Il-Papa Franġisku

Il-Papa fl-Anġelus – Ir-Randan hu żmien ta’ silenzju u talb

  Pjazza San Pietru, il-Vatikan

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

Illum, l-ewwel Ħadd tar-Randan, l-Evanġelju jippreżentalna lil Ġesù waqt it-tentazzjonijiet fid-deżert (cfr Mk 1,12-15.  It-test jgħidilna: “U baqa’ fid-deżert erbgħin jum, jiġġarrab mix-Xitan”.  Fir-Randan aħna wkoll mistednin “nidħlu fid-deżert”, jiġifieri fis-silenzju, fid-dinja interjuri tagħna, biex nisimgħu lil qalbna, f’kuntatt mal-verità.  L-Evanġelju jżid li Kristu “Kien jgħix mal-bhejjem selvaġġi u kienu jaqduh l-anġli” (v. 13).  Bhejjem selvaġġi u anġli kienu l-kumpanija tiegħu.  Iżda f’sens simboliku huma wkoll kumpanija għalina: meta nidħlu fid-deżert interjuri, infatti, hemmhekk nistgħu niltaqgħu ma’ bhejjem selvaġġi u mal-anġli… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza – Hemm bżonn ikolli l-kuraġġ li nilqa’ l-preżenza ta’ Alla

  Awla Pawlu VI, Il-Vatikan

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Fost il-vizzji kapitali kollha hemm wieħed li spiss ma tantx hu nnutat, forsi minħabba ismu li ftit li xejn hemm min jifhmu: qed nitkellem fuq l-aċċidja. Għalhekk, fil-lista tal-vizzji, it-terminu aċċidja spiss jinbidel ma’ ieħor li jintuża aktar: it-telqa jew l-għażż. Fir-realtà, l-għażż aktar hu effett milli kawża. Meta persuna tintelaq u ma tagħmel xejn, tinħakem mill-apatija, aħna ngħidu li hi għażżiena… Kompli aqra »

Il-messaġġ tal-Papa għar-Randan 2024

Għeżież ħuti!

Meta Alla tagħna jirrivela lilu nnifsu, b’libertà sħiħa jgħidilna: “Jiena hu l-Mulej, Alla tiegħek, li ħriġtek mill-art tal-Eġittu, minn dar il-jasar” (Eż 20:2). Hekk jiftaħ id-Dekalogu mogħti lil Mosè fuq il-muntanja Sinaj. Il-poplu jaf sew xi ħruġ qed jitkellem fuqu Alla: l-esperjenza tal-jasar għadha mmarkata f’laħmu. Jirċievi l-għaxar kelmiet fid-deżert bħala triq ta’ ħelsien. Aħna nsejħulhom “kmandamenti”, b’enfasi fuq il-qawwa tal-imħabba li biha Alla jeduka lill-poplu tiegħu… Kompli aqra »

Il-Papa jikkanonizza l-ewwel mara Arġentina

Pope Francis canonises María Antonia de San José, describing her as a “wayfarer of the spirit” and “a model of apostolic fervour and audacity”.

‘Mama Antula’ is Argentina’s first female saint.

She was canonised by Pope Francis – himself Argentinian– on Sunday morning, in a Mass in St Peter’s Basilica.

María Antonia de San José de Paz y Figueroa, known in her own country, and by millions of faithful around the world, as “Mama Antula”, lived in Argentina in the 18th century… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Anġelus: L-imħabba teħtieġ il-konkretezza, l-imħabba titlob il-preżenza

  Pjazza San Pietru, il-Vatikan

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

L-Evanġelju tal-lum jippreżentalna l-fejqan ta’ raġel marid bil-lebbra (cfr Mk 1, 40-45).  Lill-marid li talbu bil-ħniena Ġesù jwieġbu: “Irrid, kun imfejjaq!” (v. 41).  Jgħid sentenza sempliċi għall-aħħar, u mill-ewwel tidħol fis-seħħ. Infatti l-lebbra “marritlu minnufih u hu fieq” (v. 42).  Dan hu l-istil ta’ Ġesù ma min isofri: ftit kliem u fatti konkreti.

Bosta drabi fl-Evanġelju naraw din l-imġieba fih fil-preżenza ta’ min ikun qed ibati: torox u muti (cf Mk 7,31-37), paralitiċi (cfr Mk 2,1-12) u tant oħrajn fil-bżonn (cfr Mk 5). Dejjem hekk iġib ruħu: jitkellem ftit u mal-kelma minnufih iseħħ l-azzjoni: imil, jaqbad l-idejn, ifejjaq. Ma joqgħodx jintilef f’dikorsi jew mistoqsijiet, anqas u anqas fi pjetiżmi u sentimentaliżmi.  Pjuttost juri l-pudur delikat ta’ min jisma’ b’attenzjoni u jaġixxi bla telf ta’ ħin, preferibbilment bla ma jagħti fil-għajn… Kompli aqra »

Mhux sewwa li l-bniedem jibqa’ waħdu – Il-Papa fil-jum iddedikat għall-morda

“Mhux sewwa li l-bniedem jibqa’ waħdu” (ara Ġen 2:18). Mill-bidu, Alla, li hu imħabba, ħalaqna għall-komunjoni u żejjinna b’ħila li hemm f’kull wieħed u waħda minna li nidħlu f’relazzjoni mal-oħrajn. Ħajjitna, li hija xbieha tat-Trinità, hija maħsuba biex titwettaq b’mod sħiħ permezz ta’ relazzjonijiet, ħbiberiji u mħabba reċiproka. Aħna konna maħluqa biex inkunu flimkien, u mhux waħedna. Propju għax dan il-pjan ta’ komunjoni għandu l-għeruq tiegħu fil-fond tal-qalb ta’ kull bniedem, l-esperjenza ta’ meta nħossuna abbandunati jew meta nħossuna waħedna narawha bħala xi ħaġa tal-biża’, li tweġġagħna, għax hi xi ħaġa diżumana… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza – Hemm xi ħaġa fil-passat ta’ kulħadd li għandha bżonn tal-fejqan

  Awla Pawlu VI, Il-Vatikan

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Fil-mixja tagħna ta’ katekeżi fuq il-vizzji u l-virtujiet, illum nieqfu fuq vizzju pjuttost ikrah, id-diqa, jiġifieri t-taqtigħ ta’ qalb, li spiss iħabbat lill-bniedem u jżommu milli jġarrab il-ferħ tal-ħajja.

Qabelxejn irridu ninnutaw li, dwar id-diqa, il-Missirijiet tal-Knisja kienu elaboraw distinzjoni importanti. Fil-fatt hemm diqa li għandha postha fil-ħajja Nisranija u li bil-grazzja ta’ Alla tinbidel f’ferħ: din, ovvjament, ma għandniex niċħduha u tagħmel parti mill-mixja ta’ konverżjoni… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Anġelus: Alla jakkumpanjana, jurina l-ħniena tiegħu u jaħfrilna

  Pjazza San Pietru, il-Vatikan

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

L-Evanġelju tal-Liturġija jurina lil Ġesù jħuf minn post għall-ieħor.  Infatti għadu kif temm jippriedka u, meta ħareġ mis-sinagoga mar fid-dar ta’ Xmun Pietru fejn fejjaq lill-omm il-mara tiegħu; imbagħad filgħaxija reġa’ ħareġ u mar lejn il-bieb tal-belt fejn iltaqa’ ma’ bosta morda, ippussessati, u fejjaqhom; l-għada filgħodu, jqum kmieni u jmur f’post imwarrab biex jitlob; u fl-aħħar jerġa’ jibda jterraq madwar il-Galilija (cfr Mk 1,29-39).  … Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: Importanti li kollox jissewwa dritt, qabel ma tinżel ix-xemx

  Awla Pawlu VI, Il-Vatikan

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

F’dawn il-ġimgħat qegħdin nittrattaw it-tema tal-vizzji u tal-virtujiet, u llum se nieqfu nirriflettu fuq il-vizzju tal-korla. Huwa vizzju partikularment mudlam, u forsi huwa l-iktar faċli li nindividwaw minn lenti fiżika. Il-persuna maħkuma mill-korla diffiċilment jirnexxilha taħbiha: tinkixef mill-mossi ta’ ġisimha, mill-aggressività, min-nifs tqil, mill-ħarsa mqita jew inkwetata.

Fl-ikbar manifestazzjoni tagħha l-korla hija vizzju li ma jagħtikx nifs… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Anġelus – Naf ngħid “le” għat-tentazzjonijet tal-ħażen?

  Pjazza San Pietru, il-Vatikan

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

L-Evanġelju tal-lum jippreżentalna lil Ġesù jeħles persuna li kienet maħkuma minn spirtu ħażin (cfr Ml 1,21-28) li kien iħabbatha u jġiegħelha tgħajjat (cfr vv. 23.26).  Hekk jagħmel ix-xitan: irid jaħkimna biex “jorbtilna qlubna bil-ktajjen”. Jorbtilna qlubna: dak irid ix-xitan. U aħna rridu nitħarsu minn dawn “il-ktajjen” li joħonqu l-libertà. Għax ix-xitan jisraqlek il-libertà, dejjem. Allura ejjew nagħtu isem lil xi wħud minn dawn il-ktajjen li jxekklu qlubna… Kompli aqra »