Il-Kelma tal-Arċisqof

L-irbit li jorbot – L-Arċisqof

Article by Archbishop Charles Jude Scicluna

O sweet tender embrace of motherly care
O kiss of a son doting, so full of love!
Teach us to cherish each life; help us to share
Blessings of joy; show us the Way from above.

I was inspired to write this short poem in recent days by the beautiful, 900-year-old icon of Our Lady Mary of Damascus that takes pride of place at the Greek Catholic Church, in Valletta, which is entrusted to the Greek Catholic community in Malta. 

The manner in which Jesus as a child embraces his mother is striking, for it seems to go beyond a tender hug… Kompli aqra »

Iben Marija ta’ Nazaret li llum jitwieled biex nieħdu r-ruħ – L-Arċisqof

  Il-Katidral ta’ San Pawl, l-Imdina

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

“Kollox bih sar u xejn ma sar mingħajru; kulma sar kellu l-ħajja fih” (Ġw 1:3). “Il-ħajja kienet id-dawl tal-bnedmin, dawl jiddi fid-dlam” (Ġw 1:4). Dan il-kliem li jibda u jintroduċi l-Evanġelju skont San Ġwann u li l-Knisja taqra f’dawn l-aħħar 2000 sena meta tfakkar it-twelid ta’ Ġesu fil-quddiesa ta’ jum il-Milied, jiġbru il-valuri prinċipali li aħna qegħdin niċċelebraw. 

Ilna nistennewha dil-ġurnata u ta’ min nieqfu u nistaqsu lilna nfusna: imma għaliex din iċ-ċelebrazzjoni kollha? … Kompli aqra »

Jalla f’dan il-Milied lkoll ikollna ċans nerġgħu nersqu lejn il-Mulej – L-Arċisqof

Eċċellenza, President tar-Repubblika, Sinjura Vella; Onorevoli Prim Ministru u Sinjura Abela; għażiża Georgia Mae; Dr Bernard Grech u Sinjura Grech. Ma nixtieqx ninsa lill-Ispeaker Dr Anglu Farrugia. Ningħaqad magħhom ilkoll biex inwassal tislijiet ta’ Milied hieni u Sena Ġdida mimlija risq lill-poplu Malti u Għawdxi, lill-poplu għażiż tagħna. Nixtieq nirringrazzja wkoll lil min poġġiena f’dan l-ambjent straordinarju sabiħ ta’ dwal, ta’ festa, ta’ ferħ. U l-poplu li nġabar hawnhekk f’dan it-temp sabiħ, li ppermetta li aħna ngawdu dan iż-żmien ta’ preparazzjoni għall-Milied. 

Qed nieħu pjaċir ukoll, li qrib tagħna għandna x-xbihat għeżież tal-Madonna bil-Bambin, u ta’ San Ġużepp… Kompli aqra »

Jalla fil-kultura tagħna kull wild jibqa’ aħbar tajba u barka – L-Arċisqof

Quddiesa ta' Nofsillejl

  Il-Katidral ta' San Pawl, l-Imdina

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

“Il-poplu li kien miexi fid-dlam ra dawl kbir” (Iż 9:1). Hekk jgħid il-profeta Iżaija fil-profezija li qrajna llum f’dan il-lejl qaddis: “Il-poplu li kieni miexi fid-dlam ra dawl kbir”.

Din hi l-kelma wkoll li biha aħna l-Maltin kull 10 ta’ Frar nibdew il-liturġija solenni f’ġieħ in-nawfraġju tal-Appostlu Misierna San Pawl. Għax aħna konna poplu miexi fid-dlam u rajna dawl kbir meta Pawlu, l-appostlu missierna laqqagħna ma’ Ġesu ta’ Nazaret… Kompli aqra »

Għożża, Kenn u Faraġ

Il-messaġġ tal-Milied mill-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Il-messaġġ tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Din is-sena xtaqt li nwassal il-messaġġ għal dawn il-jiem qaddisa tal-Milied minn knisja ċkejkna, imma għażiża ħafna għalina l-Maltin u l-Għawdxin. Qiegħed fil-knisja tal-Griegi, kif nafuha, fi Triq l-Arċisqof il-Belt Valletta, mhux ’il bogħod, anzi ftit passi ’l bogħod mill-Palazz tal-Gran Mastru, is-sede uffiċjali tal-President tar-Repubblika.

F’din il-knisja, li hi afdata lill-komunità tal-Griegi Kattoliċi Maltin, għandna ikona prezzjuża ħafna li ilha fostna mill-1530, kważi 500 sena u ġabuha l-Kavallieri magħhom, ġabitha familja li ġiet mal-Kavallieri mill-gżira Griega ta’ Rodi… Kompli aqra »

Quddiem il-presepju, quddiem il-maxtura ta’ Betlehem, x’atteġġjament se jkollna? – L-Arċisqof

  Dar tal-Kleru, Birkirkara

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Din it-talba sabiħa li aħna nitolbu kull filgħaxija, it-talba tal-Magnificat, tiġbor fiha l-ispirtu qaddis ta’ dawn il-jiem: “Il-ħniena tiegħu tinfirex f’kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu” (Lq 1:20).

Aħna nixtiequ nirringrazzjaw lil Alla tal-ħniena kbira tiegħu li “ħares lejn iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu” (Lq 1:48), mhux biss lejn Marija imma lejn kull wieħed u waħda minna, ħares lejn iċ-ċokon tagħna… Kompli aqra »

Il-ġuf ta’ kull omm hu post qaddis għax hu l-post tal-ħajja – L-Arċisqof

Quddiesa bis-sehem tat-tfal

  Il-Kappella tal-Madonna tal-Manresa, fil-Kurja tal-Arċisqof, il-Furjana

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Min jaf kemm-il darba smajnieh ir-rakkont ta’ meta Marija ta’ Nazaret kienet xebba żagħżugħa ta’ madwar 16-il sena miġbura fit-talb ikollha żjara speċjali. Il-Vanġelju jgħidilna li l-anġlu Gabriel – l-isem tiegħu jfisser Alla huwa qawwi, jew il-qawwa ta’ Alla – iżur lil Marija mibgħut minn Alla, jagħtiha tislima speċjali: “Inti mimliija bil-grazzja, il-Mulej miegħek.” (Lq 1:28). U hi titħawwad xi ftit imma dan għadu l-bidu… Kompli aqra »

Ma nistgħux inkunu nies bħal qasba tixxejjer mar-riħ – L-Arċisqof

  Il-Knisja Parrokkjali ta’ San Ġużepp, Il-Kalkara

Photo by Heru Vision L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Id-domanda li għamel Ġwanni l-Battista hija domanda importanti għalina lkoll f’dan iż-żmien tal-Avvent: “Inti huwa dak li għandu jiġi, jew nistennew lil ħaddieħor?” (Mt 11,3) Id-domanda ta’ Ġwanni hija: Isma’, inti l-Messija ta’ vera jew? U Ġesù, fir-risposta tiegħu, jirreferi għal dak li semgħu u raw: “Morru agħtu lil Ġwanni l-aħbar ta’ dak li qegħdin tisimgħu u taraw: l-għomja jaraw, iz-zopop jimxu, il-lebbrużi jfiqu, it-torox jisimgħu, il-mejtin iqumu” (Mt 11,4-5)… Kompli aqra »

Aħna nafu min hu Ġesù? – L-Arċisqof

Quddiesa fit-tielet Ħadd tal-Avvent

  Il-Knisja Parrokkjali ta’ Santa Marija, Ħal Għaxaq

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

Ġwanni jibgħat domanda li hi attwali ħafna, jibgħat tnejn mid-dixxipli tiegħu għax ma setax imur hu, qiegħed fil-ħabs u lil Ġesù jagħmillu din il-mistoqija: “Inti huwa dak li għandu jiġi jew nistennew lil ħaddieħor? (Mt 11:2).

Din il-mistoqsija toqgħod ħafna f’dan iż-żmien tal-Avvent li smajna kemm-il darba hu żmien ta’ stennija. Ta’ min nistaqsu lilna nfusna: aħna lil min qed nistennnew? … Kompli aqra »

F’dawk il-ftit ċelloli hemm il-jien ta’ kull wieħed u kull waħda minna – L-Arċisqof

  Il-Knisja Parrokkjali tal-Immakulata Kunċizzjoni, il-Ħamrun

L-omelija tal-Arċisqof Charles Jude Scicluna

It-tislima tal-anġlu hija tislima li toħroġ mill-qalb tagħna f’dan il-jum għażiż tat-8 ta’ Diċembru, il-festa tat-Tnissil Bla Tebgħa ta’ Marija. “Sliem għalik, mimlija bil-grazzja, il-Mulej miegħek” (Lq 1,28). L-Evanġelju li għadna kemm smajna jitkellem dwar it-tnissil ta’ Iben Marija fil-ġuf tagħha. U bħala sinjal tal-qawwa ta’ Alla, l-anġlu Gabrijel, li ismu stess ifisser ‘il-Qawwa ta’ Alla’, Gabrijel, jagħtiha wkoll tnissil ieħor: it-tnissil ta’ Ġwanni fil-ġuf ta’ ommu… Kompli aqra »