Il-Papa Franġisku

Il-Papa fl-Udjenza: Alla ma jibżax mit-talb tagħna ta’ protesta

  Pjazza San Pietru, il-Vatikan

Katekeżi fuq ix-Xjuħija: 10. Ġob. Il-prova tal-fidi, il-barka tal-istennija

Is-silta mill-Bibbja li għadna kemm smajna tagħlaq il-Ktieb ta’ Ġob, wieħed mill-klassiċi tal-letteratura universali. Aħna niltaqgħu ma’ Ġob fil-mixja tagħna tal-katekeżi fuq ix-xjuħija: niltaqgħu miegħu bħala xhud tal-fidi li ma taċċettax “karikatura” ta’ Alla, imma qed tipprotesta quddiem il-ħażen, sa ma Alla jwieġeb u juri wiċċu. U fl-aħħar Alla jwieġeb, bħal dejjem b’mod sorprendenti: juri lil Ġob il-glorja tiegħu imma mingħajr ma jgħaffġu, anzi, bi ħlewwa sovrana, kif jaf jagħmel Alla, dejjem, bi ħlewwa… Kompli aqra »

Il-qaddisin il-ġodda jispiraw soluzzjoni ta’ ħbiberija u toroq ta’ djalogu – Il-Papa fil-quddiesa tal-kanonizzazzjoni

Quddiesa u kanonizzazzjoni tal-Beati

  Pjazza San Pietru, il-Vatikan

Il-Papa Franġisku fil-15 ta’ Mejju 2022, iċċelebra quddiesa fejn ikkanonizza 10 beati: Titus Brandsma, Lazzru msejjaħ Devasahayam, César de Bus, Luigi Maria Palazzolo, Giustino Maria Russolillo, Charles de Foucauld, Maria Rivier, Maria Francesca di Gesù Rubatto, Maria di Gesù Santocanale u Maria Domenica Mantovani.

L-omelija tal-Papa Franġisku

Smajna xi kelmiet li Ġesù jlissen lil dawk li huma tiegħu qabel ma jgħaddi minn din id-dinja għal għand il-Missier, kliem li jurina xi jfisser inkunu tassew Insara: “Kif ħabbejtkom jien, hekk ħobbu intom lil xulxin” (Ġw 13:34)… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: It-tajjeb li jkun sar u nżera’ fix-xjuħija hu l-aqwa ġid li nistgħu nħallu b’wirt

  Pjazza San Pietru, il-Vatikan

Katekeżi fuq ix-Xjuħija: 9. Ġuditta. Żagħżugħa ammirevoli, xjuħija ġeneruża

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Illum se nitkellmu fuq Ġuditta, erojina biblika. L-għeluq tal-ktieb li jġib isimha – smajna silta minnu – jiġbor l-aħħar parti tal-ħajja ta’ din il-mara, li ddefendiet lil Iżrael mill-għedewwa tiegħu. Ġuditta kienet armla żagħżugħa u twajba Lhudija li, grazzi għall-fidi tagħha, għall-ġmiel tagħha u għall-għaqal tagħha, salvat il-belt ta’ Betulja u l-poplu ta’ Ġuda mill-assedju ta’ Oloferne, ġeneral ta’ Nebukadnessar, is-sultan tal-Assirja, għadu prepotenti u mistkerrah ta’ Alla… Kompli aqra »

Il-Papa lill-Insara LGBT: “Alla ma jiċħad lil ħadd minn uliedu”

Il-Papa Franġisku esprima appoġġ għal proġett ġdid li jipprovdi riżorsi ġodda għall-ħidma tas-saċerdoti mal-Insara LGBT fil-parroċċi. Il-Papa bagħat nota lis-saċerdot Ġiżwita James Martin, li nieda s-sit Outreach aktar kmieni dan ix-xahar.

Patri Martin kiteb ittra lill-Papa Franġisku nhar il-Ħamis li għadda, fejn staqsieh tliet mistoqsijiet li jkollu b’mod regolari minn Insara LGBT u l-familji tagħhom. Ir-risposta mill-Papa waslet fi tliet ijiem: nota miktuba bl-idejn, bl-Ispanjol… Kompli aqra »

Il-Papa fir-Regina Caeli: It-triq biex niskopru l-imħabba tal-Mulej hi li nisimgħuh

  Il-Vatikan

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

L-Evanġelju tal-Liturġija tal-lum ikellimna dwar ir-rabta li hemm bejn il-Mulej u kull wieħed u waħda minna (ara Ġw 10:27-30). Biex jagħmel dan Ġesù juża tixbiha tenera, tixbiha sabiħa, dik tar-ragħaj li jindokra n-nagħaġ tiegħu. U jispjega ruħu bi tliet verbi: “In-nagħaġ tiegħi – jgħid Ġesù – jisimgħu leħni u jiena nagħrafhom u huma jimxu warajja (v… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: Il-fidi mhix is-simbolu tad-dgħufija tagħna, imma s-sinjal tal-qawwa tagħha

  Il-Vatikan

Katekeżi fuq ix-Xjuħija: 8. Elgħażar, il-koerenza tal-fidi, wirt tal-ġieħ

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Fil-mixja ta’ dawn il-katekeżijiet fuq ix-xjuħija, illum se niltaqgħu ma’ persunaġġ bibliku – anzjan – jismu Elgħażar, li għex fi żmien il-persekuzzjoni ta’ Antjoku Epifanju. Hi figura sabiħa ħafna. Il-figura tiegħu tagħtina xhieda tar-relazzjoni speċjali li teżisti bejn il-fedeltà tax-xjuħija u l-ġieħ tal-fidiKompli aqra »

Il-Papa waqt ir-Regina Coeli: Jalla nerġgħu niskopru r-rieda li nwettqu t-tajjeb

At the Sunday Regina Coeli prayer, Pope Francis encourages us to look beyond the “empty nets” we can find in life and look always with courage to the Lord who can fill our nets with his overflowing love and consolation, renewing our desire to do good.

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

L-Evanġelju tal-Liturġija tal-lum (Ġw 21:1-19) jrrakkonta t-tielet dehra ta’ Ġesù rxoxt lill-appostli.  Hija laqgħa li sseħħ qrib l-għadira tal-Galilija u ddur l-aktar madwar Xmun Pietru.  Kollox jibda minnu xħin jgħid lid-dixxipli l-oħra: “Jien sejjer nistad” (v… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: Hemm bżonn li dan il-pont bejn iż-żgħażagħ u l-anzjani nerġgħu nibnuh

  Il-Vatikan

Katekeżi fuq ix-Xjuħija: 7. Nogħemi, il-patt bejn il-ġenerazzjonijiet li jiftaħ għall-futur

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba u merħba!

Illum inkomplu nirriflettu fuq l-anzjani, fuq in-nanniet, fuq ix-xjuħija, tidher kerha l-kelma imma le, ix-xjuħ m’hawnx bħalhom, huma sbieħ! U llum se nħallu jispirana l-Ktieb mill-isbaħ ta’ Rut, ġojjell tal-Bibbja. Il-parabbola ta’ Rut iddawwal il-ġmiel tar-rabtiet fil-familja: imnissla mir-rabta tal-koppja, imma li jmorru lil hemm minnha… Kompli aqra »

Il-ħniena ta’ Alla spiss tpoġġina f’kuntatt mat-tbatijiet tal-proxxmu – il-Papa

Quddiesa tal-Ħniena Divina

  Il-Bażilika ta’ San Pietru, il-Vatikan

Illum Kristu Rxoxt jidher lid-dixxipli u lilhom, li kienu abbandunawh, joffrilhom il-ħniena tiegħu, billi jurihom il-pjagi tiegħu. Il-kelmiet li jgħidilhom għandhom ritmu ta’ tislima, li fil-Vanġelu tal-lum tidher tliet darbiet: “Is-sliem għalikom!” (Ġw 20:19,21,26). Is-sliem għalikom! Din hi t-tislima tal-Irxoxt, li jiġi jiltaqa’ ma’ kull dgħufija u żball tal-bniedem. Ejjew mela nimxu ma’ dawn it-tliet sliem għalikom! ta’ Ġesù: niskopru fihom tliet azzjonijiet tal-ħniena divina fina… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: Nitlobkom qarrbu lit-tfal żgħar lejn l-anzjani, dejjem ressquhom qrib tagħhom

  Il-Vatikan

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Illum, bl-għajnuna tal-Kelma ta’ Alla li smajna, niftħu passaġġ li jgħaddi mid-dgħufija tal-età anzjana, immarkata b’mod speċjali mill-esperjenzi ta’ konfużjoni u ta’ taqtigħ il-qalb, ta’ telfa u ta’ abbandun, ta’ diżillużjoni u ta’ dubju. Naturalment, l-esperjenzi tad-dgħufija tagħna, quddiem is-sitwazzjonijiet drammatiċi – f’xi waqtiet traġiċi – tal-ħajja, jistgħu jseħħu f’kull żmien tal-ħajja. Madankollu, fl-età anzjana dawn jistgħu jħallu inqas impressjoni u jwasslu biex bħal jindraw, biex ma ngħidux ukoll jibdew jagħtu fastidju… Kompli aqra »