Il-Papa Franġisku

Il-Papa fl-Angelus: ejja nħarsu f’għajnejn l-iskartati li niltaqgħu magħhom

  Il-Vatikan

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

L-Evanġelju tal-Liturġija tal-lum, is-Solennità tal-Konċepiment Immakulat tal-Beata Verġni Marija, idaħħalna fid-dar ta’ Nażaret, fejn tirċievi t-tħabbira tal-anġlu (cfr Lq 1:26-38). Bejn il-ħitan tad-dar, il-persuna tidher x’inhi aktar milli meta tkun xi mkien ieħor. U propju f’dik l-intimità tad-dar l-Evanġelju jtina dettall li jikxef is-sbuħija tal-qalb ta’ Marija.

L-anġlu jindirizzaha bħala “mimlija bil-grazzja”. Jekk hi mimlija bil-grazzja, ifisser li Marija hi ħielsa għal kollox mill-ħażen, bla dnub, Immakulata.  … Kompli aqra »

Il-messaġġ tal-Papa fil-Jum tal-Persuni b’Diżabbiltà

“Intom il-ħbieb tiegħi” (Ġw15:14)

Ħuti għeżież!

Waqt li qed infakkru l-Jum Internazzjonali tagħkom, nixtieq nindirizza direttament lilkom kollha li tgħixu b’kull għamla ta’ diżabilità biex ngħidilkom li l-Knisja tħobbkom, u għandha bżonnkom għat-twettieq tal-missjoni tagħha fis-servizz tal-Vanġelu.

Ġesù, il-ħabib tagħna

Ġesù huwa l-ħabib tagħna! Hekk qal lid-dixxipli tiegħu fl-Aħħar Ċena (ara Ġw. 15:14). Kliemu huwa indirizzat lilna wkoll; jitfa’ dawl fuq il-misteru tar-relazzjoni mill-qrib tagħna miegħu bħala membri tal-Knisja tiegħu… Kompli aqra »

Il-Papa jafda ż-żjara f’Ċipru u l-Greċja f’idejn il-Madonna

Photo: Pope Francis prays at the feet of the ancient icon of Our Lady – vatican.va

The Pope took a moment from his busy schedule on Wednesday afternoon to pray a while at the feet of the ancient Roman icon of Mary Salus Populi Romani. He traveled to the papal Basilica of St Mary Major for a brief visit, before returning to the Vatican… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza b’messaġġ għall-koppji għarajjes: meta jispiċċa n-namur tibda l-imħabba vera

  Il-Vatikan

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Nissoktaw bil-mixja tagħna ta’ riflessjoni fuq il-figura ta’ San Ġużepp. Illum nixtieq ninżel fil-fond tal-fatt li hu kien “ġust” u “r-raġel mgħarras lil Marija”, u hekk nagħti messaġġ lill-għarajjes kollha, u anki lill-miżżewġin ġodda. Ħafna ġrajjiet marbuta ma’ Ġużeppi jimlew ir-rakkonti tal-vanġeli apokrifi, jiġifieri dawk li mhumiex kanoniċi, u li influwenzaw anki l-arti u diversi postijiet ta’ kult… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Angelus jitlob għall-immigranti li sabu qabarhom meta ppruvaw ifittxu art li tilqagħhom

  Il-Vatikan

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

L-Evanġelju tal-Liturġija tal-lum, l-ewwel Ħadd tal-Avvent, jiġifieri l-ewwel Ħadd ta’ tħejjija għall-Milied, ikellimna dwar il-miġja tal-Mulej fl-aħħar taż-żminijiet. Ġesù jħabbar ġrajjiet ta’ niket u tbatija, imma propju f’dal-ħin jistedinna biex ma nibżgħux. Għaliex? Għax kollox se jmur sew? Le, imma għax Hu se jiġi. Ġesù għad jerġa’ jiġi, Ġesù għad jiġi, hekk iwiegħed. Jgħid hekk: “Qawwu qalbkom u erfgħu raskom, għax il-fidwa tagħkom hi fil-qrib” (Lq 21:28)… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: San Ġużepp fl-istorja tas-salvazzjoni

  Il-Vatikan

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

L-Erbgħa li għaddiet bdejna ċ-ċiklu ta’ katekeżi fuq il-figura ta’ San Ġużepp – wasalna fit-tmiem tas-Sena ddedikata lilu –. Illum inkomplu b’din il-mixja u nieqfu fuq ir-rwol tiegħu fl-istorja tas-salvazzjoni.

Ġesù fil-Vanġeli hu indikat bħala “bin Ġużeppi” (Lq 3:23; 4:22; Ġw 1:45; 6:42) u “bin il-mastrudaxxa” (Mt 13:55; Mk 6:3). L-evanġelisti Mattew u Luqa, meta jirrakkontaw it-tfulija ta’ Ġesù, jagħtu spazju lir-rwol ta’ Ġużeppi… Kompli aqra »

Il-Papa: San Ġużepp hu l-eżempju u x-xhud ta’ żminijietna

Following his catechesis on St Paul’s Letter to the Galatians at the Wednesday General Audience, Pope Francis begins a new series of reflections on St Joseph as an example and a witness for our times.

Katekeżi fuq San Ġużepp – 1. San Ġużepp u l-ambjent li fih għex

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Fit-8 ta’ Diċembru 1870 il-Beatu Piju IX ipproklama lil San Ġużepp Patrun tal-Knisja universali… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Angelus iħeġġiġna nkunu attivi fil-ħarsien tad-dar komuni tagħna

  Il-Vatikan

Għeżież ħuti, il-jum it-tajjeb!

Is-silta tal-Evanġelju tal-liturġija tal-lum tiftaħ bi stqarrija ta’ Ġesù li tħallik imbellah: “Ix-xemx tiddallam, il-qamar jiltef id-dija tiegħu, il-kwiekeb jibdew jaqgħu mis-sema” (Mk 13:24-25).  Imma kif? Jaqaw il-Mulej se jibda jagħmel id-diżastri? Le, żgur li mhux din l-intenzjoni tiegħu. Hu jrid ifehimna li kulma hawn f’did-dinja, xi ħin jew ieħor se jgħaddi. Ix-xemx ukoll, il-qamar, il-kwiekeb li jiffurmaw il-firmament – kelma li tfisser “determinazzjoni”, “stabbiltà” – iddestinati li jgħaddu… Kompli aqra »

Il-Papa jitlob mal-foqra f’Assisi: “Jalla naqsmu dejjem il-ħobż tagħna ma’ dawk fil-bżonn”

Pope Francis kicked off his Friday morning visit to the Italian town of Assisi with an unexpected visit to the Poor Clares Convent, where he met privately with the cloistered nuns serving the Church in prayer.

He then travelled to the Basilica of St. Mary of the Angels, where a poor person presented him with the pilgrim’s staff and mantle, to show that all present were pilgrims in the town of St… Kompli aqra »

Il-Papa fl-Udjenza: Ma nħallux l-għeja tiġri bina

  Il-Vatikan

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Wasalna biex nagħlqu dawn il-katekeżijiet fuq l-Ittra lill-Galatin. Stajna rriflettejna fuq ħafna kontenut ieħor li nsibu f’din il-kitba ta’ San Pawl! Il-Kelma ta’ Alla hija għajn bla tarf. U l-Appostlu f’din l-Ittra kellimna bħala evanġelizzatur, bħala teologu u bħala ragħaj.

L-isqof qaddis Injazju ta’ Antjokja għandu espressjoni sabiħa, meta jikteb: “Hemm mgħallem wieħed li tkellem, u dak li qal, seħħ; imma l-ħwejjeġ li huwa għamel bla ma tkellem huma denji tal-Missier… Kompli aqra »