħa jfisser kwantità kbira… Kompli aqra »

“Il-korrezzjoni bit-tgħajjir ma twassal għal imkien” – L-Arċisqof

Quddiesa fit-23 Ħadd ta' Matul is-Sena

  Il-Knisja ta' Marija Reġina, il-Marsa

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Il-Mulej Ġesù f’dan il-Ħadd ta’ matul is-sena qiegħed jistedinna biex nieħdu ħsieb xulxin u jagħtina l-eżempju ta’ meta wieħed minna jiżbalja u kif għandu jkun l-atteġġjament tagħna. Hu  jagħtina suġġeriment li nimxu bil-kalma u bil-mod. Jgħidilna: “Mur sibu waħdu u widdbu. Jekk imbagħad ma jismax ħu żewġ aħwa miegħek u jekk ma jismax mur għand il-ġemgħa, għand il-Knisja” (Mt 18:15-17)… Kompli aqra »

Jien min jien għalik? – L-Arċisqof

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Għażiż Arċipriet, aħna u nisimgħu l-Kelma ta’ Alla llum, nixtieq nafdalek dawn iż-żewġ kelmiet, li jsiru wkoll talba fuqek, għalik, u għall-parroċċa għażiża ta’ Ħaż-Żabbar. Xmun is-sajjied, Xmun bi Ġona, irrisponda għall-mistoqsija li għamel Ġesù lil sħabu. “Intom min tgħidu li jien?” (Mt 16:15). L-ewwel isaqsihom x’jgħid il-poplu: Min jgħidu li jien? U jsemmi diversi profeti. Imma Ġesù jinteressah dak li hemm fil-qalb ta’ kull wieħed u kull waħda minna: Imma inti, inti, min tgħid li jien? … Kompli aqra »

L-Arċisqof jistaqsi: “Kemm-il darba qalbna waqfet fuq il-frugħat tad-dinja?”

Quddiesa fil-21 Ħadd ta' Matul is-Sena

  Il-Kappella tal-Kunċizzjoni, Ħal Lija

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Dan l-Evanġelju huwa importanti għal diversi raġunijiet. L-ewwel nett għal żewġ kelmiet li jintroduċi San Mattew fil-kapitlu 16. Din is-silta aħna nużawha ta’ spiss, forsi mingħajr ma naħsbu s-sinifikat tagħom.

Lil Ġesù ta’ Nazaret, bin Ġużeppi l-mastrudaxxa u Marija, ngħidulu Ġesù Kristu. ‘Kristu’ mhuwiex il-kunjom ta’ Ġesù imma huwa t-titlu li bih jagħrfu u jindikah Pietru fl-Evanġelju tal-lum… Kompli aqra »

Il-Mulej jeħilsek – L-Arċisqof

Quddiesa fis-60 anniversarju mill‑professjoni ta’ Madre Michelina Mifsud tas‑Sorijiet Agostinjani tal‑klawsura

  Il-Monasteru ta’ Santa Katerina, il-Belt Valletta

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Ġesù juża żewġ tixbihat fl-Evanġelju li għadna kemm smajna: it-tixbiha tal-imfietaħ u t-tixbiha tal-blata. L-imfietaħ huma dawk li jagħtuna aċċess, li jiftħulna ambjent, imma huma wkoll għodda biex issakkar. Hu jagħti din il-qawwa, il-qawwa tal-imfietaħ, lill-Knisja fil-persuna ta’ Pietru. Aħna, meta nqimu u nagħtu proprju ubbidjenza lill-ministeru tal-Papa, is-suċċessur ta’ San Pietru, nagħmlu hekk għax hu qiegħed jeżerċita poter, qawwa spiritwali f’isem il-Knisja… Kompli aqra »

Inkunu ta’ sapport għal xulxin fis-saħħa mentali – L-Arċisqof

Il-Quddiesa tal-20 Ħadd matul is-Sena

  Il-Knisja ta’ Ommna Marija tal-Parir it-Tajjeb, Paceville

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

“Dari dar it-talb tissejjaħ għall-popli kollha” (Iż 56:7). Din hija l-profezija minn Iżaija li qrajna llum u li tixraq ħafna wkoll għal din l-okkażjoni li fiha qegħdin niċċelebraw il-50 anniversarju mit-tberik ta’ din il-knisja. Hija dar it-talb, hija dar il-Mulej. U tissejjaħ hekk għall-popli kollha.

Fid-dawl tal-Evanġelju li għadna kemm smajna, nifhmu li meta Isaija jifhem: “il-popli kollha” qed jinkludi mhux biss lil ħutu l-Lhud imma wkoll lil dawk li ġejjin mill-ġnus… Kompli aqra »

L-umiltà tal-Madonna tgħallimna ma naqtgħux qalbna quddiem il-limiti tagħna – L-Arċisqof f’Santa Marija

  Il-Bażilka Minura ta' Marija Mtellgħa s-Sema, il-Mosta

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

“Imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek!” (Lq 1:42). Imbierka inti fost in-nisa għaliex għalina inti sirt sinjal tal-fidi li għaddewlna l-appostli, “għax bħalma l-bnedmin kollha jmutu f’Adam, hekk ilkoll jiksbu l-ħajja fi Kristu. Imma kulħadd skont kif imissu” (1Kor 22-23).

Aħna u nammiraw I l-kwadru titulari inkurunat li ħareġ mill-ġenju ta’ Stefano Erardi fis-seklu 17, ninnutaw mhux biss il-figura sabiħa ta’ Sidtna Marija Mtellgħa s-Sema, imma wkoll grupp ta’ rġiel, l-appostli, miġbura madwar il-qabar tagħha… Kompli aqra »

Aħna meħlusa mid-dnub bil-fidwa li ġabilna l-Mulej – L-Arċisqof fl-400 anniversarju mit-twaqqif tal-Kapitlu Katidrali f’Għawdex

Quddiesa fil-Katidral ta’ Sidtna Marija Mtellgħa fis-Sema, ir-Rabat, Għawdex

Mill-folla jinstema’ leħen li jbierek is-sider ta’ Marija u l-ġuf tagħha. Ġesù, dan il-kliem japprezzah, kliem ta’ ġieħ lill-omm li ġabitu fid-dinja, imma japprezza wkoll f’ommu l-ubbidjenza lejn il-Kelma ta’ Alla. “Hawn jiena l-qaddejja tal-Mulej: ħa jsir minni skont kelmtek!” (Lq 1:38) Dawn il-kliem jiġbru l-ħajja ta’ Sidtna Marija, l-ispiritwalità tagħha, l-eżempju tagħha għalina. “Hawn jiena l-qaddejja tal-Mulej: ħa jsir minni skont kelmtek!” (Lq 1:38) Tgħidlu hekk, xebba rżina ta’ madwar sittax-il sena, meta tilqa’ l-proposta li ssir omm Alla; tgħidlu hekk taħt is-salib ta’ Binha – “Hawn jiena l-qaddejja tal-Mulej” (Lq 1:38)… Kompli aqra »

Ejjew nitgħallmu minn San Gejtanu kif nittamaw f’Alla – L-Arċisqof fil-festa ta’ San Gejtanu, fil-Ħamrun

Festa Titulari

  Knisja Arċipretali San Gejtanu, il-Ħamrun

“Fittxu l-ewwel is-Saltna ta’ Alla.” Din il-frażi mill-Evanġelju li għadna kemm smajna, li qara l-Arċipriet mill-Evanġelju skont San Mattew, tiġbor l-ispiritwalità ta’ San Gejtanu. Huwa messaġġ li intom tant intom midħla tiegħu għaliex f’ħafna ikonografija ta’ San Gejtanu din il-kelma ‘quaerite regnum Dei’ jew inkella ‘fittxu s-saltna ta’ Alla’ insibuha prattikament dejjem u kullimkien.

San Gejtanu fittex is-Saltna ta’ Alla billi fehem x’inhi… Kompli aqra »

Ilkoll ngħaddu mill-esperjenza tal-Mulej, li jmidd idu biex jaqbadna u jsalvana – L-Arċisqof fil-Pussess ta’ Dun David Borg

  Knisja Parrokkjali tal-Madonna ta’ Lourdes, Raħal Ġdid

Għażiż Fr David, nawguralek li tkun tista’ timxi fuq il-baħar. Tgħidli, fis-sajf nipprova, u fix-xitwa naraw. Imma xi tfisser li timxi fuq il-baħar? Il-baħar, fl-Iskrittura, b’mod speċjali għan-nies ta’ żmien Ġesù, kien element ostili, ta’ biża’, ta’ periklu. Aħna l-Maltin ukoll, għandna dik l-espressjoni: ‘il-baħar żaqqu ratba u rasu iebsa’. Xi idea tal-baħar kellhom ukoll missirijietna żgur. Nafu kemm iħajrek, imma mbagħad meta jsir qalil, xi grigalata qawwija, nafu wkoll xi jsarraf… Kompli aqra »