Il-Papa Franġisku

Il-Papa fl-Angelus: Niskopru l-preżenza tal-Mulej fil-ħajja tagħna

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

Il-parabboli li ttina l-liturġija tal-lum – żewġ parabboli – huma mnebbħin mill-ħajja ta’ kuljum u juru kemm il-ħarsa ta’ Ġesù hi attenta fuqna, Hu li josserva r-realtà permezz ta’ xbihat żgħar mill-ħajja ta’ kuljum, jiftaħ it-twieqi fuq il-misteru ta’ Alla u fuq il-ġrajja umana.  Ġesù kien jitkellem b’mod li faċli tifhmu, kien jitkellem bit-tixbihat tar-realtà, tal-ħajja ta’ kuljum.  B’hekk jgħallimna li wkoll il-ġrajjiet tal-ħajja ta’ kuljum, li ximindaqqiet jidhru kollha l-istess u li aħna ngħixuhom b’distrazzjoni jew inqisuhom piż, huma mgħammrin mill-preżenza moħbija ta’ Alla, jiġifieri għandhom tifsira.  Allura aħna wkoll jeħtieġ li jkollna għajnejna miftuħa ħalli nkunu nistgħu “nfittxu u nsibu lil Alla f’kull ħaġa”… Kompli aqra »

Il-Papa: It-talb, il-ħajja u l-fidi jżommu mixgħula l-fjamma tal-ħajja Nisranija

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

F’din il-katekeżi ta’ qabel tal-aħħar fuq it-talb se nitkellmu fuq il-perseveranza fit-talb. Hija stedina, anzi kmand li ġej mill-Iskrittura Mqaddsa. Il-mixja spiritwali tal-Pellegrin Russu tibda meta jaħbat ma’ frażi ta’ San Pawl fl-Ewwel Ittra lit-Tessalonkin: “Itolbu bla heda, iżżu ħajr lil Alla f’kollox” (5:17-18). Il-kelma tal-Appostlu tolqtu lil dak ir-raġel u jistaqsi kif inhu possibbli jitlob bla waqfien, meta l-ħajja tagħna hi maqsuma f’tant mumenti differenti, li mhux dejjem iħalluk tikkonċentra… Kompli aqra »

Il-Papa waqt l-Angelus: L-Ewkaristija hija l-ħobż tal-midinba u mhux il-premju tal-qaddisin

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

Illum fl-Italja u f’pajjiżi oħra qed tkun iċċelebrata s-Solennità tal-Ġisem u d-Demm ta’ Kristu.  L-Evanġelju jtina r-rakkont tal-Aħħar Ikla (Mk 14,12-16.22-26).   Il-kliem u l-ġesti tal-Mulej imissulna qlubna:  Hu jieħu l-ħobż f’idejh, jgħid il-barka, jaqsmu u jnewlu lid-dixxipli filwaqt li jgħidilhom: “Ħudu, dan hu ġismi” (v.  22).

Hekk, bis-sempliċità, Ġesù jtina l-akbar sagrament.  Il-ġest tiegħu hu wieħed umli u ta’ għotja, ġest ta’ qsim.  Fl-aħjar ta’ ħajtu ma jqassamx il-ħobż biex ixabba’ lill-folla, imma jqassam lilu nnifsu fl-ikla tal-Għid, flimkien mad-dixxipli.  B’hekk Ġesù jurina li l-għan tal-ħajja jinsab fl-għotja, li l-akbar ħaġa hi l-qadi.  U llum aħna nsibu l-kobor t’Alla f’loqma ħobż, fi dgħufija mfawra bl-imħabba, mfawra bil-kondiviżjoni.  Il-kelma li nixtieq nagħfas fuqha hi propju l-kelma ‘dgħufija’ ‘fraġilità’.  Ġesù jsir fraġli bħall-ħobż li jinqasam u jitfarrak.  Imma l-qawwa tiegħu hemmhekk tinsab, fil-fraġilità tiegħu.  Fl-Ewkaristija, il-fraġilità hija qawwa: qawwa tal-imħabba li tiċċekken biex inkunu nistgħu nilqugħha, mhux nibżgħu minnha; qawwa tal-imħabba li tinkiser u titqassam biex tmantni u tagħti l-ħajja; qawwa tal-imħabba li ssir bi ċċiet biex tiġbor lilna lkoll f’għaqda waħda… Kompli aqra »

Il-Papa waqt l-Udjenza: Ġesù l-mudell ta’ talb għad-dixxipli tiegħu

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Il-Vanġeli juruna kemm it-talb kien fundamentali fir-relazzjoni ta’ Ġesù mad-dixxipli tiegħu. Dan diġà jidher fl-għażla ta’ dawk li mbagħad saru l-Appostli. Luqa jqiegħed l-għażla tagħhom f’kuntest preċiż ta’ talb u jgħid hekk: “Mela darba fost l-oħrajn ħareġ lejn l-għoljiet biex jitlob, u għadda l-lejl fit-talb lil Alla. Meta sebaħ, sejjaħ lejh id-dixxipli tiegħu u minnhom għażel tnax, li semmiehom appostli” (6:12-13)… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: It-talb tiegħek qed jinstema’, taqtax qalbek

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Hemm kontestazzjoni qawwija għat-talb, li ġejja minn osservazzjoni li lkoll kemm aħna nagħmlu: aħna nitolbu, nitkarrbu, imma xi drabi t-talbiet tagħna jidhru donnhom mhux mismugħa: dak li nitolbu – għalina jew għall-oħrajn – ma jseħħx. Ħafna drabi ngħaddu minn din l-esperjenza. Jekk imbagħad ir-raġuni li għaliha tlabna kienet nobbli (kif tista’ tkun l-interċessjoni għas-saħħa ta’ xi ħadd marid, jew biex tieqaf il-gwerra), meta ma niġux mismugħa dan jidher skandaluż f’għajnejna… Kompli aqra »

Il-Papa f’Pentekoste: Iftaħ qalbek għall-Ispirtu s-Santu

“Meta jiġi d-Difensur, li se nibagħtilkom mingħand il-Missier” (Ġw 15:26). B’dawn il-kelmiet Ġesù jwiegħed l-Ispirtu s-Santu lid-dixxipli, id-don defenittiv, id-don tad-doni. Jitkellem fuqu billi jinqeda b’espressjoni partikulari, misterjuża: Paraklitu, Difensur. Illum ejjew nilqgħu din il-kelma, li mhix faċli tittraduċiha għax fiha iktar minn tifsira waħda. Paraklitu, sostanzjalment, tfisser żewġ affarijiet: Konsolatur u Avukat.

1. Il-Paraklitu hu l-Konsolatur… Kompli aqra »

Il-Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali: distrazzjonijiet, nixfa, għażż

  Il-Vatikan

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Biex nimxu mal-linja tal-Katekiżmu, f’din il-katekeżi nitkellmu dwar l-esperjenza li ngħixu fit-talb, u nfittxu nuru xi diffikultajiet komuni ħafna li nsibu, li tajjeb nidentifikawhom u negħlbuhom. Li titlob mhix ħaġa faċli: hemm ħafna diffikultajiet li jitfaċċaw fit-talb. Tajjeb li nkunu nafuhom, nindividwawhom u negħlbuhom.

L-ewwel problema li jsib ma’ wiċċu min jitlob hi d-distrazzjoni (ara KKK, 2729)… Kompli aqra »

It-tlugħ tal-Mulej fis-sema jġibilna l-ferħ, jgħid il-Papa waqt ir-Regina Coeli

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

Illum fl-Italja u f’pajjiżi oħra qed niċċelebraw is-solennità tat-tlugħ fis-Sema tal-Mulej.  Il-paġna evanġelika ta’ Mark (Mk 16, 15-20) – it-tmiem tal-Evanġlelju ta’ Marku –  tirrakkuntalna l-aħħar laqgħa tal-Irxoxt mad-dixxipli qabel ma Hu tela’ lejn il-lemin tal-Missier.  Is-soltu, nafuha, ix-xeni ta’ firda huma ta’ swied il-qalb, lil min jibqa’ jħallulu sentimenti ta’ fixla, ta’ abbandun; iżda minn dan kollu xejn ma effettwa lid-dixxipli.  Minkejja li l-Mulej inqata’ minnhom, huma ma jidhrux bla faraġ, anzi, huma hienja u lesti biex isiru missjunarji fid-dinja.  Għaliex mhumiex imnikktin id-dixxipli?  Għaliex aħna wkoll għandna nkunu ferħana illi naraw lil Ġesù tiela s-sema? … Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: ‘Ġesù hu dejjem magħna għalkemm mhux dejjem nintebħu bih’

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Kemm qed nieħu gost li nistgħu niltaqgħu wiċċ imb wiċċ, għax ħa ngħidilkom ħaġa: ma tiħux pjaċir titkellem quddiem il-vojt, quddiem kamera. Ma fihx gost. U issa, wara tant xhur, grazzi għall-kuraġġ ta’ Mons. Sapienza – li qal: “Le, nagħmluha hemm” – ninsabu hawn miġburin flimkien. Bravu Mons. Sapienza! Li niltaqa’ man-nies, u niltaqa’ magħkom, kull wieħed u waħda bl-istorja tagħkom, nies ġejjin minn kull rokna, mill-Italja, mill-Istati Uniti, mill-Kolombja, imbagħad dak il-grupp ċkejken tal-futbol ta’ erba’ aħwa Żvizzeri – naħseb – qegħdin hemm… erbgħa… Kompli aqra »