Il-Kelma tal-Arċisqof

Tkun ħaġa sabiħa li f’mumenti ta’ diffikultà aħna l-Insara nkunu musbieħ jixgħel u jiddi – L-Arċisqof

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

F’dawn l-aħħar ġranet tar-Randan, l-Evanġelju jibda jippreparana għall-kunflitt kbir bejn Ġesù u dawk li kienu jaħsbu li fehmu kollox u li jafu kollox, li ma setgħux jilqgħuh: mastrudaxxa minn Nazaret li jgħid li huwa l-Iben ta’ Alla.

Ġesù jinsisti li għandhom iċ-ċavetta biex ikunu jistgħu jagħrfuh u jifhmuh: il-Liġi, il-profeti, Mosè stess, imma xorta jibqgħu jwebbsu rashom. 

Ejjew nitolbu f’dan il-mument partikulari biex aħna nagħrfu fejn qegħdin inwebbsu rasna u qalbna… Kompli aqra »

Alla jsalvana mhux mill-bogħod imma bħala wieħed minna – L-Arċisqof

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Din is-silta sabiħa ħafna mill-ewwel kapitlu tal-Evanġelju ta’ San Luqa (Lq 1:26-38), tibda bl-anġlu mibgħut minn Alla f’belt tal-Galilija u tikkonkludi propju bl-istess anġlu Gabrijel li jitlaq minn ħdejn din ix-xebba li żar b’risposta li tferraħ lill-ġnus.

Il-proposta ta’ Alla mhix faċli għal din ix-xebba: “Kif ikun dan?” (Lq 1:34). Hi se titqal, se tnissel fil-ġuf mingħajr ma tagħraf raġel… Kompli aqra »

Il-Mulej qed jistedinna biex inbiddlu ħajjitna – ir-risposta f’idejna – L-Arċisqof

L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

L-Ewwel Qari (Eżek 47:1-9.12) ikellimna dwar xmara ta’ ilma safi, ta’ ilma li kapaċi jbiddel il-melħ tal-baħar, ilma li kapaċi jagħti l-ħajja kull fejn jgħaddi.

U fl-Evanġelju nsibu mument fejn Ġesù jersaq lejn din in-nixxiegħa, il-menqa, li bil-Lhudi kienu jgħidulha Betzata, u jsib wieħed marid li kien ilu jistenna l-fejqan 38 sena. “Trid tfiq?” (Ġw 5:6). Il-marid ma jweġbux: ‘Iva, Sinjur, jiena rrid infiq’ imma jispjega lil Ġesù għaliex kien ilu daqshekk jistenna: “M’għandix min jitfagħni fil-menqa xħin jitqanqal l-ilma għax waqt li nkun sejjer jien, ħaddieħor jinżel qabli” (Ġw 5:7)… Kompli aqra »

Fil-wied mudlam Alla huwa d-dawl tagħna – L-Arċisqof

L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

L-Evanġelju li għadna kemm smajna, wieħed mis-sinjali li jagħtina l-Evanġelju skont San Ġwann, kien jinqara sa mill-bidu lill-katekumeni, dawk li kienu għażlu li jsiru Nsara u kienu qed iħejju ruħhom biex jitgħammdu fl-Għid Imqaddes.

L-għażla ta’ dan ir-rakkont hija ovvja. Il-Mulej jiltaqa’ ma’ raġel li kien għama mit-twelid u jagħtih id-dawl. Jagħtih id-dawl fiżiku, il-kapaċità li jara, imma wkoll iżejnu bid-don tal-fidi… Kompli aqra »

San Ġużepp – il-magħżul li jħares il-ħajja u l-missjoni ta’ Ġesù – L-Arċisqof

L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

Fil-festa ta’ San Ġużepp ta’ din is-sena qegħdin niċċelebraw l-Ewkaristija f’ċirkustanzi speċjali li wassluna f’riġlejn din l-istatwa għażiża f’dan l-Oratorju għażiż li għal sekli huwa ddedikat lill-patrijarka San Ġużepp.

Din is-sena hija sena li nistgħu nsejħulha wkoll Ġużeppina għaliex fit-8 ta’ Diċembru li ġej, ’k Alla jrid, niċċelebraw il-150 sena minn meta l-Beatu Papa Piju IX iddikjara lil San Ġużepp patrun tal-Knisja universali… Kompli aqra »

Is-sagrifiċċju li qed jintalab minna bħalissa għandu jkun espressjoni tal-imħabba għal xulxin – L-Arċisqof

L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

Ġesù jinsisti li ġie biex iwassal dak kollu li l-Mulej kien għallem lill-poplu tiegħu permezz tal-liġi u l-profeti għall-milja tiegħu.

Fil-kitba tal-Appostlu Missierna San Pawl insibu din l-espressjoni sabiħa: “L-imħabba hija l-milja tal-Liġi u tal-Profeti” U nistgħu ngħidu li l-Appostlu Missierna qiegħed jirrifletti fuq dak li jgħidilna Ġesù stess llum fl-Evanġelju skont San Mattew (Mt5:17-19). Hu ġie jwassal il-liġi u l-profeti għall-milja tagħhom, għall-milja tal-imħabba… Kompli aqra »

Ma naqtgħux qalbna mill-ħniena ta’ Alla – L-Arċisqof

L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

F’din il-mixja speċjali tar-Randan f’din is-sena, il-Mulej qed jgħallimna li, aħna min aħna, għandna bżonn il-ħniena u l-għajnuna tiegħu.

Aħna min aħna, ilkoll esposti għal periklu kbir. Huwa l-mument fejn aħna ninsew dak li jifridna u hu opportunità sabiħa biex naħfru mill-qalb lil xulxin. Il-Mulej ħerqan li jaħfrilna u jaħfrilna dejjem. Kif isibna disposti, lesti li nilqgħu l-maħfra tiegħu, lest jagħtihielna… Kompli aqra »

Nobdu d-direttivi li nirċievu biex inkunu ta’ eżempju, ta’ kuraġġ, imma wkoll ta’ protezzjoni għal xulxin – L-Arċisqof

L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

Illum fl-Ewwel Qari (2Slat 5:1-15) smajna l-istorja sabiħa ta’ dan il-fizzjal mis-Sirja, Nagħman, li kien marid bil-lebbra u li permezz tal-profeta tal-Mulej, il-profeta Eliżew, reġa’ sab il-fejqan.

L-Evanġelju jintagħżel għax propju huwa Ġesù stess li jsemmi dan l-episodju: “Kien hemm bosta lebbrużi f’Iżrael fi żmien il-profeta Eliżew imma ħadd minnhom ma ġie mfejjaq ħlief Nagħman tas-Sirja” (Lq 4:27)… Kompli aqra »

Nużaw dan il-mument biex nadurawH “fl-ispirtu u fil-verità” – L-Arċisqof

L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

Ġesù qiegħed fi vjaġġ u jgħaddi minn belt li mhix belt ħabiba, belt tas-Samaritani jisimha Sikar. Ġwanni l-evanġelista jippreżentalna lil Ġesù fil-bidu ta’ dan l-Evanġelju sabiħ li għadna kemm smajna u li aħna nafuh bħala l-Evanġelju tas-Samaritana.

Niltaqgħu ma’ Ġesù fil-bidu ta’ dan ir-rakkont bħala bniedem bħalna li jaf x’inhi l-għejja, jaf x’inhu l-għatx u li jitlob lil din il-mara biex tagħtih x’jixrob… Kompli aqra »

Ġesù meta jgħallimna naħfru, jgħallimna wkoll nitolbu maħfra – L-Arċisqof

L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna

F’dan is-Sibt tar-Randan Ġesù jagħtina waħda forsi mill-isbaħ parabboli li jaqsam magħna mill-Kapitlu 15 ta’ San Luqa.

Jiena nixtieq nislet riflessjoni qasira fuq kif il-missier jiddeskrivi dak li jagħmel l-iben iż-żgħir. “Kien mitluf u nstab, kien mejjet u reġa’ qam” (Lq 15:32). Għall-missier it-tifel iż-żgħir li xtaq jaqsam il-ġid u jieħu sehmu, li ġeneralment kienet issir meta jmut il-missier, jiġifieri bil-pulit qallu: ‘jiena nixtieqek mejjet biex inkun nista’ nirtek, ħa nieħu sehmi’… Kompli aqra »